Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Senaste dygnets rubriker från Norge ger klart besked om såväl allvaret, som syftet och varför norsk polis vidtagit åtgärder, varför vissa platser är mer viktiga i frågan om säkerhetsbedömning av ”mystiska män” samt faktisk säkerhetsbevakning.

Börjar med senaste nyheten som kom för en kort stund sedan på tweet och som jag direkt retweetade:

Den bild av faktisk verklighet, beslutade åtgärder samt observerad säkerhetshöjning på vissa platser i Norge ger utifrån följande rubriker

Terrorister o Alta viste seg å være fiskere, Verdens Gang 26 juli 2014
Stenger luftrommet over Bergen, Verdens Gang 26 juli 2014
som framgår av Luftrummet over Bergen er stengt, E24.no 26 juli 2014 beräknas i helgen t.o.m. tisdag över en halv miljon människor följa ”Tall Ships’ Races”

Slik rekrutteres Syria-krigerne, Verdens Gang 27 juli 2014

– Poliserna var där och det kändes som att de visste vad de letade efter, och det var inte oss, säger Lars Nilsson.Beväpnad polis mötte svenskar i norskt färjeläge, GP 26 juli 2014
Resenärer står bakom norska polisinsatsen, GT 26 juli 2014

besked om varför dessa platser samt att det inte enkom handlar om de utpekade imanernas följare utan fastmer om ISIL anknutna ”legosoldater” som är på väg till gamla Norska religiösa centrum. Bergen var viktig innan Nidarosdomen i Trondheim byggts, Oslo var en religiöst kristet centrum beskrivit i flertal källor från 986 och framåt, Alta var det första kristna religiösa centrat i Norge med en av de tidigast kända väst-östligabegravningarna på undersida sten finns noterat första kända jarlbegreppet i Norden. En jarl i äldsta tider, folkvandringstiden, var en hög sakral person. Sarpsburg ligger nära det Fornnordiskt religiösa centrat innan Kristendomen på allvar fick fäste i Norge.
Det handlar troligen inte enbart om terrordåd som planerats utifrån nutida observerbara krigshärdar. Verkar som om norska säkerhetspolisen vet vilka de snabbt kan cleara och vilka de måste titta närmare på.

Tyvärr måste jag säga att jag hade föredragit höjd beredskap här i Sverige speciellt längs E6 från Göteborg och uppåt. Situationen verkar vara betydligt allvarligare än vad som hittills sagts.

Se även: Många är naiva, Norah4you 26 juli 2014

Tillägg 8.19 27 juli 2014
Försökte smuggla in syrier i Norge, GP 27 juli 2014
A HREF=”http://www.expressen.se/nyheter/man-forsokte-smuggla-in-tolv-syrier-i-norge/”>Man försökte smuggla in tolv syrier i Norge, Expressen 27 juli 2014
Försökte smuggla in syrier i Norge, DN 27 juli 2014
Försökte smuggla in syrier i Norge, SvD 27 juli 2014
Försökte smuggla in syrier i Norge, Aftonbladet 27 juli 2014

Hoppas att alla har klart för sig att om någon kommer körande över gamla Svinesundsbron till norska sidan, så måste den personen kört bil genom Sverige kortare eller längre sträcka.

Förra gången fick JK bassning och Högsta Förvaltningsdomstolen gav person rätt samt ersättning, förvisso allt för låg. Person som då pga svenska Myndigheters okunskap om svenska Grundlagar samt ovilja att utföra källkritisk kontroll av överföring mellan myndigheter av sekretesskyddade uppgifter blivit fråntagen sitt från barnsben svenska medborgarskap.

Dödförklarad nekas skadestånd, Aftonbladet 26 juli 2014
Dödförklarad nekas skadestånd, GP 26 juli 2014
Dödförklarad nekas skadestånd, SvD 26 juli 2014

JK måste glömt Grundlagarna, Mänskliga Rättigheterna samt Brottsbalkens 20 kapitel. NÄR en myndighetsutövare kan ställas till ansvar enligt Brottsbalkens 20 kapitel, vilket är fallet när någon utan uppsåt vållar enskild individ allvarligt förmen, som självfallet är fallet när någon av myndighet felaktigt blir dödförklarad, och det är möjligt (oavsett om sannolikheten är stor eller liten) dömas för tjänstefel,
SÅ ÄR DET omöjligt för svenska myndigheter att försöka hävda att de inte hade skäl att inte tro på inkomna uppgifter!
Lika väl som en felaktigt häktad får skadestånd SKALL den som felaktigt dödförklaras ha detta. ALLT ANNAT STRIDER MOT REGERINGSFORMENS 1 kapitel 2§!!! :P

Hur står det till numera Justitiekanslern? I Svenska Grundlagar står det förvisso inte i klartext, men i såväl förarbeten samt genom ord, kommatering m.m. klart att en Myndighet som handlar fel så att en person drabbas så ÄR Myndigheten skyldig att ersätta fysisk och psykisk skada som en person orsakats till följd av Myndigheters felaktiga hantering. Detta följer av Regeringsformens 1 kap 1-2§ samt de Mänskliga Rättigheterna artikel 9 samt artikel 12 tillsammans med Brottsbalken 20 kapitlet…..

Brottsbalken

20 kap. Om tjänstefel m. m.

1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.

Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap.

Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse.

FN:s allmänna förklaring om Mänskliga Rättigheterna
Artikel 8
Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.
…..
Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Norge gör helt rätt som höjer säkerhetsnivån till den som fanns alldeles efter Andra Världskriget. Svenskar även de med släktingar på norska sidan fick då visa pass för att passera gränsen till vårt broderland i väster.

Inflik 11.34. Allvaret i situationen bör stå klart för alla när de förstår att infödda norska medborgare som inte hade en aning om att det skulle införas passtvång inte ens får gå ombord på Stena Lines färja till Oslo Det är i skrivande stund oklart om de får åka med ombokad biljett på färja till Göteborg för att själva försöka ta sig hem till sitt fädernesland Norge: Vi får ikke reise hjem fra Danmark, Verdens Gang 26 juli 2014
slut på inflik.

Speciellt här i Sverige är många människor naiva. Uppfostrade i den socialdemokratiska Alla skall med-skolan där man hellre jamsar med såväl mobbare som de som av ena eller andra skälet tagit privata problem och ryggsäckar med sig in i klassrummen. Alla har vi ryggsäckar i form av det vi lärt oss under vår uppväxt och senare. Förutfattade åsikter är en sak. Att försöka tvinga andra att ”tycka som jag” är något helt annat.

På 70-talet diskuterade många partiers ungdomsförbund Nord-Sydkonflikten som ”man” såg växa fram i och med att fler och fler länder i Afrika och Asien gått från kolonisationens förtryck till fattigdom utan hopp då de få industrier som inte var knutna till internationella storföretag stagnerade till följd av att de tidigare slutanvändarna i kolonialmaktens hemländer inte längre handlade. Oljekrisen hade satt sina spår i de länder som inte var lyckliga ägare av den tillgången. Vänsternissar och högerfötter hördes då som nu. De förra ville kliva i samma skor som ”alla andra” utifrån två fundamentala grundbultar – Alla Människors lika värde samt Rättviseperspektivet.

Alla Människors lika värde är viktigt att ta fasta på. Lika viktigt är att komma ihåg att Alla Människor är olika. Det går inte att utifrån ”som jag tycker”-perspektiv lösa världsproblemen. Lite grann är det som det stod i sparbankstidningen vi fick i skolan om Spara och Slösa. Två individer, eller för den delen länder, kan av ödet ges samma förutsättningar. Det är individernas uppfattning om vad som är rätt och fel, vad som är bäst och värt att satsa på, om man skall få allt nu eller spara till sämre tider, som avgör den ekonomiska välfärden även om vi i länder som Sverige ger aldrig så mycket i biståndspengar.

Redan på 70-talet glömde många bort de människor som vi hjälpte, ibland ”lät komma” hit som kvotflyktingar från förskräckliga förhållanden i de stora flyktingläger som fanns redan då i Östra Medelhavsområdet. Antingen glömde man här i Sverige bort eller så låtsades man inte om att människor alltid har med sig sina egna ryggsäckar. En del svårare att komma över än andra.

I tider som dessa då risken för terrordåd i Norge och övriga Norden, för så är det, kan jag inte låta bli att minnas Birgit (Friggebod). ”We shall overcome” som hon sjöng vid ett tillfälle är väl få som sett och glömt. Det andra minnet är mer personligt. I slutet av 80-talet skulle Birgit inviga utbyggnad av Östergötlands museum i Linköping. Själv hade jag då ett längre vikariat som chefsekreterare på museet. Birgit och jag hade en gemensam väninna som bjudit in oss, samt min chef och några få till på middag efter invigningen. Då rådde i Sverige skärpt läge, vilket många säkerligen inte har en aning om, så Birgit hade säkfolk med sig. Inte bara en och inte bara specialbilar. Birgit kände för att prata om gamla tider i FPU från vår ungdoms dagar samt röka. Vårt värdpar var religiösa och redan på den tiden var det inte tillåtet att röka annat än utomhus i vissa kretsar. Säkfolket höll på att drivas till vansinne av att Birgit och jag stod ute på innergård i äldre bebyggelse där i princip nästa alla runt omkring hade bott i ”evighet”. Finns få som jag uppskattar och litar på mer än SÄK samt UND m.fl. De har aldrig varit naiva.

Alla Människors lika värde innebär tyvärr inte samma för ALLA. Redan där finns det en komplikation som växer när stridigheter mellan flyktinggrupper som helt riktigt fått uppehållstillstånd i Sverige är något man bortser från. Bortser från i skolor, på arbetsplatser samt i samhället i övrigt. Vi har i naivismens namn gått längre än vad våra Grundlagar kräver när det gäller t.ex. Religionsfrihet, Yttrandefrihet o.s.v. Vågar vi inte själva stå upp för och respektera att Religionsfrihet (ett exempel) inte innebär frihet från personligt ansvar att följa Sveriges Lagar, så får man som synts senaste tiden inte bara stridigheter inom eller mellan religiösa grupper. Detta fenomen tror jag de flesta inser. Vad värre är, är att i förlängningen under påverkan från ”Alla skall med” skolans icke ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnet Samhällskunskap har allehanda ”missförstånd” uppstått. Vi har svenskar, och då inte bara autonoma aktivister och extremister till höger och vänster, som går i vardagen inbillande sig att Friheter aldrig har Begränsningar. Åtminstone inte om dessa Friheter inte begränsas av Kommunister, Trotskister, Stalinister på ena sidan eller av Fascister, Nazister på andra. Respekten för demokratin har gått förlorad i pseudoliberala kretsar likväl som hos vänsternissar och högerfötter.

Så vaknar svenska media upp. Yrvaket konstateras att Norge idag 26 juli 2014 infört passtvång. Även för svenskar. Nåväl en tidning har lyckats få uppgiften att svenskt körkort skall räcka. Gode tid. Vakna upp. Schengenavtalet i all ära. Kanske var det rätt att det kom på plats när det togs. Tveksam. Men om vi inte vet vilka som legalt kommer till Sverige, exempel, Hur skall vi då utanför de uppgifter som SÄK och UND m.fl. har veta vilka som befinner sig här illegalt? Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Ingen bils säkerhet är fullständig om den inte besiktigas samt underhålls regelbundet. Det borde som minst vara naturligt att alla oavsett om man är EU-medborgare eller inte i Sverige var skyldig att uppvisa giltig ID-handling i form av pass eller internationellt körkort. (Finns redan EU-direktiv som kräver detta) Personliga integriteten får aldrig bli så stor att den hotar oskyldigas säkerhet. Vi har bra Grundlagar där begränsningar i rättigheterna finns inskrivna. Begränsningar som alla skall ha fått lära sig i skolan. Om det hade varit så enkelt.

Norge skärper gränskontrollen, GP 26 juli 2014
Norge inför hårdare kontroller vid gränsen, Expressen 26 juli 2014
Norge kräver svenskar på pass, DN 26 juli 2014

Norge skärper gränskontrollen, SvD 26 juli 2014

Se även: Norge vet mer än det som sägs här i Sverige, Norah4you24 juli 2014

Profetens grav jämnad med marken, GP 25 juli 2014
Profetens grav jämnad med marken, Aftonbladet 25 juli 2014

Börjar gå upp en talgdank varför ISIS blev utkastade som alldeles för extrema av Al Quida.

Allra först – vi med norröne påbrå är inte så lika svenskar som många tror. Två saker har vi med oss sedan barnsben:
* Man äger inte marken, landet o.s.v. Man vårdar det till nästa generation.
* Att gå på tur eller sitta på en klippa och titta ut över nejden, fjorden etc och bara vara ger en inombords trygghet som är svår att förklara. Man ger sig aldrig och säger förvisso en hel del men aldrig allt. Är beredd stå upp för det man räknar som sitt.

Det fruktansvärda som hänt Norge speciellt från tyskarnas ockupation fram till Utöyamassakern gör att hot mot Norge och det norska tas på större allvar än vad jag personligen tror att många här i Sverige tar varningar om terror.
Att norrmännen vet betydligt mer än vad som skrivs i svenska tidningar framgår av följande:

Sjekker konkrete personer i ulike miljøer, Verdens Gang 24 juli 2014

Spanar efter terrorister vid svenska gränsen, Expressen 24 juli 2014
Norsk beredskap efter terrorlarm, GP 24 juli 2014
Norska säkerhetstjänsten varnar för terrorattack, DN 24 juli 2014

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,
……. inledning av FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna

Med andra ord – Det är exakt den situation som Palestinierna befinner sig i och befunnit sig i sedan Israel ockuperade Gazaremsan samt byggde bosättningar där. Observera: Israel har ALDRIG fått rätten till Gazaremsan! Se: Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010 Den bloggartikelns källor är föreläsningar i Statskunskap (numera Statsvetenskap) samt Historia respektive Religion. Obs SO-lärare skrivit till D-nivå i Historia.

Magdalena Andersson (S) ser i syne och beskyller Moderaterna av alla för att tiga om ett Budgethål. Men hålet som Socialdemokraterna grävt i sin kommande budget är inte längre bara ett hål utan närmar sig oceanstorlek. 60 till 70 miljarder som minst saknas för var pengarna skall tas det har socialdemokraterna inte velat säga. Velar gör S. Sverige har EU-s bästa budgetläge och Magdalena Andersson kan inte räkna. Det är väl knappast hon som är påtänkt att efterträda Anders Borg. Eller? I så fall är det värre ord än katastrof som behöver läggas till…..

Moderaterna tiger om budgethålet, Magdalena Andersson (S) på GP debatt

Hur dum kan en människa vara som inte inser att det krav människan själv framför är ett klart brott mot de Mänskliga Rättigheternas inledning samt mot ett antal artiklar i samma FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna?

S: Vi vill ha militär närvaro i Gaza, Aftonbladet 26 juli 2014

Ärligt talat Stefan Löfven:
Tror du på allvar att du skyddar Palestiniernas Mänskliga Rättigheter genom att kräva att militär skall gå in i Gaza?
På vad sätt skyddar den kränkande behandlingen Palestinier i Gaza för flygangrepp från Israel som redan har bombat FN-sjukhus? En kränkande behandling som strider mot de flesta av de Mänskliga Rättigheterna. Nu får det vara nog med dumheter Stefan Löfven!

Borde väl inte berätta det, men just nu är Du Stefan Löfven Alliansens bäste reklampelare. Kan Carl Bildt inse att Jag skulle varit tuffare med kravet på att stoppa bombandet och häva blockaden, Det är allra viktigast just nu, säger Carl Bildt (M), utrikesminister.Carl Bildt: Jag skulle ha varit tuffare, Aftonbladet 26 juli 2014
så är det häpnadsväckande att Du Stefan Löfven tillsammans med andra Socialdemokratiska Partiledare håller fast vid att Gaza är problemet.

Ärligt talat Stefan Löfven, Socialdemokraterna kan ha förlorat hela valet 2014 trots enormt försprång fram till 25 juli, förlorat på Ditt dumma ensidiga uttalande! I och för sig vill jag att Alliansen skall vinna, men jag vill också att svenska politiker ser helheter och inte lever kvar i en låtsasvärld där Alla Människors lika värde endast varit vackra ord på ett papper.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,
……. inledning av FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna

Med andra ord – Det är exakt den situation som Palestinierna befinner sig i och befunnit sig i sedan Israel ockuperade Gazaremsan samt byggde bosättningar där. Observera: Israel har ALDRIG fått rätten till Gazaremsan! Se: Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010

Nordiska S-ledare: FN-insats i Gaza, GP 26 juli 2014
Löfvens utspel får ett blandat mottagande, Expressen 26 juli 2014
Nordiska S-ledare: FN-insats i Gaza, DN 26 juli 2014
Nordiska S-ledare: FN-insats i Gaza, SvD 26 juli 2014

Nog med dumheterna Stefan Löfven. Problemet är inte Gaza. Som självfallet inte får skicka raketer mot Israel, MEN Israel äger inte rätten och har aldrig ägt rätten att gå in i Gaza, bomba oskyldiga och aldrig någonsin fått rätten att bygga bosättningar varken i Gaza eller på Västbanken. ”Tyck som jag”-syndromet hör inte hemma när något part så flagrant bryter mot av FN godkända gränser samt mot de Mänskliga Rättigheterna.

Igår döptes mitt barnbarn samtidigt som hennes föräldrar förnyade sina äktenskapslöften. Lilla barnbarnet först i dopklänning sedan i sömmerskesydd vit skrud inte riktigt kopia av moderns designbröllopsklänning med släp. Underbart vackert. Men varmt.

15

Själv hade jag hjälpt till med att göra 4 smörgåstårtor, 2 vanliga, 1 LCHF/glutenfri samt en vegetarisk. Hjälpte också till med att passa barnbarnet tills farmor och farfar kom och farmor kunde sysselsätta den lilla medan jag gick ut för att möta gästerna och visa dem vägen in i kyrkan eller till församlingshemmet beroende på vart de först behövde gå.

En av gästerna berättade att hon och hennes man varit på två dop senaste åren. Även förr gången i 32 gradig värme….. Cermonierna var vackra. Bra valda psalmer, ingångsmusik, utgångsmusik samt framför allt mellan cermonierna spelades lilla barnbarnets favoritmusik: Amazing Graze. Den enda musik som alltid får henne att lyssna, sluta gråta o.s.v. Lite annat än hennes mors favorit ”Sakta lägger båten ut från land” (med Michael Wiehe).

Till bordet hade jag en pensionerad domare (Tingsrätt, Hovrätt och Regeringsrätt). Vi satt tillsammans med fem av mina kusiner. Avslappnad men glad konversation vid bordet.

Det där när det händer lite extra sätter guld på tillvarons vingar.
Ha en bra dag!

Det är inte en dag för tidigt utan snarare alldeles för sent som interimsregeringen i Ukraina upplöses, två partier lämnar och premiärministern går. Borde utlysts nyval till parlamentet samma dag som interimsregeringen tillträdde. Knappast troligt att människor totalt sett kommer att rösta på samma sätt som förra gången, oavsett vilka de kommer att stötta med sina röster.

Jatsenjuk avgår i protest mot att regeringskoalitionen i parlamentet upplöses.

Arsenij Jatsenjuk lät meddela sitt beslut efter att två partier bestämt sig för att lämna koalitionen.

– Jag annonserar min avgång i samband med koalitionens kollaps, sa Arsenij Jatsenjuk som menade att parlamentet inte längre kan göra sitt jobb och driva igenom viktiga lagar, enligt nyhetsbyrån AP.

Det högerextrema partiet Svoboda och Ukrainska demokratiska alliansen för reformer, UDAR har lämnat koalitionen som tog över efter att president Viktor Janukovytj avsattes i februari efter våldsamma protester från demonstranter som söker en nära relation med EU. Även 19 oberoende parlamentsledamöter drog sig ur majoritetskoalitionenPremiärministern i Ukraina avgår i protest, Expressen 24 juli 2014

Ukrainas premiärminister avgår, GP 24 juli 2014
Ukrainas premiärminister avgår, DN 24 juli 2014
Ukrainas premiärminister avgår, SvD 24 juli 2014
Ukrainas premiärminister avgår, Aftonbladet 24 juli 2014

Men viktigast av allt – Svobodapartiet som är ett av partierna som lämnat regeringen får inte längre samma inflytande.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 107 andra följare