Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Det där med matematik är svårt Magdalena Andersson (S). Det krävs att det FINNS ämnes- och stadiebehöriga lärare för att kunna utbilda…. finns det färre så blir det minus på andra sidan likhetstecknet i denna enkla sifferexercis.
Återigen verkar det som om Du och S-partiledning missat det väsentligaste: På samma sätt som Tar 12 år att utbilda till ungdomsarbetslöshet så tar det som minst 12 + 4 år för att utbilda ämnes- och stadiebehöriga lärare till de 30.000 lärartjänster som Ni inom Socialdemokraterna lägger fram i er ”miljardsatsning på vuxenutbildningen”. Det krävs att dessa lärarna fått kunskap nog redan när de gick i första årskurserna för att kunna ta till sig de texter de skall förmedla, ordkunskap med andra ord. Det krävs att dessa lärarna redan tidigt fått ordförståelse utöver ordkunskap samt kan som minimum gymnasiematematiken! Under vilket äpple eller päronträd hittar S dessa?

Tänk så mycket lättare det varit om Socialdemokraterna inte hade skadat svenska skolan genom Socialdemokratiska Skolförändringar:

* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiteten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2014

S föreslår 30 000 utbildningsplatser, GP 23 april 2014
S föreslår 30 000 utbildningsplatser, Expressen 23 april 2014
S: 30.000 nya utbildningsplatser, DN 23 april 2014
S miljardsatsar på vuxenutbildning, Aftonbladet 23 april 2014

Tänk så mycket bättre det varit om Socialdemokratiska Regerings- och Riksdagsmedlemmar inte varit så avundsjuka på de som gått ut högskola att de gjort om skolsystemet till ”Alla skall med” och ”Alla skall ha behörighet”. Det fanns stora brister när det gällde de ekonomiska förutsättningarna för de som inte hade råd att läsa vidare. Kanske inte ens bodde nära staden där de hade kunnat läsa vidare. Dessa brister löstes inte med ALLA SKALL MED-METODEN

Ett av de principiellt viktigaste besluten som HD, Högsta Domstolen, i Sverige någonsin tagit har klargjort: att en bestämmelse i regeringsformen om att en svensk medborgare inte får fråntas sitt medborgarskap har överträtts.Ersätts för indraget medborgarskap, SvD 23 april 2014
samt att killen som råkade ut för detta har rätt till ersättning trots att det inte står i Regeringsformen att sådan skall utgå när staten och/eller svensk myndighet bryter mot regeringsformen.

Det principiellt viktiga är alltså det som borde varit självklart, men som alltför många svenska myndigheter gång på gång syndar mot: I Sverige gäller svenska Grundlagar, samt att brott mot Grundlag kan medge rätt till skadestånd.
Personlig kommentar: Självklarheter som aldrig behövt ifrågasättas om Sverige hade haft en Författningsdomstol!

Ersätts för indraget medborgarskap, GP 23 april 2014
Fråntogs medborgarskap – får skadestånd, DN 23 april 2014

oavsett vilka ämnen läraren är utbildad i, och förhoppningsvis som minst fått metodik-, didaktisk- och pedagogisk utbildning som lett till anställandet av läraren i hans/hennes ämnen,
När lärare inte utöver minimikrav på ämnes- och stadiebehörighet lärt sig vara lärare, ligger problemet ofta långt tillbaka i tiden. Det är med lärare som med alla andra som skall lära in och växa in i en ”yrkesroll” – utan mycket bra råmodeller som läraren själv haft under sin egen skoltid, så är det svårt att själv lära in att vara lärare.

Självfallet får alla val en människa gör konsekvenser. Men hur någon ens efter genomgången svensk flumskola (på lärarens egen skoltids tid) och genomgånget gymnasium samt högskola/universitet ens kan få för sig att en lärare skulle bli betjänt av fria skolvalet,
DET är en mycket intressant fråga som mer än PISA-undersökningar och kunskapskontroll i matematik på KTH samt Chalmers visar på den mycket märkliga inställningen till kunskap som de generationer av lärare som inte förstått att lära in Barn- och Ungdomars Utveckling fått sig till mellanmål i sin ryggsäck.

Det fria skolvalet gör lärare till betjänter, Johan Blomberg gymnasielärare på SvD Brännpunkt 23 april 2014
Beklagligt med lärare som inte själva lärt in som minimum vad det innebär att vara lärare, att fånga elevernas individuella intressen under första gemensamma lektionerna; att förstå att det mindre handlar om att lära ut än att lära eleverna vilka verktyg som finns för att lära in; att våga vara vuxen i klassrummet nog så att eleverna visar respekt för läraren och ämnet – handlar inte om kadaverdisciplin utan fastmer om att finnas där, kräva respekt och visa respekt samt att våga säga ”det vet jag inte” som en elev en gång sa när jag frågade varför andra lärares skolkande elever hade tendens att öka antalet i mitt klassrum. Det är lärarens människosyn och förmåga att nå fram till eleven och att våga ställa krav samt undvika fylleri- och kryssfrågor vid kunskaps- betygstester. Det handlar om det viktiga att få eleven att förstå vad han/hon lär in, förstå tillräckligt för att kunna bygga vidare på det. Snuttifikationsprincipen måste förkastas för helhetsperspektivet. Där saknar det betydelse vilken skolform eleven går i. Lärarens inställning och stora egna kunskap i ämnet han/hon undervisar i samt mycket god Lärarutbildning (vilket inte alltid är fallet) är det viktiga.

Fritt skolval är inget hinder för att elever utvecklas. Tvärt om. Alla Barn är lika värda, men olika. Det är den där satsen efter kommatecknet som är det viktiga. Har aldrig varit skolform utan människosyn som varit problem för barns kunskapsinlärning. Det handlar om att barn och ungdomar utvecklas olika och att det aldrig någonsin är rätt varken att hålla tillbaka de vetgiriga. De vetgiriga behöver inte vara de som på pappret redan är ”duktigast” utan oftare de som vågar tänka utanför ramarna – de som för samhället framåt om inte lärare hämmar dem! Det är sett ur samhällets framtidsperspektiv en stor fara att klistra etiketter på elever som ”stör” undervisningen. Kanske inte så stor fara som att missa de ”tysta eleverna” som lär sig utan att lära in det de lär sig för att läraren inte har kunskapen att lära ut verktygen som är individuella för varje barn.

Ord i all ära, men ordvalörer uppfattas helt olika av de som sänder ett budskap och den som tar emot det. De barn som drabbas är de som verkligen skulle behöva de hjälpmedel, det extra stöd de har laglig rätt till samt de barn som helt felaktigt får allehanda bokstavsbeteckningar. Skolor, föräldrar och samhälle söker idag fel problem. Ett utåtagerande barn är ofta ett barn som är framåt och mycket vetgirigt. Tröttar ofta ut sina lärare/föräldrar som inte hänger med. Avfärdas barnet eller får inte barnet den rätt att utvecklas i sin egen takt som barnet bör få göra, så är det självklart så att barnet spelar över för att synas.Viktigt med tidiga betyg, Norah4you 25 mars 2014

Det är just där det brister i svenska skolan oavsett skolform: Ämnes- och stadiebehöriga lärare SKALL ha haft utbildning i Barn- och Ungdomars utveckling och på Lärarhögskolan fått den hjälp att finna verktygen för att få Snobben att lära in. Individualiserad undervisning utöver kateder/tavelgenomgång krävs för att eleverna skall få möjligheten att finna sitt sätt att lära in. Utöver det så är det mycket viktigt med tidiga betyg. Inte för de elever som i dagens skola får de höga betyg som ”Alla skall med”-inflationen gett dem i 9:an och på gymnasiet. De eleverna har i många fall gått skolan där det Tar 12 år att utbilda till ungdomsarbetslöshet

De tidiga betygen är viktiga för att de elever som utöver betydligt mer individualiserad undervisning/individualiserade läxor än idag MÅSTE få den rättighet som SKOLLAGEN ger i form av extra stöd. Extra stöd oavsett om det handlar om sen egen elevutveckling eller dyslexi eller annat stöd som är riktat mot elevens behov, inte skolans; inte kommunens budgets eller föräldrarnas behov. Läs och försök förstå Barnkonventionen! Flumskolan från Grundskolans införande har haft fina och svulstiga ord men varit en påse utan innehåll för framtida inlärning. Kunskap trillar inte från ovan. Faller inte som regn. Allt hänger samman. Från det att eleverna förr fick lära sig skriva fin skrivstil – viktig kunskap som gick förlorad för att politiker och nyutbildade lärare missat att den utvecklar motoriken samtidigt som den gav tid till eftertanke om vad som det var som skrevs ner textat eller i skrivstil.

Media inom EU ställer till det

Dag efter dag matas vi inom EU-länder i allmänhet och i Sverige i synnerhet av desinformation om Ukraina av våra media. Det är illa nog att vi de senaste åren sett en ökning av vänsternissar i media som är konstant USA negativa och som på senaste året utökat sin presidentkritik från President Obama till att omfatta President Putin.

Samtidigt har dessa vänsternissar i sin iver att sprida ”tyck som jag”-syndromet gått samman i Syrien och Ukraina med rent fasistiska högerfötter och extremistgrupper.

Förvisso är det ett gammalt talesätt som säger att min fiendes fiende är min vän. Men verkligheten är en annan. Det må vara och är en demokratisk frihet som inte borde ifrågasättas att åsikten och yttrandefrihet skall gälla samt att demokratiska valda nationella församlingar inte interimsregeringar eller krav från i och för sig demonstranter på gator och torg. Demonstrationerna kan ha helt legitima skäl utan att vara juridiskt inom ramarna för respektive lands konstitution. Men demonstranter oavsett om de är vänsternissar eller högerfötter äger lika lite som interimsregeringar rätten att ändra en konstitution eller ställa krav för att sluta demonstrera. Åsiktsfrihet och Yttrandefrihet är en sak, men aldrig någonsin samma som att stifta lagar eller ändra konstitutioner.

Vänsternissarna i EU-media har högst varierande skäl till att kritisera Putin. Ett antal av dessa vänsternissar hör politiskt hemma till vänster om svenska Vänsterpartiet. Andra tillhör pseudoliberaler, d.v.s. har missat allt vad liberalism historiskt står för och fått det till att vi idag borde få Rosseaus frihetssyn som ledstjärna…. Friheter har alltid sina begränsningar. I demokratiska och i odemokratiska länder. Gränsen som jag personligen ser är att ett lands gällande konstitution gäller tills en i fria val vald församling ändrar konstitutionen.

Dessa vänsternissar har ställt till det för såväl USA som Ryssland. EU-vänsternissar i media har gjort gemensam sak med de EU-politiker som teg när det kom fram att al quida fanns bland protestanterna mot Syriens allt annat än demokratiske president som helt i stil med Saddam i Irak utsatte egna medborgare för livsfarliga attacker. Syrien har försvunnit från vänsternissarnas mediabevakning. Så mycket har uppgifterna från Hom att FN går ut med larm: Larmet från FN: Maten är helt slut, Aftonbladet 21 april 2014 Frankrikes Hollande är en av de få politiker som fortsatt sin aktiva kritik av Syriens regims användande av kemiska vapen: Samtidigt varnar franska presidenten François Hollande för att syriska regimen fortfarande använder kemiska vapen. Enligt honom gäller det klorgas, som användes under första världskriget. Oppositionsgrupper har hävdat att dussintals människor skadats av gasen förra veckan, i minst tre städer eller byar.
Men i stort antal Vänsternisseartiklar har beteckningen Oppositionsgrupper (som omfattar alla möjliga. Från Göteborg åkte både de som stödde demokratisk opposition och rena extremister) till att kallas ”Revolutionärer”.

Liknande har vänsternissarna i EU-media i allmänhet och i svenska media i synnerhet ställt till det i Ukrainakrisen. De flesta av vänsternissarna liksom ett stort antal EU-politiker ”glömde” (hmmm….) att säga ifrån när interimsregeringen i Kiev försökte stoppa ryska som officiellt språk. Ryska som talats inom Ukrainas gränser(undantaget östra delarna) i över 1000 år. Samma grupper ”glömde” att säga ifrån när oppositionsledare som Julia Tymosjenko efter frisläppandet mer eller mindre krävde pöbelaktiga metoder som inte hör hemma inom Ukrainas konstitutionsram: Oppositionsledaren släpptes fri och framträdde under kvällen på Självständighetstorget.

Omedelbart efter att hon frigavs under eftermiddagen reste Tymosjenko från fängelset i Charkiv till Självständighetstorget i Kiev, där hon i rullstol intog scenen och talade till de tusentals demonstranterna.

-Ära åt Ukraina, skanderar hon, inför tusentals filmande mobiltelefoner.
…….
Tymosjenko sade också att Janukovytj borde tvingas till Självständighetstorget och att protesterna ska fortsätta.

-Ni får inte lämna Självständighetstorget. Sluta inte än.Revolutionsstämning på torget i Kiev, GP 22 februari 2014

Inte har Tymosjenko och andra som står nära högerfötter i Ukraina hållit tyst om sitt ”tyck som jag”-syndrom heller. Påhejade av vänstermedia och kulturvänsternissar har krav på att EU och Nato skall ingripa framförts gång på gång. Tymensjenko äger inte rätten att besluta vad EU eller Nato skall göra. Hon äger innan hon eventuellt, inte alls säkert, blir vald i ett demokratiskt öppet val i Ukraina heller inte rätten att fatta beslut om vad som skall ske med Ukraina. Hon sitter helt enkelt inte ens i Ukrainas parlament. Än mindre i Ukrainas interimsregering. Hon är en presidentkandidat. Skall heller inte behandlas som annat av fria media. Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet skall vara lika samt följande av landets gällande konstitution OCH de Mänskliga Rättigheterna skall omfatta ALLA i landet!

Men Tymosjenko och vänstermedia i Ukrainafrågan ofta lierade med högerfötter har ställt till det för USA och Ryssland. Desinformation från båda sidor i Ukrainakonflikten, alltså sidor för respektive mot tidigare president Janukovytj alternativt för respektive emot sittande interimsregering i Kiev, har använt media till att få President Obama och President Putin att tro vad respektive sida inom Ukraina vill att de skall tro. Men parter i mål har alltid oavsett när och var i historien haft subjektiva ryggsäckar och förs desinformation vidare gång på gång, så är det svårt att se sanningen.

En av de få journalister som gjort den källanalys som varje hederlig journalist oavsett politisk uppfattning borde startat med INNAN artiklar skrevs, i Ukrainakrisfrågan som i alla andra politiska frågor, är Henrik Ek på Expressen som vågar visa att norska Norska Dagbladet i sin källkritiska analys lyckats visa att Dagbladet kan imidlertid gjennom enkle bildesøk fastslå at «bevisene» gjengitt i New York Times slett ikke er troverdige. Mens bildene gjengitt i New York Times er av dårlig oppløsning, har vi funnet de samme i god oppløsning. Da forteller de en helt annen historie enn den ukrainske myndigheter angivelig har servert.

Ikke samme mann
Et bilde av svært dårlig kvalitet viser angivelig en skjeggete russisk spesialsoldat i Georgia i 2008, som skal være den samme skjeggete mannen som dukker opp på bilder fra Slavjansk og Kramatorsk i 2014. Det samme bildet fra Georgia i høyoppløslig versjon, viser imidlertid at mannen umulig kan være den samme.
Hvem er den mystiske mannen med skjegget? Bildene som ikke beviser at «grønne menn» er russiske elitesoldater.; DN.no 21 april 2014
Photoshop arbete – vad är det?

Henrik Eks artikel finns att läsa på Sökningar visar att bilderna inte stämmer, Expressen 22 april 2014 Utifrån de ”reportage” som via svenska TT med flera spridits av vänsternissar är det inte konstigt att Henrik Ek är ytterst tveksam till President Putin. Maktkampen i Ryssland om vem som skall styra Ryssland efter Putin har fått dålig mediateckning än sämre källkritisk analys här inom EU.
Som jag själv skrev: Det som började med Pussy Riots agerande i Rysk-Ortodox kyrka förra året. Något som många här i Väst enbart förknippade med kritik mot Putin, var något helt annat. Det må ha varit inslag av den Putinkritik som samtidigt hördes från den sk. ryska intelligensian samtidigt som Gammelkommunister och rena Stalinister utökade sina demonstrationer runt Ryssland. Den stora maktkampen som började där och då var i grunden en kamp mellan Ryska Militären och Rysk-Ortodoxa sidan, Pussy Riot inte bara kritiserade Putin, det hade varit en sak om det ‘bara’ varit det – då hade det möjligen kunnat tolkas som försök till ökad yttrandefrihet. Det allvarliga var att Pussy Riot hädade i kyrkorummet. Det är där gränsen för anständighet gick och går i ett Ryssland där den Rysk-Ortodoxa trosbekännelsen har 1000 år på nacken samt sitt äldsta helgon Anna som var dotter till Olof Skötkonung. Domen mot Pussy Riot fastställdes förra månaden.Dom mot Pussy Riot står fast, DN Kultur 21 mars 2013 Från Vad kommer efter Putin del 2, 21 mars 2013
står kampen mellan Ryska Armen stödda av ett antal höga (i ålder och ämbetstitlar) Dumarepresentanter som gjort gemensam sak med ryska Kulturvänstern (ingadera har tron på Gud som sin ledstjärna) och Rysk-Ortodoxa kyrkan.

USA har blivit lurade av EU-s vänsternissar i media (och en hel del politiker) Ryssland blir på samma sätt lurade av de Proryska grupperna i Ukraina (Att Ukraina som under Sovjettiden har Proryska fd. sovjetiska underrättelse resp. soldater som sparat de gamla kläderna är inte något att förundras över). Dessa Proryska grupper i östra Ukraina har inte historisk rätt till den delen av Ukraina, inte heller har de rätten att diktera vad som skall hända i Ukraina som helhet eller i östra Ukraina. Lika lite som interimsregeringen i Kiev är dessa grupper förankrade i Ukrainas konstitution. De har inte tolkningsföreträde någondera parten.

Personligen tror jag knappast att President Putin vill ha så aktivt oppositionella inom Ryska Federationen. Aktivt oppositionella som direkt efter avtalet i Genève gick ut med att ryska federationen inte fått ”deras” godkännande för avtalet kan knappast önskas av någon i Ryssland som önskar att Ryska Federationen i sin nuvarande form skall fortsätta. Inte när nu USA lyckats stänga ekonomikranen för de överrockar som Duman under hans senaste presidentperiod försett honom med. Det finns alldeles för många oroshärdar inom Ryssland. Att President Putin behöver sin arme är ställt utom allt tvivel. Men frågan är om han önskar att den skall agera på ett sådant sätt att aktivt oppositionella Proryssar i Östra Ukraina skulle få möjlighet att känna segervittring genom att ha tvingat igenom sin ”tyck som jag”-åsikt och därigenom stärka Ryska Armen. Att det finns stötar i ryska Duman som ännu inte förstått att Pragkrisen 1968 var början till slutet långt innan Gorbatjovs tid för ryska kommunismen, det är en sak. Men idag skriver vi 2014 och personligen tror jag att det är bra för President Putin att Nato stärker sin ställning i Europa, bland annat i Polen och Baltiska staterna. Det är troligen det som behövs för att få gammelkommunisterna att sakta in i sina röda drömmar om världsherravälde.

Ärligt talat, OM EU-ledare låtit bli att envisas med att gång på gång försöka utöka EU med eller utan avsikt att skapa ett Europas Förenta Stater, så hade världen varit betydligt lugnare. Skillnaden mellan EU å ena sidan och USA samt Ryssland å andra sidan, är historiska skillnader. EU byggande sitt nya Romerska Rike från toppen har aldrig gett sina medborgare möjligheten än mindre rätten att vara med och skapa. EU som det blivit efter Lissabonfördraget, inklusive spelet för gallerian med eller utan ev folkomröstningar som om vanliga folket i ett land som getts möjlighet att rösta hade mage att rösta fel togs upp till ny omröstning. Kolonisationstanken hos flera av EU-länderna, faktiskt England undantaget, som fanns på 1800-talet och tankegångar som hördes i Europa under slutet av 1800-talet fram till Andra Världskriget borgar inte som EU normalt påstås göra för att fred i Europa och världen skapas. Men politiker är politiker. Tyvärr. Viktigast av allt är dock att varje lands egen konstitution respekteras!

Redan under Syrienkrisen ställde vänsternissar i media inom EU till det. Vänsternissar av alla läger från de som själva erkände att de stod till vänster om svenska Vänsterpartiet till psedoliberaler inom och utom Sveriges och EU:s gränser körde på i sin ”Som jag tycker”-variant allt annat än demokratiska i grunden. För tre saker är viktiga för freden:

* Vill du räknas som demokrat och vill du verkligen stå upp för Yttrandefrihet samt Åsiktsfrihet, så krävs det att DU själv är beredd att ge din värste åsiktsmotståndare ja till och med din fiende exakt samma rättigheter som Du kräver för Dig själv.

* Den konstitution ett land har måste gälla till dess i fria val nyvalda ledamöter av respektive lands högsta församling/riksdag etc i enlighet med samma konstitutions villkor för ändrande av konstitution fattar beslut att ändra konstitutionen.

* Yttrandefrihet och Åsiktsfrihet, Mötesfrihet och rätt att Demonstrera – alla Friheter har sina begränsningar utifrån gällande konstitution i ett land. Finns inget land demokratiskt eller odemokratiskt som inte har begränsningar för sitt Rikes säkerhet. För att kunna ändra något i ett land i ”mer demokratisk” riktning, oavsett hur man själv tolkar demokratibegreppet, så krävs att man håller sig till de spelregler som finns och att vald regering, vald i öppna demokratiska val, förstår att den alltid måste vara regering för HELA sitt land.

Det är inte fel i sig att USA, om man tar hänsyn till att alla uppgifter som förs fram av Ukrainas interimsregering är subjektivt färgade och inte kan tas som sanning utan vidare, talar om Fler sanktioner hotar Ryssland, GP 22 april 2014
Fler sanktioner hotar Ryssland, SvD 22 april 2014
Fler sanktioner hotar Ryssland, Aftonbladet 22 april 2014

Det viktiga är att analytiker i USA inte bara går på EU-s media resp. EU-politikers uppfattning om vad som händer i Ukraina. Alla här i EU är inte ärliga nog att erkänna eller ens att arbeta praktiskt för korrekt information. Subjektiva värderingar haglar. Förvisso är denna bloggartikel min subjektiva värdering. Jag är troende kristen moderat (konservativ) men jag är beredd att ge samma friheter och rättigheter till alla. Inte begränsa dessa till de som tycker som jag. (Därmed inte sagt att jag inte begränsar kommentarer till artikeln utifrån gällande lagar. Det gör jag.)

Två ”folkguvernörer” tillsatta i östra Ukraina, DN 21 april 2014 finns inget juridiskt underlag för sådant förfarande i Ukrainas konstitution.
Upprättelse för ”lidande” under Stalin i dekret från Putin, DN 21 april 2014 PÅ TIDEN. TILL OCH MED tidigare Sovjetledare borde efter Stalins död gjort detta. Krimtartarerna var till och med värre i sina härjningar på Krimhalvön än vad SS-trupperna de stödde var och det säger allt. Så var verklighetens historia på Krim trots DN:s försök att förringa folkets, ryssar samt judar, lidande genom att sätta ordet lidande inom citationstecken.

Ukraina återupptar militäroperation, GP 22 april 2014 Mycket oklart om detta är vad Kievs interimsregering fick tillstånd till vid avtalet i Geneve eller inte. Är militäroperationerna endast inriktade mot ena sidans extremister, så strider agerandet mot avtalet. Är det allmänna operationer mot alla som olagligt bär vapen och hotar oskyldiga människor, kan det vara inom ramarna…. svår fråga

EU valet 2014 del 2.

Piratpartiet

På samma sätt som det finns bra bitar i Piratpartiets EU-valprogram, som i Vänsterpartiets, så finns det rent bedrövliga bitar som direkt visar på svenska skolans förfall. (Kursmål för Samhällskunskap årskurs 9 inte uppfyllda)

Börjar med de bra bitarna. (Obs självfallet en subjektiv uppfattning, det är min egen blogg).

Det EU som svenska folket röstade för att gå med i är inte det EU vi har i dag. Då var det ett samarbete för fri rörlighet mellan självständiga länder. I dag är EU ett centralstyrt och överstatligt projekt med demokratiska brister.
……..
Piratpartiet vill se ett nytt EU-fördrag. Det skall vara överblickbart, begripligt och demokratiskt. Det skall värna den fria rörligheten. Och det skall slå vakt om våra fri- och rättigheter. Det skall dels underställas en folkomröstning, dels godkännas av de länder som vill vara med. Då kan vi skapa ett regelverk som är acceptabelt både för folket och för medlemsstaterna.
Vi har tagit striden i EU – och levererat, Christian Engström (Piratpartiet) och Christian Engström (Piratpartiet) EU-ledamöter, GP debatt 22 april 2014

EU som det är efter Lissabonfördraget är som ett hus där skorsten sätts på tak utan att huset har grunden säkrad och utan bärande balkar i väggarna. Självfallet bör EU-fördrag ALLTID godkännas (och EU acceptera om fördraget röstas ner i ett eller flera länder) i öppna demokratiska val där fördraget kan godkännas eller avslås och där varje land förbinder sig att acceptera sina väljares åsiktsfrihet samt rätt att rösta som man själv vill!

mindre bra = okunnigheten visar sig
Piratpartiet vill exportera offentlighetsprincipen till EU. Det är raka motsatsen till vad riksdagen gjorde för bara ett par månader sedan. Den borgerliga alliansen och Socialdemokraterna inskränkte då den svenska offentlighetsprincipen – med hänvisning till att EU kräver det. Vilket de tidigare uttryckligen lovat att inte göra.

OM Piratpartiets EU-ledamöter hade känt till vad svensk Offentlighetsprincip i verkligheten alltid haft för mycket stora begränsningar, Rikets säkerhet m.m., så hade man inte klagat. Verkligheten som den varit sedan Andra Världskriget, dvs innan nuvarande Offentlighetsprincip kom att ingå bland våra Grundlagar, har gett Riksarkivet och våra svenska Landsarkiv samt Försvarsarkiv, Socialstyrelsearkiv m.m. inte bara kilometerlånga arkiverade handlingar som INTE omfattas av Offentlighetsprincipen – varje år, utan svenska mil de flesta åren (info för läsare utanför Sverige 10 km = 1 svensk mil)

Till skillnad från i USA där amerikansk domstol äger rätten att begära ut handlingar och om ärendet går till USA:s Högsta Domstol eller inte överklagas, så är amerikanska myndigheter enligt sin konstitution skyldiga att lämna ut handlingarna,
så är fallet betydligt mer komplicerat i Sverige. Det är inte möjligt att få ut svenska hemligstämplade handlingar utan stora returscheringar eller ens alls OM inte 70 år gått (I de mest hemligstämplade fallen – och de är många) eller Regeringen medger tillstånd. Det är betydligt svårare även för forskare, som inom parantes är orsaken till att Sverige har byggt upp så stora arkiv för den händelse någon i en framtid vill få fullständig bild av vad som verkligen hände bakom ifrågasatta beslut för länge sedan, i Sverige att få möjlighet att få fullständig insyn i något som räknas till nutidshistoria än i USA, Frankrike och England. Så exportera Offentlighetsprincipen är att exportera större sekretess än vad flera andra länder redan har!

EU måste respektera folks rätt till privatliv. Vi vill skrota EU:s datalagringsdirektiv, som tvingar medlemsländerna att spara data om alla våra telefonsamtal, SMS, e-postmeddelanden, internetuppkopplingar och mobilpositioner. Vi kämpar för ett fritt och öppet internet, mot särintressen som upphovsrättsindustrin och övervakningsindustrin. Vi säger nej till massövervakning av alla människors kommunikationer. Det är bara de som är misstänkta för allvarliga brott som skall övervakas. Vanligt, hederligt folk skall lämnas i fred.

Okunskap så det svischar om det. EU:s datalagringsdirektiv har lägre krav än vad de flesta EU-ländernas IT-suppliers har skyldighet att ha backup eller som minst trafiklistor på. Skälet är rent ekonomiskt – Ett IT-företag som har kunder är alltid skyldigt att kunna visa vad en kostnad de senaste 5 åren har för bakgrund. Som minst har jag personligen under åren stött på IT-företag som haft total backup senaste året och trafiklistor de senaste 5 åren.

Andra okunskapen är den sk. massövervakningen. När det gäller svenska FRA-lagen, så var den den första demokratiska lagen där ett lands parlament och inte sittande regering eller hemligt utskott varit de som möjligen haft sista ordet VILKA grupper eller VILKA kriterier för att signalspana på enskilda utanför de kriterier som direkt angetts i respektive lands brottsbalk. Svenska FRA-lagen BEGRÄNSADE sittande regeringar, folkvalda eller ev. framtida icke folkvaldas, möjlighet att styra signalspaning. I Sverige fick SIN, JO och JK rätten att gå in att kontrollera att FRA, dit mer än 10 olika svenska myndigheters tidigare självständiga signalspaning numera måste koncentreras, hanterar de sk. överskottsuppgifterna som kommer så att de inte sparas samt att de kriterier som getts tillstånd att signalspana utifrån inte innebär att uppgifter ens om de som signalspaningen avser sparas hur som helst.

Som jag skrev 2009:
Det verkar som många FRA-motståndare inte vill förstå, kanske inte kan förstå, att den signalspaningslag som gällde INNAN Alliansen tillträde, gav sittande regeringar (och i förlängningen därför även regeringar som högst eventuellt skulle tillkommit efter en invasion/ett lagstridigt maktövertagande etc) ENSAMRÄTT att bestämma VEM och VAD som FRA och ett stort antal andra svenska myndigheter skulle spana på!

Det första Alliansen gjorde var att se till att begränsa signalspaningen så att kravet på att signalspaningen endast får omfatta ‘utländska förhållanden’. Nuvarande signalspaningslag begränsar inte bara antalet myndigheter som har rätt att begära signalspaning utan ställer också det ovillkorliga kravet att överskottsinformation, inklusive information om 3:e person som själv är oskyldig, DIREKT måste förstöras och aldrig får sparas eller lämnas ut till beställande myndighet. Det var genom det socialdemokratiska storebrorsamhället inte bara en möjlighet utan en verklighet att många helt oskyldiga hamnade i säkerhetsregister. Register som t.o.m. gjorde det svårt för mer än en att få kvalificerade jobb i Sverige.FRA-lagen begränsar storebrorsamhället Socialdemokraterna byggde upp, Norah4you 14 augusti 2009

Det andra Piratpartiets EU-ledamöter, och många andra, missat är att varje enskild individ som använder nätet själva ALLTID har godkänt det de klagar på.
Egentligen skulle jag vilja säga ‘Goddag yxskaft’ för merparten av det som gäller övervakning av trafik har varje person som läser detta själv gett till ett antal olika aktörer. ,,,,,,Där och då, liksom här och nu (oavsett om du skickar via markbundet telenät eller i det som förr kallades ‘etern’ gällde lagar som nu ifrågasätts om de har laglig rätt att existera. De lagar som fanns, fanns på den tiden utskrivna i telefonkatalogen och där gällde i huvudsak samma avtalstexter som den som ville ha en telefonuppkoppling då var tvungen att skriva under, som det krävs att du skriver på godkännande av i det ögonblick du vill ha en fast eller mobil telefon idag. Det gäller att läsa det finstilta……

Till alla Er som tydligen glömt vad Ni själva godkänt, vill jag säga: Vänligen läs nedanstående och vid oklarheter använd länken. Att det är Telias nuvarande avtalstext jag hänvisar till gör ingen skillnad – samma gäller för alla suppliers i Sverige, och i princip samma över hela jordklotet. Det var förutsättningen när i princip all trafik gick via vanliga telemarknätet. Det var förutsättning att det var godkänt när ett företag (från början var det militär och storföretag) skulle få använda det som kom att kallas ‘datanätet’ både det markbundna och det som skickades via ‘etern’Vet du vad du skriver på?, Norah4you 16 augusti 2012

Igår kom ett uppdateringsförslag för Adobe Flashplayer. Inte för att jag behövde uppdateringen utan av ren nyfikenhet på villkoren man skulle godkänna hade jag velat ladda ner uppdateringen, så läste jag delar av avtalstexten…… fanns ett register med ett stort antal avtal som varje person som godkänner inhämtande av Adobe Flashplayer MÅSTE godkänna. Jag var nyfiken och ändå, jag orkade bara läsa ett fåtal av alla avtalstexter som det fanns länkar till. KLAGA INTE PÅ SAKER DU SJÄLV HAR MISSAT ATT DU GODKÄNT!

norah4you:

I dagens DN på DN Debatt skriver Alliansen: ”Vi vill höja försvarsanslaget med miljarder årligen”
Efter Ukrainakrisen. Alliansregeringen vill nu stärka försvarsförmågan på kort och lång sikt. På sikt uppgår de ökade resurserna till 5,5 miljarder årligen. Vi vill se en ökad möjlighet till svensk närvaro i Östersjön och på Gotland. Och vi vill satsa på fler Jasplan och fler ubåtar, skriver de fyra allianspartiledarna ”Vi vill höja försvarsanslaget med miljarder årligen”, Fredrik Reinfeldt (M), Jan Björklund (FP), Annie Lööf (C), Göran Hägglund (KD) på DN Debatt 22 april 2014

Alliansen: Miljarder till försvaret, GP 22 april 2014
Alliansens förslag: Miljarder till försvaret, Expressen 22 april 2014
Alliansen: Miljarder till försvaret, SvD 22 april 2014
Alliansen: Miljarder till försvaret, Aftonbladet 22 april 2014
Alliansen: Miljarder till försvaret, Sveriges Radio 22 april 2014

Vänligen notera att Socialdemokraternas sänkning av svenska Försvarsanslagen påbörjades 1968 samma år som Sovjetunionen gick in i dåvarande Tjeckoslovakien och gjorde slut på Pragvåren…..

min egen kommentar på twitter:

Originally posted on Norah4you's Weblog:

Det är väl magstarkt att Aftonbladet i sin ledarkrönika påstår att Reinfeldt har kört sönder svenska försvaret, Aftonbladet 17 december 2013 speciellt magstarkt är det med tanke på att det är Socialdemokraterna som sänkt det svenska Försvaret undan för undan….

Verkligheten utifrån Försvarsbeslut

* Försvarsbeslut 1968 påbörjade den successiva nedrustningen av försvaret.
Inför 1968 års försvarsbeslut signalerade den socialdemokratiska regeringen stora nedskärningar av anslagen. Den militära ledningen satsade på en ”övervintringsstrategi” i hopp om att världshändelserna skulle framtvinga ökade anslag. Strategin misslyckades. 1968 års försvarsbeslut blev starten för ökande obalanser i försvarsorganisationen, alltmer försämrad kvalitet och ekonomiska ”svarta hål”. Det bästa Försvarsbeslut som aldrig kom till stånd, framlidne Generalmajor Claes Skoglund, Adlibris.com sida
F9 Säve avvecklades 1969 till följd av Försvarsbeslut 1968
Vilket parti satt i regeringsställning och sänkte försvarsutgifternA?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1972 beslöt lägre ekonomisk ramar än ÖB fått i uppdrag att utreda inför försvarsbeslutet.
Inför försvarsbeslutet föreslog…

Visa källa 278 fler ord

norah4you:

Tyvärr hamnar ett stort antal av dessa ”Alla skall med”-elever på högskolor, t.o.m. på KTH och Chalmers. Betygsinflation är ett skäl. Stora problemet har varit att många lärare som undervisat i matematik speciellt i Grundskolans första sex årskurser, utan att ens vara gått lärarutbildning, i bästa fall varit utbildade lärare i något annat ämne eller i matematik på högre stadie.
Resultatet synliggörs i följande artiklar:

SvD har tagit del av resultaten från de diagnostiska prov i matematik som studenterna vid de två största tekniska högskolorna i landet, Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm och Chalmers i Göteborg, gör när de börjar en civilingenjörsutbildning.

Provresultaten visar att studenternas kunskapsnivå har försämrats kraftigt. Andelen studenter som inte ens fick godkänt på de provuppgifter som är direkt kopplade till grundskolans matte var i höstas 20 procent vid KTH – en dubbelt så hög andel som 1998. Samtidigt hade andelen studenter som nådde högsta poäng på provet halverats, jämfört med 1998.

– Det finns några studenter som är duktiga, men det finns också ett antal som är väldigt svaga. Att det kommer studenter till högskolan som har problem med grundskolematematiken, det är allvarligt, säger Hans Ringström, professor i matematik vid KTH.

Inom flera civilingenjörsutbildningar var det i höstas mellan 30 och 40 procent som inte klarar grundskolematten.Låga mattekunskaper sänker nivån, SvD 21 april 2014

Färre Chalmerister klarar matten, GP 21 april 2014
Matteras på KTH och Chalmers, DN 21 april 2014
Matteras på KTH och Chalmers, Aftonbladet 21 april 2014

Se även: Socialdemokraterna orsakade skolraset, Norah4you 11 december 2013

Originally posted on Norah4you's Weblog:

I alla lägen gäller det att identifiera det rätta problemet för att hitta lösningar. Lappningar och lagningar av något som beror på att man bortser från verkliga problemets konsekvenser, kostar skjortan och löser inte problemet!

Allt har blivit precis så illa som vi som åkte i beställda tåg till Stockholm på 70-talet för att protestera mot Palmes UKAS befarade. För det började då, det problem vi har idag, med att den riktiga studenten tagits bort och att de krav som ställdes på studenter som kom till universitet och högskolor sänktes. Ännu mer på att kraven under resans väg på universitet och högskolor fick sina krav sänkta kurs för kurs. Samtidigt som man från Statens sida tog bort Småskollärarutbildningen, en utbildning som förvisso var eftergymnasial och inte akademisk, men som i sig innefattade något som de nya lärarutbildningarna saknade: Djupare metodisk, pedagogisk och didaktisk (fast så hette det inte då) utbildning…

Visa källa 1 327 fler ord

Originally posted on Norah4you's Weblog:

skedde när jag gick i vanliga skolan i Linköping. Linköping på den tiden var en stor liten stad med cirka 60-70.000 invånare. Antingen var folk Saabare och höll på med flyg- och raketforskning, flera bodde i vårt bostadsområde och runt om, eller så var de militärer också de fanns det gott om i närområdet och bland kamraters föräldrar. Staden var stor militärort i förhållande till sin storlek. Det var där som de blåbaskrarna, som Anita Lindblom sjöng om, utbildades.

Det var också där jag första gångerna, många gånger senare, hörde av de som varit i FN-tjänst där nere då Dag Hammarsköld dog att den officiella dödsorsaken inte stämde. Det har från minst tre personer som var och en vid skilda tillfällen då när jag var 12 år samt långt senare berättat att de sett att Dag Hammarsköld inte alls hittats vid planet utan en bit bort sittande lutande mot ett…

Visa källa 132 fler ord

I dagens Expressen är det Vänsterpartiets ledande EU-kandidat Malin Björk som utfrågas. En del mycket intressanta, några högintressanta, svar som Malin Björk (V) lämnar. Vissa av svaren är något som samtliga andra partier borde ta till sig. Andra något som definitivt inte gynnar Sverige som EU-land utan skapar större oro på den svenska arbetsmarknaden samt i förlängningen i hela samhället.

Viktigaste frågan till Malin Björk (V) från Expressen: Ni skriver i er EU-plattform att ”EU pressar länder i kris att skära ner i skolan, vården och omsorgen” och om ”den ensidiga nedskärningspolitiken” i EU. Flera länder har en statsskuld på över 100 procent av BNP och vissa av dem ett budgetunderskott på runt 10 procent. Behöver man inte skära ned när man ligger så illa till?

Ännu viktigare och helt korrekt analyserat är svaret: – Problemet är att den nedskärningspolitik som man har påtvingat dem har gjort att statsskulden har vuxit ännu mer, så det var inte rätt medicin. Man har växande statsskulder samtidigt som man tar nödlån för offentliga pengar. Euron är en del av orsaken till problemet för de här länderna. Det blev för dyrt med grekiska varor i förhållanden till andra länder som var mer anpassade till eurons ränteläge, som Tyskland. Man måste göra skuldavskrivning och omstrukturera skulden, skilja på legitima skulder och icke legitima skulder.Vill du äventyra den svenska modellen, Expressen 18 april 2014

OM EU överhuvudtaget skall ha någon som helst möjlighet att inte bara hålla ihop i längden, jobbigt nog, utan få än mer gemensam överbyggnad,
SÅ är det viktigt att höga potentater med feta plånböcker som är vana vid goda bostäder, fina middagar och så vidare,
LÄR SIG ATT MAN SKALL ALDRIG SPARA PÅ DET ALLRA NÖDVÄNDIGASTE!
DET ÄR OEKONOMISKT I LÄNGDEN ATT LÅTA ÖVERBYGGNADENS ONÖDIGA UTGIFTER SOM VÅLLAT SKADA TAS GENOM FÖRSÄMRING FÖR DEN 1/4 del som har det sämst.
Sedan må det vara så att det finns exempel som t.ex. Lettland som klarat stålbad, svångrem och stora nedskärningar.

Vänsterpartiet som tänkt rätt när det gäller legitima och icke legitima skulder har däremot glömt bort de Mänskliga Rättigheterna. För att en människa skall få livskvalité krävs betydligt mer. Men grunden borde i hela EU vara ett gemensamt minimisatt pensionssystem där bidrag ges till länders pensionärer över viss ålder under landets restaurering av ekonomin. Pension skall som minimum alltid ge mat på bordet, värme vintertid om vädret så kräver samt möjlighet att behålla tak över huvudet..

När det gäller Grekland har jag även på min egen gård i Tuve greker och grekinnor som är svenska medborgare sedan 50 eller 60-talet då de kom hit som unga efter kriget och därefter tillbringat hela sitt yrkesverksamma liv här. Fått många tragiska historier om äldre föräldrar som behövt ekonomiskt stöd för att få råd att köpa sin dagliga mat. Om äldre som haft små olönsamma jordbruk som ändå gett dem tak över huvudet och mat på bordet tills Greklands av EU beslutade nedskärningar för lånen trädde till, äldre som tvingats hugga ner de olivträd som gav dem liten men ändå en försörjning och använda grenar och kvistar från dem och sina små vinodlingar för att de skall få upp värmen vintertid till 15-16 grader inne. Om äldre som äger bostaden de bor i men tvingats använda möbler att elda med. De äldre och de som är sjuka skall inte drabbas enligt mitt synsätt av att det funnits och finns oansvariga politiker och giriga tjänstemän som använt pengar så att Grekland blivit skuldsatt utan att se till att de som haft det bättre fått betala sin rättmätiga andel av skatter samt avgifter.

Däremot är det helt fel att kräva samma lön för de som får kortare jobb i Sverige (gränsen bör enligt min mening gå vid 6 månaders oavbrutet arbete i Sverige).
Fråga till Malin Björk (V): Ni kräver i er EU-plattform ett socialt protokoll i EU, för att förhindra att utländska arbetare utnyttjas och behandlas illa när de jobbar i ett annat EU-land. Kritikerna säger att det skulle kräva en fördragsändring och att det skulle kunna äventyra den svenska modellen att öppna upp för sådana förhandlingar. Hur kan ni vara säkra på att sådana överstatliga regler kommer att rimma med våra svenska regler?

- Nu har Europadomstolen gjort tolkningen att företags rätt att sälja varor går före arbetsrätten och då är det ett fördragsproblem vi har. Europafacket har då identifierat möjligheten att ha ett socialt protokoll, där man sätter arbetsrättsliga regler som en grundförutsättning för EU:s sätt att fungera, att man inte kan stifta lagar som undergräver fackliga friheter, som till exempel strejkrätten. Det tycker vi är rimligt.

Det tokiga i hela resonemanget börjar med tokigheten att Europadomstolen inte ställt krav på ett företag som vill hävda sin rätt att sälja varor och tjänster att respektive företag MÅSTE ha satt sig in i mottagande lands säkerhetslagstiftning oavsett om det handlar om livsmedel eller om byggnation. Däremot bör ingen som inte arbetar stadigvarande i annat land på något sätt omfattas av respektive lands strejklagstiftning/strejkavtal! Att företag skall betala för sig om de tjänar pengar i Sverige är också något som jag tycker vi svenskar missar. Likaledes är det viktigt att kräva i kravspecar att varje person som skall jobba på bygge och/eller med el/vatten etc i Sverige har kunskap om Sveriges Arbetsskyddslagstiftning och vilka lagar som gäller för vad som får göras hur! Har sett alldeles på tok för många helt okunniga som fått göra jobb där vi i Sverige kräver behörighet för att få utföra arbeten!

Bra jobbat!

Det handlar i realpolitik inte om att ha rätt utan om att handla rätt. Dagens beslut om nedtrappning m.m. är ett mycket viktigt beslut. Torde vara en av de få som faktiskt suttit lugnt och förväntat mig att detta skulle hända. Skönt att det blev så. Bra jobbat!

Sedan är det dags för alla att hålla ett öga på HUR media förmedlar detta och VAD respektive media förmedlar för bild av överenskommelsen.…..

De som hoppas att lösningen finns i sikte
Det finns en chans att diplomati kan kyla ner situationen i Ukraina. Det sade USA:s president Barack Obama sedan EU, USA, Ryssland och Ukraina vid mötet i Genève enats om åtgärder för att trappa ned spänningen.

Men han klargjorde att nya sanktioner väntar om Ryssland inte bidrar till en fredlig lösning.

Det var oklart om de proryska separatisterna är redo att lyda uppmaningen från Genèvemötet om att avbryta sina ockupationer i östra Ukraina.

Vid fyrpartsmötet i Genève kom parterna överens om att uppmana alla parter att avstå från våld och provokationer. Vidare ska alla illegalt väpnade grupper lämna ifrån sig sina vapen och avbryta olagliga ockupationer av byggnader och offentliga platser.Obama vill ge diplomatin en chans 18 april 2014 Det är rätt handlande speciellt i ett land där religionen alltid haft stor betydelse. Observera att samtliga inblandade parter i Ukraina i de tre religionerna, Kristna, Judar och Muslimer delar det vi kristna kallar Gamla Testamentet. Samtliga…. dvs utom kulturvänstern samt ortodoxa krimtartarerna(ateister) och delar av separtiströrelsen i öster(gammelkommunister som förnekade Gud). En diplomatisk lösning behöver religiösa företrädare för de stora folkgrupperna som vågar hjälpa till för freden.

”Avgörande blir nu om Ryssland verkligen tar konkreta steg för att pro-ryska grupper i östra Ukraina avväpnas och lämnar ockuperade byggnader”, skriver utrikesminister Carl Bildt i ett sms till Expressens Niklas Svensson.USA och Ryssland enas om nedtrappning, Expressen 17 april 2014 Så är det, men det är också så att det är viktigt för EU:s politiker att hålla tand för tunga. Ryssar och Västeuropeér har helt skilda kulturell-historiska demokratiska bakgrunder. Mycket lätt att gå vilse och säga något som inte menas men kan uppfattas på helt annat sätt.

Resultatet av torsdagens krismöte om Ukraina blev mer hoppfullt än vad man hade kunnat förvänta sig – i alla fall på papperet. Allt hänger nu på om överenskommelsen kan förverkligas, och om Ryssland vill förverkliga den.
…..
Alla illegala väpnade grupper ska avväpnas och lämna ockuperade byggnader. Detta gäller inte bara de proryska separatisterna i öster, utan också Högra sektorn och andra miliser som har deltagit i vinterns uppror i Kiev. ”Nästan för bra för att vara sant”, DN 17 april 2014

De som vill gå hårdare fram
Varför man ska tro på någon som just obekymrat medgivit en lögn framgick inte av telefonväkteriet. Putin säger dessutom, vilket är mycket oroväckande, att han är i sin fulla rätt att skicka trupper in i Ukraina.

Agerandet är symptomatiskt för den ryska ”salamitaktiken” – flytta fram positionerna en liten bit i taget ända till fullbordat faktum. För varje ny framflyttning är det för tidigt för omgivningen att agera kraftfullt, och när hela salamin är uppskuren är det för sent.

Hittills har västvärlden agerat valhänt och yrvaket. Man har inte haft stort mer att sätta emot än sanktioner. Men för att dessa ska bli kännbara måste de trappas upp och utökas. Det innebär en ekonomisk risk även för väst – men en risk som är försumbar jämfört med faran av ett Ryssland som tror sig ha fria händer.DN Huvudledarsidan 18 april 2014 Skärpa sanktionerna? Hur står det till på den forntida liberala tidningen? Det är lika vansinnigt utspel som att skärpa kraven på fotbollsbesökare kommande från annan stad. Samma krav skall ställas på båda sidor och demokrati kräver att man ger sin värste meningsmotståndare samma rättigheter som sig själv. Klarar man inte det, så har man missförstått demokratiprocessen till förmån för ”Tyck som jag”-syndromet! Med andra ord har man själv bullat upp för ökad konflikt – inte för konfliktlösning!

Surpuppor
Viktor 30: Fredlig lösning omöjlig, Expressen.se/tv De som säger att fredlig lösning är omöjlig, de avslöjar sig själva som icke demokratiskt sinnade. Finns alldeles för många som lider av ”tyck som jag”-syndromet och som inte inser att Alla Människor är lika värda men olika.

Blandad kompott
Lavrov säger också att de fyra parterna, Usa, Ukraina, Rysslan och EU, är överens om att OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) ska få en ledande roll att medla i den ukrainska krisen.

Konkret säger Lavrov att man ska vida åtgärder för att trappa ner spänningen och avhålla sig från våld enligt Reuters.

Parterna har också kommit överens om att kräva att beväpnade grupper ska avväpnas och ockuperade byggnader ska återbördas, skriver TT.USA och Ryssland enas om nedtrappning, Expressen 17 april 2014

Enligt Lavrov har parterna kommit överens om att kräva att beväpnade grupper avväpnas samt att ockuperade byggnader återbördas.

Den amerikanske utrikesministern John Kerry betonade efter mötet att om inte försöken att trappa ned krisen i Ukraina når framgång, kan det bli aktuellt med ytterligare sanktioner mot Moskva.
-Om vi inte noterar framgång… kommer det att bli mer sanktioner, ytterligare kostnader, sade han på pressträffen som hölls efter att överenskommelsen om att arbeta för nedtrappning träffats mellan parterna.

Kerry sade också, enligt nyhetsbyrån AFP, att väst ”inte har givit upp” när det gäller Krimhalvön.Lavrov: Parterna överens om Ukraina, GP 17 april 2014

Alla som ockuperar myndighetsbyggnader i östra Ukraina måste lämna byggnaderna och alla illegala militära styrkor måste avväpnas. En amnesti för dem som protesterat utlovas också.

Alla som ockuperar myndighetsbyggnader i östra Ukraina måste lämna byggnaderna och alla illegala militära styrkor måste avväpnas. En amnesti för dem som protesterat utlovas också.

Det är en del av vad som överenskommits vid fyrpartsmötet om Ukrainakrisen i Genève, sade Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov på lördagen efter mötet.

Sergej Lavrov, som fått uppdraget att vara den förste att presentera resultat av mötet, sade att alla sidor enats om att vidta åtgärder för att minska spänningarna och trappa ner krisen.Enighet på krismöte om att separatisterna skall avväpnas, DN 17 april 2014

De fyra parterna – USA, Ryssland, EU och Ukraina – har enats under ett krismöte på torsdagskvällen om att separatister ska avväpnas. Alla som ockuperar myndighetsbyggnader i östra Ukraina måste lämna. Illegala, militärstyrkor ska också avväpnas. Åtgärder ska vidtas för att minska spänningarna och trappa ner krisen.
Omkring 300 pro-ryska separatister angrep natten till torsdagen en militärbas i östra Ukraina, enligt uppgifter från Ukrainas inrikesdepartement.
SvD:s reporter Emelie Nyman rapporterar direkt om händelseutvecklingen, och SvD:s Gunilla von Hall är på plats i Genève och liverapporterar från presskonferenser efter fyrpartssamtalet.
Senaste nytt om Ukrainakrisen, SvD 17 april 2014

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 98 andra följare