Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Expressen’

Källa: Röd journalistik – mer åsikt än kunskap?

Read Full Post »

Någonstans, troligen under 90-talet eller tidigare, gick det snett i Samhällskunskapsundervisningen på Grundskola och Gymnasium.

”ALLA# har inte rätt söka asyl, Alex Schulman. För övrigt sa redan de gamle att även en dåre kan ha rätt någon gång. Nu är inte Ekeroth en dåre, även om jag lika lite som du och många andra kan tänka mig dela merparten av hans politiska uttalanden och/eller åsikter.

Det är ju förbluffande uttalanden Ekeroth gör. När Ekeroth skriver ”som om de har en rättighet att vara här” så är det som att han har missat att de har just det. Rätt att vara här. Artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna: ”Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.” Ekeroths syn på asylsökande påminner om nazisterna, Alex Schulmans krönika Expressen 7 Augusti 2016
Du borde läst längre i Artikel 14 än första raderna. Du har missat att de flesta som tar sig till Sverige inte äger rätt att söka asyl överhuvudtaget!

Det som en behörig Samhällskunskapslärare skulle gått igenom, för övrigt borde även behöriga Historielärare gått igenom detta som minst på FN-dagen…, är följande:

ALLA äger inte rätt att söka Asyl enligt de Mänskliga Rättigheterna.

Om det kan man tycka vad man vill, men det framgår klart i FN:s Mänskliga Rättigheter att:

Artikel 14
1.Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.
2.Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot Förenta nationernas ändamål och grundsatser.

OBSERVERA NOGA:
KRÄVS ATT PERSON SOM SÖKER ÄR FÖRFÖLJD OCH ATT DET INTE FINNS ICKE-POLITISKA BROTT (!!!!)

SAMT ATT DET INTE ÄR TILLÅTET ATT ÅBEROPA ASYLRÄTT FÖR NÅGON SOM FLYR SITT LAND
NÄR HAN/HON VARIT AKTIV I terrorism, folkmord, förföljelse av oliktänkande o.s.v.

Detta innebär att humanism inte är ett giltigt skäl att ge asyl! Krävs att personen är verkligt förföljd och av det skälet befinner sig i livsfara om den skulle vara i sitt eget land. Svenska politikers och kulturvänsternissars tolkning de senaste 30 åren där man åberopat Humanism, är INTE GILTIGA ASYLSKÄL ENLIGT FN:S MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.

Det är heller ingen Mänsklig Rättighet att själv välja hemland. Ingen Mänsklig Rättighet Välja Hemland

Förmodligen har det gått snett i kunskaperna i Sverige. Troligen för att alldeles för många rektorer utnyttjade det som skulle vara undantag. Dvs antingen delade upp ämnet på i andra ämnen behöriga lärare som aldrig läst Samhällskunskap efter sin egen gymnasietid;
eller
lade ihop Samhällskunskapsämnet med allt från Idrott till udda Språk eller Hemkunskap så att det inte fanns någon behörig sökande som läst samtliga ämnen på utannonserad tjänst. Vet att det i slutet på 90-talet och de första tio åren av 2000-talet vid flera tillfällen fanns mer än 100 SO-lärare som gått Lärarhögskolan men ändå var arbetslösa bara här i Västra Götaland. Vid tillfällen jag själv kontrollerade, så var det i kontrollerade kommuner som minst 30% av tillsatta termins eller tillsvidare anställningar som upprätthölls av icke ämnes- och stadiebehöriga lärare. Blockerande möjligheterna för många som sökte sig bort från läraryrket….

Read Full Post »

Kungen är svensk medborgare, kära journalister och politiker.
I och med att Kungen är svensk medborgare, gäller samtliga Rättighetslagar även honom.

Läs Regeringsformen 1:2 så ser Ni själva det Ni missade på Samhällskunskapslektionerna oavsett om det gick in i ena örat o ut genom andra eller Ni var fysiskt eller psykiskt frånvarande när Era förhoppningsvis Ämnes- och Stadiebehöriga lärare gick igenom Regeringsformen!

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och
för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.
Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.
Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas
……..
3 § Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar
……..

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Opinionsfriheter

1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,

– – – – – – – – – Slut på citat Regeringsformen- – – – –

Sveriges Grundlagar och Lagar gäller i Sverige. Ändring i Grundlag kräver 2 voteringar med mellanliggande val. Sverige är inte USA eller England. Det är inte upp till svensk domstol eller politiker att avgöra vad som står i lagen när det inte finns något utskrivet undantag för viss person oavsett vem som är svensk medborgare. Finns det inget undantag, så finns det inget undantag. Sedan må det vara mer eller mindre lämpligt om Kungen uttalar sig. Åsikt om detta beror med stor sannolikhet på om den som uttalar sig är för eller mot monarki eller ”bara” anser att ”Tyck som jag” åsikten för stunden skall gälla.

Det är alltså fortfarande tillåtet att vara dum i Sverige. Mycket dumt av journalister, sk.experter och politiker att gång på gång bevisa det själva!

Kungaparet är missnöjt med både placering och utformning av det planerade Nobel Center på Blasieholmen.

Men att kungen uttalar sig mot ett politiskt beslut är problematiskt, anser Cecilia Åse, docent på Stockholms universitet.

Det mässingsglänsande projektet Nobel Center har mötts av protester. Och nu har även kungaparet gett sig in i den infekterade debatten om prestigebygget på Blasieholmen. I en intervju med DN ifrågasätter kungen och drottningen både utseende och placering av den planerade byggnaden.

– En bärande tanke när man utformade statschefsrollen som vi lever med nu var att medborgarna inte skulle få uppfattningen att statschefen hade en uppfattning om saker och ting som var omstridda bland befolkningen, säger Cecilia Åse, docent i statsvetenskap och författare till boken Monarkins maktKungens åsikt blir politiskt slagträ, Aftonbladet 2 Juni 2016 Gratulerar till att visa upp sin okunskap. Hur i hela fridens namn har Cecilia Åse klarat av att missa att hon använder sig av Fallacies vid argumentering och därigenom visar sin egen okunskap.

Bagatellisera inte kungens övertramp, Patrik Kronqvist Ledarsidan Expressen 2 Juni 2016 enda som gjort övertramp är Patrik Kronqvist och andra som inte lärde in det ämnes- och stadiebehöriga Samhällskunskapslärare SKALL ha lärt ut under 7:e årskursens Samhällskunskap! Att Kungen inte är den som fattar beslut enligt Regeringsformen fråntar på intet sätt Kungen från de vanliga Rättighetslagarna här i Sverige! SKÄMS JOURNALISTER, ”EXPERTER” OCH POLITIKER SOM INTE ENS KAN LÄSA INNANTILL. Ev. avsikter som inte står i klartext i Grundlag är enbart ”Tyck som jag”-åsikter – inte värda vatten!

Read Full Post »

Hur vore det att lära in det Ni skulle lärt Er i Samhällskunskap i Grundskolan?
Eller som minst göra källkritisk kontroll genom att läsa EU-direktiv, Regeringsform, Utlänningslag o.s.v?
OK förstår att det är svårt att läsa det som visar att Ni har fel. 100% fel. Kanske gick det som bäst in genom ena örat när en förhoppningsvis ämnes- och stadiebehörig lärare lärde ut vad som gäller i Sverige i ämnet Samhällskunskap??

Allra först: I EU-direktivet står det klart att EU och EES-medlemmar FÅR VISTAS 3 månader i annat EU-land under förutsättning att de har pengar att klara sitt uppehälle eller söker arbete via Arbetsförmedling som bedömer att de har förutsättning att erhålla ett jobb t.ex. här i Sverige.

Det står också klart att alla som reser inom EU är skyldiga att via upp ID-handling om Myndighet så begär.

Sedan Vänsternissar har vi Svenska Regeringsformen. Svensk Grundlag gäller i Sverige. Tro inte något annat.

Regeringsformen
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter

20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första
stycket 1–5),
2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande
intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning
och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
3. rörelsefriheten (8 §), och
4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).
…….

24 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.
…..

25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),
2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),
3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och
liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),
5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och
tredje styckena),
6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),
7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §),
8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),
9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket), och 10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).

– – – – -Slut på utdrag ur Regeringsformen – – – – –

Samhälle. Polisen har i nästan ett års tid utan brottsmisstankar kartlagt romska tiggare som befinner sig i Sverige. Uppgifterna har lagts in i ett omfattande register, uppger Ekot i Sveriges radio.

Enligt nyhetsprogrammet hävdar polisen att det finns tillstånd för registret, men man vill varken lämna ut beslutet eller berätta vad som registrerats.Nytt polisregister över romer, Aftonbladet 16 December 2015

Så det finns tillstånd att registrera tiggande Romer, först och främst de som inte kan visa upp ID-handling på att de är svenska medborgare. Även svenska medborgare som tigger är de tillåtet att registrera om de stör allmän ordning, vilket många av de som tigger gör. Om de sedan råkar vara Romer eller ej hör i det sammanhanget inte hit.

Tillägg 17 December 2015:

Vad vill polisen, GP Ledarsidan 17 December 2015 Svaret på den frågan är mycket enkel: Följa EU-direktiv och Svensk Grundlag!!! Regeringsformen!!!

Read Full Post »

Det har tagit tid, alltför lång tid, men äntligen börjar det komma korrekta uppgifter i gammelmedia. I Expressen har Eric Erfors helt korrekt skrivit:

”Jag är besviken över att Sverige kränker utsatta EU-medborgares rättigheter när de vistas här i vårt land”, säger CRD:s chef Robert Hårdh i SR:s Ekot.

Hårdh borde anpassa tonläget till vad han har på fötterna. Och han är i princip barfota. Vad CRD gör är att redovisa sin subjektiva tolkning av olika internationella konventioner, EU-rätten och svensk lagstiftning. Vad som saknas är hänvisning till relevant rättspraxis och då blir den 39-sidiga rapporten ett enda långt juridiskt jonglerande där bollarna trillar ner på marken.
…..
Varför nämner inte Hårdh att EU-domstolen förra året gav en tysk stad rätt när den stoppade en arbetslös rumänsk kvinna från att få bidrag? EU-domstolen fastslog: ”Utlänningar som rest in i landet i syfte att erhålla socialt bistånd eller vars uppehållsrätt endast följer av att de söker arbete har inte rätt till socialt bistånd.”
Nej, vi måste inte ge tiggare bidrag, Eric Erfors Ledarsidan Expressen 10 December 2015

Detta gäller:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA
DIREKTIV

(9) Unionsmedborgare bör ha rätt att uppehålla sig i den mottagande medlemsstaten i upp till tre månader utan andra villkor eller formaliteter än att de innehar ett giltigt identitetskort eller pass, med förbehåll för en mer gynnsam behandling som tillämpas på arbetssökande i enlighet med vad som erkänns av domstolens rättspraxis.

Det krävs alltså att personen som kommer från annat EU-land SKALL kunna identifiera sig samt anmäla sig som arbetssökande om vederbörande vill stanna längre än 3 månader.

I Utlänningslagen, som är skriven utifrån EU-direktivet står: (Observera att paragrafen inte bara gäller EU-medborgare utan också EES-medborgare. Ex. Norge tillhör inte EU men EES-avtalet) Länk: Utlänningslag (2005:716) läs kapitel 3.
Där framgår klart att den som kommer till Sverige från annat EU-land eller EES-land har rätt att vistas 3 månader i Sverige om den har pengar att betala sin vistelse, eller söker och har förutsättning att få arbete via Arbetsförmedlingen. I senare fallet, d.v.s. om personen bedöms ha förutsättning att få jobb, så kan de 3 månaderna utan uppehållstillstånd förlängas. Annars gäller det för EU-medborgare och EES-medborgare samma som de som kommer utifrån och har visum att de behöver söka och erhålla uppehållstillstånd för att få stanna längre än 3 månader.

Vidare gäller samma grund som för en svensk som reser till annat EU-land och har ett giltigt EU-kort utfärdat av Försäkringskassan (i andra länder dess motsvarighet) – akutsjukvård inget annat. Det är ingen Mänsklig Rättighet att själv få välja vilket land man vill bo i!

Read Full Post »

Det var en av de verkligt roliga nyheterna efter en rad av andra att få pling och när jag tittade vad som hänt läsa att Expressen kommer att samarbeta med CNN. Ännu roligare var att höra att samarbetet kommit tillstånd på CNN:s förslag.

Skillnaden mellan Expressen TV och konkurrenten Aftonbladet, som jag uppfattar det, är mycket stor. Skillnaden är att Expressens Tv-reportrar gör TV och inte bara sitter där till klappa varandra på axeln TV mellan reportagen. Expressen TV slår i det avseende, undantaget när det gäller reportage från Fotboll, samtliga gammelmedia inklusive de sk. Sportkanalerna. Så ett stort Grattis Thomas Mattsson och Expressen./Inger E i Göteborg

CNN gör nyhets-tv med Expressen, Expressen 7 December 2015

#Thomas Mattsson, #Expressen

Read Full Post »

Observera att det faktiskt är brottsligt, trots Tryckfrihetsförordningen, att sprida uppgift som är ämnad att ärekränka eller förtala någon som utpekas som klandervärd.

BROTTSBALKEN
5 kapitlet Ärekränkning

1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.
Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

För den som inte tror att det är så, hänvisas till 2009:40 där var det en person som skrev djupt kränkande tillmälen på nätet i avsikt att utpeka annan person som klandervärd i sitt levnadssätt.

Det räcker alltså inte alltid att hänvisa till Tryckfrihetsförordningens möjlighet till Tryckfrihetsåtal. Allt är inte tillåtet för att det inte omfattas av Tryckfrihetsförordningens begränsningar om vad som får spridas. Samma gäller också den sk. konstnärliga friheten. Det är förvisso upp till respektive konstnär att själv bedöma vad den konstnärliga friheten kan ge för begränsningar när det gäller hur ett konstverk får se ut. Däremot är det inte upp till enskild konstnär eller annan att avgöra om det är tillåtet eller inte tillåtet att sprida verk som är avsedda att antyda klandervärt levnadssätt på nu levande person.
Problematiken i det hela är alltså syftet. Samt om ärekränkningen drabbar drottning Silvia. Att det tyvärr är svårt för en svensk statschef, nuvarande kung eller annan, att få till stånd åtal för att han direkt eller indirekt anklagas för klandervärt levnadssätt, är en annan bit som har att göra med skrivning om Statschef i Regeringsformen.

Men oaktat detta, så har jag mycket svårt att förstå att det skulle vara av allmänintresse att vidarebefordra konstverk som är montage i avsikt att kränka kungen, drottningen eller annan levande person i form av förtal. För i själva utförandet av konstverket kan knappast syftet ha varit annat än att sprida smälek, förtal och påstående om klandervärt levnadssätt.

Drottningen PO-anmäler tidningar, GP 20 februari 2013
Drottning Siliva anmäler flera tidningar, Expressen 20 februari 2013
Sedan tror inte tryckfrihetsexperten Nils Funcke att det leder till fällning. Tryckfrihetsexperten tror inte det leder till fällning, Expressen 20 februari 2013
Drottning Silvia anmäler montaget, Aftonbladet 20 februari 2013
Nu tror jag han har fel, men må så vara när det gäller anmälan för Tryckfrihetsbrott. Däremot finns det utöver rättsfallet jag refererat till ovan fler fall där liknande bedömts som brottslig spridning av förtal och ärekränkning.
samma gäller svammelartikeln i Aftonbladet: ”Silvias anmälan lär inte leda till åtgärd”, Aftonbladet 20 februari 2013
Drottningen anmäler tidningar, SvD 20 februari 2013
Silvia PO-anmäler tidningar för fotomontage, DN 20 februari 2013

Att observera. Det finns ingenstans skrivet att en konstnär har konstnärlig frihet till att ärekränka, förtala etc. Konstnärlig frihet i den bemärkelsen är inte något som är lagfäst. Det är heller inte så att det kan anses förenligt med allmänintresse att visa upp en konstnärs ärekränkning oavsett om denna ärekränkning är åtalbar eller ej. Så frågan är VAD är syftet med att sprida nidbildsmontaget?

Read Full Post »

för Sverige skall ju vara demokratiskt eller hur och media säger sig värna om Tryckfrihet och Yttrandefrihet, att ett antal svenska tidningar bland dem SvD, DN, Aftonbladet och Expressen inte längre visar länkar till debattartiklar i för media ”känsliga” och eller politiskt korrekta frågor. Är inte det censur och skall sådan censur om än självcensur kunna försvaras när länkarna inte är i strid med svensk tryckfrihet eller med de Mänskliga Rättigheterna och eller Barnkonventionen????? Pressfrihet i all ära, men om vi har 1984 som styr pressen i strid med svenska grundlagars krav i aktuellt debattämne, så är Sverige illa ute.

Newsmill sällar sig till skaran som inte tål att på sina debattsidor ta med kommentarer de inte anser politiskt korrekta. Yttrandefrihet och Tryckfrihet gäller så vitt inte det i domstol slagits fast i dom att det går över gränsen.

Read Full Post »

Jag kan väl förstå varför en tidning, vilken som helst, eller annat media vill kolla upp om den illegala vapenhandeln är så stor som poliser och politiker säger. Där är inte problemet. Problemet för Expressen är att de inte tycks förstå två för frågan väsentliga bitar:
* Brottsprovokation är inte laglig i Sverige. Varken polis eller media får provocera till brott.
* Illegal vapenhandel är illegal och olaglig.

Idag har Expressen fällts för vapenbrott i Tingsrätten. Helt i enlighet med gällande lagar och grundlagar. Journalistik är aldrig ett argument för att begå brott eller för brottsprovokation. Däremot precis som Tingsrätten tagit ställning till utifrån ärendets art och att Expressen lämnade över pistolen till polisen, kan journalistik vara ett argument för lindrigare straff. Två helt skilda saker.

Expressen fälls för vapenbrott, GP 18 maj 2012
Expressen fälls för vapenbrott, Expressen 18 maj 2012
Expressen fälls för vapenbrott, SvD 18 maj 2012
Expressen fälls för vapenköp, DN 18 maj 2012
Expressenmedarbetare dömda för vapenbrott, Aftonbladet 18 maj 2012

Tillägg 02.35 19 maj 2012 Expressen-journalister dömda efter avslöjande, GP 18 maj 2012
Svårigheten för journalister att förstå skillnaden mellan brottsprovokation som är brottsligt i Sverige och grävande journalistik där journalisten som gör ett grävande är beredd att ta ansvar för sina ev. olagliga handlingar, dvs är beredd att stå för och ta ev. straff för att få fram något han/hon anser vara viktigt, framkommer tydligt i Hela rättsprocessen är löjeväckande, Expressen 18 maj 2012

Det som gäller och varför framgår av En helt självklar dom, professor Mårten Schultz, Aftonbladet debatt 18 maj 2012

Mårten Schultz: Helt självklar dom mot Expressen, DN 18 maj 2012

Read Full Post »

för lagbrott. Varje land har sina Grundlagar och sina lagar. Varken politiker eller journalister har rätt att kräva eller få gräddfil förbi lagar stiftade av ett lands riksdag/parlament eller liknande!

Detta gäller i Sverige likaväl som i Etiopien. När Thomas Mattson säger att påstått vapenbrott var undersökande journalistik om illegal vapenhandel, Thomas Mattsons blogg Expressen 27 december 2011 och det aktuella ärendet avser ett illegalt inköpt vapen, så är det ointressant juridiskt sett och även etiskt att avsikten varit god dvs att journalisten som köpte vapnet avsåg att visa att polisens uppgifter om lättillgängliga illegala vapen var sanna. Det är inte tillåtet enligt svensk lag att köpa vapen illegalt. Oavsett vem, var, när och hur. Det diskuteras om det ens är tillåtet eller inte tillåtet för polisen att provocera fram brottet att någon säljer ett illegalt vapen. Där kan jag mycket väl ställa mig bakom att polisen i Sverige bör få sådana rättigheter klart fastställda. Men att journalister för att de utför undersökande journalistik skulle ha samma rättigheter, det vore att öppna portar till ett allt annat än demokratiskt samhälle. Ett samhälle där alla människor inte längre skulle ha lika värde.

Det gäller även de två svenska journalisterna som dömts i Etiopien. ”Viktigast är att få ut de båda svenska journalisterna ur etiopiskt fängelse. Till det krävs prestigelösa förhandlingar.” Bildt får bita huvudet av skam, GP ledarsidan 28 december 2011 Det är en skam att Göteborgs Posten som så många andra tycks ha glömt bort att varje person får ta ansvar för sina egna handlingar. Journalist eller inte är egalt. Har någon begått ett brott i ett annat land, så är det det andra landets lagar och inte svenska lagar eller ens nödvändigtvis de Mänskliga Rättigheterna som gäller. Svenska UD skall däremot vara behjälplig så långt det går oavsett vem som begått brott i annat land och oavsett varför brottet begåtts. Det är något helt annat.

När det gäller de två svenska journalisterna, så är det som en kommentar till GP-artikeln skriver:
Skrivet 27 dec 2011 23:45 sandra (Ej registrerad)
Ingen kan skylla Martin Schibbye för att göra en hemlighet av sin dagordning. Fram till för några år sedan var han redaktör för Revolutionär kommunistisk ungdoms tidning Rebell. RKU är Kommunistiska partiets, tidigare KPML(r), ungdomsförbund. Det var Schibbye som skötte snacket när Ungdomsstyrelsen häromåret upptäckte att RKU ansåg att Sverige bara kan omdanas genom revolution, med vapen om så krävs.
Men detta ”glömmer” media som vanligt att upplysa läsarna om
. ” källa som ovan.

De två journalisterna äger utan tvekan hela sin situation. Att försöka hävda yttrandefrihet och undersökande journalistik när man medvetet tar sig olagligt över en gräns med hjälp av gerilla, det är magstarkt. Minst sagt. De två hade om de gjort sin hemläxa mycket väl kunnat ta sig in legalt och med hjälp av kontakter som svenska missionärer som bott i Etiopien under många år fortfarande har kunnat få reda på det mesta om både det ena och det andra. Men då hade de kanske inte blivit behandlade av svenska tidningar som vore de nästan martyrer.

Inget biståndsstopp för Etiopien, Expressen 28 december 2011 nej varför skulle biståndet stoppas? Som det står i GP-s ledarartikel: ”Biståndet till Etiopien har redan dragits ned med hänvisning till regimens bristande respekt för demokratiska principer. De pengar ur biståndsbudgeten som fortfarande går till Etiopien används bland annat för att minska mödradödligheten och till att öka fattiga flickors möjligheter att få gå i skolanBildt får bita huvudet av skam, GP ledarsidan 28 december 2011
Regeringen vägrar stoppa bistånd till Etiopien, DN 28 december 2011

Elva år för journalister, SvD 27 december 2011
Att man sedan i fallet med journalisterna som dömts i Etiopien kan tycka att 11 år är alldeles för strängt straff. Att de som så önskar kan och bör ges möjlighet att protestera mot straffet. Det är något helt annat. Principen skall dock alltid vara att det är den enskilda människan, oavsett om den är journalist, motståndsman under krig eller annat, som måste vara beredd att ta konsekvenserna av att medvetet bryta ett lands lagar. Oavsett vilket land. Oavsett om landet är demokratiskt eller inte.

Bildt och Reinfeldt avböjer att kommentera domen, DN 27 december 2011 VARFÖR skulle de kommentera domen? Finns inte juridiskt eller etiskt skäl att Sveriges Statsminister och eller Utrikesminister skall kommentera en dom bara för att två journalister som medvetet tagit sig in i Etiopien med hjälp av gerilla blivit dömda för detta. Det finns ingen frisedel för journalister och skall heller inte finnas någon. Att de dömts som terrorister utifrån Etiopiens lagar, är något som EU kan ta tag i rent generellt. Men inte skall Sveriges Statsminister eller Utrikesminister lägga sig i vilka lagar ett annat land har.

Intressant debattinlägg: Journalister ska inte agera domare, SvD Opinion 27 december 2011 Nej det skall de inte. De är inte utbildade till eller tillsatta/valda att vara domare!

Read Full Post »

Older Posts »