Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Nu får det förbaske mig vara nog med okunskap fick förut ett twittersvar. Se vad jag replikerade under:

Någon måtta får det allt vara. Inte skall väl vi som läst statskunskap och samhällskunskap, det senare för att bli SO-lärare tvingas förklara det mest elementära som varenda elev som gått ut 9:e klass i Grundskolan för att vara berättigade till godkänt (numera E) SKALL ha lärt in och visat att eleven läst in redan i 7:an?

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.</span style<
– – – – – Utdrag ur inledning till Regeringsformen, Riksdagens hemsida – – – –

Observera noga: Att det inte någonstans står att kommunala självstyrelsen äger rätten att sätta sig över Grundlagarna!
Observera vidare: Den offentliga makten utövas under lagarna

Så vad står det då i Skollagen?

Skollagen

….
Syftet med utbildningen inom skolväsendet

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Utformningen av utbildningen

5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

< Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

……..

Lika tillgång till utbildning

8 § Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag.

I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
– – – – -Utdrag ur Skollagen – – – –

Jag kunde inte drömma om att det fanns en enda inom skolans område – som inte visste att Skollag bygger på Regeringsform, som ALLA SVENSKA LAGAR. De som inte kan detta, har inte visat upp att de haft kunskaper som krävs för att få Godkänt!

Se Kursmål respektive Betygskriterier Samhällskunskap årskurs 9: (Hallå – både Läroplan, Kursmål och Betygskriterier bygger ytterst på Regeringsformen!!!!)

Kursplan – Samhällskunskap
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

……..
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande. Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
– – – – – – – – utdrag ur sida Kursplan Samhällskunskap, Skolverket.se

Så inte är det så att enskild utövare, kommunal eller friskola eller ens en kommun garanterar det som står i klartext:
i Läroplanen!!!!! Det är Sveriges Rikes Grundlagar som garanterar – att bryta mot rätten för elev att få stöd är och förblir GRUNDLAGSBROTT.

Intressant inlägg: Ämneskunskap före allt, GP ledarsidan 5 mars 2015 Ämneskunskapens inlärning står och faller på att eleven FÅTT SIN GRUNDLAGSSTADGADE RÄTTIGHET ATT SKOLLAGEN GÄLLER! SKOLLAGEN ÄR GRUNDEN FÖR LÄROPLANER!

Tyvärr finns ingen Författningsdomstol i Sverige. Vilket de flesta demokratiska länder har. Inte finns det därför något straff på straffskalan när det Offentliga eller det Offentligas utövare bryter mot svensk Grundlag. Så illa ställt är det att det är tvunget att gå till Förvaltningsdomstol o.s.v. för att ens kunna komma åt Grundlagsbrott. Att anmäla till DO, JO och så vidare är inte ens en garanti att de bryr sig om att ta upp anmält fall för att begära in svar från utövare som brutit mot vår svenska grundlag!

Se även: Nutida S och MP-politiker bevisar falnande kunskapsnivå

Omvärlden skrattar åt Göteborg. Det säger kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S) efter de senaste turerna om Västlänken.Omvärlden skrattar åt Göteborg, GP 4 mars 2015

Demokrati har du glömt för länge sedan Anneli Hulthén, kanske dags att be Lena Micko (S) förklara för Dig vad demokrati är…. Lena Micko är föreslagen ny ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. Tidigare kommunalpolitiker i Linköping. Minns henne när hon innan dess jobbade med syrran, som kunnig och pragmatisk.

Rödgrönblåa Göteborgsrörans madam Hulthén som insisterar på en Tågtunnel och Sjöstad i 53 meter av Sveriges skredfarligaste lera. En madam som inte accepterar Göteborgs väljares NEJ till trängselskatt….. (Se även: Politisk okunskap eller vad

Tja ha – börja hemma sa en vis kung i Sparta när en medborgare krävde demokrati…. Inget för Röda damen i Göteborgs ledning….

Men högre upp i Rödgröna rörans kedja är det etter värre:
Sverige har en Statsminister som inte ens vet om vilka dokument som Regeringen hemligstämplat!……
Löfvén okunnig om regeringsbeslut

För att inte tala om Miljöpartiets språkrör som ministrar. Den ena ansåg inte att lagarna gällde henne….. den andre Fridolin lyckas visa att han inte ens klarar att läsa och förstå det som redan finns i klartext i nu gällande Läroplaner. Och han skall föreställa vara lärarutbildad…. för all del Folkhögskollärare kan intet om Grundskolans kunskapskrav för att bli behörig lärare….. men ändå.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.Kan du inte läsa Fridolin? från Hartling ”Pinsamt igen Fridolin”

Var finns du Per Garthon? Bordet du satt vid när du augusti 1976 lovade Lennart Persson, Kent Ottermark, Agnetha Pellmer och undertecknad att du skulle starta ett ekologiskt parti om inte Folkpartiet där du då var riksdagsman tog upp Humanekologi, det bordet finns kvar i mitt nuvarande vardagsrum. Inte för att jag är miljöpartist, röstar M, men Miljöpartiets nuvarande svaga okunniga ledning skulle behöva dig som mentor.

norah4you:

Fridolin har inte ens tagit sig tid att läsa de styrdokument som gäller hans eget ansvarsområde…. Pinsamt är väl snällt. Tillåtet att vara dum i Sverige…. dumt att visa att man är det….. Så okunnig minister har ALDRIG SKÅDATS som skolminister – och det säger inte lite!!!

Inflik 5 mars – läst på twitter:

ursprunglig text 4 mars:
Börja med att läsa följande utdrag från gällande Läroplan Svenska årskurs 1-3 (längre text se nedan):

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning……

Läsa-skriva-räkna-garanti för Lågstadiet införs 2017, Skolminister Gustav Fridolin (MP) DN Debatt 4 mars 2015 SÅ NU SKALL DU FÖRSÄMRA DE KRAV SOM REDAN FINNS OCH SOM MÅNGA KOMMUNER VÄGRAR ELEVERNA TROTS ATT DE GÄLLANDE KRAVEN ÄR MYCKET MER OMFATTANDE ÄN ”GARANTIN”????

Senkommet uppvaknande om elevstöd, SvD 4 mars 2015

Fridolin vill införa läs- och skrivgaranti, Aftonbladet 4 mars 2015 Finns redan i betydligt större utsträckning inskriven i Läroplanen Grundskola Svenska årskurs 1-3…. BAKLÄXA

Regeringen vill införa läs- och skrivgaranti, Expressen 4 mars 2015 OKUNSKAPEN ÄR SKRÄMMANDE LÅG HOS GUSTAV FRIDOLIN!

Vill införa läs- och skrivgaranti, GP 4 mars 2015

Hela texten avseende kursplan årskurs 1-3 finns att läsa på sid Läroplaner ämnen & kurser, Grundskola, Kursplan – Svenska, Skolverket.se

se speciellt:
Ämnets syfte
I årskurs 1-3

Läsa och skriva

•Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

•Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Skapande av texter där ord och bild samspelar.

•Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.

•Handstil och att skriva på dator.

•Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

•Alfabetet och alfabetisk ordning.

•Sambandet mellan ljud och bokstav.
…….
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning. Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Så Fridolin, inte bara pinsamt – för antingen har du inte läst kursplanen för svenska innan du kommit med förslag som inte ens täcker upp hälften av det som KRÄVS att eleven skall vara garanterad att klara redan,
eller så är det värre än då,
två alternativ finns – du saknar ordkunskap eller du försöker bluffa svenska folket så att eleverna blir garanterade MINDRE än nuvarande!’
SKÄMS FRIDOLIN

Oförmåga att förstå Läroplaner finns även hos Pysslingen skolor och Academedias för- och grundskolesegment

”Läsa-skriva-räkna-garantin behövs nu”, Anna-Karin Crutze utbildningsdirektör för Pysslingen skolor samt Sofia Larsen, chef för Academedias för- och grundskolesegment replik på DN Debatt 4 mars 2015

Dags att kräva rektors- och skolledarbehörighet! :P :P

Originally posted on harkling:

Vad är det som gör att Fridolins uttalanden känns så pinsamma? Hans ålder? Hans brist på erfarenhet? Hans snusförnuftiga framtoning? Förmodligen en blandning av alltihop. På DN.Debatt i dag (4 mars 2015) slår han hur som helst in öppna dörrar med sitt förslag om ”Läsa-skriva-räkna-garanti” för lågstadiet. Den garantin finns redan! Den står klart uttryckt i läroplanen i svenska för årskurs 1 – 3 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och kurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska  och förtydligas i rapporten ”Det tar tid”, resultatet av den utredning Jan Björklund tillsatte 2012.

I årskurs 3 ska fokus ligga på läsförståelse, skrivkunnighet och matematik och tydliga mål anger vad eleverna ska kunna när de lämnar årskursen. Om detta säger utredarna (s. 67): ”Utredningen bedömer att förekomsten av ett tillfälle i slutet av årskurs 3, för vilket det finns definierade kunskapskrav, skapar förutsättningar för att det ska uppstå effekter på lärandet under de tidiga åren, genom det sätt det påverkar lärarnas arbete

Visa källa 398 fler ord

När den numera rödgrönblå röran i Göteborg fortsätter att insistera på Sjöstad och tågtunnel, båda byggda på/i Sveriges absolut skredfarligaste lera (53 m o mer),
så är det i och för sig inte konstigt att okunniga politiker inte heller klarar av att räkna kostnaderna för Västlänken.
Men det hade inte behövt innebära att samma politiska sörja som tror att de kan upphäva naturkrafter som redan 1939 fastställdes så farliga att stadens VA-nät fick längre dragning med omväg för att inte riskera skred och eller avbrott,
samma politiker verkar helt ha glömt vad demokrati är…. Vi hade folkomröstning om Trängselskatten…. men vad är väl demokrati värd i Göteborgs kommun efter alla skandaler?

Bevisen: Västlänkens dolda extramiljarder, GT 4 mars 2014

Lite fakta om geologisk bakgrund
Järnvägsfrågan utgår från teoretiskt politiska drömmar om större tätare Göteborg som nu när Göta Älvtrafiken med fartyg samt Göteborg som importhamn inte längre är vad det var för 50-60 år sedan. Verkligheten och helhetsperspektiv på densamma är det som gäller. Inte ideologiska drömmar om något grönare skönare betydelsefullare Göteborg där det varit bättre att prioritera järnväg till Landvetter flygplats, förbifart utanför Göteborgs kärnområde där farligt gods lastbils-/ och persontrafik som inte har Göteborg som startpunkt eller slutpunkt slussats utanför staden, samt att bidra med pengar för Lilla Edets och Trollhätte slussars upprustning till 2000-talet än alla dessa fantasier som tas som fakta när de används i Trängselskattdebatten. Något som alltid gäller är att det inte går att använda en hypotes som fakta i analyser som skall bevisa hypotesen. En av grunderna för all Vetenskapsteoretisk analys.

Göteborg ligger där Göteborg ligger. Vid Göta Älv och i ett område som har stora ras- och skredrisker. Den som inte sätter sig in i den frågan innan man börjar diskutera detaljerna som järnvägsnät med tågtunnel i instabil mycket tjock lera och Sjöstad, Trängselskatt o.s.v. den är illa ute. Verkligheten är det som gäller!

Lämplig första läsning:
Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) Karta Jordarter 1:1 M Titta gärna närmare på det du får fram om du väljer Göteborg tätort i sökrutan till vänster Karta Göteborgs Tätort Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) Karta Jordarter 1:1 MVästlänkens verklighet, Norah4you 18 augusti 2013

Vägvalet: De förklarar krig mot majoriteten, GP 4 mars 2014

Sveriges ”Jag har en plan”-regering börjar från att ha varit lik Jönssonligan i filmerna bli verklighetens Jönssonliga som resulterar i svenska magplask av oanade mått.

Löfvén kände inte till hemliga dokumenten, SvD 3 mars 2015 ÄR KARL´N INTE CLEARAD?

Beslut: Papper om Saudiaffären hemligt, SvD
Regeringen håller Saudibrev hemliga, Expressen 3 mars 2015

Satt förut idag utanför Ica Maxi Mölndalsvägen och väntade på min dotter. Tidig förmiddag. Såg vad jag trots att jag sett mycket skojeri från tiggare tidigare, se Tiggarna inte ärliga uppdaterad februari 2015 inte trodde vara möjligt.

På den glest utnyttjade parkeringsplatsen, mindre än 20 meter ifrån mig, parkerade en fin Wolkswagen av nyare modell. Ur klev först en kvinna, full tiggarklädsel, sedan en ung person obestämbart kön, därefter en man vars skor var av betydligt bättre kvalité än rocken…. ur bagageluckan tog familjen, Rumänien registrerad bil, fram typisk tiggarutrustning. Såg sig noga omkring och gick sedan till övergångsställe över spårvagnsspår och bort till Willys där parkeringsplatsen håller på att byggas om (skall där bebyggas?).

Knappt hade det gått 10 minuter så kom det en bil som ställde sig som den andra längs yttre kanten mot vägen, men den ställde sig i andra änden längre bort. Ur den kom en annan familj. Den långe gänglige mannen sträckte på sig, gick ur bilen som de andra två och plockade sedan fram en mycket kort käpp så hastigt var han en krympling med ryggbesvär. När de passerade såg jag att kvinnan var hon som brukar sitta vid ingången till Ica Maxi… När jag sedan gick över parkeringsplatsen för att bli upplockad av min dotter såg jag att den Opeln var registrerad i Polen. Inte många år på nacken, inga rostskador eller liknande…

Hemma i Tuve sitter kvinnan vid ingången snart inne på sin 5:e månad i Sverige. Nu börjar hon återigen visa ett foto på förment grabb. Inte samma som för något år sedan – inte samma näsa, kinder och så vidare, men samma foto även denna gången som andra tiggarkvinnor i stan visar upp OCH som jag även sett två kvinnor i Linköping hålla fram.

Ni får ursäkta, ni som tycker att man skall tiga och låtsas som ingenting, men jag kan inte tiga. Känner många som varit eller är hemlösa här i Göteborg och som säljer eller sålt Faktum. Hade jag haft pengar, vilket jag inte har, så hade jag köpt deras tidning. Nu kan jag bara stanna till vara vänlig och lyssna på vad dessa som jag verkligen tycker synd om för all hemlöshet är inte självförvållad. Men jag gillar inte oärliga människor och skojare.

Har sett för mycket för att vara så naiva som de som skrivit debattartikeln Sluta kriminalisera utsatta grupper Jonas Ransgård, Sanna Ghotbi (Fi), Julia Bahner (Fi) samt Stina Svensson (Fi) på GP Debatt 3 mars 2015

Det är inte gratis att ta sig till Sverige och de som kommer i bra bilar bättre än de flesta svenska barnfamiljer har råd att ha, de kallar jag inte utsatta grupper även om det finns tiggare som bor i ”tältläger” så bor flera betydligt bättre än så både hemma och här.

norah4you:

Dr. Willie soon might be right and Aran commenting below article might be wrong or vice versa. That’s not the point. The point is that sound Science always acknowledge that God is God and Man is Man, no matter if the scientist believe in God or not.

In the words Human is Human and not without faults and defects the essense of Science is shown: If you believe in a human produced thesis, remember that others not beliving same way as you has same rights as you do and are worth same as you. It’s by using sound Science methods and valid arguments, not Fallacies, You show that you are a scientist. Not by using Ad Hoc, Ad Hominem and even worse.

Facts that AWG-believers should be aware of

Does anyone have any idea who it was who measured temperatured at the North and South poles before they are visited by humans becomming Famous Explorers? In the case of the North Pole it’s worse. True scientific data have not been able to measure before 1969 …..

So how is it now with http://maps.grida.no/go/graphic/trends-in-arctic-temperature-1880-2006 that been presented as arctic temperatures?

Before Peary and Henson reached the North Pole in 1909 might possibly Cock been there the year before. But the first scientific survey on foot up to the North Pole, the world had to wait until 1969 for

How it is possible for any serious researcher stating that he/she has scientific data measured in the Arctic, other than in the outer areas near the Arctic Ocean from the years 1880 to 1968……

Some then try to use observations coming from ice cores …… It’s just that ice in the Arctic never is located in same place over years. The centrifugal force and underwater natural circulation that allows all the water seek out lower and lowest point in its environment means that if you drill straight down so you may not find out how it looked on the site even 10 years earlier. Erosion, wind and tempeatur, and volcanic eruptions as well as nuclear explosions also accompanied by variation in the fallen snow makes it there with ice cores over longer periods in some cases may be an indication but never a proof.

Please observe the minimi brown resp minimi blue dot. The brown dot represent Mount Everest (in this scale 1 mm) and the blue the Mariner Grave (in this scale 1 mm) Please note scale Earth radie 6 378 km where each km is represented by 1 mm on map. We humans never gone deeper than Mariner Grave no matter that we visited our Moon and sent rockets far beyond….

Please observe the minimi brown resp minimi blue dot. The brown dot represent Mount Everest (in this scale 1 mm) and the blue the Mariner Grave (in this scale 1 mm)
Please note scale Earth radie 6 378 km where each km is represented by 1 mm on map.
We humans never gone deeper than Mariner Grave no matter that we visited our Moon and sent rockets far beyond….

AWG-belivers forgotten….
AWG-believers forgotten:
In Theories of Science it’s never ever possible to prove a thesis right. Only to falsify a thesisTheories of Science – Basic knowledge

That those who made AWG their faith forgotten first paragraph in Human Rights is obvious.
Article 1.
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

not to mention that they forgotten or never acknowledged/understood
Thou shalt have no other gods before me

God have never chosen Man to be God. God never selected a group of Scientists to be the only one understanding anything. AWG is a political neither a sound Science belief nor a ”gift” given by God to Humans who believe themselves to be above others. Why shouldn’t every human who really believe in God at least try to understand God’s words?

Originally posted on Watts Up With That?:

Screen-shot-2015-02-22-at-11.17.18-AM-321x214Via Heartland press release:

Dr. Willie Soon of the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics released the following statement through The Heartland Institute in response to repeated attacks on his character and scientific integrity.

All media inquires should be directed to Heartland Institute Director of Communications Jim Lakely at jlakely@heartland.org, 312/377-4000 or (cell) 312/731-9364. For more information about Dr. Willie Soon see this page: Heartland.org/willie-soon. To see a previous statement about Willie Soon by Heartland Institute President Joseph Bast, click here.


“In recent weeks I have been the target of attacks in the press by various radical environmental and politically motivated groups. This effort should be seen for what it is: a shameless attempt to silence my scientific research and writings, and to make an example out of me as a warning to any other researcher who may dare question in the slightest their fervently held orthodoxy of anthropogenic…

Visa källa 415 fler ord

Borgerlig

En som är borgerlig är alltid icke socialist.
Men inte alla icke socialister är borgerliga.

Sett ur ett definitionsperspektiv så är begreppet borgerlig felaktigt använt under senare år. Ursprungligen handlade det om de som jobbade i staden och inte på landet samt att borgare och borgerliga personer kunde vara anställda men även kunde äga mindre/medelstora företag.

Det fanns en sak som gällde långt in på andra halvan av 1900-talet. De flesta borgerliga förnekade inte Gud. Många socialister, inte alla, trodde inte på Gud.

Skillnaden mellan en arbetare och en borgare var inte alltid så stor lönemässigt. De bästa stenhuggarna i norra Bohuslän år 1949 tjänade 2,5 gånger mer än en gruvarbetare 1949 och de stenhuggarnas löner var nästan dubbelt mot vad den genomsnittlige borgaren som var anställd kunde tjäna. Arbetsvillkoren var den stora skillnaden och såväl Liberaler, Frisinnade som Socialister fanns redan på slutet av 1800-talet bland de som krävde bättre arbetsvillkor. Skillnaden var dock stor. Medan Liberaler och Frisinnade vill ändra inom befintligt samhällssystem, så såg Socialister och Kommunister detta som omöjligt.

Gudstro är alltid personlig. Utgår ofta från någon man själv varit med om eller fått lära sig. Av min farfar som utöver att han var förman för ett av de större stenhuggarföretagen också var aktiv inom Svenska Missionsförsamlingen samt var med att dra igång Folkpartiet här på Västkusten tillsammans med Valdemar Svensson i början av förra århundradet, fick jag lära mig: Många vägar bär till Gud. Det är inte så att den väg som är rätt för den ena, är den som är den rätta för alla. Det viktiga är att hitta den väg som är rätt för dig.

Tisdagen innan påsk 1967 var jag svårt sjuk. Hade feber man inte skall överleva. Jag var över på andra sidan. Skall inte orda för mycket om det här. Fick veta en hel del. Fick lära mig annat som det tagit år att förstå. Fick bland annat veta vad Gud önskade att jag skulle göra. Alla människor har en eller flera uppgifter att utföra. Den ena är inte viktigare än den andra. Vi är bara människor. Det handlar mer om att lyssna till vad Han säger till oss. Du kanske inte tror på Gud, men Gud tror på dig. Det gäller oss alla.

Gud ger vad vi behöver, inte vad vi ber om. De som tror att framgång, lycka och hälsa är bevis för att de tror rätt, de har fel. Gud ger dem det som just de behöver för att kunna våga tro. Inte för att det är något bevis på att vi människor med alla våra fel och brister skulle tro rätt för att vi ”lyckas”

Bästa beviset för Guds existens är det som kallas Big Bang. Vem utom Gud skulle kunna skapa något ur ingenting? Vem utöver Gud kan göra under? När som helst och var som helst? Även jag har varit förunnad under. Men det hör inte hit.

En som i det gamla Sverige medan Svenska Kyrkan var en Statskyrka och där fria kristna trosförsamlingar fick hålla Gudstjänst, var oftast klar över skillnaden i att ha en egen stark Gudstro, eller vara tvivlare men ändå uppleva sig som kristen, och de som krävde att få bevis från Gud på att just deras tro var den enda rätta och sanna.

En som är borgerlig i den märkliga mening detta fått numera när det inkluderar allehanda som aldrig fanns där förr, är som jag skrev ovan icke socialist. Den som enligt senare tiders definition var/är borgare såg att leva inom de lagar som landets konstitution/grundlagar gav som det önskvärda och att vid behov ändra dessa genom parlamentariskt agerande. Till skillnad från de som vill förändra med hot, tvång eller genom att begränsa andra människors rättigheter.

Det är skillnad på att gå ut och sprida Guds budskap och att hävda att ens egen tolkning är den enda rätta. Vi är alla människor som inte är ofelbara och ingen är mer värd än den andra efter att vi, våra förfäder, blev utkörda ur Eden. Det finns många vägar till Gud. Men när det gäller att vara borgerlig handlar det om att våga erkänna att man inte kan allt, vet allt eller ens är bäst och viktigt är att inte förhäva sig genom att hävda att hälsa, framgång i livet etc skulle vara ett bevis för att man tror rätt. Däri ligger det enligt det jag fick lära mig den gången tisdagen innan påsk 1967 det som är det viktiga: att vilja och våga lyssna på de möjligheter som Gud ger oss.
Gud ger vad vi behöver. Inte vad vi ber om.

– Mamma är sängliggande men får aldrig ligga helt plant, för då rinner vätska från magen upp. Men de lade henne på rygg. Eftersom hon inte kan svälja andades hon ner vätska i lungorna och fick en så kallad kemisk lunginflammation.

Efter sju dagar med diarré var hon så dålig att Don Sevcuk ringde dit en fältsjuksköterska.

– När hon kom dit vid ett, halv två på natten larmade hon 112 direkt. När ambulanspersonalen kom dit var de tveksamma till om de skulle ta in mamma, eftersom hon var i så dåligt skick att hon hade kunnat dö av transporten.

Men hennes son stod på sig.

– ”Stannar hon här så dör hon i vilket fall”, sa jag.

Inne på akuten bad läkaren att Don skulle ringa resten av familjen så att de skulle kunna ta ett sista farväl av Ljudmila. Klockan var då halv tre på natten.

– Men hon klarade sig. De lyckades rädda henne.

Rösten stockar sig när han berättar.

– Det är väldigt jobbigt att prata om. Dagarna innan den här uttorkningen och lunginflammationen så var hon uppe i rullstol, hon försökte prata, hon kunde förstå skämt. Men efter det här hamnade hon i någon form av halvkoma. Det enda sätt hon kunde uttrycka sig på, efter det här, var att gråta.

Personalens miss rapporterades som en avvikelse, men någon lex Maria-anmälan, som ska göras om en patient ”drabbats av eller riskerat att drabbas av en allvarlig vårdskada”, blev det aldrig. Inte heller gjordes det en lex Sarah-anmälan, trots att ”anställda ska rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden”.

Aftonbladet har sökt ­Helen Martinsson, enhetschef i stadsområde Öster i Malmö.

Till Sydsvenskan säger hon:

– Det här är väl dokumenterat och jag ser inga brister i den dokumentationen. Men eftersom ni uppmärksammat oss på detta, kommer vi att följa upp avvikelsen. För vi vill göra rätt.

Ljudmila flyttade aldrig tillbaka till Mathildenborg. I stället hamnade hon på Söderkulla korttidsboende, där problemen fortsatte”Vi vill bara ha hem mamma”, Aftonbladet 2 mars 2015

VET HUT! Sveriges Grundlagar och Svenska lagar gäller även i äldrevård, korttidsboende eller ej!
Det är sådan vårdpersonal och sådana okunniga enhetschefer som skämmer ut SVERIGE!

Tänk att det kan finnas folk som inte lärt sig förstå ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.

Det refererade är så långt som tänkas kan ifrån det underbara kommunalt finansierade men av privata utförare boende där min mamma som blev 99 år för en månad sedan bor i Linköping. Läs Dra inte alla äldreboende i privat regi över en kam, Norah4you 2012/12/30 jag besöker mamma flera gånger per år. Alltid utan att personalen har en aning om att jag kommer. Ofta ens utan att min syster som besöker henne varje vecka vet. För om det är min dotter som kör, så bestämmer vi oss på kort varsel beroende på väder och annat eftersom vi då måste åka hem samma kväll.

Vi var där senast veckan innan min mors 99 års dag. Kunde tyvärr inte p.g.a. läkarbesök vara där på födelsedagen. Som vanligt var mamma välskött, ompysslad och glad. Hon var för ovanlighetens skull klar under hela vårt besök. Mitt barnbarn fick träffa henne första gången. Som vanligt hälsade äldre patienter (förlåt ”brukare”) som satt och väntade på 11-kaffet när vi kom. Fick till och med en kram av en ur personalen som kommit till sin arbetsplats i privatkläder mer än 1 timma innan hon skulle börja jobba och började dagen med att hälsa på alla äldre som var i den öppna samlings/matsalen (2 stora rum och helt öppet till köket där del av dagens mat förbereddes av annan personal. Lagad på stället av råvaror)

Assyrierna.
© Johansson Inger E, Göteborg mars 2015

Frågan om Assyriernas och Syrianernas släktskap är politiskt laddad fråga. Jag har valt att ta avstamp i två av de tillgängliga äldre källorna som kommit fram utanför Bibelns texter
– Arkeologin som under senare års utgrävningar med utgångspunkt från analyser ger en delvis annorlunda bild av historiska personer i förhållande till mytiska samt de handelsvägar som arkeologiska utgrävningar i Assurs närområde respektive långväga handel visar upp
samt
– Språkforskares nutida (2015) kunskaper om assyriska språkets utveckling i Mellersta Östern från Turkiet i norr ner till gränsen mot Saudi Arabien.

Det hade varit lätt att som troende kristen utgå från Bibeln. Dock finns där en begränsning som sällan diskuteras:
* Vi människor är inte ofelbara. Åtminstone inte efter Exodus ur Eden.
* Ord förlorar över tid sitt ursprungliga värde – ett av de bästa exemplen på detta är att Gamla Testamentet som tre religioner delar vid översättning från de grekiska texter vi kristna ofta översatt Bibeln från behövt nyöversättningar utöver att det finns ett antal olika Bibelöversättningar som utifrån validering av grekiska ord samt mänskliga val av dess motsvarighet i nutiden skiljer sig åt.
För att inte krångla till bilden av det historiska Assyriens och Assyriernas framväxt samt nutida Syriens äldre historia och de många folkgrupper som från tidigast kända tider fram till nutid bott/bor i nuvarande Syrien, så utgår jag från att den traditionella beteckningen Semiter är korrekt. Såväl assyrier som kristna syrianer räknas utifrån den utgångspunkten till samma folkgrupp språk och kulturmässigt.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Äldre utifrån arkeologi bekräftad Assyrisk historia och Assyriska kungar/furstar

The capital city of today’s Kurdish Autonomous Region, Erbil is one of the oldest continuously inhabited cities in the world and has retained its name (variously as Urbil, Arbil and Irbil) for more than 4,000 years. At its centre is a mound or tell that dates back more than 7,000 years. Such mounds, made by the continuous building and rebuilding of mud brick structures, are characteristic of the sites of Assyrian and other ancient near eastern cities.<A HREF=" http://www.cam.ac.uk/research/features/a-new-chapter-opens-in-the-study-of-the-assyrian-empire<A new chapter opens in the study of the Assyrian Empire, Cambridge research presented by cam.ac.uk 30 Jan 2013
At the top of the page is a photo image: Panel of glazed bricks from the capital city of Assur, showing the Assyrian king Tiglath-Pileser (1114-1076 BC) Credit: Dr John MacGinnis

Utifrån det arkeologiska fyndet kan det med relativ stor säkerhet antas att Tiglath-Pileser I, var en historisk Assyrisk kung 1114-1076 f.Kr. Eller därom kring. Dateringar i äldre tider har inte alltid gjort det lätt för nutida forskare att fastställa exakta årtal utifrån vårt kristna dateringar.

Tiglath-Pileser I omnämns som son till Ashur-resh-ishi I. Redan här finns en historisk tidsangivelse som gör det svårt. Enligt vissa källor efterträdde han sin far redan 1115 f.Kr. Otvivelaktigt har Tiglath-Pileser I utifrån skriftliga källor, se nedan, och arkeologiska fynd kommit att betraktas som en av Assyriska folkets största ledare och erövrare av mark. (Källa: The encyclopædia britannica:a). Men vem var han och hur levde det Assyriska folket? Trots goda arkeologiska fynd vet vi inte mycket om folkgruppen, etnisk och/eller kulturell, Assyrier.

Från samma Cambridge sida:
The Assyrian empire expanded by swallowing up smaller kingdoms and installing provincial rulers. At its peak from the 9th to 7th centuries BC, the empire encompassed a huge swathe of territories. It was an empire characterised by a strict military hierarchy, with the tiers descending from the king at the top down to foot soldiers at the bottom. Its dominance was based on a mastery of metal weaponry, and its authority was feared. As the empire expanded, so did its needs for raw materials such as people, horses, wood and grain. How these resources were controlled and allocated was recorded by the Assyrians in inscriptions written in cuneiform script incised into clay tablets. Extensive libraries of these tablets – which also record many other aspects of life – were found both at Nineveh and also at other sites scattered across the empire. Many are now in the British Museum. Deciphered by scholars they provide an extraordinarily detailed account of the organisation of the Assyrian empire

Det är först efter år 1000 f.Kr som vi kan säga oss veta mer om Assyrian Empire. Att det antas att staden Ashur gett riket sitt namn har aldrig bevisats fullt ut. Därför är det svårt att i nutid avgöra om staden fick sitt namn eller gav sitt namn till folkgruppen Assyrier.

Assyriska språkets ursprung

Från Encyclopedia Brittanica:
Akkadian language, also spelled Accadian, also called Assyro-Babylonian, extinct Semantic language of the Northern Peripheral group, spoken in Mesopotania from the 3rd to the 1st millennium BCE.
Akkadian spread across an area extending from the Mediterranean Sea to the Persian Gulf during the time of Sargon (Akkadian Sharrum-kin) of the Akkad dynasty, who reigned from about 2334 to about 2279 BCE. By about 2000 Akkadian had supplanted Sumerian as the spoken language of southern Mesopotamia….
Alternate titles: Accadian language, Assyrian lagnugae, Assyro-Babylonian language, Babylonian language, global.britannica.com

Inte blir det speciellt enklare för oss som inte är språkforskare. Inte ens om man talar och läser ett antal olika språk. Men en sak framträder – Assyriska är som nämnts ovan ett semitiskt språk.
Sedan blir det mer komplicerat. Politiska värderingar eller vad gör att Wikipedia anger att semitiska språk talas av 467 miljoner människor. Vår svenska Nationalencyclopedien anger att 200 miljoner människor talar semitiska språk.

vilka språk räknas då till semitiska språk?
Inom ämnet Semitiska språk dominerar de arabiska, hebreiska, arameiska/syriska, akkadiska, etiopiska och numera även de ‎sydarabiska språkområdena och kulturkretsarna.Semitiska språk, Institutionen för Lingvistik och filologi, Uppsala Universitet

Inte blir vi ”vanliga” icke språkforskare så värst mycket klokare av det. Arabiska, Hebreiska, Arameiska/Syriska, Akkadiska (annat namn: Assyriska)….

Tänker inte gå vidare i historiska språkutvecklingen. Utan gå vidare efter en liten information/citat från Harward där det finns en kurs som presenteras så här:
[Akkadian 157. Introduction to Old Assyrian Language and History]
Catalog Number: 90343
For Undergraduates and Graduates
Half course
(fall term).
Tu., Th., 11-12:30
Readings of texts in the Assyrian dialect of the period c. 1920-1720 BCE. Examples include loans and quittances, caravan texts, commercial records, partnership contracts, business letters, family and state law, political treaties, royal inscriptions, incantations and literature. The course will integrate the textual record with an overview of Anatolian history and material culture during the period in question.
Introduction Old Assyrian language and history, Harward.edu

Det finns alltså kommersiella dokument, kontrakt, affärsbrev samt kända familje/släkt- och stats lagar. Samtidigt kommer vår nutida tolkning av begreppet Anatolien att röra till utifrån nutida kunskaper möjliga kartredovisningar av Assyrien i äldre tid. Att staden Ashur ligger i nuvarande Irak är odiskutabelt utifrån skriftliga källor och arkeologi. Men sen?

Nutid. Kristna Assyrier hotas till livet och förföljs av IS

Det är inte enkelt för oss som inte är uppväxta i östra delarna av Medelhavet och inte heller är/upplever oss vara ättlingar till de historiska asyrierna att avgöra vilka som är eller inte är assyrier utifrån det historiska perspektivets stora tidspann. Det enda vi kan konstatera är att precis som det gäller många andra folkgrupper som haft eget land som blivit besegrat fördärvat och försvunnet från kartan under årtusenden som gått, så finns det ättlingar spridda över ett antal länder. Ofta länder som sedan det historiska rikets tid har eller haft ”kontroll” över landområden som tillhörde det gamla försvunna riket.

Vad vi i assyriernas fall kan konstatera är att många av de som stannade kvar inom nutida Iraks, Turkiet, Kurdistans, Syriens gränser tidigt blev kristna. Länge levde dessa kristna relativt säkert i sina hemområden. Några av kristendomens äldre kloster finns där. Självfallet har ALLA människor rätt till Religionsfrihet oavsett om de är kristna, muslimer, judar eller tillhör någon annan trosriktning.

Som minst borde alla kristna ställa upp i ord och handling inom internationella lagars möjligheter för att trygga Assyriernas rätt att tro som de vill, få leva i fred och slippa fly. Kampen mot IS är det många länder med skilda politiska och/eller religiösa uppfattningar som står bakom. Det är inte bara en kamp för kristna Assyrier. Det vi ser är en strid där alla demokratiska rättigheter hotas. Folkmord är inte försvarbart på 2000-talet.

Två händelseförlopp som utgör rötterna till dagens problem
Osmanska Rikets fall
Syrienkrisen

länkar till tidningsartiklar 1 mars 2015
Assyrier frigivna mot lösen, GP 1 mars 2015 Det skall inte behöva hända att människor tas som gisslan överhuvudtaget. Allas vår gemensamme Gud, oavsett vilket namn vi nämner honom vid, har gjort klart: Du skall inga andra Gudar ha jämte mig. Människor är människor och inte Gud. Från det ögonblicket människan drevs ut ur Eden är vi alla lika värda, vi är människor och därmed inte ofelbara. Såväl kristna, muslimer som judar har det vi kristna kallar Gamla Testamentet som heligt. Budorden som Moses fick är pelare i tre religioner.

19 kristna assyrier frigivna mot lösen, Expressen 1 mars 2015
Assyrier frigivna mot lösen, DN 1 mars 2015
Assyrier frigivna mot lösen, SvD 1 mars 2015

Hundratals manifesterade för tillfångatagna assyrier, GP 1 mars 2015

Se även: Syrienkrisen 8 januari 2014

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 211 andra följare