Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Polisen’

Det har under flera år diskuterats i Sverige om huruvida brottsligheten i landet ökar eller minskar och om brottsstatistiken är tillförlitlig. Det är märkligt! Statistik är siffror och siffror brukar förknippas med exakthet. Den som följer nyhetsrapporteringen kan inte undgå intrycket att brottsligheten ökar för varje år, men detta förnekas ihärdigt från visst håll, även när statistiken visar något annat.

Hur det än förhåller sig med den saken så är det i samband med brottslighet alltid någon som drabbas och alltför ofta handlar det om helt oskyldiga individer, ibland barn. Två hittills i Göteborg på lite drygt ett år.

”Efter gårdagens sprängdåd varnar experter för att gängkrigen i Göteborg kan bli allt mer brutala”, skriver GP 23 augusti 2016.

Det har pågått länge. Redan 2013 rapporterades om en konflikt som började med gräl om en tjej och en därmed ”förlorad heder”……..Gängkriminaliteten i Göteborg, Harkling 25 Augusti 2016

—————————
……Kriminologen Jerzy Sarnecki kallar dåden i Göteborg för exceptionella. Det har förekommit enstaka fall i Sverige där kriminella gett sig på anhöriga till personer som man egentligen vill komma åt. Men att barn faller offer är ovanligt.

– Det här är inget vi sett i Sverige tidigare, det förefaller vara ganska unikt. Det är exceptionellt att barn drabbas på det här sättet. Det är sådant vi hittills sett hos gängen i USA och den sicilianska maffian i Italien, säger Jerzy Sarnecki.Gängens nya offer: Barn, Göteborgsposten 23 Augusti 2016

Vem styr i Biskopsgården, GP Augusti 2016

Ökningen av granater saknar motstycke Ökningen av granater saknar motstycke, GP 23 Augusti 2016

Utdrag ur Harkling: ”Men enligt Aftonbladets källa finns det inga tecken på att polisens insatser räcker – eller att striderna är på väg att mattas av”, skrev Aftonbladet då, 2013. Aftonbladet 2013;

Farligt daltande med kriminella ungdomar, Expressen Ledarsidan 10 Augusti 2016

Read Full Post »

En gång i tiden var, eller upplevde åtminstone de flesta av oss, Sverige en lugn och fridfull plats. Så kom Norrmalmstorgdramat 1973. mycket vatten har runnit under bron sedan dess. Sverige har undan för undan blivit en osäkrare plats. I Stockholm och Göteborgs samt Malmös förorter. Runt om i landet. Det är tur att vi har specialstyrka, säk samt und utöver vanliga polisen.

Tack för att Ni löste upp en farlig situation.

Bombman omhändertagen av polis, GP 19 juni 2014
Bombman i centrala Stockholm gripen, Expressen 19 juni 2014
Här ger misstänkta bombmannen upp, Aftonbladet 19 juni 2014

Read Full Post »

kräva att grannar, vänner och ovänner, släkt, journalister samt andra skall kunna få ut hälften av de uppgifter som idag är Offentliga när det gäller enskild person. Tvärt om.

Hade Sverige haft en Författningsdomstol, vilket vi är ett av de få länderna som inte har och som ingen JK, JO eller annan Ombudsman kan ersätta, så hade denna fråga näppeligen ens behövt finnas på dagordningen. Krav på öppenhet om enskild persons förhållanden, inkomst, skulder, bostadsort m.m. torde strida mot Regeringsformens 1 kap 2§!

Identitetsstölder utmanar den svenska modellen, DN 5 januari 2014 Det är märkligt men förefaller sant att det finns en sakkunnig på departementet, som inte kan läsa Offentlighets- och Sekretesslagen, Regeringsformen samt de Mänskliga Rättigheterna och samtidigt förstå vad orden där står för. Den som i dag begär ut uppgifter från en svensk myndighet har rätt att vara anonym och behöver inte berätta vad man ska med informationen till. Om en tjänsteman efterforskar syftet bryter myndigheten mot tryckfrihetsförordningen.

Anders Olofsson betonar att polisen inte har något emot offentlighetsprincipen eftersom den bidrar till ökad transparens. Men han tycker att det borde införas ett krav om att den som begär ut uppgifter om en privatperson måste berätta vem man är och varför man vill ha informationen.

– Det känns väldigt avlägset. Offentlighetsprincipen är inte det man lättast ruckar på, säger Gustav Gellerbrant, politisk sakkunnig på justitiedepartementet. Mycket märkligt för det står i klartext i Offentlighets- och Sekretesslagen att:

Offentlighets och Sekretesslagstiftning (2009:400)

Förföljda personer, m.m.

Adress, telefon, m.m.

3 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds bostadsadress eller annan jämförbar uppgift som kan lämna upplysning om var den enskilde bor stadigvarande eller tillfälligt, den enskildes telefonnummer, e-postadress eller annan jämförbar uppgift som kan användas för att komma i kontakt med denne samt för motsvarande uppgifter om den enskildes anhöriga, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne kan komma att utsättas för hot eller våld eller lida annat allvarligt men om uppgiften röjs.

samt att det inte ”bara” är förföljda personer som omfattas av Regeringsformens 1 kap 2§:

Regeringsformen

1 kap. Statsskickets grunder

2 § ……
Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Det är för övrigt märkligt att höra att det finns de som värnar om den enskildes privatliv även när det gäller signalspaning på de av Interpol fem prioriterade grupperna, försöker hävda att det är i det allmännas intresse att få reda på om grannen har skulder och så vidare.

Ta t.ex. en kvinna eller en familj som förföljs av ena eller andra skälet och där vem som helst, i princip, idag kan få ut detaljerade uppgifter om boende, arbetsplats m.m. via Skatteverket. Även om Skatteverket tillämpar lag om skyddad adress, så är så vitt jag förstått det möjligt för alldeles för många att få ut uppgifter om telefonnummer via det som står längst ner på sista sidan i pappersversionen av deklarationen. Sedan är det ofta lätt att gå vidare i vanliga öppna register. Detta strider i sig mot de Mänskliga Rättigheterna:

De Mänskliga Rättigheterna

Artikel 7
Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering
….
Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.
…..
Artikel 22
Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.

Om en person väljer att ha ett offentligt uppdrag/anställning antingen som politiker eller hög offentlig tjänsteman, så faller vissa av uppgifterna under det som kan räknas som allmän intresse för landets medborgare att se att dessa inte får intäkter och/eller förmåner som faller utanför det som kommer från uppdraget/anställning. Där skulle det finnas giltiga argument att hävda att inkomstuppgiften och ev skulder kan vara av allmän intresse. Men inte ens i dessa fallen har Sveriges Riksdag givit grannar, vänner, släkt, journalister etc i uppdrag att leka Kalle Blomkvist. Det borde finnas krav att det finns rimlig anledning att få fram dessa uppgifter.

Om en person väljer att starta eget företag eller gå med i ett företagsstyrelse/företagsledning, gäller samma sak. Men en enskild person som inte har beslutande ställning och inte äger företag eller sitter i företagsstyrelse, där är det ytterst tveksamt om det går att hävda allmänintresse att alla skall kunna få ut uppgifterna.

Totalt innebär ovanstående lag, Grundlag samt de Mänskliga Rättigheterna att ett större antal människor än idag, i princip de flesta som inte är politiker eller höga tjänstemän som ju kan behöva sekretesskydd av annan anledning, med största sannolikhet skulle få ett betydligt högre integritetsskydd OM SVERIGE HADE HAFT EN FÖRFATTNINGSDOMSTOL när det gäller inkomst, skulder, boendeadress, telefonnummer m.m. än vad som idag av politiker, journalister samt nyfikna utifrån Offentlighetsprincipens tillämpning. Ingen lag i Sverige får stå i strid med våra Grundlagar. De begränsningar i rättigheter som finns i våra svenska Grundlagar är de som gäller.

Peter Eriksson ser inga skäl till varför offentlighetsprincipen bör begränsas så att det blir svårare att ta del av uppgifter om vad folk tjänar och har för skulder.

– Det är en viktig del i offentlighetsprincipen att man inte ska behöva fråga varför man ska ta del av det. Offentlighetsprincipen har betytt så mycket för Sverige under lång tid. Vi borde vara försiktigaFyra röster om Offentlighetsprincipen, DN 5 januari 2014

Read Full Post »

att poliser fram till nu under ett antal år fått Högskoleutbildning. Det är bara det att när någon person får akademisk utbildning, så är det i grunden så att det är teori och administrationsbitarna som stärks. Inte sunt förnuft, magkänsla och lång erfarenhet. Frågan som jag ställt mig ett antal år, är om det möjligen är så att många lämpliga praktiker som inte är teoretiker nog att vilja eller kunna komma in på/klara av att gå Högskoleutbildning fallit ifrån under urvalsprocessen till Polisutbildning?

Mindre andel brott klaras upp trots fler poliser, Sveriges Radio 6 januari 2013
Polisen blir allt sämre på att lösa brott, Expressen 6 januari 2013
Allt färre brott klaras upp, SvD 6 januari 2013
Allt färre brott klaras upp, DN 6 december 2013
Allt färre brott klaras upp, Aftonbladet 6 januari 2013

Sedan är det en annan sak att polisledningar runt om i landet har väldigt dålig förståelse för allmänhetens behov av kontakt. Nu skall de till och med lägga ner nattjouren på Hisingen här i Göteborg. Det påstås att det blir lättare för allmänheten att komma i kontakt med polisen. Så är inte fallet. Redan när de byggde nya polishuset snurrades det till och försämrades med möjlighet för allmänheten att anmäla misstänkt brott som inte är pågående.

Read Full Post »

Jag har under åren, är snart 63 år, sett och hört en hel del som mer och mer ju äldre jag blir får mig att tvivla på den svenska lagstiftningen när det gäller människors egna ansvar för sina handlingar. Med människor menar jag alla som nått upp till gamla högstadiet och upp i åren tills de inte längre klarar av att ta hand om sig själva och som dementa 90-åringar står i kö för äldreboende de borde fått senast vid 85 års ålder eller tidigare. Men tyvärr är inte det problemet det allvarligaste. Det allvarligaste är att föräldrar idag må vara ‘kvalitetstidsinriktade’ i sitt umgänge med barnen. Det kvalitetstänkandet låter gott för många öron med dåligt samvete, men är i verkligheten ett frånvarande förälder problem som kastar långa skuggor.

I Kortedala har sex elever födda 1994 och en född 1996 visat värsta formen av råhet. De har misshandlat en äldre man så han nästan dog och det verkligt bedrövliga i historien är att Sociala myndigheter måste känt till dessa bärsärkar redan tidigare för polisen säger ”– Det här är grabbar som knappt nått åldern för att vara straffmyndiga. Fast de har redan hunnit utmärka sig i våra register, säger en polisman som stiftat bekantskap med flera av dem tidigare.” Pojkar anhållna för mordförsök, GP 29 mars 2012

Sex anhållna för Kortedala-dådet, GP mars 2012
Gänget nära slå ihjäl 61 åring – sex anhållna, GT 28 mars 2012
Sex unga anhållna för mordförsök, SvD 28 mars 2012
Sex unga anhållna för mordförsök, DN 28 mars 2012

I det aktuella fallet känner jag självfallet som boende i Tuve och tillbringande stor del av min värkande tid i Majorna som vilande hundvakt. Ja jag har artros från 5 skadeställen och får ligga cirka 15 timmar per dag för att överhuvudtaget orka åka emellan, gå runt huset med lilla vovven samt träffa människor. Tillbringar en del av den tid det tar att åka, vänta på buss eller när jag som rökare (tål inga värktabletter som inte är vanebildande. Rökning distraherar) är ute med att tala främst med ungdomar. Ofta riktiga buset. De klagar alltid på två saker: Frånvarande vuxna. Finns ingen att tala med när de kommer hem från skolan. Ingen att äta frukost med annat än på helger och ingen som ‘bryr sig’. Ändå är de lätta att nå med argument och om jag blir arg på deras agerande så kommer de dagen efter och har tänkt om. Det vill säga det har funnits undantag. Jag vill berätta om ett sådant.

Under tiden jag gick på Lärarhögskolan i Linköping askulterade vi på ett dagis förskolegrupp. Där fanns en grabb som jag redan sett när han svingade runt en katt i svansen på en av mina vänners gård. Inget bet på grabben och det var ju så synd om honom. Pappan hade stuckit när han var liten och mamman drack. Som om det var skäl nog att svassa på tå för honom vilket personalen på dagiset gjorde. Några år senare så kom min dotter när vi flyttade att hamna i samma klass som snillet. Han gjorde hennes liv till ett helvete och hade inte Lasse Lejonborg och Beatrice Ask lyssnat och hjälpt till så att Arbetsmiljölagen också kom att omfatta elever på skola, samt andra politiker på landstings- och riksnivå från flera partier känt mig (och min dotter), så vet inte jag vad som hänt. När han sparkat henne i ryggen så att hon var tvungen att ligga hemma en dag, så påstod skolan att han försökt kyssa henne. Inte ens när klasskamraterna gick till rektorn blev det ändring. Han och hans mor var kända av Sociala myndigheterna. Varje gång vi gjorde polisanmälan med oberoende vittnen och han tillsammans med sin mor och representant för Soc kallats till polisen, för där i Linköping kallades bråkstakar som misshandlade alltid till polisen för utredning, så försökte skolan få det till att det var mitt(!) fel för att jag pjoskade med Monika och att det minsann var så synd om snillet. Socialen skickade honom och hans mor på resor till Disney World, Seychellerna m.m. för att de skulle knyta an… Vad var det mot den ignorans alla hans offer, för de var fler än min dotter råkade ut för?

Om Ni kommer ihåg en rödtott som på TV-bilderna från kalabaliken på Avenyn vid EU-toppmötet för en del år sedan tog grejor ur fönster och kastade gatusten, så minns ni hur killen såg ut.

Om inte svenska myndigheter ändrar ansvarsåldern till 12 år, så har vi ingen chans mot dessa bärsärkar. De kan åka in på förhör men skrattar åt det och stiger i graderna på skolorna. Görande livet till ett helvete för många och fördärvande skolsituationen för ännu fler. Det räcker inte med Sociala Myndigheter på kommunalnivå. Vi skulle behöva något på riksnivå gärna knutet till våra svenska domstolar dit dessa elever från 12-15 års ålder som nu inte är straffmyndiga kallades VARJE gång de varit i farten. Straffet, för ett straff krävs som preventationsmetod, bör ställas i nivå av deras ålder. Men någon allvarlig konsekvens måste finnas för att markera innan det eskalerar på samma sätt som det gjort i Kortedala. Straff skulle kunna vara att åka till någon boot-camp på 1-3 lov i rad. En boot-camp där de tvingades jobba med allt från att städa till att göra något riktigt tråkigt – lära sig sitta stilla och bara vara någon timma åt gången. De skall kort sagt ha det riktigt tråkigt en vecka som minst åt gången.
Ingen tv, inga tv-spel, ingen mobil eller dator. Deras beteende måste få en konsekvens. Det är enda sättet att rädda dem från sig själva och sina vänner bland de som leker kungar och fördärvar för andra speciellt på skolor. Hjälper inte med psykologer innan det gått upp för killarna att de inte är vad de tror sig vara och blivit mottagliga för behandling och diskussion.

Vi vuxna måste våga ta tag i problemet och inte överlåta på Sociala myndigheter utan på någon myndighet på riksnivå som ser till att alla unga från 12-15 år som begår brott får något så när lika konsekvenser och inget som liksom idag kan stärka deras ‘ställning’ på skolor och i samhället – för det är vad som sker idag. Ändring tack!

Read Full Post »

Polisen hade begått lagbrott om de inte gjort en insats när misstanke om terrorism eller hot om bomb förelåg. Observera två viktiga saker – samma behandling skulle en person som skämtade om att ta med en bomb på ett flygplan få och den insats så som den beskrivs av de misstänkta som skedde, skedde helt och hållet i enlighet med svenska lagar (och även lagar i samtliga västländer inom och utom EU)!

Sedan är en annan sak att det tycks som många sovit på samhällskunskapslektionerna (jag rekommenderar föräldrar till 7:e klassare att låna deras bok i samhällskunskap och slå upp svenskt rättsväsende) – att någon släpps betyder INTE att vederbörande är friad från misstanke. I fall som detta där det klart och tydligt sägs att
Enligt ett pressmeddelande från polismyndigheten i Västra Götaland är personerna inte avförda från utredningen. ”
Bombhotet mot Göteborg över, GP 31 oktober 2010 så betyder detta exakt det som står de är fortfarande under utredning men bedöms inte längre kunna hota Göteborg, Göteborgare eller vidare utredning. INGET ANNAT. De är inte frikända eller friade från misstanke!

Förstår att männen oavsett om de är oskyldiga eller ej tycker att det är skönt att vara hemma
Alla fyra släppta efter bombhot, GT 31 oktober 2010 men precis som står i en annan artikel i GT:

”Terrorexperten Magnus Ranstorp tror inte att frisläppandet av de två männen som var anhållna för förberedelse till terrorbrott betyder att polisen hade dåligt på fötterna.
– Polisen vidtar inte sådana här aktioner lättvindigt. Och det faktum att de inte är avförda från utredningen indikerar att det finns mer att titta på där, säger han.
Terrorexperten: Finns mer att titta på där, GT 31 oktober 2010

Det vore tacknämligt om vi slipper snyfthistorier – terrormisstanke är inget som sker på lösa boliner det kostar polisen stora summor som de gärna skulle velat använda till andra insatser. Det är heller inget att ta lätt på som vissa inom vänsterpressen och vänsterliberaler försöker få det till. Polisen har gjort exakt det vi har rätt att kräva att den vanliga polisen och SÄPO gör. Varken mer eller mindre!

Sedan vill jag tillägga att för två år sedan hörde jag om oro bland de många syrisk-ortodoxa och romersk katolska kristna som kommit från Syrien. Det finns många invandrare som kommer hit och ser sina gamla problem komma efter.

Bombhot mot Göteborg över, SvD 31 oktober 2010
Alla släppta – inget hot i Göteborg, SvD 31 oktober 2010

Det är skrämmande att allvaret inte gått upp för 39-åringen som uttalar sig yvigt i pressen. Han kallar polisinsatsen ett fiasko. NEJ OM DET ÄR NÅGOT SOM VI FÅTT KLART ÄR ATT DET INTE ÄR ETT FIASKO. Vad vidare utredning kommer att visa, vet vi inte, hade vi inte fått den nya FRA-lagen så hade 39-åringen inte ens haft möjlighet att få reda på de exakta misstankarna så snabbt. Vi vet också från vad SÄPO säger (och jag har 100% förtroende för SÄPO och svenskt underrättelseverksamhet)

Tina Israelsson, informationssekreterare vid Säkerhetspolisen (Säpo), konstaterar att de två anhållna i Göteborg är släppta men att de fortfarande är intressanta för utredningen kring bombhotet.
Polismyndigheten i Västra Götaland lämnar nu över utredningen om det förmodade terrorhotet mot Göteborg till Säpo.

– Misstankarna handlar om förberedelse till terrorbrott och vi är ansvariga för terroristbekämpningen i Sverige. Så det är av den anledningen. Vi kommer fortfarande att samarbeta med polisen och de kommer att delta, säger Israelsson.” De släppta fortfarande intressanta enligt SÄPO, DN 31 oktober 2010

Det säger i klartext att Säpo har betydligt mer material än vad som kommit fram.

Tillägg 04.39 Exempel på snyfthistorier där de misstänkta själva i sin berättelse utan att förstå(?) bekräftar att Polisinsatsen skedde precis som den skall. Dvs säkring av område, säkring av rum, gripande av misstänkt för denna typen av brott:
De fyra gripna är släkt, GP 31 oktober 2010
39-åringen berättar om gripande efter bombhot, DN 31 oktober 2010

De måste som minst vara okunniga om svenska lagar, för de är väl inte dumma?, de förser själva i intervju efter intervju oss med så väl giltiga argument för misstanke som bekräftelse att polisens insats gick rätt till enligt svenska lagar. Tyvärr för honom låter 39-åringens försök att skjuta över ansvaret på polisen allt annat än trovärdigt.

Tillägg 10.34. Nu försöker misstänkt så split i Sverige. Säger sig inte kunna lita på polisen. TVÄRT OM VI KAN LITA PÅ POLISEN. Men att försöka bortförklara det man själv misstänks för genom att gå till angrepp på de som har att följa svensk rättslagstiftning och praxis när det gäller grova våldsbrott, misstanke om sådana och till den kategorin får även misstankar om terrorism räknas, de personerna diskrediterar sig själva. De diskrediterar INTE polisen! Släppta: ”Det är en mardröm”, GT 1 november 2010 Har de inte varit med om värre, så undrar nog många med mig på vilka grunder de fick uppehållstillstånd här. Denna form av ingripande i liknande ärenden sker likadant i hela den demokratiska världen och ännu hårdare i den icke demokratiska!

Read Full Post »

Såg igår lördag något jag reagerade för, men som inte var tillräckligt att ringa in. En av Sveriges paparazzis, vet inte namnet men brukar i mitt stilla sinne kalla honom månansiktet för så ser han ut när han dyker upp när känt folk är i stan eller något storevenemang äger rum, stod cirka 10 över 12 med kameraobjektiv och stativ mitt emot Handelsbankens ingång vid kanalen. Objektivet var riktat mot gamla TT kontoret vid Brunnsparken. (Kanske finns det kvar det var 30 år sedan senast jag var där och levererade material). Det som var konstigt var att han stunden innan bussen jag satt på svängde tittade på klockan på armen(!) och upp mot klockan på hörnet och sedan monterade ner sin kamera samt försökte verka osynlig där han fanns. Nåväl jag åkte vidare till min ‘gamle’ skolkamrat som jag ätit lunch och/eller middag med sedan 1968 och så var det med det.

Inte heller inatt har Daisy, min dotters hund, och jag sett några gula taxibilar. Har de slutat köra eller vad? De var envetna som myggor en fuktig sommarkväll bara så sent som ‘alldeles nyss’. När vi åkte med min dotters bil för att hämta henne, nattvagnarna går på sommartid, morgonvagnarna på vintertid så det blev en timmes lucka utan kollektivtrafik, var det många mer eller mindre runda under fötterna som verkade ha missat övergången till vintertid. Stod där redan 03.40 vintertid (04.40 vintertid) och trodde som det verkade att spårvagnarna skulle börja gå tjugo minuter senare. De skulle de inte. Ställde bilen utanför vagnhallen Majornas staket, låste och satt kvar. Ett snille försökte ändå ta sig in trots att jag ropade till honom att jag ringer polisen. Tjuvlarmet gick igång och gick gjorde snillet.

Åkte hem med första 3:an och sedan min buss. Då hade staden tömts på folk. Bara några enstaka på väg till eller från jobb samt två unga tjejer som när jag gick in på gården hemma kom från tidigare hållplats där de gått av och visade sig vara nya grannar i trappuppgången intill. Annars är vi ovanligt sammansvetsade, folk i vårt hörne hälsar och småpratar dagligen, så normalt vet man vilka som bor var. Dessa måste vara nya. Halloween hade de firat.

Sägs att hotet mot Göteborgs Centrum ligger kvar. Mycket möjligt. Men som jag skrev igår – Göteborg kallas inte lilla London för inte. Det är helt fel stad om någon tänker hitta på något. När det verkligen gäller håller Göteborgare ihop. Så var det under kriget berättade min avlidne far och så berättade i förrgår kort efter att vi fått kännedom om hotet en medlem av ett av stadens gäng. Rör inte vår stad!

Två anhållna i Göteborg, GP 30 oktober 2010
Reinfeldt hålls underrättad, GP 30 oktober 2010

Därför är polisen hemlighetsfulla, GT 31 oktober 2010 Polisen måste vara hemlighetsfulla tills allt är klart. Det ingår i deras jobb. De har hittills gjort ett mycket bra jobb trots att gnällspikar som själva är snillen nog att tala om i tidningsartikel Släppta 39 åringen i natt: den värsta dagen i mitt liv, GT 31 oktober 2010 två omständigheter som i sig gjort att polisen begått tjänstefel om de inte slagit till och tagit in honom för förhör. Sättet de gjorde tillslaget är helt enligt den ordning som gäller när akut terrorhot eller hot för människors liv gäller. Sluta klaga!

Samma gäller för de som försöker få det till att polisen slog till maskerade med stora vapen. Vad i hela fridens namn tror de att vi har säkerhetspolis, insatsstyrka m.m. till för? Det är polislagen som gäller och polislagen som följts!

Här greps de fyra misstänkta männen, GT 31 oktober 2010

39-åringen må vara helt ren eller inte, det hör inte hit förrän allt är uppklarat. Polisen gjorde sitt jobb. Hade han förväntat sig att svensk polis skulle stå som mähän och inte agera när de fått de två omständigheterna han själv omnämner och förmodligen ett antal fler som polisen inte kan redovisa öppet? 🙂

Hjärtligt stort tack till polisen som ställer upp och gör sitt jobb på gator, torg och i förorter likaväl som i Nordstan. Det är viktigt att vi får tillbaka ‘Vårt Göteborg’ där vi i alla tider hellre bjudit in än behövt mota ut!
Fortsatt bombberedskap i Göteborg, 31 oktober 2010
Fortsatt bombberedskap i Göteborg, GP 31 oktober 2010

Som jag skrev igår och ovan: Vi göteborgare är som Londonborna under kriget – Vi ger inte upp och ger inte ifrån oss vår stad till de som vill skrämmas.
Allmänheten trotsar polisens varningar, SvD 30 oktober 2010
Fortsatt bombberedskap i Göteborg, DN 31 oktober 2010

Tillägg 08.22 Två anhölls på lördagen, GP 31 oktober 2010
Här är de misstänkta männen, Aftonbladet 31 oktober 2010

Tillägg 12.30 Fortsatt bombberedskap i Göteborg, GP 31 oktober 2010 i en annan tidning sägs det att beredskapen kan behöva pågå i veckor.

12.39 Polisen är förtegen om bombhotet, GP 31 oktober 2010

Read Full Post »

Jag skrev härom dagen att jag nog är en av de få som aldrig är rädd när jag är ute på natten i Göteborg. Ändå hände det i natt när jag med min dotters hund och bil, hunden i bilen, stod utanför bilen och rökte nära Vagnhallen Majorna att jag blev hotad till livet av en klart påverkad man bara för att jag inte ville ge honom min sista cigarett som jag rökte på. Jag såg till att ha bilen mellan mig och honom men han började bete sig farligare och farligare utöver att han hotade. Sa till honom att om han fortsatte så skulle jag ta ut hunden. Och Daisy skulle utan tvekan försvarat mig, men hon var alltså inlåst i bakluckan i sin bur för jag låser alltid bilen när jag är utanför. Han blev otäckare och otäckare både i rörelsemönster och verbalt.

Jag såg att min dotter, spårvagnsförare var på väg och inom hörhåll ropade högt: Att ger du dig inte härifrån så ringer jag polisen. Min dotter hörde och ropade högt att polisen var på macken i närheten (dvs hon såg dem när hon passerade med vagnen en stund innan). Hon fick nycklarna och jag gick framför bilen fortfarande på hennes sida när hon satte sig och rullade framåt så att jag snabbt kom in. Tack och lov såg hon att han försökte ta sig in i baksätet så hon hade låst bilen och vi åkte till annan plats i Majorna. Där utanför hennes parkeringshus ringde hon polisen. Som kom kort efteråt och tog upp anmälan. Min dotter hade haft mannen på sin vagn in mot Vagnhallen och kunde ge nummer på vagnen samt omlopp. Filminspelning finns ju på vagnarna nu mera. Vi gav signalement och övriga upplysningar som att min dotter talade om var mannen gått på och att filmen finns sparad 24 timmar. Trevliga poliser. En man och en kvinna. När vi väl kommit in i min dotters lägenhet gick det kanske en halvtimma så ringde poliserna på hennes mobil och talade om att de tagit en misstänkt. Jag sov några timmar innan jag åkte hem till Tuve.

Alldeles nyss, cirka kvart tjugo i nio ringde min fasta telefon. Jag blev uppringd av en polis som talade om att det var den som hotat mig de tagit. Han frågade också om jag ville ha kontakt med Brottsofferjouren.

Sådana poliser är värda ett hjärtligt tack.

Read Full Post »

Varför skall vi hyresgäster ringa störningsjourer, som långt ifrån alltid förr gjorde det de lovad den som ringt att göra, om störningsjourernas väktare inte får ha sina väktaruniformer, batonger och handfängseln på sig när de ringer på och ber att den som stör skall sänka volymen, sluta bråka etc????? Sverige är fantastiskt…. Eller hur? 😉

Väktares störjour får inte ingripa, DN 29 augusti 2009

Read Full Post »