Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Intelligent design’

Kopia på dagens inlägg i Per Landgren artikel
Intelligent Design kan användas som en arbetshypotes
Intelligent design kan användas som en arbetshypotes, Ph.D Per Landgren på Newsmill.se 16 juli 2012

Mitt inlägg:
Förvisso är termer och begrepp viktiga inte bara för historiker utan för alla som vill kalla sig skolade i vetenskap och vetenskapsteori. Det är självfallet också så att för att något är vetenskapligt är det inte bevisat sant.
MEN
där trillar Per Landgren i tjärtunnan. Det är tillåtet att vara oskolad i vetenskapsteori, men det är mycket märkligt när en Fil.Dr i Idé- och lärdomshistoria är den som visar upp sin okunskap om vetenskapsteorins grunder!

Vi får gå tillbaka till den gamla berömda stolen som så många av oss som började vetenskapsteorins grunder i gamla gymnasieskolan med filosofilektioner fick se läraren ställa på katedern: Vad är detta? En stol. Hur vet vi att det är en stol?
För att vi har gemensamma begrepp på något vi kan ta på och som vi kan se med ‘blotta ögat’ är det inte samma sak som att säga att det är en stol för alla.

Om någon arkeolog tittar på en karta där tidigare fynd är utmärkta och kartan även visar vilka områden som grävts ut, så innebär inte det att områden som inte grävts ut kan anses vara annat än grå – dvs ha okänt antal eller inga alls av de arkeologiska fynd som gjorts inom närområdet.

Konkret betyder detta att det är sant att vetenskaplighet inte innebär bevisad sanning. Sanning kan nämligen aldrig bevisas utan hypoteser om sanning kan endast motbevisas genom kontroll. Vetenskapsteoretisk analys kallas det i mer populära termer.

De formuleringar av påståenden som framförs svarar mot ett/flera sakförhållanden i verkligheten oavsett om denna verklighet är reell eller imaginär.
Konkret utgör detta en förklaring till den språkförbistring som råder mellan olika discipliner inom vetenskapen. En enda term(micronivå för den språkliga formuleringen) kan svara mot en eller mot flera olika begrepp(micronivå i Tankeinnehållet) i tanke”världen” men samtidigt mot eller flera ting/egenskaper/processer etc i verkligheten(reell eller imaginär). Detta innebär att vi kan ha följande förhållanden:
a) En term, men flera begrepp som avser samma sak
b) En term, men flera begrepp som ibland(oftast) avser samma sak
c) En term, men flera begrepp som endast i undantagsfall avser samma sak
d) En term, men flera begrepp som aldrig avser samma sak.

En språklig term som avser observerbara begrepp i tanke”världen” som svarar mot ett ting/en egenskap/en process etc i den reella världen. De observerbara begreppen som presenteras som fakta kan vara upprepningsbara i verkligheten, men behöver inte vara upprepningsbara(t.ex en process eller händelse som endast är tänkbar utifrån vissa givna premisser som sällan eller aldrig är möjliga att återskapa). Ett faktum, flera fakta är i samtliga fall på den språkliga micronivå en term som motsvaras av helheten ”Formulering” och avser de observerbara begreppen. Utifrån denna definition är fakta alltid sanna.

Vid annan användning av begreppet Fakta kan definitionen ignoreras av en/flera personer som felaktigt kallar de termer som framförs utan förankring i den reella världen som varande fakta. Detta innebär inte att fakta kan vara falsk utan att termen fakta används på annat/andra begrepp än de som motsvaras av ting/egenskap/process/händelse etc i den reella världen. Om denna distinktionsskillnad inte klargörs klart, så förekommer det tyvärr ofta att sammanblandning med begrepp, termer och information.
Den sammanblandningen hade jag inte förväntat mig att en Ph.D oavsett ämne skulle visa upp.

Intelligent design går INTE att använda som en vetenskaplig arbetshypotes. Observera noga att vi inte talar om Gud finns eller inte finns. Det är två helt olika frågor såväl vetenskapligt som idémässigt. Skälet till att Intelligent design inte går att använda som en arbetshypotes under vetenskapligt kontrollerbara former är att:

* Intelligent design är en imaginär icke reell teoretisk förklaringsmodell, inte något som går att testa vilket är första kravet på en hypotes där argument som presenteras skall vara möjliga att analysera utifrån samtliga tänkbara premisser. De premisser som ID-förespråkare för fram och som även skiner igenom i artikelförfattarens resonemang är begränsade och begränsade premisser är lika illa som skevt urval i en statistisk undersökning – det må leda till att något ser ut som något, men inte till verklig vetenskapsteoretiskt kontrollerad ‘sanning’ eller ‘hypotes om sanningen’ som kan kontrolleras i upprepade experiment/analyser.

Värdegemenskap respektive tendens
Vad är det då som skiljer värdegemenskap från tendens? En värdegemenskap utgår från ett normsystem som omfattas helt eller till stora delar av de som lever under detta normsystem. En tendens å andra sidan kan vara ett resultat av detta normsystem, men är oaktat detta alltid en subjektiv värdering som utgår från den enskilde individen som förmedlar en uppgift i tal eller skrift.

Med andra ord: För att det föreligger en värdegemenskap, vilket föreligger bland de som tror eller accepterar tankar om Intelligent Design, innebär inte detta att deras gemensamma normsystem som måste föreligga för att de skall kunna formulera en teori har sin grund i verkligheten.

För att kunna formulera en teori som Intelligent Design krävs att den som formulerar eller accepterar denna teori i sin subjektiva värdering godtar en tendensiös tolkning av termer och begrepp. Där faller hela vetenskapligheten och möjligheten till att använda ID som arbetshypotes. Vilket alla som kan sin vetenskapsteori oavsett om det är enligt ‘gamla’ vetenskapsteoretiker eller 70-talets sociologiska vetenskapsteoretiker som försökte komma runt problemet genom attlösa detta med att studera enskilda begrepp utifrån tre olika inflytandetekniker: Morgonthau’s termer, Sorokin’s termer, Etzioni’s termer. Vilket inte ledde till klarhet utan flum.

Read Full Post »

Jag skall i detta blogginlägg frångå min princip att försöka hålla mig till vetande och inte till tro. För som min lärare i matematik, fysik och kemi sa: ‘Tro det gör man i kyrkan. Vet gör man i övrigt eller söker vetande’. Jag har berättat att jag är kristen men gått ur Svenska Kyrkan och att jag inte tillhör något samfund. Vi börjar där.

Det var sommar och ljumma vindar när vi, mina kusiner på mammas sida och jag lekte med deras söndagsskolkamrater på Backamos vida fält. Backamo där såväl släktingar från Norge som släktingar från Västergötland, Bohuslän och Halland excerserat och övat. Vi sjöng läsarsånger efter att vi druckit saft. Rabarber eller hallon. Bara att välja. Sedan lekte vi trådleken samt dansade ringlekar. Glädje över att finnas och glädje över budskapet att ”Jesus älskar alla barnen. Alla barnen på vår jord. Röd och vit och gul och svart gör detsamma har han sagt. Jesus älskar alla barnen på vår jord.” Vi sjöng. Livet lekte och framtiden såg ljus ut trots att detta var i mitten av 50-talet. Ransoneringen av kaffe och socker hade enligt de vuxna nyss försvunnit. Jag lärde mig att Gud är allt men främst kärleken.

Något år senare satt min farfar, han var gammal närmare 80 år, och spelade på gitarren för mig och sjöng de gamla psalmerna och sångerna från söndagsskolan. Vi satt i deras vardagsrum ut mot vägen och jag satt i soffan som jag nu har stående i mitt eget vardagsrum. Soffan där många frikyrkopastorer och representanter från Svenska Missionsförsamlingen sovit i var inte omklädd då. Samma mönster men omvända färger har min dotter i sin soffa i sin etta. Farfar, förman på stenhuggeri som fått följa med leveranser av gatusten till Paris och Bryssel runt förra sekelskiftet var även kommunstyrelsens ordförande och söndagsskollärare. Glädje över budskapet genomsyrade rummet när farfar sa till mig: ”Kom ihåg Inger. Det finns många vägar till Gud. Gud väljer den väg som är rätt för var och en”. Det jag fick med mig var att ingen, inte vi kristna lutheraner eller någon annan religion väger mer än någon annan människas. Det viktiga är att tro på Gud. Han ger oss inte vad vi ber om utan vad vi behöver. Inte nödvändigtvis samma sak.

Ytterligare något år senare besökte vi pappas kusin som var pastor i en av Örebromissionens församlingar. Vi var vid sjön Sommen i gränslandet mellan Östergötland och Småland. Efter en ljus gudstjänst så var det dags för saft och kaffe i trädgården hemma hos dem. Det kan ha varit den varma sommaren 1959 eller året efter. Pastorn sa något jag lade på minnet och aldrig glömt bort: ”De som är trångsynta och bara ser sig själva som de som tror rätt är som att försöka ta en för liten sko på en för stor fot.” Jag fick med mig mer glädje och även lärdomen att vi inte skall döma andra för det är ju så det står ‘på det att vi själva skall bli dömda’.

Det var våren 1967. Jag höll på att dö. Hade fått hög feber och haft över 40 grader i mer än några veckor. Febern steg och de som inte vill eller kan tro kan avfärda följande som feberhalucinationer. Det är upp till var och en att välja vad man vill tro på och vad man inte vill tro på. På dagen innan jag lades in på infektionskliniken med vad som visade sig vara körtelfeber om än ovanligt svår, hade jag en utomkroppslig upplevelse. Jag gick ur min kropp men såg på den från ovan. Sedan var jag på en äng där vinden blåste sommarbris. På den ängen såg jag en människa födas, leva sitt liv och dö längre bort samtidigt som jag när människan föddes fick höra sju ljuvliga stämmor som följde allt jag såg kände doften av och upplevde. När människan dog så steg några stämmor och andra föll till jorden. En röst sa till mig: Så är det efter döden.
Det var mitt eget liv jag såg. Jag kom tillbaka med känsel bara i några fingrar. Fick kämpa mig upp till medvetande.

Gud talar till alla människor oavsett namn och religion. Det finns bara en Gud och det viktigaste är att vi kommer ihåg att Gud och Jesus är glädje och skänker glädje även i de svåraste situationerna. Gud ger inte vad vi ber om utan vad vi behöver.

Vi människor kan inte dela in oss i något annat än de som tror, de som tvivlar och de som ännu inte eller aldrig tror. För oss som tror är det viktigt att komma ihåg att vi bara är människor. Alla människor är lika värda om än olika.

Så till Kreationisterna, Evolutionsteorin och Big Bang. Det förvånar mig mycket att de som tror inte ser att såväl Evolutionsteorin som Big Bang är de bevis vi har för Guds existens.

Jag börjar med det lätta eller rättare sagt med det som borde vara lätt för alla som tror på kärlekens budskap:
Vem utom Gud skulle kunna skapa någonting av ingenting? Big Bang är för mig och många andra det vetenskapliga beviset för Guds existens.

Sedan vill jag påminna om att Adam och Eva fördrevs ur Edens lustgård. Vi lever inte i Eden. Vi människor har fria val. Om vi inte haft det och predestination varit det som varit det rätta, så hade varken böner eller tacksägelse förändrat tillvaron. Ingen skulle kommit till tro oavsett om det är vår egen kristna tro eller någon av de två andra som också delar det vi kallar Gamla Testamentet med oss. Vilka? Muslimer och Judar.

Det finns inget med evolutionsteorin som strider mot Guds existens. Tvärt om. Vi människor är bara människor och de varelser, människor, människoliknande varelser eller de vi kallar djur som funnits och finns lever inte i Edens lustgård. Det blir fel ibland men om inte Gud funnits, så hade vi aldrig blivit människor. Gud korrigerar fel men han väljer inte ut någon speciell för sina ändamål. I allt som lever och finns, finns kärleken till oss som nu kallar oss människor. Men Skapelseberättelsen då undrar någon. Skall man inte tro på vart enda ord i den? Jag ber de som tror att den text de kristna själva lärt sig är den enda rätta att gå tillbaka i tiden. Se, läs och jämför t.ex. Drottning Kristinas Bibels texter med samma texter i den Bibel som gavs till alla som konfirmerades på 60-talet med den nu gällande bibeltolkningen eller Er egen församlings utgåva av våra Bibeltexter. Det är inte så att ord står på samma ställe eller ens har samma värde för oss som de hade för andra i äldre tider. Översättningar och tolkningar har gjorts av människor. Vi är inte fullkomliga.

Så ett budskap till KDU: Tänk lite mer på kärleken och mindre på vem som person mest står för det som står Intelligent Design, Kreationister och Livets Ord nära. Glädjen inte osämja är det som Kristendomen ger för var och en som lyssnar. Gud ger oss vad vi behöver. Inte nödvändigtvis vad vi ber om.

KDU stödjer Mats Odell, GP 6 oktober 2011
KDU stödjer Mats Odell, SvD 6 oktober 2011
Vi ger vårt stöd till Mats Odell, KDU på SvD Brännpunkt 6 oktober 2011

Ett litet ord på vägen till Mats Odell kan kanske tyckas förmätet. Men frågan är om det är värt striden att vinna segern och förlora själen. Förlorar själen gör vi människor bara om vi sätter oss själva högre än någon annan. Det finns skäl till att de gamle sa att sår man split stillar det inte vågorna.

Fult sätt att debattera, Odell om stämpeln som högerkristen i Världenidag.se 5 oktober 2011
KD i Sörmland stöttar Hägglund, Sveriges Radio 5 oktober 2011

Varje tid har sin rätt att bli tagen på allvar och få tron levande in i det vetenskapen i den tiden kommit fram till. Tro är inte vetenskap. Tro är en gåva som vi får. Om vi väljer att se gåvan är en annan sak.

Read Full Post »