Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ytterlighetspartier’

Tycka kan vi alla, men när det gäller Sveriges Grundlagars angivna rättigheter, så gäller samma rättighet för dig och mig som för de politiska partiers sympatisörer som vi avskyr mest.

1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
……
Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället</span styleoch för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

…..
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
Opinionsfriheter
1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,
3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och
6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

Tycka kan vi alltså, men i Sverige gäller svenska Grundlagar och där är det klart utskrivet att det Offentliga inte får diskriminera (alltså heller inte sätta upp lokala tolkningar av Grundlagarna) och att samtliga medborgare är tillförsäkrad (=garanterad) demonstrationsfrihet på allmän plats.

Frågan om denna här gruppen borde fått demonstrationstillstånd har diskuterats fram och tillbaka. Vi har mötes- och demonstrationsfrihet i Sverige. Men när det gäller en våldsbenägen och antidemokratisk gruppering är det knappast någon självklarhet, med tanke på den uppenbara risken för ordningsstörningar, att få tåga på centrala gator just första maj.Ingen självklar rättighet, GP ledarsidan 2 maj 2014 JO DET ÄR EN SJÄLVKLAR RÄTTIGHET – SÅ SJÄLVKLAR ATT DEN FINNS MED I KLARTEXT I REGERINGSFORMEN

Vad jag och du anser saknar helt betydelse. Det finns inget grundlagsrum som gör det tillåtet att neka någon när det gäller demonstration på viss dag och allmän plats. Polisen har endast möjlighet att styra demonstrationsväg så att två demonstrationståg inte går samma väg samtidigt. I övrigt finns det inte mycket som är tillåtet att begränsa ens extremistgrupper om de söker tillstånd. Borde det finnas begränsningar? Svårt att svara på den frågan för de begränsningarna i sig vore begränsningar av demokrati.

Read Full Post »