Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Wikileak’

Nu går skam på torra land media!
Må vara att Snowden är den dummaste person någonsin som Ni gått på skulle vara en ‘visselblåsare’. Karln är inget annat än en spion!
Att Snowden sedan är dummast i klassen och försöker göra sig pengar till sig och sin uppdragsgivare (Wikileaks?) på gammal skåpmat, det får stå för det snurret!

Men det hör inte hit. Att det existerar en enda svensk i mediamarknaden som inte vet om att det snurret till Snowden kommer med är något som varit känt i Sverige i 60 år! Ett avtal som skrevs under t.o.m. före Erlanders tid. Ett avtal som förnyats av samtliga svenska regeringar såväl under Kalla Kriget som efteråt! Sverige har ‘tjänat’ stora pengar på. Bland annat i form av ett stort antal utländska order till svensk industri som därigenom kom att blomma från 1950-talet långt in på 80-talet. Det var en svensk forskare, jag kände honom som Kirre, som var den skarpa hjärna bakom de signalspaningsutrustningar som SAAB i Linköping tog fram. Kirre var så långt före sin tid att det om honom sades att hade han varit på helt civilmarknad och inte inom halvmilitära, så hade han för vissa av sina forskningsresultat och därav extremt tidigt gjorda tekniska landvinningar fått Nobelpris. Nåväl, från 1955 till 1971 växte jag upp med forskarna, teknikerna och beslutsfattande politiker som föräldrar till mina bästa vänner eller regelbundet kommande på besök hem till mina vänners föräldrar. Vi barn fick alltid vara med när saker diskuterades. Sverige har aldrig varit neutralt. annat än till läpparnas bekännelse för att Socialdemokraterna var rädda för kommunisterna.

Vi har alltid stått NATO nära. Huvudskälet att vi inte gick med i NATO var att Sverige ville utveckla eget kärnvapen. Raketforskning, Antirobotforskning, tidig Antiantirobot m.m. var tillsammans med Signalspaningsteknisk utrustning något som Sverige inte ville släppa ifrån sig utan tog betalt i form av olika tekniska utbyten av annan art m.m. för att utföra bl.a. för NSA:s föregångare.

Kortfattat om Catalinaaffären som 1952, inte 2013, gjorde allt det som Snowden försöker tjäna pengar på att ‘veta’ känt här i Sverige.
På morgonen den 13 juni 1952 lyfte en DC-3:a från Bromma flygplats i Stockholm och satte kurs mot Gotland. Ombord fanns åtta män, alla anställda av det svenska försvaret.
Kanske tänkte någon av dem på att det var fredagen den trettonde, en otursdag. Men vädret var försommarvackert och på himlen syntes bara enstaka moln, så det fanns inget som talade för att just den här flygningen skulle sluta illa. Officiellt var männen i planet ute på en navigeringsövning. I själva verket hade de ett topphemligt uppdrag: att spionera på ryssarna.
Catalinaaffären 1952, Allt om Historia nr 8 2009 publ. på nätet 2010

Det var ingalunda bara ifrån Bromma som de flygningarna har skett. Bodde själv under åren i Linköping rakt under inflygningsvägen till Malmen och långt in i nutid såg jag planen flyga in på LL över mina föräldrars hus med sin lilla speciella vita ‘antenn’ (såg inte ut som en antenn) ovanpå. Plan från Malmen framfördes mer än en gång av flygare jag kände.
För övrigt kom den första boken på svenska resp engelska där signalspaningsavtalet nämndes ut redan 1952…..
Första avhandlingen som berättade avsevärt mer än det Snowden försöker göra kovan på kom 1995:

Michael Karlsson, Partistrategi och utrikespolitik : interna motiveringar och dagspressens agerande i Catalina-affären 1952 och EEC-frågan 1961/62 = [Party strategy and foreign policy] : [internal motives and the actions of the daily press in the Catalina-affair 1952 and the EEC question 1961/62], Stockholms Universitet 1995. ISBN 91-7153-346-X (Finns på 23 svenska bibliotek!)

Stackars dumme Snowden som vanligt mycket för sent ute – 61 år för sent ute!

FRA spionerar på Ryssland åt USA, GP 5 december 2013 Nja riktigt så är det inte. Vi har fortfarande teknik och mjukvara som inte finns på andra ställen på jorden (jfr ubåten som USA hyrde i flera år för att öva sig på att hitta och som de ännu inte lyckats hitta. Senast gick svenskarna upp vid sidan om övningens moderfartyg när övningen blåstes av. Svensk ubåt USA:s skräck, Fokus.se december 2006).

Svenska FRA spionerar på Ryssland, Expressen 5 december 2013 Gammal skåpmat. Att det är FRA som numera sköter signalspaningen beror på FRA-lagen. Sveriges Riksdag fick före FRA-lagen minimal insyn för det fanns ett stort antal svenska icke militära myndigheter som ägde rätten att signalspana före FRA-lagens tillkomst.

FRA spionerar på Ryssland, Aftonbladet 5 december 2013
FRA spionerar på Ryssland åt USA, SVT 5 december 2013 Vänsternissar på SVT förnekar sig inte i sina fortsatta försök till desinformation. Inte åt USA utan för egen räkning. Vad Sverige har för samarbetsavtal med andra länder har SVT och övriga media inte ett dyft att göra med. Vänligen läs och försök förstå vad som avses med http://www.svt.se/nyheter/sverige/fra-spionerar-pa-ryssland-at-usabegränsningar utifrån Rikets säkerhet i såväl Regeringsform som andra av Sveriges Grundlagar! Femtekolonnare är inget som är något att skryta med!
FRA spionerar på Ryssland åt USA, SvD 5 december 2013
FRA spionerar på Ryssland, DN 5 december 2013

Självklart spionerar Sverige på Ryssland! Det är en av svenska Försvarets huvuduppgifter ålagda Försvaret av Sveriges Riksdag att hålla koll på t.ex. övningar, trupprörelser försök till intrång på svenskt territorialområde o.s.v. Signalspaning har bedrivits sedan 1929! Innan dess har det skett på annat sätt och varit en av Svenska Försvarets huvuduppgifter sedan långt före Karl XII:s tid!

I och för sig är det ju bra att femtekolonnare och vänsternissar avslöjar sig själva i fredstid. Men hur dumma är en del numera?
Ärligt talat: De enda jag 100% litar på är und, säk, FRA samt specialpolis!

Read Full Post »

som media gladeligen sväljer. Doseras för närvarande ut av vänster om svenska Vänsterpartiet nissar på ordination av Wikileaks undertecknad Snowden. Märkligt vad det går att få folk med icke demokratisk agenda att sprida vidare och märkligt att så få journalister i media som får desinformationen i sin hand inte begär syn av korten på samma sätt de skulle gjort i andra sammanhang. Röd röta från Trotskister till vänster om ”R”-arna och längre vänsterut samt från svartmögel behängda sk. autonoma grupper har återigen precis som 1971-1979 spridit sig i samhället. Värst är att så få idag, inom och utom Sverige, lärt sig att göra källkritisk analys: Vad är Syftet? Finns det någon Tendens och Vilka krafter är det som ligger bakom?

Vice ordförande i Stortingets kontroll- och konstitutionsutskott Michael Tetzschner (H), säger att svenska myndigheter övervakar norsk mobiltrafik.
-Jag är djupt oroad över utvecklingen, säger han till Dagens Næringsliv.

Tetzschner ska på måndagen delta i vid ett möte i EU-parlamentet, som inlett en granskning av elektronisk massövervakning av europeiska medborgare i kölvattnet av Edward Snowdens avslöjanden.

Norsk infrastruktur är upplagd på ett sådant sätt att det skulle kunna påverka rättssäkerheten om andra länder får insyn i norrmännens kommunikation, säger Tetzschner.

Sverige antog 2008 en lag som ger Försvarets radioanstalt (FRA) tillgång till norrmännens kommunikation då merparten av norsk tele- och datatrafik mellan Norge och utlandet passerar Sverige.Sverige övervakar norsk mobiltrafik, GP 2 december 2013 Skiljer inget på norsk eller annan mobiltrafik som går in/passerar svenska gränsen via mobilsändare för trafik som reläas vidare….. Vänster om vänsternisse dimma.
Sverige övervakar norsk mobiltrafik, Aftonbladet 2 december 2013
Sverige övervakar norsk mobiltrafik, SvD 2 december 2013
Sverige övervakar norsk mobiltrafik, Expressen 2 december 2013 Det verkliga oroande är att Tetzschner av någon anledning antingen inte är clearad för all information om lagring på svenska servrar/norsk användning av svenskt system alternativt inte gjort sig besvär att läsa det finstilta.

Verkligheten
FRA fick under förutsättning att den av svensk Riksdag tillsatta kontrollorganet som innan varje ny kategori som skall avlyssnas måste ge sitt godkännande. Detta är en följd av att världen inte alls går att dela in i onda och goda utifrån VAR de är bosatta, ur Vilken kultur de kommer.

Det som gäller enligt svensk lag är i överensstämmelse med vad som beslutats i internationella överenskommelser från 1929 års signallag med skillnaden att det numera i Sverige finns demokratiskt kontrollorgan, JO och JK som har insyn i det som före FRA-lagen endast sittande regeringar hade att själva bestämma om samt var de enda utanför Försvar som ägde rätten att få full insyn i.

Lag 2008:717 om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Signalspaningens omfattning
1 § I försvarsunderrättelseverksamhet enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet får den myndighet som regeringen bestämmer (signalspaningsmyndigheten) inhämta signaler i elektronisk form vid signalspaning. Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får endast ske i de fall regeringen eller en myndighet som anges i 4 § närmare har bestämt inriktningen av signalspaningen.

Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får ske endast i syfte att kartlägga

1. yttre militära hot mot landet,
2. förutsättningar för svenskt deltagande i fredsfrämjande och humanitära internationella insatser eller hot mot säkerheten för svenska intressen vid genomförandet av sådana insatser,
3. strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen,
4. utveckling och spridning av massförstörelsevapen, krigsmateriel och produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,
5. allvarliga yttre hot mot samhällets infrastrukturer,
6. konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säkerhet,
7. främmande underrättelseverksamhet mot svenska intressen, eller
8. främmande makts agerande eller avsikter av väsentlig betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik.

Om det är nödvändigt för försvarsunderrättelseverksamheten får signaler i elektronisk form inhämtas vid signalspaning även för att

1. följa förändringar i signalmiljön i omvärlden, den tekniska utvecklingen och signalskyddet, samt
2. fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att bedriva verksamhet enligt denna lag. Lag (2009:967).

När det gäller Norge, så är Norge inte speciellt utvalt för spaning annat än i de punkterna som gäller ovan. Speciellt för Norges vidkommande är det punkt 2 som är viktig. Den intresserade av verkligheten kan ju kanske dra sig till minnes att såväl norsk som svensk personal har varit med i Afghanistanstyrkorna med FN-s basker blå. Annars går det att läsa lite om den biten här Starkare stöd för Afghanistan insats i Norge än i Sverige, Student i FN 23 oktober 2010 på studentifn.bloggspot.se

Under den tid som svensk personal anställd av Försvarsmakten varit i Afghanistan, så har svenska FRA självklart följt upp i enlighet med punkt 2. När det gäller data som förs över via nätet och passerar svensk gräns vore det ett brott mot internationella överenskommelser om inte denna punkt följdes.
Intenationella överenskommelserna som faller under detta finns med i Interpolavtalen som samtliga länder anslutna till Interpol har förbundit sig att kontrollera, dvs det som står på Interpols sidor men eftersom många behöver lättare språk har jag valt att hänvisa till Wikipedia:

Interpol har fem prioriterade brottskategorier:

Narkotika och organiserad brottslighet, inklusive trafficking.
Ekobrott och IT-brott, inklusive förfalskningar, kreditkortsbedrägerier, intellektuell egendom och cyber-brottslighet.
Förrymda brottslingar.
Allmän säkerhet och terrorism
Trafficking och människosmuggling.
Interpol Wikipediasida

Endast vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet kan vara intresserade av att försöka sprida desinformation och få folk att tro att alla skulle avlyssnas, dvs att myndigheterna skulle ha ork, personal, tid och energi nog att sitta och lyssna igenom allt som rasslar förbi på bråkdelen av en sekund i etern eller via länk. Snurren! Datorer ‘avlyssnar’ inte i vanlig bemärkelse. Det man med dataprogram och systemprogram kan få dem att göra är i princip samma sak som när du själv gör en sökning på nätet för att få tag på uppgifter via t.ex. Googles sökprogram.

Skillnaden med signalspaning och din sökning är att medan din sökning sker utifrån det som Googles har indexerat länkarna till, så sker signalspaning under pågående ‘inläggning’/sändning av mobilt eller annat OCH när det gäller Sverige så finns det reglerat hur det får ske. När det gäller Norge och andra länder så har de inte samma strikta lagstiftning.

Utöver detta så har varenda kotte som äger telefon/mobil/uppringt internet/bredband/mobilt bredband/fax o.s.v. SJÄLVA godkänt att det får avlyssnas. Det krävs för att man skall få tillgång till nätet oavsett om vi talar om gammalt när i form av ledningar eller nuvarande nät. I Norges fall valde Norge att till stor del använda sig av svenska servrar och system. Vad som gällde för förutsättningar fanns med i det finstilta i avtalen.

Det är tröttande och irriterande att dessa vänsternissar, som antingen själva eller har föräldrar/anhöriga som var med i de vänsternissegrupper till vänster om svenska vänsterpartiet (och oftast till vänster om t.ex. R-arna), sprida falsk information gång på gång på gång. Inget som helst demokratiskt syfte bakom sådan desinformation.

Se även: Desinformation från Snowden, Norah4you 31 oktober 2013 samt Vad kommer efter Putin del 2, Norah4you 16 juli 2013

Read Full Post »

Det har skrivits en hel del om att Googles moppsar upp sig mot NSA… kan vara förklarligt om än inte försvarbart att Googles ledning/de som äger rätten att uttala sig i media för Google inte känner till de grundförutsättningar som funnits från dag 1 när Googles fick tillgång till att använda nätet för sina tjänster. Men värre är, att användare som bråkar om det felaktigt benämnda ‘massavlyssningen’ slår ner på NSA som har amerikansk konstitution och lag för de avlyssningar de gör, glömmer bort – eller aldrig läst det finstilta i Google. Obs det har jag och har personligen inget att invända mot Googles villkor endast mot att de kacklar i eget bo. Eller om man skall säga som de gamle sa: Kastar sten i glashus.
Om NSA sedan går för långt i användandet av de lagliga rättigheterna eller ej, det lämnar jag därhän. Det är en politisk och säkerhetspolitisk avvägning.

Regeringen uppvisar en undfallande attityd, Expressen 3 november 2013
Bildt får mothugg på Twitter, Aftonbladet 2 november 2013
Svensk tystnad om spaning får kritik, SvD 3 november 2013
FRA i samarbete med britterna, GP 2 oktober 2013 70 år gammal nyhet!!!!

När man hör hur oppositionspolitiker och media här i Sverige försöker ge sig på Alliansen för saker som godkändes redan under Tage Erlanders tid vid makten och som förnyats i internationella avtal efter att terrorism på 70-talet (Baader Meinhofgruppen i Tyskland, Rote brigaden Italien m.m.) då undrar åtminstone jag hur det står till. För det finns Internationella lagar och samarbetsavtal mellan länder som samtliga sittande regeringar sedan Andra Världskriget godkänt….
Sedan uppkommer frågan: Vad är det finstilta, media m.fl. – Undrar om Ni som klagar läst Googles egna villkor och sekretesspolicy?

Google

Sekretesspolicy

Senast ändrad: 24 juni 2013
……
Information som vi samlar in
Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster för alla användare – från grundläggande saker som att räkna ut vilket språk du talar, till mer komplicerade processer som att bedöma vilka annonser du är intresserad av eller vilka personer du har mest utbyte av på webben.

Vi samlar in information på två sätt:

•Information som du uppger. Du måste till exempel ha ett Google-konto för att använda många av våra tjänster. När du öppnar ett konto ber vi dig om personuppgifter, till exempel namn, e-postadress, telefonnummer eller kreditkortsnummer. Om du vill dra full nytta av våra delningsfunktioner kan vi också be dig att skapa en offentlig profil på Google, som kan innehålla ditt namn och en profilbild.

•Information som vi får när du använder våra tjänster. Vi kan samla in information om vilka tjänster du använder och hur du använder dem, till exempel när du besöker en webbplats som använder våra annonseringstjänster eller om du visar eller interagerar med annonser och innehåll från oss. Det gäller följande typer av information:

Enhetsinformation

Vi kan samla in information om den specifika enheten (till exempel maskinvarumodell, operativsystemets version, unikt enhets-ID och ditt telefonnummer eller annan information om mobila nätverk). Google kan koppla dina enhets-ID:n eller ditt telefonnummer till ditt Google-konto.

Logginformation

När du använder våra tjänster eller visar innehåll som tillhandahålls av Google kan vi automatiskt samla in och spara viss information i serverloggar. Loggdata kan innehålla följande:

Information om hur du använde vår tjänst, till exempel dina sökfrågor.
Information om telefoni, till exempel ditt telefonnummer, den uppringande partens nummer, vidarekopplingsnummer, samtalslängder, SMS-routning och samtalstyper.
Internet Protocol-adress.
Enhetshändelser som krascher, systemaktivitet, maskinvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran och hänvisningsadress.
Cookies som kan identifiera din webbläsare eller ditt Google-konto.

……
Information som vi delar
…..
•Av juridiska skäl

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Google om vi har goda skäl att tro att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av sådana uppgifter i rimlig mån är nödvändig för att:

tillmötesgå tillämplig lag, regel, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet Källa: Google.se/policies/pirvacy

Kasta sten i glashus och kackla i eget bo. Det är en sak. Men ytterst är det Du som användare som när det gäller Google precis som när det gäller annat inklusive tillgång till nätet har skyldighet att läsa igenom det finstilta.

Se även Desinformation från Snowden, Norah4you 31 oktober 2013

Undrar hur någon av människa född kan vara rädd för att säkerhetstjänster spanar på grova brottslingar, terrorister och andra som försöker eller utför utomparlamentariska handlingar, och samtidigt själv godkänna att detta sker genom att godkänna avtal med företag efter företag på nätet inklusive sin egen supplier? Logik saknas!

Read Full Post »

att räkna fåren….. karln är dum utöver att han redan visat sig vara en femtekolonnare som sprider hemligstämplade uppgifter och redan riskerat många människors liv.

Snowden vill bistå utredningen kring Merkel, DN 31 oktober 2013
Snowden skriver till tyska regeringen, DN 31 oktober 2013 Snowden är en skit. Det är en sak. Vad värre är för honom själv är att han avslöjar sin egen kompletta okunnighet om nätet, nätets lagar, säkerhetspolitiska avtal/säkerhetsarbete samt att han till råga på allt skryter med sitt SYFTE. Illa ställt med kunskaperna hos den egocentrikern!
Vet han inte ens att han går gammelkommunisternas ärende och förstår han inte att han sänker sitt sig själv till att bli ett verktyg bland de som försöker ta makten i Ryssland efter Putin? Vad kommer efter Putin del 2, Norah4you 16 juli 2013

Merkel själv bör börja hemma – läs igenom allt finstilt i avtal som Västtyskland tecknade med USA och Nato efter Andra Världskriget och som Tyskland efter återföreningen förnyade!

Läs gärna Merkel bör börja hemma, Norah4you 27 oktober 2013 och Desinformation från Snowden, Norah4you 31 oktober 2013

Read Full Post »

som bäst får man hoppas att Ni glömt datahistoria och/eller saknar kunskap om källkritisk analys!

NSA tar sig in hos Google och Yahoo, GP 31 oktober 2013
NSA hackar nätjättar och Vatikanstaten, Expressen 31 oktober 2013
NSA tar sig in hos Google och Yahoo, Aftonbladet 31 oktober 2013
NSA tar sig in hos Google och Yahoo, SvD 31 oktober 2013 Påstås att Google är chockade…. har de som uttalar sig så dålig kunskap om vad Googles tidigare högste chefer fått skriva under för att företaget skulle få tillgång till nätet, då är det illa ställt med kunskaperna hos dagens ansvariga på Google. Har de dessutom inte en aning om de amerikanska lagarna som kräver att källkod tillhandahålls till myndigheter, så är det ännu värre ställt.

Det finstilta har man glömt att läsa. Om vi börjar hos dig som användare av sökmotorer, så har du när du registrerar dig som nätanvändare själv varit tvungen att godkänna allt det som Snowden, Wikileaks med hjälp av bl.a. Washington Post (hur de hamnade i vänster om svenska Vänsterpartiet hos de gammelkommunister som åter blivit aktiva runt jorden, det är frågan….)

NSA knäckte inte och hackade inte Google, Yahoo etc. Det finns i licensavtalet som respektive företag var tvunget att underteckna för att få använda nätet inskrivet att de är skyldiga att på anmodan lämna ut uppgifter till Myndigheterna….. finstilta mina herrar och damer som försöker sprida desinformation mot västerländsk demokrati och demokratiserings försök i andra länder, det litar Ni tydligen på att alla är lika dåliga på att läsa som Ni själva!

Allt detta har ett helt lagligt skäl som inte precis minskade när Upphovsmannarätten förlängdes (70 eller 75 år? minns inte för stunden). ALL Datahantering, system och nätuppbyggnad har sina rötter och sina upphovsmän inom statlig verksamhet! Det som började på 1920-talet i form av utveckling av en maskin för att underlätta Folkräkning i USA, fortsatte under 1930-talet i Tyskland, England m.fl. länder samt utvecklades i USA och England (med flera länder) under Andra Världskriget för att knäcka tyska Enigmamaskinen och andra koder.

Det var inom militär verksamhet och för statliga pengar som nätet byggdes upp. Att vi vanliga dödliga hemma i våra rum och ute på stan på samma sätt som vi fick tillgång till produkter vi idag betraktar som vanliga tekniska produkter i våra hem men som togs fram för NASA:s astronater det förändrar inte saken. Skillnaden är den att när det gäller nätet, så har det från första början när ett antal internationella storföretag fick möjlighet att ansluta sig, bland dem som minst två svenska, så har de som ville ansluta sig varit tvungna att godkänna ett antal villkor som funnits med sedan de dagarna i det finstilta. Numera är tack vare att upphovsmannarätten förlängdes långt över vad patenträtten gav skydd för upphovsmannarätten det så att detta finstilta som fortfarande finns med och som DU själv tvingas godkänna detta gång på gång för att kunna använda datorer till annat än vanlig bibliotekssökning på allmän dator. Läser DU inte det finstilta och är DU lika okunnig som Snowden när det gäller ordförståelse och datahistoria med dess konsekvenser, så får Du stå Ditt eget kast. Sluta klaga!

Read Full Post »

att det genom att göra serverattacker gör bort sig och t.o.m. avslöjar var de befann sig när deras attacker inleddes samt, vilket torde vara okänt hos dem….. det existerar inte en enda möjlighet oavsett om de skickar via 2 eller fler sk. anonymitetsservrar att vara helt anonym….. Vad många inte vet är att våra datorer från de äldsta till de yngsta har mer än ett sätt att rapportera vilken dator, mobiluppkoppling eller annat som använts, VAR, NÄR och via vilka servrar runt jorden deras uppkoppling skett. Har själv programvara som fanns öppen på 1990-talet men är fullt användbar idag som enkelt och snabbt klarar 22 led och ger exakt GPS-uppgifter om var personen som initierade befann sig samt den där extra svångremmen som avslöjar mer än vad ni unga sk. datautbildade vet idag. Tji vad ni har gjort bort er än en gång och sparat pengar för de som vill veta vilka ni är.

Det är med datorer som med tjejen som berättade att de använde kondom, p-piller, hängslen och svångrem men diskuterade att lägga till avhållsamhet…. avhållsamhet är det enda som inte innebär risk för oönskat resultat! Fast inte mig emot att ni åker dit. Kan man inte respektera att följa lagar och kan man inte acceptera att man inte får som man vill, så får man stå sitt kast.

Attack mot svenska myndighetssajter, GP 3 september 2012
Nätattacker mot flera svenska sajter, Expressen 3 september 2012
Myndigheters sajter utsatta för attack, SvD 3 augusti 2012
Svenska myndigheter utsatta för nätattack, DN 3 september 2012

Midnatt mellan 4:e och 5:e. Det var i och för sig inte oväntat efter att jag vågat (tänka sig….) säga vad jag tycker, men jag måste tillstå att inte ens jag trodde snillena var så dumma att de skulle gå ut på kvicksand. Tji för snillena, de har avslöjat sig i detta fallet också. Tänk att de kan så lite om datorer och om säkerhetsprogram.

Read Full Post »

De är flera år för sent ute när det gäller publicering av uppgifter om Syrien. Att slå in öppna dörrar är inte att gå före. Varken lagligt eller olagligt är det att stå på barrikaderna. Intet nytt har Wikileaks att förtälja som inte redan är känt av alla intresserade parter, underättelsetjänster och journalister inkluderade.

Wikileaks släpper dokument om Syrien, GP 6 juli 2012
Wikileaks släpper dokument om Syrien, SvD 6 juli 2012

Konsten är inte att få tag på många kända, okända, hemlig och öppna källor. Konsten är att göra källkritisk analys och dra vetenskapligt underbyggda slutsatser utifrån dessa. När det sedan är så illa för Wikileak att de i princip talar om det som alla vet och härutöver ‘offentliggör’ osorterat, oanalyserat material i mängd, är det i sig ett tecken på dålig datakunskap, dålig samhällskunskap och hur lågt de står i historiekunskap det skall vi bara inte tala om.

Read Full Post »

för ”viktiga infrastrukturanläggningar runt om i världen, som om de skulle förloras eller attackeras av terrorister Vitala uppgifter för USA släppta, GP 6 december 2010 riskerar direkt liv och hälsa samt säkerheten för alla de länder som har viktiga infrastrukturanläggningar som räknas upp samt för de länder som har ”Listan innehåller uppgifter om undervattenskablar, viktig kommunikation, hamnar, mineraltillgångar och företag av strategisk vikt från länder från A-ÖVitala uppgifter för USA släppta, DN 6 december 2010

Undrar om det överhuvudtaget gått upp för Wikileaks förespråkare att Sverige är ett av de viktigaste länderna när det gäller flera mineraler inklusive järn, uran m.m. ???? Detta agerande från Wikileaks sida är i mina ögon inget annat än samhällsomstörtande verksamhet och faller direkt under svenska Regeringsformens 2 kapitel Grundläggande fri- och rättigheter § 13:

13 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten ske endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.

Vid bedömandet av vilka begränsningar som får ske med stöd av första stycket skall särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.

Som begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten anses icke meddelande av föreskrifter som utan avseende på yttrandes innehåll närmare reglerar visst sätt att sprida eller mottaga yttranden. Lag (1976:871). Regeringsformen 2 kapitel Grundläggande fri- och rättigheter”>

Vitala uppgifter för USA släppta, SvD 6 december 2010

Tillägg 07.30 Vitala uppgifter för USA släppta, Norrbottenskuriren 6 december 2010
Vitala uppgifter för USA släppta, Metro 6 december 2010
Vitala uppgifter för USA släppta, Västerbottenskuriren 6 december 2010
Vitala uppgifter för USA släppta, Aftonbladet 6 december 2010

Tillägg 17.27 Assange har tydligen angett bostadsort i Schweiz när han inte bodde där och öppnade konto…… Wikileaksgrundarens konto stängt, GP 6 december 2010
Wikileaks avslöjar ny känslig lista, Expressen 6 december 2010

Tillägg 7 december 05.38 Assange planerar möte med polisen, GP 7 december 2010

Read Full Post »

EN sak är säker, han är inte Guds svar till mänskligheten och han är inte en fredssträvare. Vad värre är för killen är att han i sin hybris utifrån sitt syfte att komma åt USA och Västvärlden missat att det han kallar spioneri är exakt vad varje lands, demokratiskt som odemokratiskt, diplomat har i sin arbetsuppgift att göra: Samla in öppen, halvöppen och även sekretessbelagd uppgift som kommer diplomatens väg. Killen visar alltså sin egen obildning och okunskap om de senaste 400 årens historia. Mycket mycket märkligt att han så gärna vill visa sin okunnighet. Att det finns andra som gärna ställer sig i samma okunskapsled, är föga förvånande. Det finns många vänsternissar som missade att tåget gick när muren föll och Sovjetunionen senare försvann.

Den sk. tredje makten, media, har varken etiskt eller moraliskt något som helst med den lagstiftande eller den dömande makten att göra. Han är inte domstol men kommer med all sannolikhet att hamna inför domstol ju mer han själv presenterar, ju mer bevisar han att lagar och grundlagar/konstitutioner har brutits med hans kännedom och att han själv godkänt att hemligstämplade uppgifter spridits. Insamling av hemligstämplade uppgifter och överlämnande alternativt spridande av desamma är det som i de flesta länder räknas tillhöra de allvarligaste formerna av spioneri.

Assange kräver Hillary Clintons avgång, GP 1 december 2010
Britter skyddade USA intressen, SvD 1 december 2010
Julian Assange: Clinton bör avgå, DN 1 december 2010
Britter skyddade USA intressen, DN 1 december 2010

Inte ens Kina som i sitt utbildningsprogram hade en träningssajt för hackare godkänner längre hackares verksamhet. Under senaste dygnet: Hundratals hackare gripna i Kina, DN 1 december 2010 ett av många inskränkningar som Assanges agerande lett fram till runt jorden. Det öppna samhället kommer i mer eller mindre alla länder bli ännu mera slutet tack vare Assange. Så det han åstadkommer är att det blir svårare och svårare för historiker, som är de som är utbildade att hantera källmaterial, att arbeta i framtiden.

Se även: Bakläxa Wikileak, Norah4you 29 november 2010

Tillägg 10.47. Karlns mamma vädjar ”Jag vill inte att han jagas” Assanges mamma vädjar: ”Jag vill inte att han jagas”, Expressen 1 december 2010 Äpplet faller inte långt från päronträdet säger di gamle. Måste nog tillägga att karln i mina ögon verkar vara en sillmjölke till morsgris.

Tillägg 2 december 2010 Häktning mot Assange står fast, GP 2 december 2010 görs till stor nyhet inte bara i GP. Det hade varit en stor nyhet OM Högsta Domstolen gett prövningstillstånd. I Sverige gäller svenska lagar. Så enkelt är det. Inget av det Assanges advokat framfört har i andra fall varit skäl för prövningstillstånd.
HD beslut om att häkta Assange står fast, DN 2 december 2010
Assange beviljas inte prövningstillstånd av HD, Expressen 2 december 2010
Häktning mot Assange står fast, SvD 2 december 2010

Read Full Post »

finns bland naiva individer som under sin grundutbildning, här i Sverige under samhällskunskapslektionerna årskurs 7-9 Grundskolan i andra länder utbildning i sitt eget lands konstitution, missat att yttrandefrihet aldrig är utan begränsningar och att den även när den inte är begränsat alltid är en frihet UNDER ANSVAR. Det finns inget i något lands konstitution som medger att sekretessbelagda handlingar får spridas eller läsas av vem som helst. Att i fallet Wikileaks ens försöka hävda att yttrandefriheten skulle vara hotat om inte gemene man skulle ha tillgång till alla hemliga handlingar, säger för de som försöker hävda detta mer om dem själva än det säger om det land (USA) som är deras syfte att chikanera och angripa. Skrämmande inställning visar de till sina medmänniskor vars liv och hälsa de riskerar med sina utspel.

I Mellanöstern hotar politisk oro, SvD 30 november 2010
Wikileaks ger diplomatisk kris, GP 29 november 2010
En kris för USA och världen, GP 29 november 2010
Clinton lovar stoppa framtida läckor, DN 30 november 2010
Nu hurrar Kina och alla världens diktaturer, Mats Larsson i Expressen krönika 29 november 2010 Jag tror han har fel om Kina. Kinas internationella kontakter nu är inte vad Kinas var för bara 10 år sedan. Däremot har han rätt i övrigt enligt min personliga uppfattning.

Se även Bakläxa Wikileak, Norah4you 29 november 2010

Tillägg 06.05 efter vila pga värken och frukost Wikileaks gloria kan lätt hamna på sned, SvD ledarsidan 30 november 2010

Tillägg 07.59 åter vaken läser jag mer om Wikileaks planerade publicering mot storbanker….. Wikileaks riktar blicken mot banker, GP 30 november 2010
Wikileaks riktar blicken mot banker, SvD 30 november 2010
detta börjar likna IT-krigföring mot hela västvärldens och FN-s ingångna avtal, fördrag och existens. Mycket allvarligt. Allvarligare än diplomatskvaller.

Tillägg 11.57 Sedan börjar jag undra var vänsternissarna hållit hus de senaste åren, inte har de läst tidningar och följt vad som hänt precis…… Nu avslöjad de hemliga koderna i Wikileaks: Sverige aktivt i terroristjakt, Expressen 30 november 2010 Gratulerar till okunskap för det har stått i tidningar om det och talats om det i TV:n när EU och Sverige gick med. Stod bl.a. i Corren om det.

Read Full Post »

Older Posts »