Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vindkraftverk’

Dagens bästa citat för alla VERKLIGT Miljöintresserade som bryr sig om vetenskaplighet och laglydnad:

Vi är många som i dag är tacksamma för att Miljööverdomstolen sade nej till vindkraftsparken i Hake fjord
…..
”Allt det goa framför sig”. Inte har det ”goa” blivit mindre av att Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, för några veckor sedan, meddelade att den inte tar upp ärendet om vindkraftsparken i Hake Fjord. Den rödgröna majoriteten i styrelsen för Göteborg Energi fattade därefter det första förnuftiga beslutet i frågan sedan man inledde det segdragna projektet – Göteborg Energi kommer inte att överklaga till Högsta Domstolen

Därmed är miljöhotet från Vindplats Göteborg undanröjt. De rödgröna i Göteborg energi har drivit projektet av miljöskäl trots att tunga remissinstanser pekat på de stora miljöriskerna. Det var också omsorg om miljön som var ett av de tyngst vägande skälen till att Mark- och miljödomstolen avslog ansökan om att anlägga vindkraftsparken. Det fanns stor risk att miljögifter, som ligger lagrade i bottensedimenten, skulle spridas när man borrade för vindkraftverken. Dessutom skulle riksintresset för sjöfart och friluftsliv påverkas negativt.
……
Det finns mer av det ”goa” att njuta. Till exempel räkor, även om Artdatabanken och Världsnaturfonden nu gör sitt bästa för att beröva oss denna särskilda njutning. Båda rödlistar nämligen nordhavsräkan. Samtidigt gör Internationella Havsforskningsrådet (ICES) ”tummen upp för fortsatt begränsat räkfiske”.

Biologen och författaren Stefan Edman reder ut begreppen i sin blogg: Artdatabanken, som använder samma underlag som ICES, har i uppdrag att kolla vad som hänt de senaste tio åren. De får då med den stora ”räkdippen” 2007 – 2012, då bestånden minskade 30 – 50 procent. Sedan dess har emellertid bestånden ökat och den så kallade nyrekryteringen av småräka var mycket god förra året.

Därför har EU, på rekommendation av ICES, fastställt att 10 900 ton räka kan fångas i Västerhavet utan att äventyra bestånden.Peter Hjörne: Till havs med ”allt det goa”, Ledarkrönika GP 10 maj 2015

I sammanhanget är det värt att påminna om att varken WWF eller Greenpeace är någon Världsregering eller har Vetenskaplighet som krav för sina påståenden! Vetenskaplighet BORDE ligga på Artdatabankens ord…. Borde men det finns en hel del att säga om den ”banken” trots att det är Sveriges Lantbruks Universitet som den tillhör 😛

Se även: Intresseorganisationer påtryckare ej Världsregering

Read Full Post »

Vindkraftsanhängare har det inte lätt i dessa dagar. På Trollabergen i Gislavedskommun är det så att Berguvar stoppar vindkraftverk, GP 7 juni 2013 och i Danmark visar det sig att vinden inte alltid är att lita på 😛 Vindbrist ger rekorddyr el i Danmark, DN 7 juni 2013
Stackare. Nu har de inte bara de stora anläggningskostnaderna och råvarukostnaderna för tillverkning av vindkraftverken emot sig…..

Read Full Post »

I och för sig skall man inte vara förvånad vid det här laget efter alla klavertramp och sprättande med skattemedel utan att ha den blekaste aning om att konsekvensanalys krävs innan. Lika tokigt när det gäller Vindkraftverk i Hakefjorden som när det gäller idiotförslaget att bygga Sjöstad samt lägga tågtunnel i mer än 50 meter djup instabil lera – kostnaden av ras som enligt SGU:s karta och geotekniska undersökningar 1939 och in på 40-talet(min egen far gjorde dem) samt senast utförda härom året talar entydigt om de mycket stora riskerna för skred värre än Tuveraset. Men gröna delen av rödgröna röran har väl inte ens lärt sig nog geologi än mindre något om den mycket stora påverkan på Göteborgs inlopp som redan tvingats fram av de ledande genom att de ansökte om utökad slamlagring i området utanför inloppet.

Men Vindkraft till havs i Göteborgs skärgård. Så dumt så det är inte klokt! För att det ens i tankevärden skulle kunna bli ekonomiskt, obs ekonomiskt inte miljömässigt eller ens utseendemässigt, hållbart skulle det krävas subventioner på upp till 30% för det tar 25 år under förutsättning att inget behöver lagas innan det ens blir energimässigt överskott i förhållande till den energi som går åt för att bryta rara metaller (Sverige eller Kina) transportera dessa och andra metaller, processa till delprodukter, muddra, gjuta ner i berggrund o.s.v. innan ens vindkraftverk nr 1 är på plats! Ebberöds bank har sadlat om från sedlar till energi i Kia Andersson värld!

Vindkraftverk på 180 meter är i det närmaste lika höga som berömda Turning Torso. Självfallet får detta inverkan på landskapsbilden vid infarten mot Göteborgs hamn. Kia Andreasson anser att de industriella verksamheterna redan är av sådan omfattning att effekten blir begränsad. Miljöförvaltningen däremot talar om ”en betydande påverkan på skärgårdsmiljön” och att konsekvensen kan bli ”ett industriellt exploaterat landskap” som står i ”skarp kontrast mot omgivande landskap”.
Fredrik Tenfält: Många frågor om Hake fjord, Ledarsidan GP 31 maj 2013

Sedan en annan fundering: Hur kan någon kalla sig miljöpartist som pläderar för att industriella verksamheter som legat i Göteborgs inlopp länge skulle vara skäl för att man skulle kunna acceptera vindkraftpark? Dåligt osakligt och okunnigt argument som inte har möjlighet att leda till en hållbar slutsats i den form Kia Andersson försöker få det till. Lika smart som att klämma in en storlek 40 fot i en storlek 36 eller 37….. Kia Andersson är ett sänke för MP i Västra Götaland. Nu som så många gånger förr sedan hon kom till makten!

Read Full Post »

att de ledande i Rödgröna Göteborgssörjan inte haft med ärendehanteringen av vindkraften i Hake fjord att göra,.. Martin Wannholt M går över alla gränser, Anneli Hulthén (S) kommunstyrelsens ordförande och Mats Pilhem (V) kommunalråd på GP debatt 12 maj 2013
SÅ bevisar det endast att de inte kan läsa Kommunallagen innantill och förstå densamma tillräckligt för de positioner de hamnat på…..

Kommunallagen
6 kap. Styrelsen och övriga nämnder

Styrelsens uppgifter

1 § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i. Lag (2009:48).
…….
2 § Styrelsen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens eller landstingets utveckling och ekonomiska ställning.

Styrelsen skall också hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs.
…….

4 § Det åligger styrelsen särskilt att
1. bereda eller yttra sig i ärenden som skall handläggas av fullmäktige med de begränsningar som framgår av 5 kap. 29-32 §§,
2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen,
3. verkställa fullmäktiges beslut, och
4. i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen.

Det är inte så att det är tjänstemän i en kommun som har ansvar för att ALLA uppgifter som är nödvändiga för korrekt bedömning av ett ärende finns med i en ärendeberedning. Ytterst ansvarig är alltid de politiskt tillsatta i kommunstyrelsen.

Undrar hur det står till med vanliga hederliga Samhällskunskapskunskaper hos Göteborgs politiker. De som inte kan våra Grundlagar och Kommunallagen, de borde vara hederliga nog att avgå per omgående. Okunskapen drabbar partierna för väljare glömmer inte så fort som vissa skulle önska.

Read Full Post »