Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vinderosion’

OCH det är INTE vid Lunds Universitet eller på Länstyrelse i Skåne som kunskap finns!

Det är Sveriges Geologiska Undersökningar SGU som under 2012 och fram till september 2013 skaffat sig kompletterande uppgifter om jordmån erosionskänslighet pågående landsänkning m.m. Det har ännu inte ens kommit en delrapport. Slutrapporten kommer nästa år.

För övrigt är det INTE havsnivåhöjning som leder till att vattennivån runt Skånes kuster förändras. Problemet för Östersjön är att det rinner ut mer vatten via Öresund samt Stora och Lilla Bält än vad det kommer in. Det är därför som Östersjön inte har så hög salthalt m.m. Verklig havsnivå har INTE totalt sett höjts i Världshaven. Archimedes princip. Land som tryckts ner av Inlandsis/Glaciär reser sig (landhöjning) Det som händer i världshaven är att det aldrig någonsin finns en fixerad havsytenivå. Detta är en medeltal som under året beroende på Jordens ‘placering’ i förhållande till Månen och Solen kan variera med upp till 48 meter på djuphavsnivå. Ebb och flod samt säsongsvisa förändringar gör att på en och samma GPS-punkt utanför kontinentalsockeln kan havsnivå under ett dygn med mer än 10 meter.
Däremot är totaleffekten sett över tid att vattennivån som är beroende på om land tryckts ner av Inlandsis/Glaciär (samt när) längs våra och andra kuster ‘tycks’ ha förändrats. Detta är ett nollsummespel. Vattennivån i Östersjön har däremot relaterat till havsvattennivån i världshaven sjunkit på grund av landhöjning. Exempelvis har landhöjningen i Söderköping från Medeltidens början endast varit ca 3 meter (Källa: Asklund Bror, Östergötlands geologiska historia) medan landhöjningen i t.ex. Bråviken utanför Norrköping under samma tid varit ca 4,8 meter (Källa: Länstyrelsen i Östergötlands län, Natur Kultur Miljöer i Östergötland, Linköping 1986 , Naturvårdsplan och kulturminnesprogram, Linköping 1986) att jämföra med landhöjning i t.ex. Birkas ca 7 meter (Källa: Ambrosiani, Kristina Arkeologi; sid 80-82 utgiven Gamleby 1989)
Samtidigt har Skånes landsänkning fortgått under de senaste 1000 åren.

Havet hotar 23 000 skånska bostäder, KvP 17 december 2013 Inte undra på då det trots samråd, seminarier och utredningar från SGU fortsatt har byggts för strandnära bostäder. Att vatten-, vind- och temperaturerosion är naturliga förlopp som inte har ett dugg med något sk. klimathot att göra, har varit känt i flera hundra år.

Östersjön förlorar varje år 10 miljarder kubikmeter vatten p.g.a. att landhöjningen fortfarande pågår norr om en linje från mellersta Halland över till mellersta Kalmar län. Landhöjningen är större i norra delarna av Skandinavien. [1]


[1]        Horn Anna red., Från Arkösund till Kråkelund,, Oskarshamn 1978 sid 2

          För verklig vattenföring i Sveriges floder och vattendrag se Melin Ragnar, Vattenföringen i Sveriges floder, Stockholm 1955 och jämför med senaste årens mätningar.

 

Read Full Post »

vad är det? Något som gås igenom i Grundskolans 7:e klass på Geografilektionen efter att ha nämnts redan i 3:an-4:an när eleverna fått lära sig lite om senaste inlandsisen och hur landet höjdes när istäcket smälte norrut…. inte mycket som miljönissar och många andra kommer ihåg, förstår jag…. undrar hur många icke ämnes-/icke stadiebehöriga lärare som blockerat behöriga lärares tjänster efter tvivelaktiga anställningar som kommit till pga kommunaliseringens baksidor….

Två av de naturliga fenomen som påverkar Skåne, och andra delar av södra Sverige är Landsänkning och Erosion
Naturens krafter och inte något som har med klimatfantasternas fantasier att göra! Sedan må media gå på som vore CO2 hotet verkligt. Illa att kunskaper som lärs ut av varje svensk ämnes- och stadiebehörig lärare i 7:an kapitlet Jorden, avsnittet kommer efter avsnittet om tektoniska plattorna. Fina bildillustrationer finns numera i alla Geografiböcker för 7:an…..

200 meter land har försvunnit i Skåne, Kvällsposten 27 november 2013 Helt naturligt och välkänt naturförlopp som saknar varje kontakt what so ever med CO2-/Klimathotet! Skandal är det jag först kommer att tänka på i och med att det är något som första gången nämns i varje klass under 4:an….
Så ser Skåne ut om 80 år, Aftonbladet 27 november 2013 NEJ det gör det inte. Däremot påverkar landsänkningen och erosionen stora områden negativt. För övrigt hade det varit tacknämligt om media lärt sig geologi tillräckligt för att jämföra med perioden runt början av Bronsåldern då Skåne till stor del var skilt från svenska fastlandet genom en numera försvunnen räcka av järnåldersjöar samt en mellan dem flytande å…. men begära så mycket är väl inte möjligt. Begära att de förstår menar jag 😛
Havet hotar tusentals skånska hus, SvD 26 november 2013 NEJ inte havet – däremot landhöjning i norr, landsänkning i söder samt vind-, vatten- och temperaturerosion! Skånes berggrund är inte riktigt densamma som uppe i Kiruna….. 🙂

Instucket tillägg 1 dec 2013 200 meter strandremsa har försvunnit på 40 år, DN 1 december 2013 Så bistert kallt sveper nordanvinden att många inte ens uppfattar att det finns vinderosion, temperaturerosion, vattenerosion o.s.v. speciellt i områden där landet sänker sig och/eller har eroderande grund…. Sand är inte lika stabilt som urberg. Borde inte behöva sägas, men…….

VERKLIGHETEN
Som jag många gånger berättat: Landet reste sig från söderinte från öster. Människan följde efter.
Utdrag ur Förutsättningar i äldre tiders Skandinavien, Utdrag ur den Gotiska Mosaiken, Johansson Inger E 1995

Landhöjning

Landhöjning är en retarderad rörelse. Landet som längst tyngts ner av den tjocka isen under istiden reser sig fortare än det land där isen tidigt försvann.(Fotnot 1) Sverige höjer sig därför inte lika fort i söder som i norr, utan landet ”tippar”. Landhöjningen resulterade ~ 5.700 f.Kr. att Vättern tippade.(Fotnot 2) Det svenska fastlandets ”tippning” har bidragit till att landområden mellan Skåne och Danmark lagts under vatten. Detta beror på att Östersjön minst 10 månader varje år tömmer ut stora mängder vatten i världshaven på grund av landhöjningen. F.n. töms 10 miljarder kubikmeter vatten ut via Öresund, Lilla och Stora Bält.(fotnot 3>

Detta att landet reser snabbast i det inledande skedet när det efter senaste istiden först kom över vattenytan (jfr Archimedes princip) samt den till följd av den Skandinaviska bergryggen, numera oftast kallad Skanderna förr Ferroskandia, leder till att Sverige och Norge ‘tippar’. I norr pågår fortfarande landhöjning, i söder söder om en gräns som går genom Halland över Småland ut i Östersjön så ”sjunker landet. Sjunker relaterat till havsvattennivå.

Östersjön är ett syrefattigt innanhav. Detta beror på den stora mängden, 10 miljarder kubikmeter vatten (se ovan) som varje år pga landhöjningen i norr rinner ut i världshaven via öresund, Lilla och Stora Bält. Medan stormar på land och för människor längs Sveriges långa kust är något som vållar stora skador, är stormar till havs i Nordsjön samt längst Norrlandskusten något som ökar syrehalten i Östersjön. Det är inte höjd havsvattennivå totalt sett utan med stormar följer såväl pålandsvind som driver in färskt syrerikt vatten från världshaven via Nordsjön. Utöver landsänkningen längs t.ex. Skånes kust bidrar säsongsvisa naturkrafter/naturfenomen tillsammans med erosion till att vattennivån kan tyckas högre än tidigare.

Den kraftiga vinden längs norrlandskusten, med påföljande höga vattenstånd, har orsakat en hel del skador och problem. Men för Östersjön som helhet är stormar positiva, eftersom syrerikt vatten flödar in från Atlanten.Tufft väder bra för Östersjön, Havet.nu se även Adventstormen gav extremt högt vattenstånd längs västkusten, SMHI 28 november 2011

I samband med stormar samt hård pålandsvind från Atlanten in mot svenska Västkusten och norra Jylland, så stiger vattennivån längs södra Sveriges kuster. Speciellt märks detta i områden som Skåne där stranderosion är ett välkänt inslag i att land försvinner. Med erosion, som är en ständigt pågående, naturlig förändringsprocess i landskapet, förstås i dagligt språkbruk att botten-, slänt- eller strandmaterial sätts i rörelse under inverkan av främst vatten, men även av vind eller is.4. Stranderosion – begrepp och avgränsning, Varia 529 Statens geotekniska institut (SGI) Linköping 2003

De som vill veta mer om fakta och då verkliga fakta som gör att mark längs Skånes kust skattar till förgängelsen rekommenderas att läsa Publikationen (länk ovan) vars hela titel är SGI:s samordningsansvar för stranderosion (ISSN 1100-6692)

Fotnot 1: Jfr. om man tynger ner en kork. D.v.s. vad vi får är ett fysikaliskt fenomen. Den kraft som får ett tidigare nedtyngt föremål att höja sig ur vattnet är relaterat till den nedåt riktade kraft som tyngt ner det. Ju större tryck neråt, ju snabbare reser sig föremålet.

Fotnot 2: Håkansson Lars, Ahl Thorsten; SNV PM740 NLU Rapport 88 , Uppsala 1976, sid 12 ff

Fotnot 3: Horn Anna red., Från Arkösund till Kråkelund,, Oskarshamn 1978 sid 2

Read Full Post »

Ännu inte nere i det istäcke som rådde 1956. (Skrivit om det tidigare och även gett refrenser då)

Det är inte så konstigt som CO2-fantasterna försöker få det till att istäcket i Arktis efter de många jordbävningarna som varit runt Arktis i Alaska, i Grönländska sjön, mellan Island och Grönland upp mot Arktis, o.s.v. Earthquake.usgs.gov om du ändrar 7 days till 30 significant, så får även du lite mer kunskap.

Det är nämligen så att varje jordbävning samt varje vulkanutbrott inte bara släpper ut extrema mängder CO2 (mer än 90 % av all CO2 under ett år kommer den vägen) utan det är också så att Packis av varierande tjocklek även som drivis bryts ner (vinderosion, lufterosion, vattenerosion, tryckorsakad erosion m.m.). Packis är inte ens lika hållbart som glas….. men det har väl herrskapet CO2-fansen glömt bort eller aldrig lärt in. Havsis har nämligen olika densitet beroende på om den bildats vid havsvattnet eller genom nerfall uppifrån.

Arktis havsis minskar igen, GP 19 september 2012 Fattas bara annat. Det är så den gör varje år vid denna tiden. Dröjer ytterligare cirka en månad innan den som vanligt växer till sig. Det är också något som ALLA skulle lärt in när de läste 1 kapitlet om jorden i geografiboken för årskurs 7 i Grundskolan. Men det var väl för svårt att komma ihåg att lära in?

Det som hänt är att vi efter ett år med ovanligt mycket svavelutsläpp från vulkanutbrott på norra halvklotet, svavelutsläpp som fallit ner och förändrat densiteten från den som normalt kommer uppifrån, också haft extremt många jordbävningar i de områden som påverkar havsströmmarna i Arktis. Du som inte tror det bör kolla den länk du hoppade över ovan!

Arktis havsis mindre än någonsin, SvD 19 september 2012 NEJ den är fortfarande mer än 8 gånger större än den var 1956! För övrigt har inte mätningar via satelit, för det är reflexion som mäts och mätmetoden har till råga på allt ändrats under senare år för att bättre passa CO2-tesen, gjorts mer än 33 år. Numera mäts inte is som ligger under nägra cm vatten som is i de officiella mätningarna längre….

Tillägg 11.11 20 september Isrekord på båda polerna, Aftonbladet 20 september 2012 NEJ NEJ. Hur vore det att kolla verkligheten 1956 var det rekord på båda polerna. Nu är det fortfarande 8 gånger mer is än då! BAKLÄXA. Kanske dags för fantasterna att bege sig till närmaste UB och leta bland de vetenskapliga artiklar och tidskrifter samt rapporter som skrevs om 1956? Men det är väl för enkelt att kolla verkligt läge först?

Read Full Post »