Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vind- och temperaturerosion’

Något måste ha hänt eftersom SGU-folk idag inte kan det varenda en av deras specialister kunde när jag själv fick hjälp att kontrollera de rådata jag fått fram 1992-93 efter att utifrån 43 olika viktiga variabler analyserat havsnivån i världshav och in till Östersjön från Stenåldern fram till år 1000 e.Kr. Något så urbota dumt som dagens utspel, har sällan skådats. Kan det vara Flumskolan under 1970-2000 talet som visar sig eller är det ”Alla skall med” som ger så otroligt urusla kunskaper?

SGU, Sveriges geologiska Undersökning, driver Projekt Skånestrand. Där kartläggs och undersöks stranderosionen på ett flertal platser i Sydsverige. Och det är just stranderosionen som lämnar allt tydligare avtryck på landskapen längsmed kusterna. Med havsvattenhöjningen förvärras erosionen.Strandparadis hotade: ”Stigande havsnivå”, Kvällsposten 27 april 2014

Hallå. Grundförutsättningarna är välkända. Börja med att repetera Archimedes princip fortsätt med att läsa första kapitlet i den geografibok du själv borde ha lärt in i sjuan. Vad står det där om allt från tektoniska plattor samt olika berggrunder till vind-, våg- och temperaturerosion samt landhöjning och landsänkning?

Fortsätt med att läsa: Landhöjningen inleds med att isen smälter och landet under reser sig. Detta är en retarderad rörelse som i början går snabbt. Det finns de som tror att det bara skiljer sig med sju gånger från dagens medelvärde. Det är inte sant. När isen smält börjar landet under snabbt resa sig ur vattnet. På sina håll kan detta ske med flera meter på bara ett tiotal år. Vi har ett bra exempel i hur Vättern först snördes av och senare när landet i söder sedan länge legat över vattenytan och landhöjningen sakteliga avstannade mot nuvarande svaga landhöjning, så fortsatte landet i norra Vättern att resa sig snabbt. Det som inträffade var att vattnet i den avsnörda postistidssjön kom att röra sig söderut. Vatten i alla former, söker sig till lägsta punkt det kan komma till. Resultatet av detta är att landet ‘tippar’.Landhöjning
Lär Dig också att Landet som först kom över vattenytan reste sig före det som fortfarande låg nedtyngt av Inlandsisen. Detta har alltså medfört att landet Sverige har ”tippat”.
Dagsläget är att det strömmar ut mer vatten ur Östersjön via Bälten och Öresund än det kommer in. (Ett av skälen till att Östersjön inte har saltvatten utan bräckt vatten).

Notera: Östersjön förlorar varje år 10 miljarder kubikmeter vatten p.g.a. landhöjningen Detta p.g.a. snabbare landhöjning i norr. Notera också att landet söder om en linje från mellersta Halland över Småland mot söder Kalmar sänker sig eftersom hela Sverige tippar. Archimedes princip in prydno!

Läs också: Verklighetens havsvattennivåer, Norah4you 6 februari 2013 Samt ta för allt i världen fram Melin Ragnar, Vattenföringen i Sveriges floder, Stockholm 1955 så Du som minst får lite verklighetsförankring!

Read Full Post »

För att förstå helheten i jordens komplicerade energiintag, energiutsläpp samt effekterna på naturen, land, hav och luften vi andas, krävs basala kunskaper som vi här i Sverige lär ut i 7:an. Klimathotstroende hävdar att höjda CO2-värden medför Klimathot.
ie. lokalt ökade CO2 värden -> globalt ökade CO2-värden som de utgår från leder till en global temperaturhöjning som enligt CO2-hotfolket leder till höjda havsnivåer.

Det finns en hel del som glöms bort i den debatten. Jorden har alltid haft skiftande temperatur, skiftande landhöjningar och skiftande havsytenivåer. Det som är viktigt att komma ihåg är att dessa sällan har samverkat så att högre medeltemperatur efter istid på något sätt kan visas ha medfört högre havsvattennivå i världshaven.
Till stor del beroende på att landhöjning beror på att land som legat under inlandsis, glaciärer etc reser sig när trycket som tryckte ner landet i vätskan upphör. Landhöjning är en retarderad rörelse som går snabbast i början och sedan avtar. Land som kom över vattenytan först har därför långsammare landhöjning än land där inlandsis/glaciär etc gjorde att det tog längre tid innan landet under kom över vattenytan. Detta beror på Archimedes princip

Exempel: Vätterns förändrade landskap p.g.a. landhöjning
Omkring 7.700 f.Kr avskiljdes Vättern från Yoldiahavet. Strandlinjen i Motala låg då 4 m under nuvarande strandlinje. Nordliga strandkanten av Vättern låg 12 m över samt södra strandkanten 43 m under Vätterns nuvarande strandlinje. En snabbare landhöjning i norr än i söder ledde till en ännu pågående tippning av Vättern som omkring 5.700 f.Kr resulterade i bildandet av Motala Ström.1

 

Se även Fakta Landhöjning

Som synes har Vättern tippat till följd av landhöjningen. En av konsekvenserna är att boplatser som för 9500 år sedan samtidigt låg vitt vattenlinjen idag går att finna:
Norr Motala långt uppe på land samtidigt som de 12 mil söder vid Vätterns nuvarande strandkant mot Huskvarna ligger 40 meter ner i Vätterns vattendjup.
Se även: Harry Bergenblad, Vättern gömmer hemligheter och ger dem motvilligt ifrån sig, Populär Arkeologi nr 2 1996

Samma verkliga ”havsytenivå” mot land förhållande finns runt hela jordklotet där det varit inlandsis. I områden där tektoniska plattor kolliderar och eller går under varandra, är det inte bara jordbävningar/vulkaner som är en av de synliga konsekvenserna av den tektoniska plattdriften. Strandkanter idag är inte strandkanter för t.ex. 2000 år sedan. Exempel Underwater Cleopatra’s Palace, Youtube.com

För att försöka förklara och demonstrera detta fenomen som brukar glömmas bort av Klimathotsforskare, har jag valt att göra utdrag ur min egen C-uppsats i Historia2

– – – Nedan följer utdrag ur C-uppsats historia varvat med kommentarer gjorda utifrån dagens Klimatdebatt – – –

Utdrag från Johansson Inger E, vattenvägar in mot roxen i äldre tider,  C-uppsats historia, Linköpingsuniversitet 1993, sid 6

© Johansson Inger E, Linköping 1993

[IEJ: Notnumrering samma som i uppsats]

 

Vattennivåer i forntiden

Generellt: När man skall beräkna tidigare havsnivåer måste man först klarlägga följande:

Havsytenivåer är inget exakt värde Havsytan varierar man räknar på årsmedelvärden.

 

Under dygnet (mellan ett hög och ett lågmärke mindre markant här i Östersjön, men kan i vissa lägen ändå göra skillnad när man räknar på vattenvägars farbarhet) Under året, månen och solens läge i förhållande till jorden ger i sig skillnad i form av spring- och nipflod. Säsongvisa variationer förekommer. Exempel på detta är att Östergötlands Östersjökust har en skillnad på årshögsta-årslägsta som medför en skillnad i vattennivå med 1 m. Under en tusenårs­period kan torra/regniga perioder variera. Detta tillsammans med olika jordarters och bergformationers varierande receptionsförmåga över tiden tillsammans med vindar, strömmar och andra naturfenomen kan få havsytenivån att variera högst avsevärt från den teoretiska havsyteberäkningen.

Som jämförelse kan nämnas att Kristina Ambrosiani skriver avseende havsytenivåskillnaden i Birka år     500 e.Kr. att landhöjningen + klimatanpassade variationer  i världshaven talar för att havsytenivåskillnaden då var < 7m skillnad havsytenivå, år 800-1000 ~5 m skillnad och omkring 1100 ~ > 4 m skillnad samt att havsytan på 1200 talet skilde sig ~ <4 m från nuvarande havsytenivå20.

 

I arkeologisk och historisk litteratur kan man ibland finna uppgifter att kusten sett ungefär samma ut för 1000 år som idag. Inom undersökningsområdet skiljer sig landhöjningen mellan 4,8 m 21 och 2 m22 sett under perio­den från 1000 e.Kr. till idag. Ur metodisk synvinkel går dessa båda ståndpunkter inte ihop. Tillsvidare vill jag bara peka på de metodiska problem som finns kring dessa resonemang.

 

– – – – – – Slut på utdrag sid 6 – – – –

Kommentar 6 februari 2013:

Ovan finns tre viktiga bitar som alltid gäller vi talar om havsytenivåer:

1)      Havsytenivåer är aldrig exakta värden

        Havsytan varierar under dygn, under år, över årtusenden.

        Havsyta beräknas med årsmedelvärden utifrån fixpunkter där mätning sker.

 

2.      De lokala biotopernas grundförhållanden är avgörande för lokala avvikelser.

        Detta gäller såväl hur mycket vatten som strandlinjen kan svälja, som

        växtlighetens upptag av CO2 samt utsläpp av syre.

          <EM>FOTOSYNTESENS KEMI</EM>

          Ordformel för fotosyntesen:

          koldioxid + vatten + ljusenergi → socker + syrgas

          Kemisk formel för fotosyntesen:

          6CO2 + 6H2O + hν → C6H12O6 + 6O2

·        CO2 alltså från atmosfären (eller i form av karbonater från vattnet)

·        H2O från rötterna

          Ordformel för fotosyntesen:

          koldioxid + vatten + ljusenergi → socker + syrgas

          Kemisk formel för fotosyntesen:

          6CO2 + 6H2O + hν → C6H12O6 + 6O2

·        CO2 alltså från atmosfären (eller i form av karbonater från vattnet)

·        H2O från rötterna

Källa: Kolets kretslopp Fotosyntesens kemi, Magnus Ehinger.nu/undervisning

 

         Se Fakta Fotosyntes

 

3.      På samma sätt som Landhöjning

 

– – – – Utdrag från Johansson Inger E, Vattenvägar in mot roxen i äldre tider,  C-uppsats historia, Linköpingsuniversitet 1993, sid 10 – – –

© Johansson Inger E, Linköping 1993

[IEJ: Notnumrering samma som i uppsats]

 

Undersökningsområdet kan indelas i tre landskapstyper:

KUSTLANDSKAPET, SLÄTTEN OCH SKOGSBYGDEN

 

kustlandskapet består idag av en innerskärgård, en mellanskärgård och en ytterskärgård. Vår nu­varande innerskärgård var brons- och järnålderns ytterskärgård, bestående av vikar, halvöar och skogsklädda öar25. De bördiga åkrarna i innerskärgårdens sprickdalar består av lera, mo eller sand som sedimenterats på tidigare havsbottnar. Sprickdalslandskapet i Tjust består av berg, lera och tunna moränlager26.

 

Notera att landhöjningen i Söderköping bara sedan medeltidens början varit ~ 3 m. Asklund Bror, Östergötlands geologiska historia27.

 

Växtgeografin inom skärgårdslandskapet  visar att klibblim och vejde  förekommer inom undersökningsområdet. Klibblimet och vejden växer  här isolerat från sina vanliga utbredningsområde på stäpperna i sydöstra Europa och inre Asien.28 En annan växt som inom undersökningsområdet har sin huvudsakliga utbredning i Sverige är spindel­örten29 Spindelörten växer annars i tempererade områden som Sydafrika och i medelhavsområdet. I övrigt i Sverige förekommer örten i  Blekinge och Västergötland.

 

 

Slätten består av ett bälte tvärs genom Östergötland runt förkastningslinjen Boren-Roxen-Glan-Bråviken.

Slätten inom undersökningsområdet går från Linköping/Roxen ut mot Skärgårdslandskapet. I södra delarna av Östergötland och norra Småland tar sedan skogsbygden vid. I de väster om undersökningsområdet liggande slättbygderna tyder arkeologiska undersökningar på att det funnits etablerad jordbruksbefolkning redan 4000 f.Kr.

– – – – – – Slut på utdrag sid 10 – – – –

 

Kommentar 6 februari 2013:

Att notera är två saker:

1.      I äldre tider var vattenvägar för forntidens människor som motorvägar på land är för oss idag. De bosatte sig nära vatten, insjöar, floder, älvar, inlandshav (Östersjön) och längs de stora världshaven.

2.      En av effekterna av att landhöjning sker, är att stor del av den havsnivå förändring som skedde när dåvarande landområden i t.ex. Nordsjön och Engelska kanalen vattenfylldes kom av att det vi idag kallar Östersjön pga landhöjning/tippning fick mer och mer vatten i den för 13000-11570 år sedan existerande Baltiska isjön pga avsmältning fylldes så den svämmade över.

          Denna effekt av varierande icke existerande avlopp ut i världshaven under perioden då det vi kallar Östersjön Yoldiahavet, sedan Ancylussjön som för 8000 år sedan övergick i Littorinahavet resulterade i strandlinjer som inte är samma som nu, men starkt påminner om dagens geografi.

 

Om vi tittar närmare på de två perioder de senaste 10000 åren då temperaturen här på norra halvklotet var minst 1-3 grader högre än nu, så ser vi följande. Exemplet är från kartor i

Utdrag från Johansson Inger E, Vattenvägar in mot roxen i äldre tider,  C-uppsats historia, Linköpingsuniversitet 1993, sid 13-14

© Johansson Inger E, Linköping 1993

Bronsåldern i Östergötland

 

Svarta punkter = bosättningar under Bronsålderns peak.

4.2  BRONSÅLDERN

Period ~2000 f. Kr – ~500 f. Kr

 

Vattennivån var under mitten av bronsåldern omkring 15 m över nuvarande vattennivå alldeles norr om undersökningsområdet53 Jordbruksbygden söder om Roxen med  trolig centralpunkten på Kagaslätten, väster om undersökningsområdet, är ett av Östergötlands tre äldsta centralområden. Alldeles norr om  undersöknings-området finner vi ytterligare ett av Östergötlands äldre centralområden Fiskeby i Östra Eneby sn.54 I Tjust härad har centralområden funnits i Gamlebyvikens inre delar  samt i  Ukna, Lofta och  Västrums socknar.55  

 

 

BRONS

Bronset som användes inom undersökningsområdet kom från Donau, Oder och Weichselområdet. Vattenvägarna hade stor betydelse som transportväg när bronset kom till Sverige.56 Inte bara materialet utan även de tidigaste svenska bronsåldersfynden kommer från dessa områden. Lena Thålin-Bergman anser till och med att bronsframställningen i Europa troligtvis var en organiserad produktionsindustri.57 

BRONSÅLDERNS VATTENNIVÅER ÖSTERGÖTLAND 

 Östergötland Bronsålderns peal

 Svarta prickar motsvarar arkeologiskt kända bosättningar och/eller större gravfält/fyndområden.

 

VATTENNIVÅER runt år 1000 e.Kr.

Borgar 1000-talet in mot Roxen

Kartan färglagd och nuvarande orter pålagda. De vita punkterna motsvarar borgar som fanns fram till år 1000 e.Kr.


 

53       Asklund Bror, Göteborg 1949, sid 31

54       Kaliff Anders, Östergötland – ett landskap växer fram, sid 107ff

55       Stale Harald, ur Meddelande Tjustbygdens kulturhistoriska förening, Västervik 1970 sid 23

56       Göransson H,The Flandrian Vegetational history of southern Östergötland, Lund 1977 sid 17

57       Thålin-Bergman Lena, Blacksmithing in Prehistoric Sweden, Stockholm 1979 , sid 99-100.

 

Jämför detta med hur vattennivån såg ut år 1000 e.Kr. Dvs. efter att det under mellanperioden varit lägre temperatur på Norra Halvklotet under stor del av tiden.

 

 

Kartan färglagd och nuvarande orter pålagda. De vita punkterna motsvarar borgar som fanns fram till år 1000 e.Kr.

 

Som framgår vid jämförelse mellan kartorna, så är det landhöjningen som har haft stor betydelse. Idag är landhöjningen i de södra delarna på kartan mindre eller lika med 2 meter på de senaste 1000 år medan landet norr om Linköping/Söderköping rest sig med mer än 4,8 meter på samma tid. Temperaturen omkring år 1000 var i stora drag samma de 10 årsperioder den var som varmast som under stor del av Bronsåldern.

Notera: att landhöjningen i Söderköping bara sedan medeltidens början varit ~ 3 m. Asklund Bror, Östergötlands geologiska historia3  

Detta innebär å ena sidan att landhöjning, där den förekommer har stor betydelse för hur havsnivån i kustlandskap förändras över kortare tidsintervall.4

Detta gäller såväl längs Östersjökusten som när det gäller land längs Atlantkusten och Stilla Havet. Land som tryckts ner under Istiden reser sig när isen smälter och det är inte så att det smälta isvattnet i sig får havsytan att stiga – kompenseras hela tiden som beskrevs ovan av Archimedes princip för kroppar i vätska.

 Is i vatten som sedan smälter, får aldrig vattenytan att stiga. Detta oavsett om vi talar om isbit i ett glas eller drivis i Arktis. Se ävenAechimedes princip och landhöjning, Norah4you 24 januari 2013

Fler betande djur förbättrar klimatet, GP debatt 1februari 2013
IPCC ska ge en balanserad bild, DN 3 februari 2013 Tro det….. De saknar kunskap om alla de faktorer som påverkar havsnivåer, jordens ‘medeltemperatur’ för att inte tala om att de pratar i nattmössan när de ylar om CO2-hotet. Frågan är om de ens tar med senaste vetenskapliga rönen från Norge och Danmark. Fakta, inte fantasier som de sysslat med hittills.

 


2        obs för Fil.kand krävdes C-uppsats. D-uppsats för Fil.mag skrev jag också men tog aldrig ut

          trots att jag med det jag läst och hade infört i det gamla universitets tentamensbok,

          men som missats vid datorisering av erlagda tentamina, hade tillräckligt med poäng, nivåer och

          skrivna uppsatser. D-uppsats är det första akademiska arbetet vi normalt skrivit här i Sverige.

 

20       Ambrosiani, Kristina Arkeologi; Gamleby 1989 sid 81-82

21       Länstyrelsen i Östergötlands län, Natur Kultur Miljöer i Östergötland, Linköping 1986,

          Naturvårdsplan och kulturminnesprogram, Linköping 1986 sid 38

22       Modéer Ivar Färdvägar och sjömärken vid Nordens kuster, Uppsala 1936 sid 91

25       Asklund Bror statsgeolog Östergötlands geologiska historia sid 17ff.

26       Klang, Lennart, Småland, Kalmar län, ur Med arkeologen Sverige runt, Stockholm 1987, sid 151

27       Fries Carl och Curry-Lindahl Kai, Natur i Östergötland, Göteborg 1949 sid 29

28       Länstyrelsen i Östergötlands län, Natur Kultur Miljöer i Östergötland, Linköping 1986 , sid 59

29       Länstyrelsen i Östergötlands län, Natur Kultur Miljöer i Östergötland, Linköping 1986 , sid 70

53       Asklund Bror, Göteborg 1949, sid 31

54       Kaliff Anders, Östergötland – ett landskap växer fram, sid 107ff

3        samt Fries Carl och Curry-Lindahl Kai, Natur i Östergötland, Göteborg 1949 sid 29

4        Sydligaste Götaland har en landsänkning p.g.a att den platta som Fennoscandia vilar på tippar då landhöjningen fortfarande är större längst i norr


1        Håkansson Lars, Ahl Thorsten; SNV PM740 NLU Rapport 88 , Uppsala 1976, sid 12 ff ; Melin Ragnar, Vattenföringen i Sveriges floder,  Stockholm 1955 sid 217-223;  Asklund Bror, Östergötlands geologiska historia, Göteborg 1949 sid 29ff

Read Full Post »

kära forskare vad är det????
Återigen har en rapport sammanställts från ett större antal forskares delresultat. Det hade varit tacknämligt om de ärade sk. forskarna hade haft lite mer kännedom om vattnets kretslopp och landhöjning. För att inte tala om att de i sin artikel Eemian interglacial reconstructed from a Greenland folded ice core, Nature Volume: 493, page 489-494 officellt publicerad idag 24 januari, dessutom helt lyckats med att glömma Archimedes princip…. hur nu det är möjligt att glömma, det är frågan.

De har dragit en slutsats utifrån icecore (hm där har någon missat vad som gäller för vatten i alla former så väl när det gäller att de missat att vatten alltid söker sig till lägsta punkt i förhållande till jordens inre som att de helt missat att göra beräkning på hur vind- och temperaturerosion under de 100.000 år de säger sig studerat påverkat den iskärna som analyserats……
inlandsisens yta låg bara några hundra meter lägre än dagens nivå, visar en studie i tidskriften Nature…….. Det innebär, anser forskarna, att den grönländska inlandsisen bara bidragit med mindre än hälften av den totala havsnivåhöjningen.
Nya rön om Grönlands klimat, SvD 24 januari 2014

Men allra värst är att de missat när det gäller att göra beräkningar. De har missat att det ingalunda är Grönlands inlandsis som stått för hälften av havsytenivåhöjningen. Inte ens för 5% av densamma. Skälet för detta är att Grönland inte haft mellanistidsinnanhav på sig utan det är Archimedes princip som gällt fullt ut. Ingen is som smält utan att landhöjning skett!

Verkligheten är den att vid de senaste tre istidernas peak när land varit som mest nertyngt av inlandsis, så har som alltid isen i stort sett smält söderifrån först. Vilket när man har miltjocka istäcken norr om det smälta isvattnet lett till att istidsinnanhav bildades i såväl Nordamerikas inre som hela vägen från det vi idag kallar Östersjön bort till Vladivostok, söder om den då rådande istäckets sydligaste punkt. Isen smälter från söder mot norr. Landet stiger först där isen börjat smälta, mest där isen redan smält. Det har varit istidsinnanhav som sedan när all inlandsis så när som glaciärer dragit sig tillbaka pga landhöjningen som är en retarderad rörelse vilket får hela tektoniska plattan inlandsisen legat på att tippa, runnit ut i världshaven. En prof. emeritus inom Oceanografi förklarade för mig för länge sedan att han i sin forskning kommit till samma resultat som jag själv gjorde när jag skrev dataprogrammet där jag tog hänsyn till över 40 påverkande faktorer (systemprogrammerare från början som även läst matematik) för att beräkna havsytenivåer genom tiderna i förarbetet till min C-uppsats i Historia Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider som jag lade fram 1993. (För att vara säker på hur vattennivån i Östersjön såg ut från Stenåldern fram till år 1000 e.Kr var jag tvungen att gå tillbaka så långt det var möjligt… räckte alltså inte med världshaven ens från senaste istidens peak.)

Nya rön om Grönlands klimat, GP 24 januari 2013
Nya rön om Grönlands klimat, Aftonbladet 24 januari 2013

Det är ett stort antal forskare som bidragit på olika sätt till den nämnda rapporten i Nature. Av samtliga där är det endast två som jag högaktar för vetenskapligt förhållningssätt. Resten har inte hittills gjort sig kända trots per-review före publicering för att visa att de ens tagit alla nödvändiga premisser med i sina rapporter. Något har alltid saknats utöver att-de lyckats misslyckas med att visa att OM A -> B som kan leda till C som i sin tur i de flesta fall leder till D ens teoretiskt skulle kunna leda till en hållbar slutsats i form av att A kan antas ha lett till D. Skrämmande låg nivå i vissa fall. Andra har väl bara slarvat, får man hoppas.

Nya rön om Grönlands klimat, Metro 24 januari 2013
Nya rön om Grönlands klimat, Skånskan 24 januari 2013

Sedan något om den viktiga artikelm i senaste numret av tidskriften Science som DN rapporterar om: Andra studier bedömer att den grönländska issmältningen trots allt blir relativt måttlig. Till dem ansluter sig nu en grupp danska och internationella forskare, vid bland andra Köpenhamns universitet och Danmarks tekniska universitet.
– Istäcket lever ett mer dynamiskt liv och har en förmåga att stabiliseras snabbare än vad många klimatmodeller och datorsimuleringar förutspår, skriver de i senaste numret av tidskriften Science.

Nya rön om stabilare Grönlandsis, DN 3 augusti 2012

Själva studien vars artikel är svåråtkomlig för de som inte har konto på Science går att få kännedom om utifrån en BBC-artikel när resultat från studien presenterades innan Science artikeln var per-review. Situationen beskrevs så här:
”These variations in the amount of thinning that we are able to document since the 1980s make it difficult to predict how much the world’s oceans will rise over a longer period of time – a century for instance – as a result of Greenland glacial melt-water runoff,” said study leader Prof Kurt Kjaer of the University of Copenhagen.
”However, it is certain that many of the present calculations and computer models of ice sheet conditions that built upon a short range of years since 2000 must be reassessed.
”It is too early to proclaim the ‘ice sheet’s future doom’ and subsequent contribution to serious water problems for the world.”

Greenland’s ice ‘melts in spurts’, BBC News 2 augusti 2012

Notera However, it is certain that many of the present calculations and computer models of ice sheet conditions that built upon a short range of years since 2000 must be reassessed.”
snabb översättning:
Det är dock klart att många av de nuvarande beräkningar och datormodeller av förhållanden inlandsisen som bygger på en kort rad år sedan 2000 måste omvärderas.

Se även Naturlagar kör över CO2-fantasterna, Norah4you 18 oktober 2012

Read Full Post »

kommer med all säkerhet några av CO2 fantasterna att försöka skylla på mänsklig aktivitet….
Vi hör talas om översvämningar speciellt i Asien och jordbävningar i Kina samt orkaner i USA. Vad många inte vet, är att en stor del av detta lätt går att förstå och förklara om man vet lite mer om hur jordbävningssituationen är i verkligheten. Titta på Earthquakes, usgs.gov

Allra först är det viktigt att repetera det där med tektoniska plattor. För att förstå den biten krävs lite bättre 😛 kunskap om jorden och våra förutsättningar än vad som brukar framkomma i debatten. (De som vill göra det lätt för sig går och lånar en 7:e klassares geografibok och slår upp första kapitlet jorden….. men det är kanske för lätt?)

FAKTA SOM ALLA BÖR KÄNNA TILL, även de som tror på CO-2 hotet.
© Johansson Inger E, Göteborg 2003 reviderad 2009

En snabbgenomgång av data illustreras bäst om man tar ett vanligt rep, mäter upp halva jordens diameter. Dvs 12 756 km delat med 2 och låter 10 km motsvara 1 cm på repet, så får Du ett rep som är ungefär 6 meter 37,8 cm långt.

Ta repet med Dig ut på skolgård, parkeringsplats, gräsmatta etc och be en kompis hålla en av ändarna medan Du slår en cirkel användande repet som ‘passare’. Cirkeln motsvarar jorden. För att förstå förhållanden mellan jordens storlek och våra högsta berg samt djupaste havssänkor, så kolla upp i kartbok hur högt Mount Everest är. 8 848 m. Dvs. På din cirkelyta motsvarar Mount Everest en utbuktning som är mindre än 1 cm. Gör en markering. Slå sedan upp Marianergraven, världens djupaste punkt i jordskorpan. 10 911 meter. Med andra ord, något mer än en 1 cm inbuktning från din cirkel.

Det Du då ser är hur liten del av den totala jorden som vi människor över huvudtaget har varit uppe på eller nere i för att nosa på kunskaperna om. (Utdraget är från Grundkurs i geologi för svenska klimatfantaster, Norah4you 19 november 2008 själva övningen är en som jag använde som inledningsövning INNAN kapitlet om Jorden i Geografiboken lärdes ut för elever att lära in)

På det klot som övningen ritat upp i två dimensioner finns när vi ser på ytan trediminesionellt i grova drag 70,8 % vatten och övriga land, små öar, avlagringar utanför flodmynnigar o.s.v. inte fullt 29% vars ursprung går att härröra från den kontinenten Pangea som pga olika krafter tyngdkraft, centrifugalkraft, tektoniska plattornas friktion mot det vi för enkelhets skull här kan kalla ‘jordens mantel’.

Förbigår här precis som jag brukade göra för 7:e klassare bevisningen för Pangea, föregångarna Proto-Laurasia och Proto-Godwana samt Congo-Croton, de tre väsentliga tektioniska plattorna som genom kollision, krypande under resp över varandra samt gnagande på varandra bildade Pangea ursprungligen. Jag går därför direkt på den enkla övningen som 7:e klass elever som har ämnes- och stadiebehöriga lärare borde fått med sig samt diskuterat:

Om vi samlar alla elever i en enda grupp mitt i ringen som skapades av den dragna cirkellinjen, så kan de grovt sägas motsvara Pangea samlat på den enda sida av klotet vi då kan se. Eleverna får under kommande övning ha var sitt kollegiblock i sina händer som de försöker hålla utsträckt framför magen. De blir först tillsagda att försöka röra sig inne i cirkeln utifrån att de varje gång de med sitt kollegiblock stöter emot ett annat kollegiblock först skall observera om de stöter emot -> de tar ett steg åt sidan eller tillbaka (motsvarar grovt hur centrifugalkraft och tyngdkraft ‘bröt’ upp Pangea, om deras kollegiblock viker sig så skall de röra sig tillbaka (i övningen för enkelhets skull lika stort avstånd tillbaka som deras eget kollegiblock vikt sig. motsvarar under övningen när två tektoniska plattor kolliderar och reparderar från varandra) vilket motsvarar det som händer längs ‘gränsen’ där den Euroasiatiska plattan och den Nordamerikanska plattan möts mitt i Atlanten, eller om deras kollegiblock viker ner sig under alternativt glider över ett annat kollegiblock (vilket i grova drag motsvarar hur den Indiska (ibland lite felaktigt kallad Indisk-Australiensiska plattan) glider in under den Euroasiatiska. Längre tänker jag inte gå här för nu har jag dragit upp de olika typer av gränser där jordbävningar respektive vulkanutbrott kan och oftast förekommer.
Utdraget är från första halvan på min bloggsida FAKTA SOM ALLA BÖR KÄNNA TILL, Norah4you sida under Aktuell debatt-miljöfrågan
Det väsentliga att ha klart för sig är alltså dels:
* Vi vet väldigt lite om de krafter och exakt hur de verkar under manteln. Vi har bara nosat på de närmaste 10.000 meterna under vår jords yta. Det vi vet, är att en hel del av det som händer under manteln har sin historia långt tillbaka i tiden när jorden kolliderade med en stor astroid och månen slets loss och bildades. Från början låg månen nära jorden. Över årmiljarderna har den ‘fått’ den plats den har idag, men låt inte lura Er. Å ena sidan är månens dragningskraft på jorden så stark att en och samma GPS punkt mitt ute på en Ocean kan ha 45 meter upp och 45 meter ner från sitt medelvärde. Nu spelar det inte så stor roll annat än för de som går och tror att det existerar ett fast givet havsnivåvärde….

Jorden vobblar. Skriv ordet i sökrutan så får du mer uppgifter om det. Jorden rör sig i en eliptisk inte cirkulär bana runt solen. De krafter som påverkar jorden är olika stora vid olika ‘platstillfällen’ i elipsen. Tillsammans gör de (kanske med hjälp av okända krafter i jordens kärna) att jorden under årmiljarderna blivit platt i polerna och att polariteten i vinkeln mellan polerna växlat. Det finns de forskare som tror att vi står inför en ny polaritetsväxling. Totalt sett innebär detta att det finns en naturlig förklaring på såväl att jorden ökar i midjan med några få cm per år och att de tektoniska plattorna stöter ihop, går under eller över varandra eller retarderar ifrån varandra. Vid alla jordbävningar precis som vid alla vulkanutbrott spyr jorden ut alla möjliga gaser. Nästan all ‘tillförsel’ av CO2 som finns kommer från detta att det under vår yta finns krafter som påverkar såväl kolets som syrets cykel. Under de senaste 300 åren har CO2 mängden i luften och atmosfären varit exakt densamma avrundat till 0,04 % av allt som finns i luften. Det har varit exakt samma siffra ner till sjätte decimalen och – det har aldrig varit i närheten att den sjätte decimalen skulle kunnat höjas uppåt. Så är verkligheten CO2-fantasternas påståenden beror på att de aldrig gjorde sina hemläxor. Finns ingen annan förklaring.

Nåväl, vädret på vår jord beror dels på att jorden rör sig kring sin egen axel som lutar med 23,4 grader från ett vinkelrättplan i förhållande till hur jordens omloppsplan. En av konsekvenserna av detta är att vi får olika årstider. En annan är tillsammans med månens dragningskraft på de 71% av jordens yta som är vatten och tillsammans med vår tyngdkraft, förändringarna i jordens inre m.m. att vi får väder som har sitt ursprung i en lång rad olika faktorer som vi inte ens idag känner till alla av dessa variabler.

Åter till den länk jag skrev i början Earthquakes, usgs.gov titta noga på var de senaste 7 dagarnas jordbävningar (majoriteten av dem har inte noterats i svenska media) så förstår du kanske varför det varit och är problematiskt med väder och klimat på de ställen där det varit översvämningar eller torka. De mängder av partiklar som kommer från jorden inre påverkar vädersystemet inte bara ovanför utan precis som när en vulkan spyr ut synligs partiklar så påverkar det vädersystemet runt hela jorden. Sedan den stora tsunamin i sydostasien som väl ingen glömt, har det undan för undan blivit mer och mer ‘spänningar’ i jordskorpan speciellt i Stilla Havsområdet och från Stilla Havet mot Caribien. Men det som är mest oroväckande i mina ögon ser man om man i länken trycker på ‘Californien’ och går ner och tittar hur nära jordytan skalven kommer den senaste tiden. Tillsammans med vind-, vatten- och annan erosion ser det i mina ögon efter att gjort snabb beräkning allt annat än positivt ut för den regionen.

Regn i stället för sol och värme, GP 9 september 2012
Vulkanutbrott i Nicaragua, GP 9 september 2012
Våldsamt oväder i New York, GP 9 september 2012
Evakuerade efter vulkanutbrott, Expressen 9 september 2012
Vulkanutbrott i Nicaragua, SvD 9 september 2012
Våldsamt oväder i New York, SvD 9 september 2012
Vulkanutbrott i Nicaragua, DN 9 september 2012
Tornado välte bilar i New York, DN 9 september 2012
Vulkanutbrott i Nicaragua, Aftonbladet 9 september 2012
Våldsamt oväder i New York, Aftonbladet 9 september 2012

Det där med vulkanutbrottet kanske de flesta av er förstår när ni tittat närmare på Earthquake-länken. Förmodligen tar det lite längre tid att förstå varför New York drabbats. Det är en kombination av minst 43 variabler varav den största är att orkanen Isak (du har väl inte glömt den) drog in över New Orleans och när den följer med men rör sig saktare än jorden, så hamnar den över mellersta USA-Atlanten. Den kommer slutligen (?) hit till Sverige i mycket urvattnad form. Att New York drabbats beror också på tektoniska spänningar som varit i Grönlandsområdet samt en kombination av efterverkningar på norra halvklotets norra del av senaste två årens vulkanutbrott bl.a. på Island, samt årstiden (dvs jordens lutning) m.m.

Se även Jordskalv/jordbävningar och tektoniska plattor, Norah4you 27 augusti 2012

Tillägg 21.05 Vulkan på turistö har vaknat, SvD 9 september 2012 vilket var väntat för alla som följt de tektoniska plattornas rörelser och jordbävningsmönstret från Västra Indiska Oceanen upp mot Suezkanalen och i östra delarna av Medelhavet syd över det senaste året.

Tillägg 02.40 10 september Vulkan på turistö har vaknat, GP 10 september 2012
För mer information om tektoniska plattor som varit kända i nästan 90 år bland geologer och naturvetare, samt hör och häpna finns med i den NATURLÄRA bok för fortsättningsskolan som min egen snart 97 åriga mor hade 🙂 på 1920-talet, vänligen läs Tektonik, seismisk aktivitet på SGU:s hemsida

Read Full Post »

Snart får man skämmas för att varit en av de som tog hem humanekologin till Sverige. Kenth Ottermark skall ha all heder av att han fick in det via Centrum för Tvärvetenskap, men vi övriga vi missade att se till att vetenskapsteorin, som var en av grunderna när vi fick ekologin satt på kartan, ALDRIG fick glömmas bort.

Nå vi får ta det från början. Rom, Aten och Sparta triangeln för den som vill rita upp det logiskt. Aten står för tanke, Sparta för handling och Rom för Ordet. INGEN av dessa får glömmas bort när man diskuterar ett humanekologiskt/ekologiskt problem.

Det som Patrik Lindenfors missar är just detta. Att allt hänger ihop. Glaciäerena smälter fortfarande, Patrik Lindenfors Newsmill 24 januari 2010
Det går inte att frångå verkligheten som är den som ligger inom triangeln. Om två av linjerna som dras från 2 hörn träffar samman utanför triangeln, så har man missat verkligheten och är inne på en hypotetisk teori som saknar verklighetsförankring.

Nå åter till glaciärerna. Glaciärer består av vatten i form av is. Med eller utan stoff, partiklar och numera även nedfallna raketsteg samt annat rymdskrot etc. Nära toppen av en glaciär, så är det vind- och temperaturerosion som gör att en glaciär ‘krymper’ på höjden. Inte avsmältning. Avsmältning sker först när en del av isen nått tillräckligt långt ner i sin strävan att nå lägsta punkt SÅ att avsmältning kan ske. Må vara en formsak att en forskare bör uttrycka sig rätt, men mycket viktigt för helheten att samme forskare visar sig ha kunskap om vattnets kretslopp in i minsta detalj. Utan den kunskapen som motsvaras av Atens tankelogistik ovan, så hjälper inte det om handling och ord ‘följs åt’.

Lämplig läsning på mellannivå:
* Haggett Peter: Geography a Modern Synthesis, kapitel 5 Environmental change samt Kapitel 10-1 Difficulties in Interpretation
* Modern glacial environments : processes, dynamics and sediments / editor: John Menzies

sedan finns det ett antal avhandlingar att tillgå för den som söker i Libris.se

Kort och koncist: Felet med teorierna som IPCC missade ett antal hundra år enligt media. I verkligheten mer än 2500 år då den forskare som ‘gissade’ missat att glaciärers yta inte är samma som ytan längst ner mot jordskorpan utan mer liknar ytan av våra lunglblåsor om vi skulle veckla ut dem så skulle de motsvara en fotbollsplan. Varför ? Glaciärer eroderar på olika sätt på olika nivåer dock är sällan eller aldrig glaciärer helt platta högst upp utan ytan är den totala ytan som omfattar skrevor, dalar och toppar.
Glaciärers omväxlande tillväxt och nederodering är en naturlig process som INTE påverkas av CO2. Teoretiskt sett var och är svavelutsläpp avsevärt mer skadligt, men det är en annan fråga än den vi diskuterar här.

Glaciärers tillväxt och nederodering följer naturliga cyklar som bryts åt ena eller andra hållet speciellt när stora vulkanutbrott sker. Exempel på detta är: 1783 respektive 1341/42 års stora vulkanutbrott på och omkring Island. För mer information se Det där med logisk slutledning, Norah4you 12 december 2009 , Vetenskaplighet mina herrar, Norah4you 18 december 2009 , Miljöfrågan – ”klimathotet”/Fakta om jorden/Fakta som alla bör känna till, Norah4you 10 januari 2010

Andra som trillat i samma fälla som nämnde forskare:
Glaciärerna smälter med mycket hög hastighet?, SVT.se 22 januari 2010
Fyra Stormakter stärker klimatlinje, DN 24 januari 2010

Så går det när man missar att för att få in verkligt läge krävs att alla delarna finns med och att alla fakta presenteras, får sina premisser analyserade innan argument presenteras och får en total vetenskapsteoretisk genomlysning.

Read Full Post »