Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vilande förslag på ändrig i svenska Grundlagar’

För att det skall få ske en förändring i Regeringsformen eller någon annan svensk Grundlag,
krävs beslut av bordlägga frågan av Svensk Riksdag samt att det vilande Grundlagsförändringspropositionen tas upp EFTER Val till Riksdagen av den nyvalda Riksdagens ledamöter OCH klubbas igenom!

Det finns bland de förändringar i Grundlagen några propositioner som bordlagts och där ärendet är vilande, som är väldigt viktiga att känna till. Själv tycker jag dessa förändringar är i enlighet med vad som redan finns skrivet i Regeringsformen men uppdaterade till nutidens tekniska möjligheter samt att Sverige är medlem i EU.

Allra viktigaste vilande förslag på ändring i skrivning i Svenska Grundlagar är enligt min mening:

Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område
(bet. 2013/14:KU17)

I propositionen föreslår regeringen att skrifter och tekniska upptagningar inte ska anses utgivna i Sverige – och därmed omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen – endast på den grunden att de har skickats härifrån till enskilda mottagare i utlandet och alltså inte spritts i Sverige. Syftet med denna ändring är att utvidga möjligheten till internationellt rättsligt samarbete när det gäller vissa situationer där kopplingen till Sverige är svag.

Följande vilande förslag är i enlighet med EU-lag:
Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet (bet. 2013/14:KU29)
Regeringen föreslår att ett nytt brott, olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige, införs i brottsbalken. Brottet tar sikte på otillåten underrättelseverksamhet vars syfte är att komma över uppgifter om förhållanden som det kan skada Sveriges säkerhet att en främmande makt känner till. För straffansvar ska krävas att verksamheten bedrivs hemligen eller med användande av svikliga medel och att gärningsmannens syfte är att gå en främmande makt till handa. Straffet föreslås vara fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Det ska finnas samma möjligheter att använda hemliga tvångsmedel för att förebygga, förhindra och utreda det nya brottet som gäller för andra former av olovlig underrättelseverksamhet.

Dessutom föreslås att straffbestämmelsen om s.k. flyktingspionage utvidgas så att den omfattar verksamhet som bedrivs med användande av otillbörliga medel samt att straffskalan skärps genom att straffminimum höjs från böter till fängelse. Regeringen föreslår också att straffskalan för brottet vårdslöshet med hemlig uppgift ändras genom att straffmaximum höjs från fängelse i högst sex månader till fängelse i högst ett år.

Regeringens proposition innehåller också förslag om vissa språkliga och lagtekniska ändringar bl.a. i brottsbalkens bestämmelser om spioneri och obehörig befattning med hemlig uppgift. I dessa delar föreslås ändringar även i tryckfrihetsförordningens brottskatalog.

Ändringarna i brottsbalken och de lagar som reglerar hemliga tvångsmedel föreslås träda i kraft den 1 juli 2014 och ändringarna i tryckfrihetsförordningen den 1 januari 2015.

Read Full Post »