Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Västbanken’

Ännu ett viktigt steg för demokrati och fred som Påven och Vatikanen tar:
…..
Om inte ”alla enhälligt” fördömer övergreppen och försöken att rättfärdiga dem med religiösa argument, ”vilken trovärdighet har då religioner, deras troende och deras ledare?” frågar sig Vatikanen.
Vatikanen kräver fördömanden av IS, GP 12 augusti 2014

Catikanen kräver fördömande av IS, SvD 12 augusti 2014

Förra viktiga steget skrev jag om i bloggartikeln Påvens viktiga möten för världsfreden, Norah4you 9 juni 2014

Om som minst de tre religioner som tillber samma Gud och räknar sig som barn av Abraham fick sina religiösa ledare att sätta sig ner tillsammans för att gemensamt be för världsfred samt tillsammans uttala sig mot våld, förtryck samt övergrepp i någon religions namn, så vore det en nåd att stilla bedja om.

Read Full Post »

Första steget, det svåraste, är taget för att få dialog mellan religionerna som tror på samma Gud och som alla har det vi kristna kallar för Gamla Testamentet som helig skrift.
Påven i fredsbön med Peres och Abbas, GP 8 juni 2014
Påven i fredsbön med Peres och Abbas, DN 8 juni 2014

Norah4you's Weblog

Påvens viktiga möten för världsfreden sker i skymundan, åtminstone i svenska media.

Påven Franciskus har landat i Jordanien. Därmed inleder han sin tre dagar långa och mycket symboltyngda Mellanösternturné som syftar till att knyta band såväl mellan katoliker och ortodoxa kristna som mellan muslimer och judar.Påven har anlänt till Jordanien, DN 24 maj 2014
Påven har anlänt till Jordanien, Helsingborgs Dagblad 24 maj 2014

Tre av våra dagars stora problem mellan väst och öst har sina rötter tillbaka i tiden från det att Kejsar Hadrianus år 135 e.Kr ändrade namnet på Romerska provinsen Syriska Judeen till Syriska Palestina fram till dess att Konstantin den store flyttade Romarrikets centrum till Konstantinopel, våra dagars Istanbul (nästan).

* Palestinafrågan
När Jerusalem lades i ruiner av Romerske befälhavaren Titus år 70 e.Kr. efter ett judiskt uppror mot romarna, så skingrades judar och många tog sin tillflykt norrut mot östra Europa. Kristendomen var först…

Visa originalinlägg 1 345 fler ord

Read Full Post »

Påvens viktiga möten för världsfreden sker i skymundan, åtminstone i svenska media.

Påven Franciskus har landat i Jordanien. Därmed inleder han sin tre dagar långa och mycket symboltyngda Mellanösternturné som syftar till att knyta band såväl mellan katoliker och ortodoxa kristna som mellan muslimer och judar.Påven har anlänt till Jordanien, DN 24 maj 2014
Påven har anlänt till Jordanien, Helsingborgs Dagblad 24 maj 2014

Tre av våra dagars stora problem mellan väst och öst har sina rötter tillbaka i tiden från det att Kejsar Hadrianus år 135 e.Kr ändrade namnet på Romerska provinsen Syriska Judeen till Syriska Palestina fram till dess att Konstantin den store flyttade Romarrikets centrum till Konstantinopel, våra dagars Istanbul (nästan).

* Palestinafrågan
När Jerusalem lades i ruiner av Romerske befälhavaren Titus år 70 e.Kr. efter ett judiskt uppror mot romarna, så skingrades judar och många tog sin tillflykt norrut mot östra Europa. Kristendomen var först förbjuden, sedan tillåten för att slutligen bli statsreligion något som bl.a. sofister i östra Europa protesterade mot. Men en sak hade romare och kristna i östra Medelhavet – Europa gemensamt. De såg inte judarna som några av sina egna. Till följd av att andra religioner än den kristna läran (oaktat om vi talar om det som blev katolska kyrkan eller de ortodoxa kyrkorna i östra Europa) inte tillät annan religion än kristendom, så fick judarna inte möjlighet att integreras utom i ett område, se Khazarriket. De fick inte jobba med vad som helst. Inte tillhöra framväxande samhällens ledande grupperingar o.s.v. där och då lades grunden för att judarna i förskingringen längtade tillbaka till Jerusalem.

När Palestina år 638 e.Kr erövrades av muslimska araber, observera att i stora delar av den romerska provinsen Syriska Palestina bodde redan innan Jerusalems förstörelse många araber och andra folkgrupper, så lades andra grundstenen för Palestinafrågans problematiska nutidshistoria.

Tredje grundstenen lades vid Osmanska Rikets fall då länderna från nuvarande Turkiet och ner på den Arabiska halvön kom att delas upp i länder och protektorat. Se I skuggan av Osmanska Rikets fall Folkmordet inom nuvarande Turkiets område då armenier förföljdes och mördades var ytterligare en av många allvarliga händelser som hände under 1900-talet i anslutning till Första Världskrigets slut. För Palestinafrågan som den ser ut idag, så kom det engelska protektoratet av Palestina att bli avgörande. Se Staten Israel och Palestinamandatet

* Syrienkonflikten
Syrienkrisen har två rötter – den ena går tillbaka till Romartiden och den tidiga kristendomen i Östromerska Riket. Den andra roten bottnar i händelser under den sista halvan av 900-talet. När historien börjar, så levde Seljuq-turkarna norr om Aralsjön bort till norr om Kaspiska Havet. För att göra en mycket lång historia kort, så vandrade Seljuq-turkarna söderut och konverterade till den muslimska tron runt år 1000. När riket som inte ens alla historielärare eller ens historiker känner till speciellt mycket om var som störst omfattade det större delen av nuvarande Turkiet över Persien via stor del av nordvästra Afganistan och Turkmenistan bort till Kirgisien och mindre del av nuvarande Kina. Från norr till söder sträckte sig riket Uzbekistan ner till en lång remsa längs östra Medelhavets kust dvs från Syrien ända ner till de delar som Israel occuperar på Västbanken och Gaza inklusive större delen av det av FN-godkända gränserna för Israel ända ner till Eilat.

I dåvarande Persien kom Seljuq-turkarna som blivit muslimer att mer eller mindre assimileras med de ledande persiska grupperna. De anammade persisk kultur och började tala persiska språket som hemspråk. Samtidigt som Seljuq-turkarna som blivit perser även kom att utgöra anfäderna till nuvarande turkar i Turkiet, så blev historien en annan och det är där vi ser exakt samma uppdelning i inbördes religiösa grupperingar som vi ser i dagens Turkiet-Syrienkonflikt.

Efter Malikshāh I:s död 1092 efterträddes han i Anatolien, även kallat Asia Minor, som i princip utgjordes av den halvö där Turkiet nu finns av Kilij Arslan som grundade sultanatet Rum. I Persien efterträddes han av Mahmud I:e och återigen gör jag en lång historia kort genom att berätta att han efterträddes av sin bror Tutush I:e i det område som motsvarar nuvarande Syrien. Allt som allt var det fyra söner till Malikshāh samt en av hans bröder som fick dela på det stora Seljuq-imperiet. I efterdyningarna av de stora inbördesstrider som inträffade kom de blivande Ottomanerna att växa sig starka.Syrien-Turkiet, kris med rötter runt 1000-talet

Påven Franciskus har inlett en uppmärksammad rundresa i Mellanöstern. Han började i Jordanien där han förespråkade fred i Syrien – och respekt för den krympande kristna befolkningens rättigheter i regionen.
-Religionsfrihet är i själva verket en grundläggande mänsklig rättighet och jag måste uttrycka min förhoppning om att den kommer att respekteras i hela Mellanöstern och över hela världen, sade han enligt AFP.

I ett möte med kung Abdullah lovordade påven Jordanien för landets insatser för en varaktig fred i hela regionen.
-Detta viktiga mål innebär ett brådskande behov av att finna en fredlig lösning på krisen i Syrien, liksom en rättvis lösning på konflikten mellan israeler och palestinier, sade han enligt Reuters.

Franciskus höll en mässa på en stadion i Amman, innan han fortsatte för att träffa syriska och irakiska flyktingar vid Jordanfloden, på den plats där Jesus anses ha döpts.Påven på resa i Mellanöstern, GP 24 maj 2014
Påven på resa i Mellanöstern, SvD 24 maj 2014
Påven på resa i Mellanöstern, Aftonbladet 24 maj 2014

För att förstå den tredje stora krishärden, Ukrainakrisen, får man först gå tillbaka ända till 300-talet:

* Ukrainakrisen
Motsättningarna mellan kristna grupperingar växte till följd av Kyrkomötet i Nicea där västliga kyrkan tog avstånd från Arianerna som genom beslut av Kejsaren ändå fick kvarstå i kristna samfundet. De tidigare motsättningarna mellan den östliga kristna kyrkan och judar fortsatte in i modern tid. Det var där på 300-talet som roten ligger till motsättningarna mellan judar och palestinier. Men det var också Kejsar Konstantin den Stores tid då den gamla världen en gång för alla (?) delades upp i en västlig och en östlig kristendom. Vilket kom att ha stora betydelser under hela historien fram till Andra Världskrigets slut för hela Europa.

Om vi ser på Europas karta under senaste 250 åren, så framträder detta tydligt:
Om vi börjar att titta på kartorna som visar hur Europa såg ut 1763, respektive alldeles innan skottet i Sarajevo 1914, så ser vi i klartext varför vissa delar av Europa är oroliga hörn.

Europa 1763

Europa 1763

Europa 1882

Europa 1882

Det viktiga vid jämförelse mellan landsgränser 1763 och 1882 att ha i minnet är att två saker under tiden påverkat hur vi idag ser på omvärlden,
* vilka länder som har lång historia som påverkar(se nedan) dagens aktuella situation. Speciellt de länder som skaffat sig kolonier.
* religionsstrider som går tillbaka minst 1000 år.

europa-1914 källa historia123

Efter att västliga kristna kyrkan skilts och det vi nu kallar Romersk-Katolska kyrkan fick Påven i Rom som sin huvudman, så fortsatte östliga kristna kyrkorna att utvecklas och växa sig stora i fler och fler landområden i östra Europa ända bort till Kaspiska Havet. Patriarkerna i östliga kyrkan finns kvar än idag. I Alexandria finns den Koptisk Ortodoxa kyrkans Patriark. I Jerusalem finns Patriarken för den ortodoxa kyrkan i Syrien, Libanon och Irak. Totalt finns det idag 9 Patriarker för Ortodoxa kyrkor i Öst. För den Ortodoxa kyrkan finns det en som står främst – Patriarken i Konstantinopel. Han bär titeln Primus inter pares, ”förste bland jämlikar”. En av de övriga Patriarkerna i nutiden finns i Moskva och är Patriark för den Rysk-Ortodoxa kyrkan.

Konflikten i Ukraina har samma rötter som Palestinafrågan och Syrienkrisen. Personligen är jag av den uppfattningen att det krävs gemensamma ansträngningar mellan samma religiösa och politiska ledare som Påve Franciskus träffar i Mellanöstern samt Patriarken för den Rysk-Ortodoxa kyrkan för att nå en möjlig och förhoppningsvis varaktig fred i Ukraina. Allra bäst vore det, anser jag, om det kunde ordnas ett Kyrkomöte i Kiev där kristna kyrkornas överhuvuden, påven och patriarkerna bjuder in religiösa ledare för muslimer och judar. Någon gång måste uppdelningen i väst och öst av alla de tre religionerna som delar på det vi kristna kallar Gamla Testamentet komma till stånd för att trygga världens framtid.

Sammanfattning
Det är en stor symbolisk handling av Påve Franciskus gör resan till Mellanöstern. Än viktigare är att Vatikanen för fram att avsikten är att syftet sägs vara: att knyta band såväl mellan katoliker och ortodoxa kristna som mellan muslimer och judar.

I samtliga tre stora konfliktområden nämnda ovan kommer denna resas resultat att kunna påverka möjligheterna för många människor samt för världsfreden framåt.

Tillägg 25 maj 16.23 Påven sträcker ut en hand för att ge de andra två religionerna som tillber samma Gud som vi kristna gör, och som håller det vi kristna kallar Gamla Testamentet som Guds skrift, tillsammans be till Gud om fred i Mellanöstern. Symbolvärdet är större än vad många kanske förstår. Mycket viktig inbjudan. Påven bjuder in till fredsbön i Rom, DN 25 maj 2014

Påven inbjuder till fredsbön i Rom, GP 25 maj 2014
Påven inbjuder till fredsbön i Rom, SvD 25 maj 2014

Read Full Post »

för alla att försvara Israels politik. Det är dags för Israels politiker att vakna upp till 2000-talet. Inte som vissa politiker vi har här i Sverige försöka leva kvar i 1950-1970-talet. Fram till strax efter 6-dagars kriget gick nästan allt utom mordet på Folke Bernadotte att försvara. Sedan började det dyka upp konstiga beslut som gjort det svårare och svårare. Speciellt svårt har det blivit de senaste 15 åren. Trots allt smalande och skyllande på andra parten. Eller kanske just därför.

Israeliskt beslut om bosättningar, SvD 17 december 2012
Israeliskt beslut om bosättningar, SvD 17 december 2012
Klart för nya bosättningar, GP 17 december 2012
Israeliskt beslut om bosättningar, GP 17 december 2012
Israeliskt beslut om bosättning, DN 17 december 2012
Israeliskt beslut om bosättningar, Aftonbladet 17 december 2012
Klart för nya bosättningar, Aftonbladet 17 december 2012

Allra först: Annekterad mark är inte ägd av den som annekterat den!

Sedan: Kort sagt så ingick vid ”Palestinamandatets” godkännande juni år 1922 inte Tyskland, Ungern, Österrike, Japan, Sovjetunionen m.fl länder. Den nya Ungerska staten landområden godkändes indirekt i och med att Ungern i september samma år fick bli medlem.

Den brittiska överhögheten över området Palestina grundade sig således i första hand på segrarmaktens önskemål samt NF-s dåvarande medlemmars önskemål att Osmanska Riket inte skulle återupprättas. Staten Turkiet fanns inte vid denna tidpunkt och bildades med Atürk som förste president efter att landet förklarat sig som självständigt från det upplösta Osmanska Riket år 1923.

Att åberopa dessa körsbär, dvs segrarmakters dock inte samtligas; nybildade staters eller stater under bildandes behov/önskan (läs vilket som önskas) av att hålla samtliga förlorande stater, Tyskland, Kungariket Österrike-Ungern och Osmanska Riket kort som legitimt skäl för att de av Nationernas Förbund år 1922 träffade överenskommelserna som giltiga för all framtid är i sig att försöka få körsbär erkända som en sorts päron.

* Att åberopa Nationernas Förbund som inte hade allmän legitimitet, dvs var godkända av tillräcklig större delen av världens stater även om en hel del länder som 1922 tillhörde Brittiska Imperiet, som t.ex. dåvarande Brittiska Canada; dåvarande Brittiska Sydafrika; dåvarande Brittiska Nya Zealand; dåvarande Brittiska Australien och dåvarande Brittiska Indien omfattande nuvarande Indien + nuvarande Pakistan och Bangladesh, och utifrån detta åberopande använda sig av ”Palestinamandatets” tillåtelse för judar att bosätta sig i det Brittiska protektoratet Palestina som skäl för att staten Israel som förklarat sig självständigt 1948 efter att Förenta Nationerna som bildats oktober 1945 med 192 medlemsländer år 1947 delat Palestina i två stater, en judisk och en arabisk,
det är att blanda äpplen och päron och få båda fruktslagen inboxade i definitionen för päron!
Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010

För det är ren dumhet från Israels sida att efter avtalet där Hilary Clinton såg till att Gaza kom att i klartext nämnas som de facto stat och därav följande helt juridiskt och etiskt korrekta beslutet i FN att låta Palestina få observatörsstatsstatus försöka utöva utpressning, för utpressning är det, på världens länder för att få igenom sin egen syn på problemet. Man löser inga strider med hot om repressalier, inte med hot om nybyggnation eller ens bibehållen egna bosättningar på ockuperat område. Västbanken är ockuperat av Israel inte ägt. Det är mycket svårt att förstå att ett folk som råkat ut för rasism och förföljelse och som av FN fått tillstånd till att bilda en stat inom av FN godkänt område fortsatt efter dryga 60 år försöker att skylla på de palestinier som av FN aldrig tillfrågades om de var beredda att ge upp sitt eget ägande av land.
Nu får det vara nog med dumheter, Norah4you 4 december 2012

Svensk Författningssamling: Byggningabalk (1736:0123 1)
2 § Sår någon å annans åkerskifte; tage han grödan, som skiftet äger…. Byggningabalk (1736:0123 1), Svensk Författningssamling Raden går tillbaka till våra tidigaste svenska lagar och är lika aktuell idag som någonsin då.

Det är en skam att Israel ”avvisat Vita husets huvudkrav i fredsprocessen – att stoppa byggnationen i östra Jerusalem” Israel avvisar Usa-krav, GP 22 april 2010
Östra Jerusalem är occuperad mark. Allt som inte finns inom det av FN godkända Israelterritoriet ÄR occuperad mark och ägd av annat land. Oavsett om de enskilda som äger, köpt eller ärvt, fördrivet eller övertalat tidigare ägare, oavsett nuvarande fastighetsägares nationalitet och etnisk eller kulturell bakgrund.

Staten Israel är av FN godkänd som stat och har så varit i över 50 år. Då måste båda sidor i Palestina-Israelkonflikten som minst acceptera att de gränser som FN godkänt är de som gäller oavsett om vi talar om Gazaremsan eller Västbanken! Man bygger inte på annans mark! Sår någon å annans åkerskifte, Norah4you 22 april 2010

För att Israel skall få det lugn och den fred de flesta där ändå vill ha, krävs exakt samma sak som det krävs av Palestinier: Som minst måste man kunna godta varandras existens och att ingen av parterna själva äger rätt att vara den som bestämmer hur FN-beslut; FN-resolutioner, andra Internationella beslut och resolutioner ska tolkas. Än mindre att enväldigt besluta om rätten att bebygga ockuperad eller annekterad mark. För så vitt inte båda parter är beredda att godta denna grund att stå på, så är frågan om båda parter inte hämtar sitt rättfärdigande i etnisk rensning a la Nazisterna och som även för tankarna till Jugoslavienkrigen. Sådant hör inte hemma hos människor som lever på 2000-talet. Östra Jerusalem borde per omgående sättas under FN-mandat för det är trots allt viktigt område för tre religioner. Judar, Kristna och Muslimer delar att det vi kristna kallar Gamla Testamentet är en helig skrift! Vart tog det där som i kristendomen skrivs som ‘Du skall inte dräpa’ Mose budord vägen?

Read Full Post »

mot en framtida lösning vad än Israels premiärminister säger sig tro.
En uppgraderad observatörsstatus kommer inte att föra palestinierna närmare en egen stat, anser Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.
– Beslutet i Förenta nationerna i dag kommer inte att förändra någonting på marken, säger han vid en ceremoni i Jerusalem, enligt AFP.
– Det kommer inte att främja skapandet av en palestinsk stat – det kommer att göra det mer avlägset.

Sverige röstar för Palestina, SvD 29 november 2012

Sverige röstar ja till Palestinierna, Expressen 29 november 2012
Sverige säger ja till Palestina i FN, DN 29 november 2012
”Vid eftermiddagens omröstning i FN:s generalförsamling i New York om Palestina kommer Sverige att rösta ja till den resolution som tydligt stöder en tvåstatslösning och som ger Palestina status som observatörsstat utan medlemskap”, skriver utrikesminister Carl Bildt på sin blogg.
Sverige för höjd Palestinsk status, Aftonbladet 29 november 2012

Palestina som observatörstat är precis i linje med vad vapenstilleståndets de facto stat status för Gaza lagt grunden till. Det tror jag trots allt även USA kommer att komma fram till, även om de självfallet kommer att rösta nej idag. Komma fram till. Inte idag, men förmodligen redan under nästa år.

För att tvåstatslösningen skall bli verklighet krävs två bitar den ena avhängigt av den andra:
För att Israel skall ha rätt att kräva att Hamas klart uttalar att de inte längre vill utplåna Israel för att häva resterande blockad av Gaza,
så krävs det samtidigt att
För att Hamas skall ha rätt att tillsammans med Västbanken kräva rätt att erkännas som en laglig stat erkänd i FN, så krävs att Hamas om än det sitter hårt inne klart uttalar att de inte vill utplåna Israel.
Gränsfrågor är en långt senare bit. På vägen bör alla parter sätta sig ner och tala om hur man framledes kan garantera rent vatten i hela området för framtiden, både för människor och odlingar, samt att man också kommer överens om hur man får bort alla vapenrester som efter attacker från ömse sidor ligger utgörande fara för barn.

Tillägg 19.00 Socialdemokraternas utrikespolitiska talesman Urban Ahlin, säger till TT att det senkomna svenska ja:et ”visar att den svenska regeringen har varit djupt splittrad i frågan”.
Bråk om sent svenskt Palestina, GP 29 november 2012 Djupt splittrat? Det märkliga är att det är liberaler i Folkpartiet som sedan länge starkt varit emot steg i riktning mot tvåstatslösning. De var det redan när jag var Folkpartist då för länge sedan.
Fördel Abbas inför steget mot FN, SvD 29 november 2012

FN röstade om Palestina, DN 29 november 2012 och det gick vägen.

Read Full Post »

Det handlar inte bara om Greklandskrisen eller om protesterna i Spanien som verkar trappas upp. Det handlar inte bara om Eurons vara eller inte vara. Det handlar inte heller, tror jag, om EU-s vara eller inte vara. Det är något annat som ligger och sjuder, så som jag uppfattar det.

Själv började jag reagera när jag för två år sedan upptäckte att vänsternissarnas barn åter började göra sig mer och mer hörda i media. Att högerkrafter, då menar jag yttersta högern till höger även om Sverigedemokraterna, börjat höras från slutet av 1990-talet var mer väntat efter att varbölden som sprack när Balkankrigen ledde till folkmord (min uppfattning) och nya landsgränser. På Balkan fanns och finns fortfarande än i dag rester av något som går tillbaka till Medeltidens religionsstriders uppkomst. Dvs de strider som fanns där bär i sig enligt mitt förmenande fortfarande in i vår tid stora orosmoment pga saker som aldrig klarats upp så att parterna kan gå vidare i livet sida vid sida.

Sedan kom ekonomiska krisen. Den recession som nu råder i Europa gör allt mer osäkert och instabilt. Inte bara EU eller inte ens ‘bara’ Greklandskrisen och den ökade arbetslösheten samt ökade fattigdomen i Grekland, Spanien, Portugal m.fl. länder. Upplever på sätt och vis att det är skönt att jag inte är 19 år och på väg ut i arbetslivets globaliserade värld. Vi var rädda för kärnvapenkriget. Nu finns det mycket mer att vara orolig för.

Bomb mot skattekontor i Grekland, GP 14 maj 2012
Bakslagen fortsätter i greksamtalen, GP 14 maj 2012
CDU gör katastrofval i NRW, GP 13 maj 2012
Spaniens ”upprörda” inleder protest, GP 13 maj 2012
Andra dagen av spansk massprotest, GP 13 maj 2012
Angela Merkels CDU gör nytt katastrofval, Expressen 13 maj 2012
Bomb mot skattekontor i Grekland, SvD 14 maj 2012
Andra dagen av spansk massprotest, SvD 13 maj 2012
CDU gör katastrofval i NRW, SvD 13 maj 2012
Bomb mot skattekontor i Grekland, DN 14 maj 2012
Sittprotest mot grekiska nynazister, DN 13 maj 2012
Ryssar utmanar Putin med promenad, SvD 13 maj 2012 visar att oron finns även i öst.

Sedan har vi de andra oroshärdarna: Övervakare i Syrien: Minst 23 döda på söndagen, DN 13 maj 2012
MR-rapport: Israel river EU-projekt, SvD 14 maj 2012
MR-rapport, Israel river EU-projekt, DN 14 maj 2012

Det är oerhört viktigt att göra klart att ALLA måste oavsett vad man anser i Israel-Palestinafrågan förstå att skilja mellan staten Israels agerande och vad personer med judisk tro står för samt Västbanken och Palestinas styrande å andra sidan inte är samma sak som vad människor som har muslimsk tro står för. Vi lever alla på en och samma planet. De som drabbas av den långvariga konflikten måste oavsett om de vill eller inte acceptera de av FN och internationella samfundet godkända gränserna. Någon annan början på en lösning finns inte. Alla människor har rätt till att leva utan hot, våld och krig. Oavsett när var hur och vilka.

Alla dessa oroshärdar som finns påverkar inte bara EU utan också oss här i Sverige. Sverige är extremt exportberoende. Det krävs att det finns kunder i andra länder som vill köpa våra varor i tillräcklig omfattning för att vi skall kunna få exportintäkter nog att trygga vår egen framtid. Den som inte känner sin historia har svårt att förutspå sin framtid.

Tillägg 10.10 Spanska banker ökar lånen hos ECB, di.se 14 maj 2012 Jag undrar bara hur länge det tar innan även banker och politiker inser att man inte bara kan trycka upp nya pengar och låna ut. Det går sällan bra när någon bakar bröd på nästa års sådd….

Read Full Post »

har fått mer än en som tror sig vara akademiker….hmm och därför som minst borde haft grundläggande kunskaper i vetenskapsteori och källkritisk analys att hoppa på andra, bland dem mig, som inte håller med. Ad Hoc och Ad Hominem, vad är det tycks vederbörande anse. Stackare. Eftersom kommentarfältet i Palestinsk stat ingen kungsväg till fred, SvD ledarsidan 23 september tar jag mig friheten att svara de som borde vetat bättre än att ge sig in på en debatt i denna eller andra frågor som jag deltagit i den offentliga debatten de senaste 40 åren, på ett eller annat sätt. Som privatperson eller som medlem i ett politiskt ungdomsförbund, representant för ett politiskt ungdomsförbund/Lokalförbund/Distriktsförbund/Kvinnoförbund etc. Vissa visar innan de hoppar på i brist på argument att det kanske hade varit bra om de gjort sin hemläxa….

I en kommentardebatt där jag som svar på ett tidigare inlägg skrev:
Nej jag talar inte om rättvisa, även om båda sidor borde tänka på det. Inte minst du som åberopar FN-avtalet om skapandet av staten Israel INOM de gränser som då drogs upp och godkändes.
Inget land oavsett när var eller varför har rätt att i krig ockupera annat landområde och försöka få det till att de i fredsförhandlingar skulle ha rätt till detta. Israel har ockuperat Västbanken och försöker göra livet surt för de som lever i Gaza. Internationella domstolar och FN må fatta beslut som inte faller alla i smaken. Kanske inte faller någon i smaken. Dock måste man respektera de besluten och inte försöka att med våld från ena eller andra sidan ändra de besluten
. ”

Fick jag följande påhopp:

hanvet wrote: ”Inget land har rätt” … var står det så ? Eftersom detta handlar om krig som är den sista chansen att äterställa rättvisa när förhandlingar inte är möjliga så som är fallet mellan Israel och Palestina.
Hamas kan inte komma till förhandlingsbordet på grund av att man då blir skyldig att erkänna att man har startat kriget och betala ”krigsskadestånd”, lämna ockuperade områden till Israel … helt enligt internationell rättvisa som fastställdes i andra världskriget !
Du påstår att du inte pratar om rättvisa, men säger att det här är inte rätt !
Om du går mot rött så som palestinier har gjort hela tiden och bilen kör på Dig … då är det du som måste betala. Detsamma gäller konflikten på Palestinien. Araber har inte haft grönt ljus att starta kriget !

Palestinsk stat ingen kungsväg till fred, SvD ledarsidan 23 september Den som startade kriget, du som kallar dig hanvet, var faktiskt Israel och det i princip direkt efter FN-avtalet. Glömt Folke Bernadottemordet?

Hanvet, vet inte. Tyvärr. Kan det möjligen bero på att svenska skolan haft alltför många SO-lärare som inte ens varit lärare, än mindre varit ämnes- och stadiebehöriga? För här har sign Hanvet missat i princip allt av det man skall ha lärt in i ämnen som Samhällskunskap (Mänskliga Rättigheterna och Internationella relationer dvs FN, EU, Internationella Domstolen o.s.v.); Historia (vilket i sig inte är så förvånande för alldeles för många har fått alldeles för färgad bild oavsett vilken sida de fötts in i när det gäller Andra Världskriget och det som ledde fram till att staten Israel bildades. Vad som är mest anmärkningsvärt är dock att någon som åberopar rättvisa i att staten Israel bildades inte inser att vederbörande inte kan köpa A utan B, dvs om man håller före att ett FN-beslut om bildandet är riktigt, så har man också per definition accepterat de förutsättningar som gavs för bildandet. Att försöka att åberopa medeltida varianter på hur krig skall leda till fred hjälper ingen sida. Två saker krävs: Lika väl som det är juridiskt, etiskt och moraliskt rätt att kräva att Israel respekterar de gränser som FN och Internationella Domstolar medgett; lika väl är det juridiskt, etiskt och moraliskt rätt att kräva att Palestinier som minst accepterar Israels rätt att existera inom samma gränser som FN och Internationella Domstolar gett. För övrig diskussion i just den biten se:
Staten Israel och ”Palestinamandatet”, Norah4you 23 maj 2010

Sedan det plumpaste påhoppet jag någonsin sett i ett kommentarfält, plumpaste alltså varken rasistiskt eller diskriminerande utan plumbt! 😛
AKRoth wrote, in response to Inger E(norah4you) Johansson:

Inger: Var gjorde du dina akademiska studier? Den version du tog in verkar inte speciellt akademisk. Vem var din studieledare? Var han/hon politiskt engagerad? Akademiker brukar visa olika sidor i problematiken. ………

Tja de jag hade som lärare var allt från Professor Sören Holmberg samt Björn Molin statsvetare och politiker (minister senare); i Statskunskap, till Professor Kalle Bäck m.fl. i Historia; liknande digniteter i såväl Religion, Geografi som Vetenskapsteori…. Min D-uppsats i Historia finns att läsa på Norah4History…..

Personen har även mage att hoppa på mig samt säga att han är 4 år äldre än mig så jag borde ge mig…. Åberopande av ålder är lika lite som åberopande av auktoritet eller antal som har ena eller andra uppfattningen och säger sig representera en majoritet/större grupp etc något som utgör giltiga argument utan inom vetenskapsteori finns med bland de 20 vanligaste fallacies som enbart de som inte kan eller vill presentera giltiga argument har en tendens att använda sig av.

Read Full Post »

I en mycket märklig debattartikel i söndagens Göteborgspost blandar Berndt Ekström äpplen, päron och körsbär och försöker få kompotten att framstå som en ny päronsort.

Äpplen, päron och körsbär? Tja med åberopande av ”Palestinamandatet” försöker Berndt Ekström att få det till att staten Israel skulle ha rätt till Gaza och Västbanken…. ”Palestinamandatet”, cituationstecknen beror på att Berndt Ekström försöker åberopa en historisk överenskommelse i Nationernas Förbund, som många felaktigt ser som likvärdigt samt föregångare till Förenta Nationerna, år 1922 där Brittiska Imperiet efter att detta år 1917 med hjälp av arabiska nationalister erövrat Palestina i en fredsöverenskommelse år 1920 gavs mandat över Palestina.

Utgångspunkten för historiska fakta om Nationernas Förbund 1922 var:
* På förslag av Förenta Staternas president Woodrow Wilson år 1918 bildades Nationernas Förbund. Dock var Förenta Staterna, Ryssland, Tyskland, Japan m.fl. av 1900-talets stormakter INTE medlemmar i Nationernas Förbund. Det var segermakterna i Första Världskriget som utgjorde kärnan tillsammans med 12 neutrala stater. Nationernas Förbund hade ingen tvingande makt över sina medlemmar, dvs det fanns ingen som helst militär eller fredsbevarande funktion utan det Nationernas Förbund hade rätt till var att om alla medlemstater var eniga så kunde Nationernas Förbund utfärda sanktioner mot ett land och NF fanns med som medlare i konflikter mellan stater.

* Bland grundarstaterna, 29 stater som befunnit sig på segrarsidan efter Första Världskriget och de 12 neutrala staterna, bland dem Schweiz och Sverige, fanns även stater som på sitt område 1922 helt eller delvis bildats från till Osmanska Riket hörande eller avhängiga områden fram till slutet av 1800-talet eller som till sitt territorium efter Första Världskriget fått delar av det Osmanska Riket som genom att ställa upp på Entantens, i förlängningen Tysklands sida, under Första Världskriget tillhört förlorarna och därefter sönderföll pga nationalstaters bildande samt att områden, t.ex. Transylvanien, tillfördes från Osmanska Riket under slutet av 1800-talet bildade självständiga stater. I Transylvaniens fall Rumänien området kom från det uppstyckade Ungern som före Första Världskriget var avsevärt större än dagens Ungern. Rumänien tillhörde år 1922 liksom Kungariket Serbien Nationernas Förbund.

Av staterna vi idag känner i Europa som utöver förlorarna Tyskland, Österrike-Ungern och Osmanska Riket som år 1922 som då inte fick vara medlemmar i Nationernas Förbund fanns som tidigare nämnts även Sovjetunionen p.g.a. den kommunistiska statens bildande. Bland de nybildade staterna efter Första Världskrigets slut som liksom Rumänien hade partsintresse av att Osmanska Riket inte skulle få fortsätta och framförallt inte ha överhöghet över stora territorier fanns å andra sidan även Tjeckoslovakien, bildat efter förlorarmakten Österrike-Ungerns uppdelning; Bulgarien som fram till Rysk-Turkiska kriget 1877/78 tillhört Osmanska Riket; Albanien som utropat sig självständigt från Osmanska Rikets 500 åriga överhöghet år 1912. Dock fick

Kort sagt så ingick vid ”Palestinamandatets” godkännande juni år 1922 inte Tyskland, Ungern, Österrike, Japan, Sovjetunionen m.fl länder. Den nya Ungerska staten landområden godkändes indirekt i och med att Ungern i september samma år fick bli medlem.

Den brittiska överhögheten över området Palestina grundade sig således i första hand på segrarmaktens önskemål samt NF-s dåvarande medlemmars önskemål att Osmanska Riket inte skulle återupprättas. Staten Turkiet fanns inte vid denna tidpunkt och bildades med Atürk som förste president efter att landet förklarat sig som självständigt från det upplösta Osmanska Riket år 1923.

Att åberopa dessa körsbär, dvs segrarmakters dock inte samtligas; nybildade staters eller stater under bildandes behov/önskan (läs vilket som önskas) av att hålla samtliga förlorande stater, Tyskland, Kungariket Österrike-Ungern och Osmanska Riket kort som legitimt skäl för att de av Nationernas Förbund år 1922 träffade överenskommelserna som giltiga för all framtid är i sig att försöka få körsbär erkända som en sorts päron.

* Att åberopa Nationernas Förbund som inte hade allmän legitimitet, dvs var godkända av tillräcklig större delen av världens stater även om en hel del länder som 1922 tillhörde Brittiska Imperiet, som t.ex. dåvarande Brittiska Canada; dåvarande Brittiska Sydafrika; dåvarande Brittiska Nya Zealand; dåvarande Brittiska Australien och dåvarande Brittiska Indien omfattande nuvarande Indien + nuvarande Pakistan och Bangladesh, och utifrån detta åberopande använda sig av ”Palestinamandatets” tillåtelse för judar att bosätta sig i det Brittiska protektoratet Palestina som skäl för att staten Israel som förklarat sig självständigt 1948 efter att Förenta Nationerna som bildats oktober 1945 med 192 medlemsländer år 1947 delat Palestina i två stater, en judisk och en arabisk,
det är att blanda äpplen och päron och få båda fruktslagen inboxade i definitionen för päron!

Av ovanstående följer direkt att Berndt Ekströms påstående: ”Judarnas rätt till Palestina bekräftades av Nationernas Förbund (NF) 1922 när samtliga 52 medlemsländer röstade för Palestinamandatet och tilldelade Storbritannien det administrativa ansvaret för territoriet i syfte att bygga upp ett judiskt hemland. Deklarationen om Palestinamandatet är ett dokument som tillhör internationell lag. Deklarationen tillerkänner judarnas historiska rätt till landet redan i förordet. Den beviljar politiska rättigheter (i syfte att skapa ett nationellt hemland) för judarna enbart (artikel 2, i förordet). Ickejudars civila och religiösa rättigheter i mandatet garanterades men de gavs inte samma politiska rättigheter som till judarna (artikel 2, i förordet)..” Israel har rätt till Gaza och Västbanken, Berndt Ekström GP debatt 23 maj 2010
inte bara är icke legitimt=giltig argumentering efter bildandet av Förenta Nationerna. Jämförelsen med testamente faller dessutom på att det aldrig fattats beslut i Förenta Nationerna om staten Israel, dvs den 26 år efter ‘Palestinamandatets’ tillkomst bildade staten Israel skulle ha juridisk rätt till att i sitt territorium inkludera något annat än det FN beslutat om 1948.

ICKE juridisk rätt till Gaza eller Västbanken? Något sådant har aldrig givits. Att judar fick rätten att bosätta sig inom brittiska protektoratet Palestina år 1922 och att det fanns en avsiktsförklaring i Palestinamandatet att inom Palestinas område skapa en judisk stat innebär INTE att den senare tillkomna staten Israel getts rättigheter utöver de områden som godkänts i internationella överenskommelser inom FN-s ram 1948!

Deklarationen slog vidare fast att judiska bosättningar i Palestina skulle främjas av mandatmakten (Storbritannien); de skulle vara intensiva och innefatta alla sorters landområden, inklusive statlig mark, förutom den mark som behövdes för allmänna syften (artikel 6, i förordet). Statlig mark utgjorde den klart största delen av Palestina……..Någon kanske ifrågasätter om Mandatdeklarationen har någon giltighet i dag när Nationernas Förbund inte längre finns. Storbritannien gav dessutom upp mandatet efter att ha misslyckats med att fullborda sitt uppdrag. Men, precis som giltigheten av ett testamente inte upphör bara för att den som skrivit det eller den som ska verkställa det har avlidit, har inte heller NF:s deklaration om Palestinamandatet upphört att gälla

Det finns mycket att säga om staten Israels tillkomst. Väldigt mycket ur historisk synpunkt. Personligen hade jag aldrig ens drömt om att skapa en stat eller lova skapa en stat utifrån de i mina ögon lösa boliner som Balfourdeklarationen 1917 som låg bakom ‘Palestinamandatets’ godkännande 1922; än mindre en religiös stat som den som FN godkände år 1948. MEN INGEN STAT kan legitimt åberopa någon överenskommelse oavsett på vilka grunder denna överenskommelse tillkommit för områden som inte inkluderades i internationellt överenskomna gränser, INNAN staten bildats.

Det finns alltså INGA GILTIGA ARGUMENT för att hävda Israels rätt till Gaza och Västbanken. Det finns å andra sidan internationella överenskommelser i FN som godkänt staten Israels bildande inom de av FN godkända gränserna. Dessa har nu funnits så länge och är som jämförbara fallet med Karelen som godkänts tillhöra Sovjetunionen (numera Ryssland) giltiga skäl för att alla MÅSTE acceptera att det finns en stat som heter Israel inom de av FN godkända gränserna.

Som jag skrev i bloggartikel Israel och Gazafrågan:
Det är också lika viktigt att komma ihåg att det vi nu ser är ett resultat från förhandlingsbordet efter Andra Världskrigets Holocast. OBSERVERA att lagt kort ligger. Jag hade troligen aldrig ens i drömmarnas värld kommit på att skapa en stat inom ett territorie, var som helst, där folket som en gång bodde där och som fördrivits, förföljts, utsatts för utrotningar m.m. skulle ‘återfå’ ‘sitt’ gamla land. Det må gälla Armenier i nuvarande Turkiet likaväl som den stat Israel som bildades. MEN som sagt, lagt kort ligger.

Gå tillbaka och titta på Europas karta, url ovan, från före första världskriget, jämför med den karta som vi i Europa hade efter Första världskriget Karta fredskonferensen i Paris efter Första Världskrigets slut och den efter Andra Världskriget
http://users.erols.com/mwhite28/post-ww2.htm
. Se OM Du känner igen den kartbilden och var de gränser gick för mindre än 100 år sedan som påverkar spänningarna i vårt område idag?
…..

Samtidigt så MÅSTE även de som fördrivits acceptera de lagstadgade och av FN fastställda landområdena för en legitim stat, oavsett om man känner sig förfördelad och inte får sina intressen tagna för det värde de har. Med andra ord anser jag å ena sidan att det är de av FN godkända gränserna för staten Israel som både Israel och Palistinier, ja hela världen oavsett var, MÅSTE acceptera finns där idag. Lagt kort ligger. Det innebär också att Israel måste ta detta till sig och se till att dra sig tillbaka där FN så kräver till de tidigare godkända gränserna. Jag förstår att det svider. Jag förstår att det gör ont att höra detta. MEN det finns INGEN annan lösning OM de som sett sina fäder och farfäder fördrivas skall kunna fås till förhandlingsbordet så att vi får en riktig stat i Gaza. En stat i reell mening är den enda lösningen på kort sikt som kan stabilisera området. Då måste också HAMAS lära sig att godta situationen. Inte nödvändigtvis göra mer än att erkänna Israels rätt på sina av FN fastställda gränser. Men det är ett minimikrav.

Se även: Israel och Gazafrågan, Norah4you 28 december 2008

Tillägg 07:41 23 maj 2010 Det inflammerade frågan ventileras även på Repris på halvsanningar om Israel, Lisa Abramowicz GP Debatt 23 maj 2010

Tillägg 09.30 23 september 2011 Palestinsk stat ingen Kungsväg till fred, SvD 23 september 2011

Read Full Post »

Först vill jag säga att nedanstående citat är ett av ett antal, men inte speciellt många, som jag gärna skulle vilja se med i de mänskliga rättigheterna eftersom den säger så fruktansvärt mycket med få ord.
Svensk Författningssamling: Byggningabalk (1736:0123 1)
2 § Sår någon å annans åkerskifte; tage han grödan, som skiftet äger….
Byggningabalk (1736:0123 1), Svensk Författningssamling Raden går tillbaka till våra tidigaste svenska lagar och är lika aktuell idag som någonsin då.

Det är en skam att Israel ”avvisat Vita husets huvudkrav i fredsprocessen – att stoppa byggnationen i östra Jerusalem” Israel avvisar Usa-krav, GP 22 april 2010
Östra Jerusalem är occuperad mark. Allt som inte finns inom det av FN godkända Israelterritoriet ÄR occuperad mark och ägd av annat land. Oavsett om de enskilda som äger, köpt eller ärvt, fördrivet eller övertalat tidigare ägare, oavsett nuvarande fastighetsägares nationalitet och etnisk eller kulturell bakgrund.

Staten Israel är av FN godkänd som stat och har så varit i över 50 år. Då måste båda sidor i Palestina-Israelkonflikten som minst acceptera att de gränser som FN godkänt är de som gäller oavsett om vi talar om Gazaremsan eller Västbanken! Man bygger inte på annans mark!
Israel avvisar USA-krav, GP 22 april 2010 Israel avvisar USA-krav, SvD 22 april 2010 Israel avvisar USA-krav, DN 22 april 2010

Read Full Post »