Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Världen har dåligt samvete’

Det är märkligt att det ens skall behöva sägas, men Mänskliga Rättigheter gäller för ALLA.
”Kravet” på hävd blockad av Gaza, som media och flera politiker kallar Hamas begäran helt i enlighet med de Mänskliga Rättigheterna och Internationella avtal, är en av de mest självklara rättigheterna som Palestinier boende i Gaza har rätten till. Precis på samma vis som Israel själva har rätten att försvara de gränser som FN och det Internationella samfundet gett Israel godkännande till. Försvara är dock ALDRIG att attackera med robotar så att oskyldiga inom eller utanför ett lands egna gränser dödas, såras, terroriseras eller tvingas fly för att slippa dödas!

Hamas villkorar vapenvila, Aftonbladet 24 juli 2014 Sedan när skall det som står i Mänskliga Rättigheter kallas att villkora?
Hamas villkorar vapenvila, GP 24 juli 2014
Hamas villkorar vapenvila, SvD 24 juli 2014

Det gäller att skilja på Rättigheter och Krav. Skilj på rättigheter och krav, Norah4you 15 juli 2014
Som jag skrev i samband med den starka ögonväckare som Ship for Gaza var 2012:
Man kan tycka vad man vill om Ship till Gazas rättmätighet att försöka bryta den illegala blockaden som Israel orättmätigt lagt på Gaza och människorna där. Det handlar om principer.

* Israel äger INGEN rätt till Gazaremsan! De gränser som FN godkänt för Israel som Israels gränser är de enda som är lagliga!
Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010

* Såväl Palestinier som andra i omvärlden måste som minst godta, om än ovilligt, de gränser för staten Israel som FN godkänt.
Det är internationella avtal och beslut i FN, inte något annat som gäller!

* Internationellt vatten är internationellt vatten. Alla bordningar av skepp som seglar på internationellt vatten och som
inte godkänts i förväg av FN eller Interpol samt omkringliggande stater är juridiskt att betrakta som piratattacker och
bör för tilltron till internationella överenskommelser och avtal alltid betraktas som sådana.
Respektera Internationellt vatten, Norah4you 20 oktober 20112

Read Full Post »

Vågar världen ställa samma krav på staten Israel som på alla andra länder? Eller lever vi fortfarande med ett osynligt men existerande skuldkänsla av vad forna generationers politiker, militärer och vanliga människor gjorde eller åtminstone såg ske utan att de ingrep?

Ingen människa och inget land kan skylla på det som hände i det förgångna för att rättfärdiga eget våld utöver det som nöden kräver. Nöden kräver ALDRIG att den enskilde eller det land som varit offer för andras handlingar själva kliver i sina egna förövares skor.

Varje människa och varje lands ledande politiker har eget personligt ansvar för sina egna handlingar. Varje enskild person och varje land har själv att göra sin egen/sitt eget val för att trygg sin egen personliga och/eller sitt lands framtida säkerhet. Det är det som skiljer oss människor, oavsett etnisk härkomst och religion som människan vuxit upp med, från djur.

Det finns inget försvarsargument i påståenden som: Vad människorna i Gaza behöver är en demokratisk regim – en regim som inte är en terrororganisation. Det är Hamas som är problemet – inte Israels självförsvar. Hamas är problemet – inte Israel, Ulf Öfverberg ordförande Samfundet Sverige-Israel Stockholm på SvD Brännpunkt 14 juli 2014
Israel äger själv sitt öde

Var i hela fridens namn hämtar de som försvarar Israels markoffensiv sina ”argument” för: Han såg sina vänner dö på stranden i Gaza, Expressen 18 juli 2014

På fredagskvällen förtydligade Carl Bildt via Twitter att han stöder kravet på att raketerna upphör, men inte markinvasionen.Ordern: Trappa upp invasionen, Aftonbladet 18 juli 2014

Sedan när är det acceptabelt att bortse från de Mänskliga Rättigheternas inledning och artiklar för att man som person sympatiserar med ena eller andra sidan?
h3>FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

ARTIKEL 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

ARTIKEL 5
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
. . . . . . . . . . . .

Sedan när är det acceptabelt att en ockupationsmakt, Israel har inte i Gaza att göra, i stället för att på ena eller andra viset ställa ansvariga inför domstol eller efterlysa de ansvariga för kidnappningen och morden på de tre israeliska pojkarna, vara tyst om den gräsliga brännandet av levande arabisk-amerikansk pojke till dess USA sa ifrån, och därefter när palestinier i Gaza reagerar med våld och raketer genomföra en regelrätt markinvasion där mer än 200 palestinier de flesta barn eller andra oskyldiga mördas? Var finns proportionerna? Var finns sans, vett och reson?

Mänskliga Rättigheter och Gaza, Norah4you 16 juli 2014

Vågar världen ställa kravet om Personligt ansvar för fattade beslut och krigshandlingar (något annat ord finns inte). Gäller självfallet båda sidors ansvariga.

I Göteborgs Posten på nätet läser jag Demonstration till stöd för Gaza, GP 19 juli 2014
men i Frankrike är inte sådana demonstrationer tillåtna…. Pro-palestinska protester förbjuds, DN 18 juli 2014
Observera att jag i hela mitt liv försvarat Israels existensberättigande utifrån FN:s beslut efter Andra Världskriget. Men Alla Människors lika värde betyder för mig exakt det som orden säger. Inget annat. Rättigheter som jag anser självklara för mig gäller också för min absolut värst tänkbare motståndare (oavsett kön).

Read Full Post »

I konflikt efter konflikt trappas strider upp med hänvisning till att motparten minsann gjort det eller det. ”Tyck som jag”-syndromet sprider sig över världen. Personligen ser jag ”Tyck som jag”-syndromet som mycket allvarligt hot mot framtida generationers frihet och säkerhet samt möjlighet att få finnas.

Det som saknas när ”Tyck som jag”-syndromet tar över handen är objektivitet. ”Die wichtigkeit oder Bedeutung eines Problems haengt immer auch von subjektiven, bewer tendens Elementen ab” skrev Vollmer Gerhard i Wissenschaftstheorie in Einsatz, Stuttgart 1993. Så är det.
Hur det sedan är möjligt för någon som är utbildad upp till högskole-/universitetsexamen att gå och tro att hans/hennes egna åsikter är att betrakta som allmängiltigt svar på vad som är rätt och vad som är fel, det har alltid övergått mitt förstånd. Mina barn och andras ungar, kallades den trångsynta ”verklighetsuppfattningen” i min barndom.

Ordkunskap krävs för att förstå vad som står i inledningen till FN:s allmänna förklaring om Mänskliga Rättigheter. Det som står där är nämligen minst lika viktigt som det som står i de numrerade artiklarna. Det är inledningen som gör klart HUR artiklarna skall tolkas och VARFÖR det är viktigt att tolka artiklarna objektivt inte subjektivt. (Subjektiv tolkning är när något tolkas utifrån ”Tyck som jag”-syndromet).

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheterna

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,

Eftersom det är väsentligt att främja utvecklingen av vänskapliga förbindelser mellan nationerna,

Eftersom Förenta nationernas folk i stadgan åter har bekräftat sin tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, den enskilda människans värdighet och värde samt mäns och kvinnors lika rättigheter och har beslutat att främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större frihet,

Eftersom medlemsstaterna har åtagit sig att i samverkan med Förenta nationerna säkerställa en allmän och faktisk respekt för och efterlevnad av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

Eftersom en gemensam uppfattning om innebörden av dessa rättigheter och friheter är av största betydelse för att uppfylla detta åtagande,

tillkännager generalförsamlingen denna allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som en gemensam norm för alla folk och nationer i syfte att alla människor och samhällsorgan med denna förklaring i ständig åtanke skall sträva efter att genom undervisning och utbildning främja respekten för dessa rättigheter och friheter samt genom progressiva åtgärder, både nationellt och internationellt, se till att de erkänns och tillämpas allmänt och effektivt både bland folken i medlemsstaterna och bland folken i områden som står under deras jurisdiktion.

Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.
……

I Inledningen och i de två första artiklarna görs det ”solklart” att:
Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,

Det finns utifrån den starka skrivningen ingen som helst möjlighet för Staten Israel att hävda: – En diplomatisk lösning hade varit att föredra, men Hamas ger oss inget annat val än att utöka och intensifiera kampanjen, säger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, enligt Reuters.Uppmanar hundratusen att lämna sina hem, Aftonbladet 16 juli 2014

Staten Israel och Staten Israels politiska ledning har inte tolkningsföreträde till de Mänskliga Rättigheterna Det finns inget juridiskt fog att hävda att Staten Israel inte har något val. Se: Israel äger själv sitt öde – inte ”bara” vara offer, Norah4you 15 juli 2014

Observera skrivningen för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer, Den skrivningen äger Palestinier i Gaza och på Västbanken att hänvisa till helt juridiskt. Det står där i klartext det vi ser hända.

Observera också: Att Staten Israel inte äger någon som helst juridisk rätt till Gazaremsan. Däremot rätt att INOM sina av INTERNATIONELLA SAMFUNDET (Läs FN) godkända gränser försvara sitt land
Det är här också mycket viktigt att skilja på Ett land med klart uttalad statsreligion och de enskilda individer som i grupp ingår bland de som delar denna statsreligion inom och utom landet i fråga.

I detta fallet gäller det Israel. Annat land med klart uttalad statsreligion är Iran. Det är viktigt att återvända till de Mänskliga Rättigheterna för där görs det också klart skillnaden mellan ett land och de Människor som bor där och/eller tillhör samma etniska, kulturella religiösa grupp.

Att kritisera staten Israel är INTE detsamma som att vara mot judar eller att förminska den judiska religionen i förhållande till kristendom etc. Det är förvisso människor som fattar politiska beslut – men sak och person är aldrig samma sak annat än för de människor som går och tror att blodshämnd är lösning på något problem.

Om Du oavsett var Du står politiskt och religiöst lyfter blicken från ”Mina barn och andras ungar”, kan Du med gott samvete kalla följande för Försvar av Staten Israel?

Den israeliska regeringen menar att flyganfallen riktas i första hand mot misstänkta terrorister och raketramper. Men den norske läkaren Mads Gilbert, som lånats ut till Shifasjukhuset i Gaza av universitetssjukhuset i Tromsø, skakar bara trött på huvudet när han hör det.

– Jag har varit i Gaza under samtliga kriser sedan 1981. Men jag har aldrig sett sådan brutalitet från israelerna – inte på så kort tid. Hälften av de 1.232 skadade vi har fått in är kvinnor och barn. Det tycks räcka med att en misstänkt person finns i ett hus för att man ska ta beslutet att döda en hel familj på ett dussin personer, säger Mads Gilbert till DN.Norsk läkare i Gaza: Det svåraste är att världen tiger, DN 15 juli 2014

Flyg attackerade Hamasledares hem, GP 16 juli 2014
Jag kanske dör med mina trillingar, Expressen 15 juli 2014
Kaos på Shifasjukhuset i Gaza, Aftonbladet 16 juli 2014

OM Alla Människor har lika värde så skall det inte vara vackra ord som skrivits ned. Det gäller att leva upp till dem vilket inkluderar att kalla saker som den ena gör för samma sak man kallar det den andra gör.

Det är ett stort rättsligt problem med ”aktivister”. Den biten finns inte helt klara skrivningar om för det som är tillåtet enligt de Mänskliga Rättigheterna har oftast inte något skydd i Genèvekonventionen.

Aktivister i Gaza uppmanas evakuera, GP 16 juli 2014

Mycket viktigt klargörande av Carl Bildt, Sveriges Utrikesminister:

Read Full Post »

Det är bra att Israel går med på den av Egypten föreslagna vapenvilan. Bra, men långt ifrån tillräckligt. För att komma vidare och kunna skapa en framtid för människor oavsett etnisk härkomst och alldeles oavsett religiös tillhörighet, så krävs det att alla parter i konflikten mellan Israel och Hamas, dvs samtliga andra länder och samtliga religiösa ledare i området är beredda att skilja på RÄTTIGHETER och KRAV.

Blockader som inte är sanktionerade av Förenta Nationerna eller Internationella avtal som handling utförd av land eller område som någon part som EJ ÄGER RÄTTIGHETERNA till landet eller området i fråga, strider mot Mänskliga Rättigheterna!

Följande är inte KRAV utan RÄTTIGHET:

Inledningen av

FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer…….

Läs texten och försök förstå vad som står inom de av mig blåmarkerade texterna (subjektivt valt utifrån att jag är utbildad i Historia, Religion m.m.)
Av det ena följer nämligen det andra.

Utgångspunkt är Erkännande av …. lika och obestridliga rättigheter. Observera noga – inget land och ingen etnisk kultur är nämnd eller glömd. Alla människors lika värde är och förblir en oeftergivlig förutsättning för att någon skall kunna säga sig vara för Mänskliga Rättigheter.

Väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck…. följer av ”Alla Människors” lika värde. Ingen människa, ingen grupp och inget land äger rätten att förtrycka någon annan människa, grupp eller land. Förtryck är inte tillåtet enligt de Mänskliga Rättigheterna.

De Rättigheter som Du kräver för Dig själv och för Din etniska/religösa grupp och/eller Ditt land, är Rättigheter som även Din värste fiende har rätten att ställa krav på

Anser Du som individ, oaktat om Du ”bara” är medborgare i ett land eller sitter i Ditt lands regering, Frihandel och Fri Rörlighet för de ”Dina” utifrån gällande Internationella avtal, så är detta samma saker som utifrån samma gällande Internationella avtal gäller Dig och de ”Dina” Rättighet som även Din värste fiende har rätt att begära. Det är inget som Du eller någon annan kan kalla Krav när det gäller Din värste fiende och Rättighet för Dig som ”särskilt utvald”

Hävandet av blockaden mot Gaza är en RÄTTIGHET som följer av FN:s inledning av förklaringen till de Mänskliga Rättigheterna.

Däremot är allt tal från Hamas sida om öppnandet av tunnel mellan Gazaremsan och Egypten ett krav och ett högst orealistiskt, odemokratiskt samt i rådande läge orimligt krav. I lika hög grad som ett land äger rätten att bestämma vilken kontroll och vilka förutsättningarna är för att de enskilda människor som misstänks kunna utgöra fara för landets säkerhet i de av Internationella avtal och/eller FN godkända gränserna för landet, oavsett om denna kontroll utgörs av vanlig tull-/passkontroll eller av specialstyrkor egna eller andras som ser till att de nämnda enskilda människorna inte får en chans att komma till landet,
på samma sätt
äger varje land rätten att freda sitt land utan krav på tunnlar mellan sitt eget land och den som ställer kravet. Krav är förhandlingsbara i senare läge när vapenvila ingåtts. Rättigheter är inte förhandlingsbara alls.

Israel går med på vapenvila, GP 15 juli 2014
Israel går med på vapenvila, Expressen 15 juli 2014
Israel går med på vapenvila, DN 15 juli 2014
Få anfall efter förslag om vapenvila, SvD 15 juli 2014
Hamas säger nej till vapenvila, Aftonbladet 15 juli 2014
Israel säger ja till förslag om eldupphör, Sveriges Radio 15 juli 2014

Vapenvila är bara det första instabila steget som tas. Nästa steg måste med nödvändighet innebära förhandlingar som inleds med att båda sidor i konflikten förklarar sig villiga att acceptera om än inte direkt erkänna den andra sidans Mänskliga Rättigheter. Sedan är vägen lång att vandra innan en fred kan ses längre fram på vägen. Många steg måste tas innan den freden kan uppnås. Under den promenadens gång, oavsett hur lång tid promenaden tar, så MÅSTE båda sidor i konflikten förstå att ingen äger rätt år 2014 att tillgripa blodshämnd. Vi lever inte i ett Medeltida samhälle!

Read Full Post »

Ingen människa och inget land kan skylla på det som hände i det förgångna för att rättfärdiga eget våld utöver det som nöden kräver. Nöden kräver ALDRIG att den enskilde eller det land som varit offer för andras handlingar själva kliver i sina egna förövares skor.

Varje människa och varje lands ledande politiker har eget personligt ansvar för sina egna handlingar. Varje enskild person och varje land har själv att göra sin egen/sitt eget val för att trygg sin egen personliga och/eller sitt lands framtida säkerhet. Det är det som skiljer oss människor, oavsett etnisk härkomst och religion som människan vuxit upp med, från djur.

Det finns inget försvarsargument i påståenden som: Vad människorna i Gaza behöver är en demokratisk regim – en regim som inte är en terrororganisation. Det är Hamas som är problemet – inte Israels självförsvar. Hamas är problemet – inte Israel, Ulf Öfverberg ordförande Samfundet Sverige-Israel Stockholm på SvD Brännpunkt 14 juli 2014

Få viktiga begrepp har varit så misstolkade genom ”Tyck som jag”-syndromet som begreppet Demokrati. Varje problemställning, liten som stor, utgår från personliga subjektiva värderingar. Förmedlade uppgifter som kan vara sanna eller falska, som presenteras i ett eller flera sammanhang med hjälp av olika satser som uttrycker tankar, påståenden och/eller åsikter. Semantiken delar upp Information i Språk, Tankar och Verklighet. Där språket tillhandahåller den formulering som uttrycker Tankarna, där Språket refererar till Verkligheten på samma sätt som tankeinnehållet refererar till Världen/Verkligheten så som den som förmedlar informationen uppfattar/vill uppfatta detta.Definition av begrepp, Facts not Fiction sida Utdrag ur ett PM, Inger E Johansson Göteborg 1999

Allra först: Israel äger inte rätten till Gazaremsan eller till Västbanken. Israel äger heller inte rätten att diktera för de människor som lever på Gazaremsan eller på Västbanken vad begreppet Demokrati står för. Att Israel som själva varit offer i en skala som är svårt att förstå att något folk eller för den delen någon enskild person skall behöva ha blivit utsatt för, är ingen ursäkt för att Israel som land själv väljer att utsätta något annat folk eller någon enskild för våld som drabbar oskyldiga, gamla, sjuka och/eller barn. Ingen enskild eller ett lands ledning kan heller komma med ett enda giltigt argument för att personen/landet som varit offer utifrån detta skall behöva leva i offerrollen under framtida generationer. Det handlar om personligt ansvar för egna beslut och handlingar samt om att vara beredd att ta ansvar för konsekvenserna av sina egna personliga val.

Jag kan förstå var Socialdemokratiska partiordföranden Löfven kommer ifrån när han försvarar sitt eget partis och sin egen personliga ryggsäcks innehåll. För bakgrunden se: Rätt fråga – Sveriges 1900-tals rasism, vilka drabbades? Förstå är inte detsamma som att acceptera.

Löfven står fast vid Facebooksinlägg, GP 14 juli 2014
Löfven står fast vid Facebookinlägg, Expressen 14 juli 2014
Löfven står fast vid Facebookinlägg om Gaza, DN 14 juli 2014
Löfvens förlorade heder, SvD Ledarsidan 14 juli 2014
Löfven står fast vid Facebookinlägg, Aftonbladet 14 juli 2014

Förstå är så långt från acceptera som tänkas kan. Att Sveriges elever i skolor fram till första icke socialdemokratiskt ledda regeringen efter Andra Världskriget fick sig till livs myter i stället för sanningar är något som dåtidens politiker får ta på sitt ansvar. Bakgrunden var självfallet att Svenska Politiker och enskilda, bland dem läroboksförfattare, hade svårt att greppa vad som var dåligt samvete för icke-agerande och icke-försvar av den rasistiska förföljelse som fler än judarna men främst judarna råkat ut för under många hundra år kulminerande i nazisternas folkmord i form av Holocast som vi i Sverige aldrig riktigt gjort upp med.

* Den första myten har sitt ursprung i två händelser som lade grunden för den falska myten om övermänniskan som Sverige stod för i och med att det Rasbiologiska institutet kom tillstånd genom Riksdagsbeslut där i princip alla svenska politiska partier utom de Frisinnade stod bakom.
Om rasbiologins historia i Sverige och om Rasbiologiska institutet. Perspektivet är både internationellt och inhemskt svenskt. Urvalet av historiska uppgifter stammar från antiken, från Carl von Linnés 1700-tal och från Hjalmar Brantings 1900-tal. Sammantaget belyser den breda kunskapsinsamlingen den ytterst lösa faktagrund som inrättandet av institutet vilade på. Källa: Allt som kan mätas är inte vetenskap: en populärhistorisk skrift om Rasbiologiska institutet, ISBN/ISSN: 1653-5332 Distribution: Forum för Levande Historia; levandehistoria.se

Den andra händelsen som lade grund för Sveriges ledande politikers och svenska beslutfattares dåliga samvete var att det var Sverige som tillsammans med Schweiz krävde att det Nazistiska Tyskland skulle stämplas ett ”J” i alla judars pass. Sverige och Schweiz…. två n e u t r a l a länder som ville minska judeinvandringen….

* Den andra myten är myten om ”Palestinamandatet” se Staten Israel och ”Palestinamandatet”, Norah4you 23 maj 2010

* Den tredje myten, myten om Staten Israels rättigheter för att trygga sitt lands Försvar. Myten utgår från den orimliga argumenteringen, cirkelbevis är aldrig bevis på någonting, att det är rätt att försvara sig och sitt land med upptrappning av våld.

Lika osant i fallet Israel som i ett stort antal liknande fall genom Världshistorien. Bland de andra fallen är Korstågens Gud vill det och nutida Krimtartarers påståenden om att de äger/ägde rätten till Krim. (Krimtartarerna är inte ursprungsbefolkning och kom långt senare än Ostrogoter, Ruser och Ryssar till Krimhalvön)

Sedan är det märkligt att så få noterat att det är ”segraren som skriver historien”. Bland de som räknats till terrorister men blev rumsrena inkluderar Folke Bernadottes mördare.

Israel äger själv sitt öde. Förvisso äger Israel rätten att se sig som Offer under historiens gång och in i nutid. Men detta försvarar inte att staten Israel själva begår våldshandlingar mot oskyldiga. Inte ens med ”argumentet” att terrorister gömmer sig bland oskyldiga. Israel är inte ”bara” ett offer. Det är där det stora problemet ligger. Varje människa måste ta personligt ansvar för sina egna beslut och sina egna handlingar. Den som väljer att avsäga sig sitt personliga ansvar, den väljer också att stoppa huvudet i sanden i stället för att växa som människa.

Read Full Post »