Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vårdnadsfrågan’

många gånger när domstolar ger delad vårdnad oavsett om misshandel förekommit eller ej, psykisk eller fysisk, i ett förhållande med barn där föräldrarna går skilda vägar.

Det handlar inte om föräldrars rätt att träffa sina barn. Det handlar inte om barnens rätt till båda sina föräldrar. Det handlar om de enskilda barnens rätt att helt i enlighet med gällande svenska Grundlagar.

Regeringsformens 1 kapitel 2§
2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903). Regeringsformens 1 kap Statsskickets grunder

FN:s BARNKONVENTION
”Artikel 3
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.
Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.
Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn Barnkonventionen

Det är alldeles för många barn som fått se sina föräldrar främst mammor slagna, misshandlade eller mördade. Hur i hela fridens namn kan någon vuxen person tro att det är för barnens bästa som de skall slängas fram och tillbaka, kunna utnyttjas för att kontrollera tidigare sambo eller maka/make, för det är långt ifrån alla barn vars föräldrar inte skiljs pga någon form av misshandel eller missbruk. Det borde vara en självklarhet att i de fall där det förekommit misshandel som är dokumenterad som minst i läkarjournaler, så bör det finnas någon form av skydd för att barnet/barnen skall behöva riskera att behöva åse förnyad misshandel eller att få se en av sina föräldrar mörda den andre. Det skyddet bör enligt mitt förmenande vara knutet till vårdnadsrätten av barn och i allvarligare fall även direkt i domstolsbeslut vid skilsmässa i klartext kräva att tredje part närvar vid alla tillfällen då en misshandlande förälder skall få rätten att träffa sitt barn.

Hon skulle hämta sina två barn – mördades, Aftonbladet 7 maj 2010
Värnamokvinna kan ha dödats inför barnen, KvP 7 maj 2010

Read Full Post »