Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vänern’

Landet reser sig mer i norr än i söder. Vänern har tippat och fortsätter tippa söderut….. Nederbördsområdet för vatten som via bäckar, floder och åar kommer ut i Vänern sträcker sig i verkligheten från Mjösa österut mot svenska gränsen och söderut. Verklig vattenföring, inte korrigerade eller interpolerade värden, finns dokumenterad från mitten av 1800-talet fram till 1955 i Melin Ragnar, Vattenföringen i Sveriges floder, Stockholm 1955 fortsätt med att läsa Göteborgs VA-verks stora utredning från början av 1940-talet. Jmfr dessa faktiska uppmätningar med verkligheten fram till idag. Papperskorg för nya studien som de ärade politikerna vars inhämtade kunskap om landhöjning, nederbörd, Sveriges berggrund, erosion m.m. lämnar mycket övrigt att önska. Tyvärr är de som gjort nya studien inte mycket bättre de. Vetenskaplig? Icke sa Nicke. Geologiska undersökningar gjordes redan på 40-talet, dvs utöver det som presenterades i källorna ovan.

Sedan finns det ett otal verkligt vetenskapliga studier av sediment, erosion, förändringar i strandlinje beroende på landhöjning o.s.v. Studier gjorda av berörda Länstyrelsers Miljövårdsenheter (som det hette på 60-70-talen då studierna gjordes).

Tillbaka till skolbänken och börja om med att läsa lärobok i Geografi avsnitt jorden innan Ni fortsätter yla!

Hotande katastrof vid Vänern kan kosta miljarder,
Leif Sandberg (M) kommunstyrelsens ordf. Hammarö, Torbjörn Bood (S) kommunstyrelsens ordf. Grums, Kent Larsson (M) kommunstyrelsens ordf. Grästorp, Carina Gullberg (S) kommunstyrelsens ordf. Gullspång, Åsa Karlsson (S) kommunstyrelsens ordförande Götene, Per-Samuel Nisser (M) kommunstyrelsens ordf. Karlstad, Bjarne Olsson (S) kommunstyrelsens ordf. Kristinehamn, Kjell Hedvall (S) kommunstyrelsens ordf. Lidköping, Johan Abrahamsson (M) kommunstyrelsens ordf. Mariestad, Robert Svensson (C) kommunstyrelsens ordf. Mellerud, Daniel Bäckström (C) kommunstyrelsens ordf. Säffle, Paul Åkerlund (S) kommunstyrelsens ordf. Trollhättan, Marie Dahlin (S) 1:e vice ordf. kommunstyrelsen Vänersborg, Michael Karlsson (S) kommunstyrelsens ordf. Åmål på DN Debatt 7 februari 2014

Verkligheten är den att det inte är problem med att Vänern flödar över – tvärt om är det mindre vatten i Vänern idag än vad som befarades för 70 år sedan att det skulle bli pga landhöjning samt slam som följer med efter erosion; utsläpp m.m. Att man i Trollhättan inte alltid låter de gamla kända beräknade utsläppen gälla utan ibland dragit ner i förhållande till ursprungliga beräkningar, det är möjligen ett problem söder Vänersborg. Nederbörden i hela nederbördsområdet har INTE ökat alla sådana uppgifter är korrigerade eller interpolerade icke verkligt uppmätta värden för nya studien hör hemma i papperskorgen. Därmed inte sagt att man bör fortsätta bygga så nära strandlinjen i norra delarna av Vänern som man gjort de senaste 40 åren. Inte heller att man fortsatt skall ge undantag för utsläpp som påverkar sedimenteringen. Men det är en helt annan fråga!

Översvämningsrisk oroar kring Vänern, GP 7 februari 2014
Översvämningsrisk oroar kring Vänern, Aftonbladet 7 februari 2014
Översvämningsrisk oroar kring Vänern, SvD 7 februari 2014

Förstår att en del som läser detta undrar hur jag kan vara så 100% säker på detta. Mycket enkelt. Systemprogrammerare 1971 som innan läst matematik och hade som vana, positivistholist som jag är (holist i vetenskapligt förhållningssätt innebär att samla in så mycket data-rådata-som möjligt och en positivistholist samlar alltså in all tillgänglig data på samma sätt som tabellbitare gör skillnaden är att vi därefter analyserar allt utifrån en källkritisk analys där slutanalysen sker med vanliga positivist metodanalysering)
Mina datakunskaper är större än de flesta andras – skrev världens första sökprogram 1980, fick bra betalt för att enbart sälja det för användning inom bibliotekssektorn och liknande. När jag läste Historia 3 och som uppsatsämne valde att skriva om en liten del av Östergötland där alla kända fynd och bosättningar från mitten stenåldern fram till år 1000 relaterat till landhöjning (var faktiskt först att få bättre renomerade att förstå att landhöjning börjar i samma ögonblick som inlandsisen lämnar en punkt, att landhöjning är en retarderad rörelse samt att landhöjningen t.ex. norr om Mälaren (alternativt Vänern) började senare och fortfarande går ‘snabbare’ än söder om sjön. För att kunna göra detta krävdes det att jag utnyttjade mina datakunskaper utöver andra erhållna kunskaper. Vad jag fick göra var att se på hela norra halvklotet samt att utifrån 43 variabler (inte 7-10 som snillen som går och tror på klimathot använt utöver att de falsifierat verkliga fakta) och räkna ut landhöjning vattennivåer strandkanter för samtliga världshav. Detta krävdes för att få klarhet i vad som hände före det sk. Svea Fall, dvs när vattnet bröt igenom från det avsnörda nu kallade Östersjön över Sverige o.s.v.

Bland de saker jag gjorde noggrann analys av var Vänern. Vänern snördes av från Västerhavet långt senare än vad många tror idag. En arkeolog här i Göteborg skrev en avhandling i slutet av 90-talet början av 2000-talet som gav korrekta värden trots att många ifrågasatte hans havsnivåer. Men det är en annan femma. Vad som inte är en annan femma är att det var möjligt att i princip vada från Kållandsö över till västra Värmland stor del av året, dvs inte enbart under vintern, så sent som när de första pilgrimsvandringarna gjordes till Trondheim. Vilket är intressant läsning för de som orkar ge sig in att läsa medeltida texter. Men också det är en annan femma. Jag har full koll på Vänern. Problemet med Vänern är inte det politikerna försöker inbilla oss att de tror. För nog måste det vara försök till inbillning så urbota okunniga om Sveriges geologiska historia kan de väl ändå inte vara?

Lämplig läsning för okunniga politiker: Magnusson N H, Thorslund P, Brotzen F, Asklund B och Kulling O: Beskrivning till karta över Sveriges berggrund, Sveriges Geologiska Undersökning, Serie Ba 16, Stockholm 1962 samt att gå till gamla armearkivet i t.ex. Linköping och se de numera öppna tidigaste kartorna från områden runt Vänern så som de tidigt karterades för att finnas på karta för Sveriges försvar. Tidigt innan någon ens kom på tanken med Generalstabskartorna långt senare. Tar lite tid att gå igenom om man inte, som jag själv, är van att läsa samt rita kartor….. men alla lärde sig inte hantera teodolit innan de började skolan 😛

Read Full Post »

är två verkliga faktorer som klimatfantasterna än en gång lyckats missa.

Vi tar det lite lätt från början. Nederbördsområdet som påverkar Göta Älv sträcker sig upp till Glomma i Norge. Det är endast delar av den totala nederbörden som faller uppströms främst de Värmländska älvarna som når Vänern. För tillförlitlig äldre statistik vänligen läs Melin Ragnar, Vattenföringen i Sveriges floder, Stockholm 1955 och jämför med dagens kubikmeter/sekund vid olika platser under olika år. Redan där placerar sig klimatfantasterna i skamvrån.

Så fortsätter vi enkelt med att konstatera att Sveriges berggrund är väsentlig, inte bara området kring nedre delen av Göta Älv. För lämplig läsning rekommenderar jag: Magnusson N H, Thorslund P, Brotzen F, Asklund B och Kulling O: Beskrivning till karta över Sveriges berggrund, Sveriges Geologiska Undersökning, Serie Ba 16, Stockholm 1962

För de som tror att nya tiders datamodeller är tillförlitliga, glöm det. Som varande systemprogrammerare i grunden (1971) är det skrämmande när man som jag haft tillgång till, ett snille skickade mig både program och ‘korrigeringsvärden’, ser vad lite faktorer som de som gjort modellerna använt sig av. När jag själv för min C-uppsats i Historia Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider, C-uppsats historia (även kallad Historia 3) Samhällsvetenskapliga institutionen vid Linköpings universitet 1993, hade att beräkna Östersjöns vattennivåer samt landhöjning från stenåldern fram till år 1000 e.Kr. krävdes mer än 40 olika variabler för att fastställa havsnivån i Atlanten, landhöjning och vattennivåer längs Kattegatt, Skagerack och Nordsjön, för att inte tala om hur landhöjningen påverkade utflödet via Bälten och Öresund. (Jag är systemprogrammerare från början…)

Men så det där med landhöjning. Se Landhöjning svensk text, Norah4history sida Se även Grundkurs i geologi för svenska klimatfantaster, Norah4you 19 november 2008

Så var det det där med Archimedes princip. Den gäller oavsett om det är land som tryckts ner av is eller om det är ett isberg eller större drivisområden, även hela Arktis, som har någon form av mark/isvolym som tränger undan vatten. Havsvattenytan stiger inte för att glaciärer eller Arktis smälter. Går gärna igenom den biten från grunden om någon så önskar. Tills vidare är det nog enklast att få er att förstå principen genom att ni lägger en isbit i ett glasvatten och markerar vattennivån. Observera att densiteten i is inte är samma som i vatten och försök komma ihåg det ni lärde er som barn att när vattnet fryser till is utvidgar sig ‘vattnet’…….

När det gäller Göteborg är det ingen som helst risk för skräckscenariot. Inte ens en promille till risk. Varför? Vi har både landhöjning, observera att hela Sverige tippar och att Vänern tippat så mycket bara sedan början av medeltiden att öar som fanns för de som vandrade och bara bitvis använde båt under helgonvandringar från Kållandsö och norrut numera ligger som grund eller tvingats muddras bort norr Kållandsö samtidigt som Vänerns vattennivå i norr, mot Karlstad, sjunkit (!). Jämför med Vättern som är ett mycket bra exempel på hur landhöjningen fått hela Ferroscandia att tippa. ”Omkring 7.700 f.Kr avskiljdes Vättern från Yoldiahavet. Strandlinjen i Motala låg då 4 m under nuvarande strandlinje. Nordliga strandkanten av Vättern låg 12 m över samt södra strandkanten 43 m under Vätterns nuvarande strandlinje. En snabbare landhöjning i norr än i söder ledde till en ännu pågående tippning av Vättern som omkring 5.700 f.Kr resulterade i bildandet av Motala Ström” Källa: Johansson Inger E, Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider, C-uppsats Historia Samhällsvetenskapliga institutionen vid Linköpings universitet 1993
Fakta hämtad bl.a. från Håkansson Lars, Ahl Thorsten; SNV PM740 NLU Rapport 88 , Uppsala 1976, sid 12 ff

Skräckbilden visar ett Göteborg under vatten, GP 9 juni 2011

Tillägg 20 augusti 2011 01.02
Nu går klimatfantasten Per Holmgren i fällan återigen. Om hundra år vill ingen bo i Göteborg, GP 20 augusti 2011
Ingen kommer att vilja bo i Göteborg, Aftonbladet 20 augusti 2011

Inte bara har han glömt bort landhöjningen som ingalunda avstannat norr (uppströms Göteborg) inom Göta Älvs vattenområde, inte bara har han glömt bort Archimedes princip, han har antingen glömt bort eller känner inte till att ekonomhistoriker är de som sitter inne med kunskaper om verkligt historiskt väder; dvs inte bara de 10-100 år som i bästa fall går att få fram ur SMHI-s register utan det som finns noterat vid t.ex. slussar, hamnar m.m. från 1500-talet och framåt…… vad gäller Göteborg är Göteborgs drätselkammares arkiv ett utmärkt ställe att leta sanna och inte databeräknade uppgifter om hur vädret var i äldre tider….. eller så hade han kunnat ta kontakt med Göteborgs VA-verk. Läst igenom de skrifter som gavs ut under första halvan av 1940-talet och som redan de motsäger hans fantasier. För att inte tala om att vattenföringen finns att slå upp i
Ragnar Melin, Vattenföringen i Sveriges floder som redan nämnts ovan, där Melin noga redovisar de verkliga siffrorna så långt tillbaka de går att finna i svenska registeranteckningar 🙂

Verkligheten är den, att större delen av innevarande år, så sent som i början av veckan, så kunde man se att vattennivån inte stigit sedan 1700-talet i våra kanaler. Hur? de avlopp som en del finare hus använde sig av mynnar ut en bra bit ovan vattennivån. Vattennivån i Göteborg varierar men har inte varit värre senare år vid pålandsvind och stor nederbörd än vad den var om någon ger sig till att kolla väder i tidningar utgivna längre tillbaka än de senaste 20 åren….. men det tar ju tid att sätta sig ner och göra hemläxan 😛
Bakläxa igen Pär Holmgren!

Tillägg 20.57 20 augusti 2011 Om hundra år vill ingen bo i Malmö eller Göteborg, GT 20 auagusti 2011
Om 100 år vill ingen bo i Göteborg, SvD 20 augusti 2011

Read Full Post »