Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vänern tippar’

Landet reser sig mer i norr än i söder. Vänern har tippat och fortsätter tippa söderut….. Nederbördsområdet för vatten som via bäckar, floder och åar kommer ut i Vänern sträcker sig i verkligheten från Mjösa österut mot svenska gränsen och söderut. Verklig vattenföring, inte korrigerade eller interpolerade värden, finns dokumenterad från mitten av 1800-talet fram till 1955 i Melin Ragnar, Vattenföringen i Sveriges floder, Stockholm 1955 fortsätt med att läsa Göteborgs VA-verks stora utredning från början av 1940-talet. Jmfr dessa faktiska uppmätningar med verkligheten fram till idag. Papperskorg för nya studien som de ärade politikerna vars inhämtade kunskap om landhöjning, nederbörd, Sveriges berggrund, erosion m.m. lämnar mycket övrigt att önska. Tyvärr är de som gjort nya studien inte mycket bättre de. Vetenskaplig? Icke sa Nicke. Geologiska undersökningar gjordes redan på 40-talet, dvs utöver det som presenterades i källorna ovan.

Sedan finns det ett otal verkligt vetenskapliga studier av sediment, erosion, förändringar i strandlinje beroende på landhöjning o.s.v. Studier gjorda av berörda Länstyrelsers Miljövårdsenheter (som det hette på 60-70-talen då studierna gjordes).

Tillbaka till skolbänken och börja om med att läsa lärobok i Geografi avsnitt jorden innan Ni fortsätter yla!

Hotande katastrof vid Vänern kan kosta miljarder,
Leif Sandberg (M) kommunstyrelsens ordf. Hammarö, Torbjörn Bood (S) kommunstyrelsens ordf. Grums, Kent Larsson (M) kommunstyrelsens ordf. Grästorp, Carina Gullberg (S) kommunstyrelsens ordf. Gullspång, Åsa Karlsson (S) kommunstyrelsens ordförande Götene, Per-Samuel Nisser (M) kommunstyrelsens ordf. Karlstad, Bjarne Olsson (S) kommunstyrelsens ordf. Kristinehamn, Kjell Hedvall (S) kommunstyrelsens ordf. Lidköping, Johan Abrahamsson (M) kommunstyrelsens ordf. Mariestad, Robert Svensson (C) kommunstyrelsens ordf. Mellerud, Daniel Bäckström (C) kommunstyrelsens ordf. Säffle, Paul Åkerlund (S) kommunstyrelsens ordf. Trollhättan, Marie Dahlin (S) 1:e vice ordf. kommunstyrelsen Vänersborg, Michael Karlsson (S) kommunstyrelsens ordf. Åmål på DN Debatt 7 februari 2014

Verkligheten är den att det inte är problem med att Vänern flödar över – tvärt om är det mindre vatten i Vänern idag än vad som befarades för 70 år sedan att det skulle bli pga landhöjning samt slam som följer med efter erosion; utsläpp m.m. Att man i Trollhättan inte alltid låter de gamla kända beräknade utsläppen gälla utan ibland dragit ner i förhållande till ursprungliga beräkningar, det är möjligen ett problem söder Vänersborg. Nederbörden i hela nederbördsområdet har INTE ökat alla sådana uppgifter är korrigerade eller interpolerade icke verkligt uppmätta värden för nya studien hör hemma i papperskorgen. Därmed inte sagt att man bör fortsätta bygga så nära strandlinjen i norra delarna av Vänern som man gjort de senaste 40 åren. Inte heller att man fortsatt skall ge undantag för utsläpp som påverkar sedimenteringen. Men det är en helt annan fråga!

Översvämningsrisk oroar kring Vänern, GP 7 februari 2014
Översvämningsrisk oroar kring Vänern, Aftonbladet 7 februari 2014
Översvämningsrisk oroar kring Vänern, SvD 7 februari 2014

Förstår att en del som läser detta undrar hur jag kan vara så 100% säker på detta. Mycket enkelt. Systemprogrammerare 1971 som innan läst matematik och hade som vana, positivistholist som jag är (holist i vetenskapligt förhållningssätt innebär att samla in så mycket data-rådata-som möjligt och en positivistholist samlar alltså in all tillgänglig data på samma sätt som tabellbitare gör skillnaden är att vi därefter analyserar allt utifrån en källkritisk analys där slutanalysen sker med vanliga positivist metodanalysering)
Mina datakunskaper är större än de flesta andras – skrev världens första sökprogram 1980, fick bra betalt för att enbart sälja det för användning inom bibliotekssektorn och liknande. När jag läste Historia 3 och som uppsatsämne valde att skriva om en liten del av Östergötland där alla kända fynd och bosättningar från mitten stenåldern fram till år 1000 relaterat till landhöjning (var faktiskt först att få bättre renomerade att förstå att landhöjning börjar i samma ögonblick som inlandsisen lämnar en punkt, att landhöjning är en retarderad rörelse samt att landhöjningen t.ex. norr om Mälaren (alternativt Vänern) började senare och fortfarande går ‘snabbare’ än söder om sjön. För att kunna göra detta krävdes det att jag utnyttjade mina datakunskaper utöver andra erhållna kunskaper. Vad jag fick göra var att se på hela norra halvklotet samt att utifrån 43 variabler (inte 7-10 som snillen som går och tror på klimathot använt utöver att de falsifierat verkliga fakta) och räkna ut landhöjning vattennivåer strandkanter för samtliga världshav. Detta krävdes för att få klarhet i vad som hände före det sk. Svea Fall, dvs när vattnet bröt igenom från det avsnörda nu kallade Östersjön över Sverige o.s.v.

Bland de saker jag gjorde noggrann analys av var Vänern. Vänern snördes av från Västerhavet långt senare än vad många tror idag. En arkeolog här i Göteborg skrev en avhandling i slutet av 90-talet början av 2000-talet som gav korrekta värden trots att många ifrågasatte hans havsnivåer. Men det är en annan femma. Vad som inte är en annan femma är att det var möjligt att i princip vada från Kållandsö över till västra Värmland stor del av året, dvs inte enbart under vintern, så sent som när de första pilgrimsvandringarna gjordes till Trondheim. Vilket är intressant läsning för de som orkar ge sig in att läsa medeltida texter. Men också det är en annan femma. Jag har full koll på Vänern. Problemet med Vänern är inte det politikerna försöker inbilla oss att de tror. För nog måste det vara försök till inbillning så urbota okunniga om Sveriges geologiska historia kan de väl ändå inte vara?

Lämplig läsning för okunniga politiker: Magnusson N H, Thorslund P, Brotzen F, Asklund B och Kulling O: Beskrivning till karta över Sveriges berggrund, Sveriges Geologiska Undersökning, Serie Ba 16, Stockholm 1962 samt att gå till gamla armearkivet i t.ex. Linköping och se de numera öppna tidigaste kartorna från områden runt Vänern så som de tidigt karterades för att finnas på karta för Sveriges försvar. Tidigt innan någon ens kom på tanken med Generalstabskartorna långt senare. Tar lite tid att gå igenom om man inte, som jag själv, är van att läsa samt rita kartor….. men alla lärde sig inte hantera teodolit innan de började skolan 😛

Read Full Post »

Tänk om t.ex. Göteborgs Posten gick ner i sina egna arkiv, till att börja med, och gick igenom sina medelvattenstånd som förr i tiden ofta publicerades. Att så var fallet vet jag, inte bara för att det också är möjligt att se i Göteborgs vallgravar att vattenytan påverkas av det den alltid gjort, vindriktningar och lufttryck…..

I vallgravarna går det att se avloppen från de äldsta husen i centrum, för det fanns sådana som mynnade och fortfarande mynnar ut i vallgravarna, avlopp som så sent som i min barndom sällan var synliga för vattenytan i vallgravarna var oftare HÖGRE förr. Alla som väntar på spårvagn eller buss i Brunnsparken kan själva dag för dag se verkligt inte dessa korrigerade datamodeller som inte är korrekta matematiska beräkningar ens om dessa korrigerade värden varit korrekta. Jämför dina egna observationer på mätstickan i vallgraven mellan Nordstan och Palace Hotell-där 5:an och 10:ans spårvagn går med lufttrycket och vindriktningen. Gör du som jag gjorde under många år egna observationer, så ser du själv hur tokigt dessa korrigerade värden är redan innan du lärt dig att det som SMHI och några snurren på SGI fått för sig om framtidens Göteborg saknar all vetenskapsteoretisk grund!

Vi tar det från början. Landet stiger saktare här i Göteborg än den gör t.ex. i Karlstad. Dock stiger inte landet så sakta som det påstås på den modell som godtagits politiskt(!) som vore den riktig. Det som påverkar är inte någon som helst höjning av havsytan, den är en chimär som bäst förstås om varje person som tvivlar på chimären går tillbaka till läroböckerna som skrevs före detta spektakel till klimatskojeri började.

* Havsyta är ALDRIG ett exakt mått. När man vetenskapligt talar om havsnivåer så är det medelvärden över en lång period, minst ett år, där man jämför högsta och lägsta värde under dygn. Glöm aldrig bort månens dragningskraft på vatten.Fakta om jorden

Havsyta är alltså aldrig något fixt värde. Vattenytan i världshaven är beroende på månens och solens placering i förhållande till den mätpunkt (GPS-punkt) som vi mäter havsytan vid. Ute på öppet hav kan havsytan under en och samma dag variera med flera tiotal meter. Vid våra kuster, Sveriges, kan den variera med mer än 40 cm under en och samma dag med samma lufttryck och vindriktning. I Östersjön varierar det som är verkligt uppmätt medelvattennivå med mer än 1,5 meter upp och ner under ett år.

Medelvattennivå mäts, eller rättare sagt skall mätas, dag för dag, man har i alla tider förr gjort noggranna mätningar (som redovisades i t.ex. GP och GHT (på sin tid) där medelvattenståndet under föregående dag redovisats.

* Det är inte i Göta Älvs inlopp som det finns risk för att vattennivån påverkas av någon som helst havsnivåhöjning. Har herrskapet inte ens lärt sig att Archimedes princip gäller även land som tryckts ner av inlandsisen eller av glaciärer? När is smälter, så reser sig landet som legat under. När is ligger i vatten och smälter, så höjs INTE vattenytan. Lika lite som om du har en isbit i ett glas och häller vatten så att det kommer upp till kanten. Står glaset stadigt, så inte rinner det över när isen smälter! Har folk helt glömt bort att fruset vatten utvidgar sig. Läs först om densitet och om vattens olika tillstånd sedan om Archimedes princip innan ni fortsätter vela!

Det enda problem som Göteborg och Kungälv har utöver igenslamning är att Göta Älvs nederbördsområde precis som VA-verket redovisade i sin egen årsskrift på 1940-talet är området från Mjösa (Norge) där en del av nederbörden som faller är den som vi får via Klarälven ner till Vänern och som påverkar Göta Älv på två sätt: Först beroende på nederbörden som fallit över området norr Ostfold upp till Mjösa och in mot Värmlandsgränsen samt att landhöjningen är större i norra Vänern än i södra.

Verkliga värden på vattenmängder, inklusive korrekta uppgifter om de betydligt större nederbördsmängderna som fallit och ökat kubikvattenmängden som passerat ett stort antal orter från Klarälvens norra delar ner via Göta Älv finns noterade från 1860-talet framåt OCH publicerade i Melin Ragnar, Vattenföringen i Sveriges floder, Stockholm 1955 Där finns det vattenföring som är betydligt större än dagens…… faktiskt uppmätta värden korrigerade extrapolerade värden som saknar kontakt med verkligheten.

Framtidens Göteborg
Det som kommer att hända, är att mer vatten kommer att flöda ut via Göta Älv pga landhöjning i norra Vänern, Vänern tippar och har tippat så att vem som helst som gör sig besvär att läsa faktiskt uppmätt vattendjup förr i tiden kan se att detta sker t.ex. genom att kontrollera vattendjup på äldre noggranna sjökort och jämföra med dagens. Som jämförelse skall nämnas att Vättern tippat Omkring 7.700 f.Kr avskiljdes Vättern från Yoldiahavet. Strandlinjen i Motala låg då 4 m under nuvarande strandlinje. Nordliga strandkanten av Vättern låg 12 m över samt södra strandkanten 43 m under Vätterns nuvarande strandlinje Källa: Håkansson Lars, Ahl Thorsten; SNV PM740 NLU Rapport 88 , Uppsala 1976, sid 12 ff Liknande gäller för Vänern. I Vänerns fall har landhöjningen i norr påverkat så mycket att det t.o.m. är synligt på foton från området Vänersborg-Trollhättan under de 150 år som jag själv äger foton från…

Finns en hel del mer att säga. Men allra först uppmanar jag varenda en som fortfarande tror att det förekommer ett CO2-hot att gå till So much ice in Antarctica that a research vessel gets stuck in summer, wattsupwiththat 2013/12/26 För så mycket kan väl folk ändå idag att de vet att det är sommar på södra halvklotet när vi har vinter här? Finns en hel del där om de avslöjade förfalskningar som sk. experter som varit de ledande i CO2-hotfrågan tvingats erkänna.

Barriärer kan skydda Göteborg mot vatten, GP 27 december 2013 Rödgröna rörans konsulter förnekar sig inte. De är värre än vad så. De har planer på att sänka(!) 45:an och E6:an 1,5 meter vilket oavsett allt annat de inte ens räknat med kostnaderna av att stort antal av Göteborgs matarledningar av vatten samt avloppsledningar ligger nära den nivån just där…… gissa vad kostnaderna de inte räknat med i Västlänkprojektet kommer att gå på enbart för de nya ledningarna och de tre vattenpumpar som kommer att krävas för att kunna leverera rent respektive avfallsvatten dit de skall?

Read Full Post »