Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Våld mot tjänsteman’

I Sverige gäller SVENSKA LAGAR.

Det är beklagligt men i sig mycket allvarligt att det finns de som försöker skylla på Svensk Polis som helt i enlighet med gällande Svenska Lagar avvisar de som utan mötestillstånd oavsett skäl samlas på sjukhusområde. Sjukhusområde är Inte Allmän Plats där vem som helst äger rätten att samlas för att någon anhörig eller vän ligger på sjukhuset. Avdelningar på svenska sjukhus har besökstider och de måste följas. Vad som gäller i andra länder och enligt andra seder än de vi är vana vid sedan generationer i Sverige, det gäller i andra länder. inte här!

Polisen började, vi var inte stökiga, GT 15 februari 2015
Bråk vid Sahlgrenska på söndagen, GP 15 februari 2015

Saknar betydelse om Ni var stökiga – När polis säger att Ni måste avlägsna Er från platsen, SÅ ÄR NI SKYLDIGA ATT GÖRA DETTA OAVSETT OM NI ÄR SVENSKA MEDBORGARE ELLER EJ. För icke svenska medborgare kan svenska Fri- och Rättigheter begränsas ytterligare!

* ALLA som av Polis eller i förekommande fall Ordningsvakt är SKYLDIGA att utan motstånd följa polis/ordningsvakts uppmaning oavsett om denna är att gå från platsen eller att identifiera sig på uppmaning eller om det handlar om att polis beslutar att ta en person med för samtal/förhör

* Varken Sjukhusområde eller Skolområde är Allmän Plats
INTE ens på Allmän Plats är det tillåtet att samlas hur som helst! Mötesfriheten har begränsningar och krav. Polisen SKALL åtlydas DIREKT om Du blir uppmanad gå ifrån det område Du befinner dig!

Regeringsformen
2 kap Grundläggande Fri- och Rättigheter

Förutsättningar för begränsningar i Fri- och Rättigheter
24 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.

Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Lag (2010:1408).

25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),
2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),
3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),
5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),
6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),
7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §),
8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),
9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket), och 10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).

Norah4you's Weblog

Vådan av Alla skall med Skolans okunskapssyn syns klart i Trygghetsvärd: Polisen går för hårt fram, GP 6 januari 2014 Den uppkomna okunskapen beror på att alldeles för många lärare i Samhällskunskap varit antingen ämnes-/stadie-obehöriga eller ännu oftare inte alls behöriga lärare…..

Detta gäller i Sverige, även i Rödgrönblå rörans Göteborg. Ämnes- och stadiebehöriga lärare bör ha gått igenom detta redan i 7:an med definitivt sett till att alla elever som skall få godkänt (numera E) i ämnet Samhällskunskap i 9:an har förståelse för vad detta innebär!

Polislag (1984:387)
Allmänna bestämmelser
Polisverksamhetens ändamål

VISSA BEFOGENHETER FÖR POLISMÄNNEN

Användning av våld

10 § En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, om

1. han möts med våld eller hot om våld,

2. någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas…

Visa originalinlägg 914 fler ord

Read Full Post »

Vådan av Alla skall med Skolans okunskapssyn syns klart i Trygghetsvärd: Polisen går för hårt fram, GP 6 januari 2014 Den uppkomna okunskapen beror på att alldeles för många lärare i Samhällskunskap varit antingen ämnes-/stadie-obehöriga eller ännu oftare inte alls behöriga lärare…..

Detta gäller i Sverige, även i Rödgrönblå rörans Göteborg. Ämnes- och stadiebehöriga lärare bör ha gått igenom detta redan i 7:an med definitivt sett till att alla elever som skall få godkänt (numera E) i ämnet Samhällskunskap i 9:an har förståelse för vad detta innebär!

Polislag (1984:387)
Allmänna bestämmelser
Polisverksamhetens ändamål

VISSA BEFOGENHETER FÖR POLISMÄNNEN

Användning av våld

10 § En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, om

1. han möts med våld eller hot om våld,

2. någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas friheten försöker undkomma eller polismannen annars möts av motstånd när han skall verkställa ett sådant frihetsberövande,

3. det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa eller värdefull egendom eller för omfattande skada i miljön,

4. polismannen med laga stöd skall avvisa eller avlägsna någon från ett visst område eller utrymme eller verkställa eller biträda vid kroppsvisitation, kroppsbesiktning eller annan liknande åtgärd, vid beslag eller annat omhändertagande av egendom eller vid sådan husrannsakan som avses i rättegångsbalken,

5. polismannen med laga stöd skall stoppa ett fordon eller annat transportmedel eller skall kontrollera ett fordon eller ett fordons last,

6. polismannen annars med laga stöd har att bereda sig tillträde till, avspärra, tillstänga eller utrymma byggnad, rum eller område, biträda någon i myndighetsutövning med en sådan eller någon liknande åtgärd eller vid exekutiv förrättning enligt vad som är föreskrivet därom, eller

7. åtgärden i annat fall är oundgängligen nödvändig för den allmänna ordningens eller säkerhetens upprätthållande och det är uppenbart att den inte kan genomföras utan våld.

I fall som avses i första stycket 4 och 6 får våld mot person brukas endast om polismannen eller den som han biträder möts av motstånd.

Om rätt att i vissa fall bruka våld finns i övrigt föreskrifter i 24 kap. brottsbalken.
Lag (2002:577).

KONKRET FALL 6 januari 2015: Polisen såg genom fönstret hur en man gav sig på en kvinna med kniv i Gällstad.

Mannen högg kvinnan flera gånger, bland annat i huvudet och i ryggen.

– Patrullen går in och försöker avleda handlingen med bland annat batong. Det hjälper inte så vi övertar kvinnans nödvärnsrätt och skjuter verkanseld mot mannen, säger Joakim Hansson, biträdande vakthavande befäl vid polisen i Västra Götaland.Man sköts av polis när han knivhögg kvinna, GT 6 januari 2015

Först går polisen in enligt §10 punkt 3 vid hotet ser att man verkställer hotet och då får polis överta kvinnans nödvärnsrätt enligt Brottsbalken. Polis får utöver att överta kvinnans nödvärnsrätt i detta läget använda sig av §10:7 i Polislagen. Dvs. Polisen får till skillnad från civil person öka graden av våld. Om du själv ingriper i liknande situation skulle du möjligen kunna få använda något att slå mot mannen med, men aldrig pistol. Inte i Sverige. Här krävs det i den situationen skrivning gällande polis och den gäller bara för polis.

KONKRET FALL 6 januari 2015: ….Fjädermolnsgatan i Länsmansgården. En person hade ringt in och berättat att det bråkades i en lägenhet.

Under insatsen tvingades polisen sätta handbojor på en av de inblandade och i tumultet fick en av poliserna ett slag mot käken.

En person greps för misshandel och våld mot tjänsteman.Polis skadad vid insats, GP 6 januari 2015

Polisen kommer till platsen finner att ingripande enligt Grundtext i § 10 föreligger. Under det ingripandet gör en person motstånd -> personen skall då ha handfängsel/handbojor Polisen blir slagen – Brottsrubricering Misshandel (som minst i det fall som orsakade polisingripandet) Våld mot tjänsteman (Varje person som vistas i Sverige om brukar våld även det som en del naivt kallar aktivt motstånd, SKALL avvisiteras, få handfängsel och är skyldig att utan minsta våld följa med polisman! Om så inte sker begår personen Våld mot tjänsteman enligt Brottsbalken!)

Viktigt att påpeka är att ALLA som av Polis eller i förekommande fall Ordningsvakt är SKYLDIGA att utan motstånd följa polis/ordningsvakts uppmaning oavsett om denna är att gå från platsen eller att identifiera sig på uppmaning eller om det handlar om att polis beslutar att ta en person med för samtal/förhör etc. Även en ordningsvakt i Sverige får vid t.ex. huliganaktioner ingripa i polis ställe och uppmana person att följa med – om personen gör motstånd skall handfängsel brukas och får vid behov batong brukas för att föra med person till lokal där polis inväntas.

KONKRET FALL 5 januari 2015 Vid Hammarkulletorget kastade ungdomar först sten mot en ruta. När den boende öppnade fönstret sköts en raket in i rummet och en gardin började brinna. Branden kunde dock släckas av den som bodde i lägenheten.

Tio minuter senare fick polisen larm om att en raket slängts in genom en brevlåda i Sandeslätt. Raketen exploderade inne i lägenheten och lägenhetsinnehavaren uppges vara mycket skärrad. Skadorna blev dock inte värre än brännskador på en matta.

Vid halv sju kastade någon in smällare genom ett brevinkast på Bredfjällsgatan i Hammarkullen. Även där kunde de boende själva släcka branden.

Även polisen attackerades när de anlände.Lägenheter attackerade med smällare i Hammarkullen, GP 5 januari 2015

Sten mot en ruta är skäl för polis att ingripa. Raket in i rummet hos den vars ruta krossats innebär att § 10:3 situation råder. När polisen attackeras (oavsett av vem eller hur) när de kommer för att ingripa enligt § 10:3 råder utöver Våld mot tjänsteman enligt Brottsbalken samma rättigheter/skyldigheter för polisen som i fall 1 och 2 att ingripa.

INGEN som bor eller vistas i Sverige äger rätt att göra annat än följa polismans uppmaning och all aktivt motstånd ger polisman rätt och skyldighet enligt § 10:7 att använda det som Trygghetsvärden falskeligen påstår vara ingripande där hon ansåg att ”polisen gått för hårt fram”. Polisen får gå ännu hårdare fram om så är nödvändigt för att bli åtlydda! Såväl Polislag, Regeringsformens undantag för Fri- och Rättigheter samt Brottsbalk har den polis som i sådan situation Svenska Lagar och Svensk Grundlag bakom sitt ingripande då han/hon ingriper på det sätt som förekommit i Angered, Hammarkullen, Biskopsgården m.fl. ställen.

I Sverige gäller Svensk Grundlag och Svenska Lagar.

Read Full Post »

Läser att Kalle Anka sprider grön laser. Ja, den laser som skickas ut skall för all del vara ofarlig…. men när det finns många föräldrar som ändå är så dumma att de skaffar sina barn grön laser som inte heller skall vara farlig, men i verkligheten är det. Jag vet har i min familj sådan som drabbats och det är inte roligt.

Hur i hela fridens namn tänkte Egmont Kärnan? Det finns nämligen inte ett enda lagligt skäl för att barn och ungdomar skall ha och använda ens ‘ofarlig’ grön laser! Än mindre skäl att skicka ut och stimulera intresse efter en produkt som när barnet/den unge nästa gång ser i affär eller rekvirerar över nät till falsk adress (enligt uppgift förekommit i en del av Tuve att unga beställt i andras namn och passat på post och tagit leveransblankett). Används en grön laser som vapen och skadar någons öga även om det står på laserinformationen att den skall vara ofarlig, så räknas lasern som ett vapen.
Hur dum får man vara?

Kalle Anka sprider grön laser, GP 23 december 2011

Se även Vållande av kroppsskada inte bara misshandel, Norah4you 3 november 2011

Tillägg julafton 12.25 ”En 17-åring stoppades och hans laserpekare togs i beslag. Om den visar sig tillräckligt stark kan 17-åringen misstänkas för brott mot strålskyddslagen, rapporterar SR Kronoberg.
Ljuset från grön laser kan ge bestående ögonskador
.” Lyste med laserpekaren – togs av polis, KvP 24 december 2011
Detta är något föräldrar som tror att de gröna laser de köpt till sina barn är ofarliga. Långt ifrån alla av de sk. ofarliga gröna laserpekarna har ‘laglig’ styrka. När de sk. lekpekarna kommer in till SKL i Linköping visar det sig vad verkliga värden är. Oavsett det, så har svensk polis rättighet att ta gröna laserpekare som riktas mot människor, dvs används som vapen, i beslag. Helt riktigt!

Read Full Post »

när någon riktar en laserpekare mot buss-/spårvagnsförares ansikte gäller inte bara misshandelsparagrafen i Brottsbalken. Det är allvarligare än så enligt Brottsbalken om den som träffas drabbas av skada. Såväl föräldrar som många andra har missat två bitar av vår svenska lagstiftning:

BROTTSBALKEN
Kap 3 Om brott mot liv och hälsa

”5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393).”

Det betyder i klartext för Dig som vet om eller ännu värre själv köpt vad Du anser vara ‘laglig’ laser att polisen har rätt att beslagta det vapen som Ditt barn använt, för även en laserpekare som används riktad mot en persons ansikte är att betrakta som vapen, samt att det är Statens Kriminaltekniska Laboratorium i Linköping som undersöker om lasern verkligen är laglig – INTE alla som säljs som lagliga är under gränsen för vad som är lagligt att äga, men aldrig lagligt att rikta mot annan persons ögon. Inte lagligt att skada någon i något sammanhang. Det betyder vidare att Ditt barn om det äger en grön laser och riktar det mot någon förares ansikte, så blir det som minst en polisutredning och inkopplande av sociala myndigheter även om Ditt barn är under 15 år. Vållar Ditt barn skada kan Du som förälder bli skadeståndsskyldigt.

Vållar Ditt barn ögonskada på en kollektivtrafikförare, en polisman eller annan kommunal/statligt anställd tjänsteman, så är det också en form av våld mot tjänsteman. Det DU och DITT BARN bör ha kännedom om är att en notering före 15 års ålder kan leda till att Ditt barn inte får börja övningsköra eller ta körkort när de andra jämnåriga får det.

Vållar Ditt barn en skada på en buss- eller spårvagnsförare så innebär det även risker för de resande i deras vagnars säkerhet. Skulle en olycka hända, så gäller inte någon av våra svenska försäkringar som vi populärt kallade ‘drulleförsäkringar’ förr. Det innebär att Du om Ditt barn är minderårigt under 15 år eller Ditt barn själv om det är över 15 år blir skadeståndsskyldigt för all vållad skada utan chans att välta över kostnaderna på något försäkringsbolag!

Vågar Du verkligen lita på Ditt barn att Ditt barn aldrig någonsin skulle rikta en laserpekare mot någon som kör? Inte ens låna ut sin laserpekare till en kompis och denne rikta den mot någons ansikte? Vore jag förälder till barn i utsatta områden, så skulle jag som minst gå ut på kvällarna och se vad mitt barn gjorde.

Laserpekare räknas som vapen om det används som vapen vilket det gör om den riktas mot någons ansikte så ögon träffas. Då gäller även vapenlagen, vilket den också gör om den laserpekare Du/Ditt barn köpt för barnets räkning i verkligheten har större styrka än den som är laglig – vapenlagen gäller alltså om styrkan är högre även om den sägs vara lägre. Det är DU SOM FÖRÄLDER SOM MÅSTE TA DITT ANSVAR INNAN DITT BARN VÅLLAR PERSONSKADA!

Ny laserattack mot spårvagn, GP 3 oktober 2011

Sedan är det så att alla vuxna borde vara observanta – dras buss- eller spårvagnstrafik in, vilket den ofta gör barn/ungdomar/oförstående vuxna använt laserpekare som riskerat förares syn och kollektivtrafikresenärernas säkerhet, så drabbar det hela bostadsområden!

Tillägg 10.31 Det är grymt mycket sämre, GP

Tillägg 07.29 4 november 2011 Ny laserattack i Mölndal, GP 4 november 2011 Var finns föräldrarna? Hur vore det om föräldrar tillät sina barn att ta in mer än en eller två kompisar åt gången och lät dem spela (data-)spel eller lyssna på musik/se film hemma. Det är inte naturligt att ungar skall springa på ‘stan’.

Inte blir det bättre när ungar kastar stenar på buss- eller bilrutor heller. Hur i hela fridens namn kan någon förälder ha undgått att uppfostra sitt/sina barn så att de förstår att sådant gör man bara inte?
Busslinjer stoppas hela kvällen, GP 4 november 2011 och hur fega kan de vuxna vara som ser detta ske utan att vittna? För inbilla inte mig att ingen sett eller vet!
Kastade sten mot buss . trafiken ställs in, GT 3 november 2011

Tillägg 12 november kl 04.11 Grön laser stoppade bussar, GP 11 november 2011

Read Full Post »