Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Utvecklingssamtal’

offer från flumskolan har nått de höga politiska positionerna i många av Sveriges Kommuner och i de Landsting som egentligen bara är en betongkloss av administratörer där Parkinsons lagar t.ex.: ”Parkinsons kända lag säger att arbetet expanderar för att fylla ut den tid som finns tillgänglig. Eller som det hette i professor Parkinsons första lagbok: hur sju personer kan fås att göra en persons arbete. ” Parkinsons lag jobbet fyller tiden, ComputerScience 2002 För den som vill läsa igenom Parkinsons lagar lite noggrannare Prof. Cyril Northcote Parkinson; Parkinson’s Law (Professor Parkinson formulerade ett antal andra Parkinsons lagar, lika aktuella idag som när de formulerades och de kan hittas på den engelska versionen av Wikipedia.)

Det vi har idag är alldeles för många politiker som inte har utbildning i de områden de har att besluta om. Följden av detta är att de som gått i fylleri- och snuttifieringsskolan,
fylleri = det undervisningsmaterial som pga att ngn ville förenkla elevernas ‘inlärning’ består av hela meningar med vita luckor för ord som eleverna är tänkta att slå upp i läroboken men som de ofta bara skriver av varandras noteringar utan att lära in;
snuttifiering = i stället för att bygga den helhetsbild som fanns förr i gamla Folkskolan där man t.ex. på svenskan och engelskan läste om andra historiska tider och eller andra länder för att få förkunskap inför motsvarande perioder i historia och geografi, och som blockinlärningen SO, NO var tänkt att utöka i stället lett till att eleverna fås en liten bit kunskap här och en liten bit kunskap där som aldrig finns tid att knyta till de andra under 40 minuters lektioner i svenska klassrum där de första 5-8 minuterna i princip alltid går till att få eleverna på plats medförande läroböcker, anteckningsböcker, pennor och suddgummin (effekten av att man på 70-talet övergick från hemklassrum till skåp i en korridor någonstans på skolan),

och där politikerna numera ägnar mycket tid åt ‘inläsning’ av administrativa handlingar så att vi i Sverige idag har alldeles för många hel- och halvtids politiker utan kontakt med verkligheten samt ytterst sällan med bakgrund i de områden där de skall fatta beslut utifrån politiska, möjligtvis kommunalpolitiskt ekonomiska utgångspunkter. Det är dessa som sitter på SKL och utifrån sin egen administrativa erfarenhet, se Parkinsons lag ovan, tror att utlärning och inlärning kan göras om till ett löpande band.

Men nu har SKL bitit sig själva i svansen. Jag har många gånger sagt att det är tillåtet att vara dum, men att det är dumt att bevisa att man är det. Att inte förstå konsekvenserna av:

* att 45 timmar – 40 timmar = 5 timmar påverkar lärarnas möjligheter att förbereda lektioner, inklusive anpassa lärostoffet till varje enskild elevs behov, t.ex. dyslektiker, synsvaga, elever som har svårt att förstå dvs. saknar ordkunskap oavsett om detta är medfött eller beror på annat hemspråk, elever som är skoltrötta men har något intresse utanför skolan, elever som är störande och de övriga eleverna i klassrummet, möjlighet att konstruera relevanta skrivningsuppgifter och inte minst ha tid att rätta de samma inom rimlig tid, för att kunna se att eleverna har lärt in det som lärts ut, dvs för att ytterligare kunna anpassa genomgångar och lärostoff under pågående termin dvs inte bara för att eleverna skall kunna få sina terminsbetyg…

Alltför många kommer till gymnasiet utan att ha baskunskaper i ett eller flera ämnen där baskunskapernas nivå varierar från normal 5-e till 7:e klassare.

* Det kostar att förlägga 40 timmar, vilket aldrig kan räcka för de arbetsuppgifter som enligt svensk skollag, läroplaner och kursdirektiv MÅSTE utföras. Än mindre räcka till att läsa in andra läromedel som kommer, tidskrifter som skolorna inte har råd att prenumera ens ett exemplar på (biblioteksbesök nödvändiga eller läraren får själv betala prenumerationen), förberedelser inför museibesök, friluftsdagar, kulturevenemang förberedelser som inte kan ske på skolan utan måste ske ute i verkligheten och på de tider utöver skoltid då dessa platser är möjliga för besök, instuderande av filmer eller andra media som skall visas i ett klassrum vilket kräver lugn och ro, dvs de 40 timmarna måste kompletteras med övertid i stället för att som idag utgöra stor del av den sk. semester som många tror att lärare har. (Lärare har inte mer semester än andra, men har liksom jourhavande läkare på lasarett kompledighet som i lärarens fall förlagts före och efter terminsavslut. Obs att lärare jobbar med t.ex. lagning av böcker, suddande av Din telings noteringar i läromedel etc samt har ämnes-, stadiemöten, skolkollegiemöten, överlämnings och mottagande möten inför nya stadier/årskurser o.s.v. även på de sk. skolloven).

Sedan kostar det SKL att anställa det antal skolsköterskor, kuratorer, skolpsykologer och andra som kommunerna plockat bort som daglig kontakt på skolorna och där lärare idag utöver sin egen lärargärning tvingas vara något slags substitut för i kontakter med elever som har det svårt, oavsett om det gäller en mobbad elev eller en elev som har det svårt hemma. Allt sådant arbete måste per omgående lyftas bort från lärarnas arbetsuppgifter om politikerna och de sk. skolledarna skall vara ens trovärdiga!

Inte att förglömma att det kostar multum att se till att varje lärare får ett EGET skrivbord med en arbetsplats värd namnet, EGEN dator, EGEN telefon o.s.v.

Sveriges Kommuner och Landstings ledande politiker och skolledare, uppväxta i flumskolans fylleri- och snuttifieringsutlärning ofta utan ämnes- och stadiebehöriga lärare som kunnat utvärda att utlärd kunskap lärts in, har bitit sig själva i svansen. BAKLÄXA!
Börja med att läsa in (och lära in) Regeringsformens 1 kap 2 § om Allas lika värde och rätt till utbildning och trygghet m.m.

Högre löner och mindre arbetstid ger inte mer tid till enskilda elever utan mindre samt sämre villkor för föräldrar och elever som inte längre får ringa läraren utanför kontorstid….

Gör inte lärarna till byråkrater, Ledarsidan SvD 8 april 2010
Fel fråga för skolan, DN ledarsidan 1 april 2010
Dags att slanta upp SKL, Ledarsidan Allehanda.se 8 april 2010
Strid om arbetstiden för lärare, Norran.se 7 april 2010
Facket säger nej till ökad tid för lärarna, SvD 8 april 2010

Läs även Inga Magnussons tänkvärda blogg:
SKL ut i strid mot lärarna, inga.blogg.se

Se även tidigare blogginlägg: SKL är ute och seglar, Norah4you 7 april 2010

Read Full Post »