Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Utlänningslag 2005:716’

Senaste dumheterna från personer som aldrig lärde in det de skulle lärt in för att visa att de var berättigade till Godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9 står att läsa i artikeln jag kommenterat nedan:

Detta är vad som gäller EU-medborgare och EES-medborgare (EES-land har EES-avtal med EU)

Utlänningslag (2005:716)3 a kap. Uppehållsrätt för EES-medborgare m.fl.

Allmänna bestämmelser

1 § Med uppehållsrätt avses en rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar att vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd i enlighet med vad som sägs i detta kapitel.
……
3 § En EES-medborgare har uppehållsrätt om han eller hon

1. är arbetstagare eller egen företagare i Sverige,

2. har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning,

3. är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en försäkran om detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige, eller

4. har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige. >

Barnministern vill inte ha migranter i svensk skola, GP 17 december 2015 Tro katten det. Det är inte ens tillåtet enligt Skollag, Utlänningslag eller enligt EU-direktiv och Svenska Grundlagar.

Skollagen
7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning

Vilka som omfattas av skolplikt
2 § Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt föreskrifterna i detta kapitel.
Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola.
Skolplikt gäller inte heller barn som avses i 29 kap. 2 § andra stycket. Dessa barn har dock samma rätt till utbildning som skolpliktiga barn.

Rätten till utbildning
3 § Enligt 2 kap. 18 § första stycket regeringsformen har alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola.
……

29 kap. Övriga bestämmelser

Bosättning
2 § Med bosatt i landet avses i denna lag den som ska vara folkbokförd här enligt folkbokföringslagen (1991:481).

Som bosatt i landet ska vid tillämpningen av denna lag anses även den som inte är folkbokförd här men som

1. omfattas av 1 § första eller tredje stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,

2. vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716),

3. har rätt till utbildning eller annan verksamhet enligt denna lag till följd av EU-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtalet mellan
Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiz, å andra sidan, om fri rörlighet för personer,……..

OBSERVERA NOGA:
EU-rätt ger INTE någon som inte finns registrerad som folkbokförd, medborgare i Sverige/asylsökande/personer med uppehållstillstånd m.fl. rätt att gå i Svensk Skola.

Detta följer av att den fria rörligheten har begränsning i tid för de som inte söker jobb i Sverige. Det krävs även att de som omfattas av den fria rörelsefriheten själva har tillräckligt med pengar för sitt uppehåll för att vistas i Sverige precis som i vilket annat EU-land som helst.

Enda rättigheten som följer som EU-medborgare under förutsättning att person har EU-kort från sitt hemlands motsvarighet till Svensk Försäkringskassa är att få akut läkarvård samt akut tandvård till samma kostnad som medborgare i Sverige. (Respektive annat land) För allt därutöver SKALL en person som vistas i annat EU-land än sitt eget vara beredd att och kunna betala. Ev. ersättning efteråt ges av varje enskild persons eget hemland i enlighet med det landets lagar!
I övrigt finns endast rätt till nödhjälp. Inget annat.

MIGRANTERS BARN ÄGER INTE RÄTT ATT FÅ SKOLUTBILDNING I SVERIGE! ALLA EU-MEDBORGARE ÄGER RÄTT ATT FÅ GÅ I SKOLA I SITT HEMLAND. ENDAST ETT LANDS MEDBORGARE OCH DE SOM FÅTT UPPEHÅLLSTILLSTÅND (T.ex P.G.A. ARBETE) ELLER ATT DE SÖKT ASYL OCH INTE FÅTT AVSLAG) ÄGER RÄTT ATT FÅ SKOLGÅNG I ETT EU-LANDS ORDINARIE SKOLSYSTEM!!!

Det är tillåtet att vara dum i Sverige (också här i Sverige 🙂 ) men dumt att själv bevisa det!

Barnministern kritiseras för uttalande om EU-barns skolgång, GP 18 september 2015 ALLA SOM KRITISERAR BÖR VETA ATT DE AVSLÖJAR ATT DE FALSKELIGEN FÅTT GODKÄNT I ÄMNET SAMHÄLLSKUNSKAP. DE UPPFYLLER INTE ENS KURSMÅL FÖR GODKÄNT SAMHÄLLSKUNSKAP ÅRSKURS 9!!!!

Read Full Post »