Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘‘Utförsäkrade’’

är det så illa att de inte tagit sig tid att läsa igenom de lagar som Riksdagen beslutat om??? För det kan väl ändå inte handla om avsaknad av ordkunskap och därigenom ordförståelse som inte är tillfylles för deras uppdrag???

Enligt Rehabiliteringsrådet är det bara sex procent av de sjukskrivna som får arbetsträning och femton procent som får anpassning av arbetsplatsen.

Är regeringen nöjd med detta? Hur ska man annars tolka det faktum att den inte kommit med några förslag på hur problemen ska lösas, och inte heller aviserat att några förslag är på väg under året. Den som kämpar med sjukdom av något slag och som dessutom drabbats ekonomiskt av ­regeringens regeländringar har fog för att känna sig övergiven och bortglömd.
Sjukskrivna måste få hjälp före utförsäkring, Tomas Eneroth (S),
Gunvor G Ericson (MP) och Wiwi-Anne Johansson (V) på Aftonbladet Debatt 31 januari 2013

Hallå sov Ni när 2010:110 antogs av Riksdagen? Läs då nedan. Har Ni ens brytt Er om att kontrollera på Försäkringskassans sida vad som gäller nu när Ni bevisligen inte har läst Socialförsäkringsbalken. I varje fall inte läst tillräckligt väl eller förstått (Så går det när ‘Alla skall med’ utan att man ser till att ‘Alla förstår det de läser’ 😛 )

Arbetsgivarens ansvar
Arbetsgivaren ansvarar för arbetsanpassning och rehabilitering så länge det finns ett anställningsförhållande. Detta regleras genom arbetsrättslig lagstiftning i LAS, i arbetsmiljölagen, och i Socialförsäkringsbalken. Som arbetsgivare ansvarar du för att genomföra den anpassning och rehabilitering som kan ske inom eller i anslutning till den egna verksamheten. Rehabiliteringsansvaret omfattar hela verksamheten, inte bara en viss enhet eller ett affärsområde.
Inriktningen bör vara att den anställda ska fortsätta arbeta i företaget. Ofta kan du i samarbete med företagshälsovården finna lösningar som är bra för den anställda.
Tillbaka till arbete – rehabilitering, forsakringskassan.se

SOCIALFÖRSÄKRINGSBALKEN 2010:110
Kapitel 5 Bosättningsbaserade förmåner
9§ Den som är bosatt i Sverige är försäkrad följande förmåner:
…..
7. rehabilitering, bidrag till arbetshjälpmedel, särskilt bidrag och rehabiliteringspenning i särskilda fall …… Kapitel 29-31

30 KAP. REHABILITERING
INNEHÅLL
1 § I detta kapitel finns allmänna bestämmelser om rehabilitering i 2-11 §§.
Vidare finns bestämmelser om rehabiliteringsplan i 12-14 §§.
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
REHABILITERINGSÅTGÄRDER
2 § En försäkrad har rätt till rehabiliteringsåtgärder enligt bestämmelserna i detta kapitel.
3 § Rehabiliteringsåtgärder ska planeras i samråd med den försäkrade och utgå från hans eller hennes individuella förutsättningar och behov.
…….
ARBETSGIVARENS SKYLDIGHETER
6 § Den försäkrades arbetsgivare ska efter samråd med den försäkrade lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att den försäkrades behov av rehabilitering snarast ska kunna klarläggas och även i övrigt medverka till det. Arbetsgivaren ska också svara för att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering.
Bestämmelser om arbetsgivarens skyldigheter avseende arbetsanpassning och rehabilitering finns även i arbetsmiljölagen (1977:1160).
DEN FÖRSÄKRADES SKYLDIGHETER
7 § Den försäkrade ska
– lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga hans eller hennes behov av rehabilitering, och
– efter bästa förmåga aktivt medverka i rehabiliteringen.
FÖRSÄKRINGSKASSANS SKYLDIGHETER
8 § Försäkringskassan samordnar och utövar tillsyn över de insatser som behövs för rehabiliteringsverksamheten.

9 § Försäkringskassan ska i samråd med den försäkrade se till att
– den försäkrades behov av rehabilitering snarast klarläggs, och
– de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering av den försäkrade.
10 § Försäkringskassan ska, om den försäkrade medger det, i arbetet med rehabiliteringen samverka med
– den försäkrades arbetsgivare och arbetstagarorganisation,
– hälso- och sjukvården,
– socialtjänsten,
– Arbetsförmedlingen, och
– andra myndigheter som berörs av rehabiliteringen av den försäkrade.
Försäkringskassan ska verka för att de organisationer och myndigheter som anges i första stycket, var och en inom sitt verksamhetsområde, vidtar de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering av den försäkrade.

11 § Försäkringskassan ska se till att rehabiliteringsåtgärder påbörjas så snart det är möjligt av medicinska och andra skäl.

Inte annat jag kan förstå så måste de som blir utförsäkrade omfattas av denna rehabilitering om de återförts till Arbetsförmedling för att sedan när det visat sig att de inte kunnat komma tillbaka i arbete åter sjukskrivits och blivit utförsäkrade.

OM det inte är så att Försäkringskassan ser till att tillsammans med Arbetsförmedlingen under den tiden åtgärder för en effektiv rehabilitering (obs under den tiden omfattades den senare utförsäkrade av denna lag som gäller från 1 januari 2013 (dvs i år), så bryter både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen mot lagen!

Således finns redan en bindande lag som gäller alla de som inte är utförsäkrade idag eller som återförts till Arbetförmedling för åtgärd där de nu befinner sig. De enda som inte omfattas, och det är illa nog är de som inte återförts till Arbetsförmedling för försök till att hitta jobb och därför är utförsäkrade här och nu. Det enda som skulle behöva tilläggas här är alltså de som per den 1 januari 2013 fortsatt var utförsäkrade och inte återförts till Arbetsförmedlingen och som inte tillhörde de grupper där delar av balken utifrån i balken ingående lagar som började gälla från 1 januari 2012. Långt ifrån så många som S, V och MP vill göra gällande.

Eneroth (S): Borgerlig ”filibusterverksamhet” stoppade rätt till rehabilitering, dagensarena.se 31 januari 2013 Tjaha – så att en lagbalk införs där lagen gällt 1 månad och omfattar allt och mer än vad Eneroth önskar, är att stoppa rätten som blivit lagkrav i lagbalk. Sov gärna vidare Eneroth. Platsen för Alliansens bästa reklampelare val 2014 står fortfarande på spel!

Men bindande lag beslöt Riksdagen om när man antog Socialförsäkringsbalken 2010:110! Hej S, V och MP – det gäller att inte sova och även att slå upp svårförståliga ord om man inte har täckning för vad det står i lagar man beslutar om!

Read Full Post »