Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Uppsala Universitet’

Uppsala Universitet gör upp med Uppsalas rasbiologiska mörka historia. När gör Socialdemokraterna detsamma?

Kranier lämnas tillbaka, DN 7 juni 2015
Kranier lämnas tillbaka vid cermoni, GP 7 juni 2015
Cermoni i Uppsala – tio kranier återlämnas, Expressen 7 juni 2015
Kranier lämnas tillbaka vid cermoni, SvD 7 juni 2015
Kranier lämnas tillbaka vid cermoni, Aftonbladet 7 juni 2015

BAKGRUND
Under 1800-talets senare hälft kom rasbiologifrågan att växa speciellt här i Sverige. Redan innan det skapades ett rasbiologiskt institut i Uppsala, så hade insamlingen, eller vad man skall kalla det, av kranier från olika folkgrupper skett på olika sätt. Bland de folkgrupper som råkade ut för denna etiskt diskriminerande behandling, att värdera människor utifrån deras anatomi, utseende och kulturella särdrag, var inte bara svenska minoriteter utan även avlägsna folkgrupper. Bland dessa människor som levt i Franska Polynesien och vars kranier förts till Uppsala först för rasbiologiska studier sedan för ”anatomiska studier”. (Om någon kan förklara den verkliga skillnaden på att göra rasbiologiska studier av skallar och att göra ”anatomiska studier”, så tas den upplysningen emot med tacksamhet)

Skallarna som nu skall lämnas tillbaka grävdes upp på 1880-talet och kom till Uppsala runt sekelskiftet 1900.

Fredagen den 13 maj 1921 fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens institut för rasbiologi. Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion, som hade framförts i riksdagens båda kammare den 13 januari 1920. Drivande bakom att rasbiologi var bl.a. Wilhelm Leche, Professor Zoolog och medlem i Nordisk Familjeboks redaktionskommitté. Motion väcktes i Riksdagen av ledande politiker bland dem socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd.
…….
1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering.

Institutet hade till sin officiellt angivna arbetsuppgift att rasbiologiskt genomforska Sverige genom att studera olika släkters och andra befolkningsgruppers livsbetingelser och utvecklingsmöjligheter, att klarlägga såväl det biologiska arvets som miljöns betydelse för individer, släkter och folk, samt att utreda sjukdomars och normala mänskliga egenskapers ärftlighetsförhållanden.
…….
1958 ändrades namnet, då institutet ersattes av Institutionen för medicinsk genetik, , och verksamheten knöts till universitetet. Idag sker forskning kring genetik vid Uppsala universitets Genetikcentrum, där flera universitetsinstitutioner ingår.
Socialdemokraternas mörka historia, Norah4you 26 september 2013

Read Full Post »

OM Uppsala universitets forskare hade tagit kontakt med de företag i Sverige som tillhandahåller gatusalt (med och utan grus/ör spridning samtidigt och med och utan tillsats av 1 ppm olja för att saltet inte skall klimpas) så hade de fått reda på att de är helt fel ute och cyklar när de tittar på för korta perioder. Det var isigare under 1976-80 än vad det är idag på våra svenska vägar. Det är inte bara för att saltbekämpningen gått ner i förhållande till när isigheten nådde sin peak.

Det som man missar utöver att Abisko inte är hela Sverige, är två väsentliga faktauppgifter som man inte tar med i beräkningen, först och främst har medeltemperaturen INTE gått upp – skeva urvalsserier och att ‘korrigera’ Stockholms medeltemperatur utifrån Uppsalas (Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder. Se även Miljöhot – konstruerade fakta, Norah4you 19 maj 2009

Sedan att isighet upplevd eller reellt förekommande följer luftfuktigheten till större del än årsmedeltemperaturer, månadsmedeltemperaturer.

Mera is i snön, GP 29 november 2010

PS. Under åren 1976-78 hade jag hand om orderavdelningen på Hanson & Möhring, vintertid var fördelning av saltleveranser i hela orderavdelningens område från södra Halland upp till norra Värmland från Göteborg i väster till östra delarna av Jönköpings län i öster av gatusalt (gatusalt finns i olika form), urea respektive kalciumklorid en av huvuduppgifterna. Fördelning? När salt beställs, är det inte alltid så att de skepp som kommer och lossas hinner med. Trots långa beställningar så kommer proppar. Gatusalt skall heller inte spridas när temperaturen är under minus 8 grader 1 meter över vägbanan. Vid temperaturer runt nollstrecket är det extra viktigt att ha grus eller ända upp till ör som sprids samtidigt.

Tillägg 10.19 De som försvarar Wikieleaks bör om de vill få sin kommentar godkänd i min blogg sluta upp med att använda Ad Hominem. Kom med giltiga argument inte påhopp på mig som person, på annan person eller på något land! Det är tillåtet att ha vilken politisk uppfattning man vill, men det innebär inte att kravet på giltiga argument och avsaknad av Ad Hominem är de krav som finns om de vill bli publicerade i bloggen.

Read Full Post »

bör inte en professor i processrätt i Sverige som minst stå bakom Sveriges Grundlagar?

I Regeringsformens 1 kapitel 2§ står i klartext:
”2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903). ” Regeringsformens 1 kapitel

Att en professor i processrätt ens kan med att kalla en avhandling som bygger på att svensk Grundlag inte skulle respekteras utan fastmer ifrågasättas i strid med gällande Mänskliga rättigheter, är för mig en gåta. TORBJÖRN ANDERSSON professor i processrätt, SvD Brännpunkt 5 februari 2010

Observera att det handlar inte om religionsfrihet; inte om rätten för enskilda människor att bedriva sin tro enligt sin kultur, utan fastmer ett frontalangrepp, inte från den som skrivit avhandlingen utan från TORBJÖRN ANDERSSON professor i processrätt, dekanus vid juridiska fakulteten i Uppsala, på grunderna för det svenska samhället. Jag hade personligen reagerat lika starkt oavsett vilken religion eller kulturell gruppering som uttryckt sig i en avhandling som talat mot Svensk Grundlag och de Mänskliga Rättigheterna och där den ansvarige på en juridisk svensk fakultet kallat det pionjärarbete samt skrivit:
Men även om en avhandling skulle innehålla uttryck som ”krypskytte”, ”angrepp” och ”rättsförakt”, vara onyanserad och osaklig eller skriven utifrån en agenda, är det betygsnämnden som avgör om den är godkänd.” TORBJÖRN ANDERSSON professor i processrätt, SvD Brännpunkt 5 februari 2010 Skälet är mycket enkelt:
Det kastar långa skuggor på vilken fakultet det än må vara som inte kräver akrebi, saklighet och god vetenskapsteoretisk analys från hypotes/frågeställning fram till slutsats.

Observera än en gång att det har inte med religion att göra om vetenskapsteoretiska bakgrunden och användandet av vetenskapsteoretiska metoder inklusive akrebi saknas i någon svensk avhandling. Det hade i sig varit lika illa om det varit en avhandling i historia, geografi eller något naturvetenskapligt ämne. Tyvärr för Uppsala Universitet gör inte det Universitetet en tjänst utan en stor björntjänst.

Read Full Post »