Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Uppdrag granskning’

Det var en gång en morskråka som skulle ut och åka utan att ha lärt sig köra. På den hala vägen slank han bak och fram utan att förstå att karta, kompass för färdriktning och som minst en plan att hålla i handen underlättar annars är det som köra ut i kvicksanden….
Uppdrag Gransknings program om bränder på asylboenden, 2016-0302, borde orsaka skrämselhicka hos både ”vanligt folk” och politiker och kanske också få oss att börja fundera över vad som händer nu o…

Källa: Löfven har ingen plan

https://norah4you.wordpress.com/wp-admin/edit.php

Read Full Post »

NSA ”frågar” FRA om specifik information – avtal sedan 1954, Uppdrag Granskning SVT För det första är det inget som någonsin skall stå på öppet forum. För det andra är det brottsligt även för media att förmedla det som handlar om Rikets säkerhet eller dess förhållande till främmande makt.
För det tredje får det vara slut på försöken att skjuta svenska demokratin i spillror från medias sida i allmänhet och SVT:s i synnerhet. Det finns mycket att göra för att förbättra demokratin, detta sker inte genom att bryta mot Grundlagar och svenska lagar!

Hemligt avtal mellan NSA och FRA, Aftonbladet 8 december 2013

Tryckfrihetsförordningen

2 kap. Om allmänna handlingars offentlighet

2 § Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast om det är påkallat med hänsyn till
1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat
eller mellanfolklig organisation,
2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,
4. intresset att förebygga eller beivra brott,
5. det allmännas ekonomiska intresse,
6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,
7. intresset att bevara djur- eller växtart.

Vad i Tryckfrihetsförordningens begränsningar av vad som är allmän handling är det som SVT inte förstår? SYFTET bakom detta och andra uppgifter som SVT lämnar börjar bli synligare och synligare. Det är inte utan att det ligger en hel del SVT-inslag bakom ryktet att SVT är vänstermedia.

SVT bryter också mot Offentlighets- och Sekretesslagen
Fram till 1 januari gäller gamla skrivningen av sekretess till skydd för Rikets säkerhet.

Offentlighets- och Sekretesslagen

15 kap. Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer

Utrikessekretess

1 § Sekretess gäller för uppgift som rör Sveriges förbindelser med en annan stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig organisation, myndighet, medborgare eller juridisk person i annan stat eller statslös, om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

/Rubriken upphör att gälla U:2014-01-01/ Källa: Riksdagens hemsida

Read Full Post »

gäller oavsett vad svenska jurister försöker krångla sig förbi dem.

Tryckfrihetsförordningen

Första kapitlet: Om tryckfrihet
1 § Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning.

I överensstämmelse med de i första stycket angivna grunderna för en allmän tryckfrihet och till säkerställande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall det stå varje svensk medborgare fritt att, med iakttagande av de bestämmelser som äro i denna förordning meddelade till skydd för enskild rätt och allmän säkerhet, i tryckt skrift yttra sina tankar och åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst.

Det skall ock stå envar fritt att, i alla de fall då ej annat är i denna förordning föreskrivet, meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande i tryckt skrift till författare eller annan som är att anse som upphovsman till framställning i skriften, till skriftens utgivare eller, om för skriften finnes särskild redaktion, till denna eller till företag för yrkesmässig förmedling av nyheter eller andra meddelanden till periodiska skrifter.

Vidare skall envar äga rätt att, om ej annat följer av denna förordning, anskaffa uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för att offentliggöra dem i tryckt skrift eller för att lämna meddelande som avses i föregående stycke. Lag (1976:955).
….
Nu är det så att Telia Sonera inte är ett Statligt eller ens Offentligt bolag även om Svenska Staten fortfarande har ägarandel i aktiebolaget. Det går alltså inte att hävda att en skriftlig uppgift som någon som producerar trycksak (tidningar som visat kopia i bild i tidning av avtalet) eller någon som i radio, tv eller annat media sänder uppgifter om något de fått reda på, skulle kunna falla under de åtal som gäller enligt Tryckfrihetsförordningens Kap 7 §4 som ändrades genom lag 2002:906. Det är inte så att handlingen som åklagaren vill ha tillgång till är att betrakta som otillbörlig tillgång/användande av Offentlig Handling. I Uzbekistan torde originalhandlingen vara att betrakta som Offentlig handling. Detsamma kan aldrig gälla ett avtal som tecknats mellan Telia Sonera icke offentlig myndighet eller statligt bolag och Uzbekistanska statligt ägd verksamhet.

Således är det också Yttrandefrihetsgrundlagen som gäller. Och där är det mycket viktigt att herr åklagare först sätter sig in i vad som gäller anonymitet. Men vi börjar med Yttrandefrihetsgrundlagens inledning:

Yttrandefrihetsgrundlagen

Första kapitlet Grundläggande bestämmelser
2 § Varje svensk medborgare är tillförsäkrad rätt att till författare och andra upphovsmän samt till utgivare, redaktioner, nyhetsbyråer och företag för framställning av tekniska upptagningar lämna uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande i radioprogram och sådana upptagningar. Han har också rätt att anskaffa uppgifter i vilket ämne som helst för sådant uppgiftslämnande eller offentliggörande. I dessa rättigheter får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag. Lag (1998:1439).
…..
11 § Att vissa radioprogram och tekniska upptagningar skall jämställas med periodiska skrifter framgår av 1 kap. 7 § andra stycket tryckfrihetsförordningen. Lag (1998:1439).

Andra kapitlet Om rätt till anonymitet
4 § Ingen myndighet eller annat allmänt organ får efterforska
1. upphovsmannen till en framställning som har offentliggjorts eller varit avsedd att offentliggöras i ett radioprogram eller en teknisk upptagning eller den som har framträtt i en sådan framställning,
2. den som har tillhandahållit eller avsett att tillhandahålla en framställning för offentliggörande i ett radioprogram eller en teknisk upptagning, eller
3. den som har lämnat uppgifter enligt 1 kap. 2 §.

Förbudet hindrar inte efterforskning i fall då denna grundlag medger åtal eller annat ingripande. I sådana fall ska dock den i 3 § angivna tystnadsplikten beaktas.

Inte heller får en myndighet eller ett annat allmänt organ ingripa mot någon för att han eller hon i ett radioprogram eller en teknisk upptagning har brukat sin yttrandefrihet eller medverkat till ett sådant bruk. Lag (2010:1349).

Så herr åklagare, hur står det till med ordförståelse och ordkunskap. För att herr åklagare skall äga rätten att kräva in en handling som finns på en tidningsredaktion krävs att åtalet faller inom kap 7:4 i Tryckfrihetsförordningen. Så är inte fallet och den handlingen som herr åklagare vill komma åt är inte en Offentlig handling. Då krävs det att herr åklagare har fått JK att ta upp Tryckfrihets eller Yttrandefrihetsmål och SVT fällts. För att herr åklagare under svenska grundlagar skall kunna göra det, krävs det att herr åklagare kan bevisa att innehavet av dokumentet är brottsligt eller åtkommet från Offentlig myndighet på brottsligt sätt. Moment 22. Dock är det så att svenska Grundlagar gäller i Sverige.

Åklagare kräver SVT på teliadokument, GP 7 juni 2013
Åklagare: SVT bör lämna ut dokument, Expressen 7 juni 2013
Åklagare kräver SVT på dokument, Aftonbladet 7 juni 2013
Åklagare kräver ut uppdrag gransknings källmaterial, SVT 7 juni 2013
Kan teckningar kan vara bevis i Telia-utredning, Sveriges Radio 7 juni 2013 So what? Svenska Grundlagar ger inte åklagaren tillstånd att söka domstolsbeslut för att få tag på handlingar som något media som faller under Tryckfrihetsgrundlag eller Yttrandefrihetsgrundlag fått sig tillhanda och som INTE är Offentliga men sekretessbelagda handlingar utan handlingar som avser avtal mellan svenskt företag och annan/annat. Detta även om svensk regering egentligen skulle fått in handlingen för att godkänna köp/försäljning.

Det är mer än beklagligt att svensk åklagare själv går ut och bevisar att han inte uppfyller kraven som framförs i Skollagen för uppnådda Kursmål årskurs 9 i ämnet Samhällskunskap. Dvs att han inte har de kunskaper som varje svensk elev som går ut 9:an med godkänt i Samhällskunskap skall ha inhämtat och förstått!

Read Full Post »

Hur kan Rädda Barnens generalsekreterare Elisabet Dahlin med att hävda: Vi har jobbat i tio år med att ta fram siffror som vi lyfter fram till kommuner och andra Bråket fortsatte efter kamerorna slocknade, Aftonbladet 17 januari 2013 har sällan uttalats i statistiksammanhang i Sverige.

OM Ni klarat av grunderna för matematisk statistik, så hade det varit en sak. Men att uttala sig utan att ha läst matematisk statistik och utan att tillämpa vetenskapsteoretiska grunder för statistik är ren och skär skandal. Att det visar på dålig matematikkunskap efter Grundskola, och högre studier, är en sak. Men att inte kunna grunderna i statistik är något helt annat. Ni på Rädda Barnen har inte på de senaste 15 åren lyckats presentera en enda undersökning som är matematiskt hållbar ens inom de yttre gränserna för felkällor! Det är allvarligt!

Ni borde skämmas förfalskning eller undertryckande av verkliga uppgifter är inte acceptabelt. Hur kan Ni ens med att skriva under Kritiken mot oss slår in öppna dörrar, SvD 17 januari 2013 Ni står där avslöjade och försöker låtsas som om det regnar och som om Ni är de som kan något. Vet hut!

Allra först: Man skall inte blanda äpplen, päron och körsbär. Grunden för att kunna göra en statistisk analys värd namnet, inte utifrån urval utan faktiska siffror, när det gäller ekonomiska situationen i Sverige. Det gäller att veta vad som är äpplen i en undersökning och vilket medelvärde som just den undersökningen använt sig av. Går inte som Ni gör och länge gjort att blanda undersökningar med olika medelvärden. Medianvärdet som ofta används i enklare statistiska undersökningar, som i övrigt kan vara i stort sett felfria var och en för sig(OBS FÖR SIG), är en chimär. Att man får uppdelat så att man får lika många över som under medianvärdet säger väldigt litet om man inte känner till hur spridningen ser ut i varje kvartil och analyserat medianvärdet utifrån hela befolkningsgruppen samt tagit hänsyn till åldersfördelning samt grupptillhörighet – se och börja med att jämföra de olika staplarna med varandra. (Källa: SCB:s Boendeprofiler Produktkatalog 2012

Tab9b: Familjer 20 > år efter medel inkomster i kvartiler
Tab13: Familjer 20 > år efter köpkraft

 

Låg inkomst ( < 143 036 kr)
Låg köpkraft (0 – 129 533 kr)

 

Medellåg inkomst (143 037 – 243 534 kr) Medellåg köpkraft (129 534 – 185 804 kr)
Medelhög inkomst (243 535 – 414 742 kr) Medelhög köpkraft (185 805 – 257 676 kr)
Hög inkomst ( > 414 742 kr) Hög köpkraft ( > 257 676 kr)
Medelinkomst per familj  
Medianinkomst per familj  
Antal familjer Antal familjer

 

 

Redan här ser de som kan något om statistik och verkligheten två allvarliga felkällor som inte ens SCB med betydligt skickligare statistiker än vad Rädda Barnen någonsin skulle ha råd med trots att Ni ger folk ohemult höga löner i förhållande till det arbete Ni utför (Helt orealistiskt humant sett att en välgörenhets eller insamlingsorganisation skall behöva äta ens 15% i administrativa kostnader av det man samlar in):
* Inkomst på pappret är inte detsamma som köpkraft. Dels har vi i Sverige ett system där ränteavdrag som tillåts gör att två familjer med samma inkomst t.o.m. kan leva med en hel ekonomiskt definierad grupp mellan varandra. I två helt olika ekonomiska världar.

* De som ligger alldeles över den lägsta inkomstgruppen, dvs tjänar för mycket för att få Försörjningsstöd, Bostadsbidrag o.s.v. kan i verkligheten leva på lägre köpkraft än de som lever i den lägsta.

Om Ni sedan tittar på tabell 25 i Årsbok för Sveriges Kommuner 2009, scb pdf-fil Så ser Ni direkt att det är få kommuner i detta land där invånarna i medelinkomst skulle tillhöra de två nedersta dvs den grupp där Ni hävdar att 240.000 barn skulle finnas….. Någon sans och reson måste Ni väl ändå ha när Ni läser statistik?

Se även: Sammanräknad förvärvsinkomst 2010, scb.se

Det Ni helt glömt bort är att inkomst och köpkraft är en form att mäta som inte säger ett dugg om den känslomässiga barnfattigdomen. Ni tycks tro att alla skall ha rätt att leva på samma levnadsnivå som de tror att grannen och ‘andra’ har. Det är ingen mänsklig rättighet för någon barn eller vuxen, att ha egen mobil, egen läsplatta, egen dator, märkeskläder eller att ens ha pengar över till att resa utomlands. Så mycket pengar finns det inte i det svenska samhället ens före politiker och organisationer ätit mer än de borde av kakan!

Fortsatt debatt efter Josefssons reportage, GP 17 januari 2013
Här fortsätter bråket om barnfattigdomen, Expressen 17 januari 2013

Read Full Post »

Eller är det så att bortskämda curlade snorvalpar går och tycker att alla har rätt att få lika betyg, bo lika fint, klä sig lika dyrt och så vidare. DET EXISTERAR INGEN ANNAN BARNFATTIGDOM I SVERIGE ÄN KÄNSLOMÄSSIG BARNFATTIGDOM!

Det finns barn som får vara föräldrar till sina egna föräldrar för att föräldrarna dricker eller använder droger. Det finns barn som har det svårt hemma. Men det är inte detsamma som att det råder någon form av ekonomisk barnfattigdom i Sverige.

Raseri är ett starkt ord. Det ger en föreställning om starka personliga oförätter eller djupa orättvisor som inte bara gör oss upprörda, utan rentav rasande.

Raseriet i det svenska folkdjupet rör sig emellertid om annat, om vi skall tro den samlade svenska kvällspressen.

Det senaste raserianfallet tycks gälla SVT-programmet Uppdrag Granskning och programledaren Janne Josefsson, som undersökt påståendena i Rädda Barnens återkommande kampanjer om barnfattigdom. Raseriet gäller dock inte de uppgifter som kom fram i programmet, att siffror överdrivits och felaktiga påståenden förts fram. Raseriet gäller att påståendena om barnfattigdomen överhuvudtaget ifrågasatts. Snarare borde vi kanske vara tacksamma för en kritisk undersökande journalistik som ger underlag för en nyanserad diskussion om faktiska förhållanden. Det rasande svenska folket, GP 17 januari 2013

Den politisk korrekta bilden måste ju vara den som vänstern, socialdemokraterna och miljöpartiet presenterat 😛 Något annat verkar inte vara möjligt för de som lever i en sagovärld där de tror att fattigdom är att inte få egen mobil, inte få märkeskläder eller resa utomlands på semestern. Påminner mig om en numera avliden släkting som först läste Svensk Damtidning från pärm till pärm – stod det inte där, så var det inte sant…..

”Ska det vara nån jävla tröst för de som växer upp under taskiga ekonomiska villkor att det finns folk i andra länder som har det sämre?” skrev riksdagsledamoten Eva-Lena Jansson, S, på Twitter. Josefsson står på de rikas sida – slår neråt, Expressen 17 januari 2013 Hm. Eva-Lena Jansson – Allt människor är lika värda men olika. Det är ingen mänsklig rättighet att du eller någon annan skall få det ena eller andra för att grannen och grannens barn har råd med det. Det kallas att prioritera. Även om man lever som jag själv gjorde under många år när min dotter växte upp med 50 kr över existensminimum, så går det t.o.m. att rent kött och mycket grönsaker varje dag. Det handlar om att prioritera och att ta den tid det tar att laga mat. Själv var jag tvungen till det eftersom min dotter var och är matastmatiker. Man behöver inte ha allt för att ”andra får”. Många av de som ‘får’ får det på lånade pengar genom att föräldrar köper på kredit.

Gårdagskvällens Uppdrag granskning i SVT gjorde det andra journalister borde ha gjort och synade verkligheten bakom larmandet. Resultatet blev förödande. För barnrättsorganisationerna. De har systematiskt svartmålat situationen, blåst upp i sig tveksamma siffror, hårdvinklat statistiska undersökningar och gått till häpnadsväckande retoriska överdrifter. Några horder av svältande svenska barn utan kläder för vintern kunde inte Uppdrag granskning finna. Däremot organisationer som fulspelat på vårt grundläggande rättvisepatos i syfte att skapa uppmärksamhet och fånga sympatier. Deras trovärdighet torde nu vara mycket begränsat. De kan stå där med skammen ” Barnfattigdomen synad, Östgöta Correspondenten 17 januari 2013

Vi möter de hungriga barnen, VD för Fryshuset på SvD Brännpunkt 17 januari 2013 Vilka är då dessa barn? Inom Fryshusets verksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö, och genom många av de 200 ungdomsverksamheter som ingår i riksnätverket ”Fryshusandan”, möter vi ständigt hungriga barn, barn i 7-årsåldern som tar hand om sina föräldrar, 9-åringar som utvecklat avancerade strategier för att dölja att de bara kan äta sig mätta under skolluncher och barn för vilka fritidsaktiviteter är en utopi. Vi möter tusentals av dessa barn. De har dessutom ofta andra svåra erfarenheter, till exempel i form av missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar eller andra närstående vuxna, våld, utbrändhet, sjudomar, handikapp – eller andra utmaningar som de flesta vuxna aldrig ens kommer i närheten av Missbrukarfamiljer och psykiskt sjuka föräldrar. Ja visst finns de. Men det är inte så att det innebär att det finns barnfattigdom. Det finns utsatta barn.

Tror förresten inte ett dyft på att det finns barn till svenska medborgare som inte får äta sig mätta om det inte är för att föräldrarna använder pengar till alkohol, droger etc. Det finns barn som inte får ha nyckel med sig ut och därför inte kan gå hem om inte föräldrar är hemma, det finns utsatta barn. Det finns många som aldrig borde fått bli föräldrar. Förälder är man hela livet och kan man inte acceptera att man måste prioritera sina egna barn före sig själv, så blir barnen känslomässigt fattiga. Men det är inte samma sak som den barnfattigdom som VD:n för Fryshuset försöker få det till.

Lika illa ute, dvs att inte tåla sanningen är journalisten Anders Lindberg på Aftonbladet som i Fattiga barn och högerpopulismen, Ledarkrönika Aftonbladet 17 januari 2013 lyckas skriva slagord på slagord samt Ad Hoc och Ad Hominem som om han tror att det vore giltiga argument. Falska, förfalskade eller korrigerade, snedvridna statistikuppgifter som bygger på felaktiga data, är och förblir så långt från sanningen som tänkas kan oavsett hur många gånger de upprepas!

Tål vänsterfolket inte sanningen? Se även Förfalskade uppgifter, Norah4you 17 januari 2013

Read Full Post »

Något måste ha gått snett inte bara hos Bris och Rädda Barnen, för det är inte första gången vi i nutid hör talas om korrigerade och/eller förfalskade faktauppgifter och skev statistik……

Uppdrag granskning visade på en av Sveriges genom tiderna mest citerade men helt förfalskade rapport utifrån vilken Bris och Rädda Barnen, samt även ledande Socialdemokrater och Vänstern försökt hävda att det råder Barnfattigdom i Sverige så att ett stort antal barn aldrig får äta sig mätta….. Tack Uppdrag Granskning för att Ni inte går på 1984-förfalskade data!

Barnrättsorganisationen Bris har beslutat att undvika att använda begreppet barnfattigdom.Bris säger själva att de inte riktigt insett innebörden av begreppet. …….
Uppdrag granskning tar bland annat upp en kampanjfilm som gjordes av Rädda Barnen 2011. I den konstaterades det att det då fanns 220 000 barn i Sverige som inte kan äta sig mätta.
Rädda barnens Sverigechef Agneta Åhlund medger i programmet att kampanjen gav en felaktig bild och den lades också ner.
På sin hemsida står Rädda Barnen fast vid att drygt 240 000 barn lever i barnfattigdom. Med det menar organisationen att barnens familjer får försörjningsstöd eller har en låg inkomststandard.
Släpper begreppet barnfattigdom, GP 16 januari 2013

Nog för att det förekommit många märkliga kommentarer i media och artiklar. Läs här utdrag ur min blogg:
ALLA åker inte utomlands. Alla har däremot råd att göra utflykter även om de kanske inte kan sova borta om de inte känner någon som kan låna ut tält och sovsäckar. För mat kostar inte mer om man lagar den på ett terassokök än vad råvarorna kostar hemma. Är man ute i god tid, så går det också att göra långa tågresor lika billigt som ett månadskort kostar per barn över 6 år och vuxen i en familj. Annars går det faktiskt att ta med barn på vandringar i skogsområden eller att åka till en närbelägen strand om sådan finns även om det bara sker någon gång per sommarmånad. Allt handlar om prioriteringar.

Blir skrämd av en annan bloggare, som kallar sig Fattiglappens, uppfattning: ”VAD KOSTAR BARN?

Jo, hälsosam mat, ……….,bio och andra nöjen, t ex Liseberg och Gröna Lund, bussbiljetter, barnförsäkring, gå på hamburger- eller pizzarestaurang (ibland), skolresor, presenter till lärarna, dagisavgift och fritidsavgift, examenskläder, ……., sago- och andra böcker, kanske serietidningar, cd-skivor, eventuellt dvd-skivor, ……., skridskor, skidor, cyklar, skidhjälm, cykelhjälm, andra hobbyprylar, ……, tonåringar särskilt flickor önskar smink och makeup-saker, accessoarer och andra hygienartiklar, frisörbesök för åtminstone klippning av håret, ……., någon semesterresa någon gång, inträden till badplatser, inträden till t ex Skansen och museer, gå någon kurs i dans eller på ett gym eller liknande, …….., mobiltelefon med kontantkort (år 2009), husdjur (utvecklar barns känslor), receptfria mediciner, eget rum (ökar hyreskostnaden), osv, osv.” Fattiglappen

Har markerat poster som absolut inte ingår i det nödvändiga. OK satsa på att försöka få tag på ett par skridskor/skidor på bytesdagar eller köp begagnat. MEN inte katten MÅSTE alla barn gå kurser, gå på gym, ha dyra hobbyartiklar, ha eget husdjur och så vidare. NÅGON MÅTTA får det allt vara på vilka som räknas till fattiga. Man får väl rätta mun efter matsäcken. Någon måtta får det, Norah4you 1 augusti 2009

Inte har de som förfalskar alternativt korrigerar fakta något hut i kroppen idag heller:
”Ska det vara nån jävla tröst för de som växer upp under taskiga ekonomiska villkor att det finns folk i andra länder som har det sämre?” skrev riksdagsledamoten Eva-Lena Jansson, S, på Twitter.
”Fuck you”
Många kritiker menade också att Josefsson moraliserade.
”Åhå, mamman kan inte vara fattig, för HON RÖKER!! Fuck you, Janne Testosteron Josefsson. FUCK YOU VERY MUCH”, skrev Ung vänsters tidigare ordförande Ali Esbati på Twitter.
Även folk som inte befinner sig till vänster politiskt var kritiska.
”Lite tråkigt att ingen i UG faktiskt diskuterar själva begreppet lite djupare utan stannar vid att den etablerade def. inte håller”, skrev Liberala ungdomsförbundets tidigare ordförande Adam Cwejman på Twitter.
Josefsson står på de rikas sida – slår neråt, Expressen 16 januari 2013

* Det är ingen Mänsklig Rättighet att ha eget rum;
* Ingen Mänsklig Rättighet att få åka på utlandssemesterar;
* Ingen Mänsklig Rättighet att få ny eller ens egen mobil innan 16 års ålder;
* Ingen Mänsklig Rättighet att få ha egen dator, läsplatta eller ens dator hemma
* Det är heller ingen Mänsklig Rättighet att äga och bära märkeskläder;
* Ingen Mänsklig Rättighet att ha föräldrar som äger bil och kan skjutsa runt.
Någon måtta får det väl ändå vara på galenskaperna hos organisationer och politiker.

Något har gått helt snett i utbildningen av unga. Historielektrorerna i Linköping och Uppsala har verkligen haft skäl för sin varning att unga idag saknar såväl ordförståelse som ordkunskap. I det aktuella fallet med sk. Barnfattigdom har två stora organisationer lyckats missförstå begreppet barnfattigdom.
Det finns barnfattigdom i form av att det finns föräldrar vars barn och unga klagar på att föräldrarna aldrig tar sig tid att sätta sig ner och lyssna när de vill eller behöver prata. Känslomässig barnfattigdom är inte ekonomisk.

Släpper begreppet barnfattigdom, SvD 16 januari 2013
Barnfattigdomen i Sverige kraftigt överdriven, SvT 15 januari 2013
”Barnfattigdomen är överdriven”, Aftonbladet 16 januari 2013
Makaber artikel Men fattigdom handlar också om risken att bli utestängd från ett normalt liv. I dagens Sverige måste nog ett barn ha tillgång till en dator och internet, och en mobiltelefon får betraktas som nödvändig rent socialt. För att kunna göra läxorna måste du ha en dator. Uppdrag granskning borde läsa på, Malin Krutmeijer på Aftonbladet kultur 16 januari 2013
Normalt liv är inte att få gå i samma skola, få samma betyg, ha samma kläder eller ens ha egen mobil och uppkoppling till internet hemma. Normalt liv är att ha kläder som är hela och rena samt att ha föräldrar som bryr sig om sina barn tillräckligt för att sitta ner med dem i stället för att curla och jaga runt. Normalt liv är att få äta frukost och kvällsmat tillsammans om inte alltid så när det sker i lugn och ro utan jagande efter något som ”Andra får” eller ”Andra har”.

Sedan tycker jag att det får vara nog med snyftartiklar! Det är därför viktigt att poängtera att den statistik som används i diskussionen kring barnfattigdom inte räknar med de allra fattigaste det vill säga barn till asylsökande gömda och papperslösa. Glöm inte de allra mest utsatta barnen, Oscar Fredriksson, styrelseledamot i Svenska Röda Korset på SvD 17 januari 2013 Vi måste lära oss en enkel sak: De sk. papperslösa är till övervägande delen de som fått NEJ till att få asyl eller uppehållstillstånd i Sverige och som vägrar acceptera detta utan gömmer sig. Kom ihåg att det aldrig varit gratis att ta sig till Sverige för annat än FN:s kvotflyktingar. Kom också ihåg att det inte är en Mänsklig Rättighet att själv bestämma vilket land man vill bo i.

I ärlighetens namn tycker jag mer synd om pensionärerna som inte ens är garanterade den pension de haft året innan! Pensionerna sjunker ytterligare, DN 16 januari 2013 De var med och byggde upp Sverige oavsett om de var hemma med barn på den tiden det inte fanns dagis eller de själva jobbade!
Som sagt ovan: Någon måtta får det allt vara på galenskaperna!

Sedan ett litet varningsord: Vi kan inte bekosta allt och alla från Sveriges Statskassa. De som anser att andra inte får tillräckligt, de får gärna dela med sig av hälften av sitt eget överflöd. Börja hemma i stället för att kräva att svenska samhället skall stå för allt och alla!

Så vänder vi på bladet och vad hittade jag där? Tre snurren till unga miljöpartister som försöker få det till att Bris borde göra pudel – för det handlar ju om hur viktigt det är att poängtera den relativa fattigdomen…. Ett svek av Bris att överge barnfattigdom, tre unga miljöpartister på SVD opinion

Read Full Post »

Både för invandrare oavsett tro eller härkomst och svenskar. Jag blir lika upprörd över att det finns muslimska imaner, kan de verkligen vara auktoriserade?, som uppmanar kvinnor att godkänna tvångssex, att bli misshandlade m.m. som jag blev 1993 när jag fick reda på att en svensk präst i landsortsförsamling söder Linköping misshandlade sin hustru med hänvisning till Gamla Testamentet så till den milda grad att hon uppfattade det som nödvändigt att läsa vidare vid Linköpings Universitet (då Högskola) för att ha någon fristad någonstans. De män oavsett härkomst som inte är män nog att ta ansvar för sina handlingar och sluta upp med all form av misshandel, tvång och hot, de bör fördömas av alla oavsett vilken bakgrund offer och förövare har. I Sverige gäller svenska lagar.

6 av 10 moskéer gav lagstridiga råd, GP 16 maj 2012
Kvinnor manas till underkastelse, GP 16 maj 2012
Avslöjade – på film, Expressen 16 maj 2012
6 av 10 moskéer gav lagstridiga råd, SvD 16 mhttp://www.dn.se/nyheter/sverige/6-av-10-moskeer-gav-lagstridiga-radaj 2012
6 av 10 moséer gav lagstridiga råd, DN 16 maj 2012
Niqabkvinnan: ”Jag var skräckslagen”, Aftonbladet 16 maj 2012 Det förstår jag så väl. Hade själv ett gyllene äpple, svenskt, som var rötet inuti och fick fly ut med min lilla dotter. Hade jag inte haft en far som bandade ett erkännande om det och annat, så vet jag inte om jag kunnat skriva dessa rader.
En riktig karl slår ALDRIG en kvinna och skulle ALDRIG NÅGONSIN få för sig att tvinga till sig sex genom fysiskt eller psykiskt våld.

Det är glädjande att det kommer starka reaktioner från såväl muslimer som svenskar. SÅ HÄR FÅR DET INTE GÅ TILL ÅR 2012 I SVERIGE. Vore också bra om samtliga religiösa samfund, även Svenska Kyrkan, tog avstånd från kvinnomisshandel inte bara i ord utan också i handling. Läst ett antal artiklar under åren från skilda religioner och trosriktningar där det ännu inte vädrats ut det som många oavsett religion går tillbaka till i det vi kristna kallar Gamla Testamentet men som även är en helig skrift för muslimer.

Ministrar rasar efter SVT:s avslöjande, SvT 16 maj 2012
Förtryck av kvinnor kan aldrig försvaras, Aftonbladets ledarsida 16 maj 2012

Read Full Post »