Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ungdomar’

Det är då för märkligt, men vissa tycks tro att det är viktigare att utreda för utredandets skull än att visa ledarskap och våga ta ställning även om utredning inte är klar så fort det gäller något som påverkar eller påverkas av svensk lagstiftning. Lama uttalanden hjälper inte offer oavsett om det är offer för bränder som aldrig skulle hänt i forna dagar hade Sverige inte haft Världsrekordet i längsta utredning,
eller
i nutid offer för de ungdomar under 18 år som polisen idag inte kan neka att släppa ut i ”socialens vård! hur många gånger de än åker fast, förhörs med förälder och socialen närvarande.

Någon måtta på galenskaperna i svensk lagstiftning som tillåter unga att få 10 cm tjocka utredningsmappar utan att samhället reagerar i preventivt syfte, någon måtta måste det väl ändå vara…..

Helgavskiljning innebär att ungdomen ”lyfts” ur umgängeskretsen under helgerna då de flesta brott begås. Det vill en majoritet bestående av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna i justitieutskottet.

Förslaget kommer från Allianspartierna och utskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att se över hur det skulle kunna gå till. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot förslaget och vill i stället vänta in den så kallade påföljdsutredningen.Alliansen och SD föreslår helgfotboja för unga, GP 2 februari 2015

Ungdomar föreslås få helgfotboja, SvD 2 februari 2015
Ungdomar ska kunna dömas till helgfotboja, Aftonbladet 2 februari 2015
Bra förslag, nog med förslag – Nu får det vara nog med mesiga(JA JAG SKRIVER MESIGA) politiker som inte vågar säga stopp och belägg! Självfallet skall de unga som begår brott även de som inte är straffmyndiga om det gäller grövre brott, självfallet skall de helt i enlighet med gällande lagstiftning hindras från att skada sig själva och/eller andra. Fotboja är en bra lösning. Till att börja med!

Svenskt världsrekord i utredningslängd – 140 år lång utredning

1734 utfärdade Karl XI en kunglig förordning om inrättandet av byggnadsstadga där hänsyn togs till bredd på gator, avstånd mellan hus, hur hus skulle få se ut för att minska risken för de på den tiden så vanliga storbränderna i städer.

De olika stånden (präster, adel, borgare och bönder) var allt annat än positiva till kungliga förordningar. Så utredningen om byggnadsstadga sattes förvisso igång, men drog i vanlig svensk ordning ut på tiden…..

Ståndsriksdagen avskaffades först 1865. När avskaffades ståndsriksdagen, riksdagen.se
Först 1875 blev det lag efter 140 års utredning med högst varierande aktivitet i utredningsarbetet under åren.

Read Full Post »

Förvisso är det allmänna, det offentliga, skyldiga att följa Regeringsformens 1 kap 2§ om Alla människors lika värde. MEN, är det det man gör när en och samma anmälningskö för sökande av lediga lägenheter gäller för de som har villa/bostadsrättslägenhet och de som bor inneboende helt saknande eget boende?

Jag är principiellt emot att det skulle vara tid i köer, verkliga bostadsköer som förr i tiden, eller genom anmälningsdatum som påverkar om någon erbjuds titta på en föreslagen lägenhet eller ej, som avgör om någon som vill/behöver ha lägenhet i en stad vilken som helst, är det som avgör möjligheterna. Skälet härför är mycket enkelt. De som stått i kö lång tid har ju tvingats hitta en lösning på vägen. Inte alltid så att de bor kvar hemma hos föräldrar, kinesar hos vänner, bor inneboende eller i andra hand. I många fall när det gäller ungdomar, speciellt studenter, förekommer det att de går ihop några stycken och delar en lägenhet tills dess att alla får var sin. I andra fall finns det de som bor i någon övernattningslägenhet som förälder eller släkting har. Samtliga dessa har tak över huvudet. Inte heller vi som idag är 60 eller över fick egen lägenhet direkt. Själv hade jag först en del i dubblett, ett rum med kokvrå åt vart håll och gemensam hall med toalett o duschmöjlighet, i Linköping innan jag i Göteborg fick studentkorridor, 2:a hands lägenhet, insprängd studentlägenhet innan jag 5 år efter jag kommit tillbaka, född här, till Göteborg fick min första egna lägenhet trots att jag under de 5 åren både jobbat och läst samtidigt.

Något är i mina ögon fel när ”hela sex av tio nej när de får ett lägenhetserbjudande på Boplats Göteborg.

Maria Meyer-Martins är vd för Boplats Göteborg:
– Ju längre man har varit registrerad, desto större benägenhet har man att tacka nej, säger hon
.”
och ”…. De grupper där störst andel sökande tackar nej till erbjudanden är husägare och bostadsrättsinnehavare. Störst andel ja-svar finns i gruppen inneboende.” Sex av tio tackar nej till lägenhet, GP 15 juli 2011

Det borde vara så att de som är inneboende prioriterades upp liksom de föräldrar som pga skilsmässa behöver ett andra boende för att barn skall kunna ha det bra hos båda föräldrar. Jag köper inte hyresgästföreningens förklaringar om att hyror är för höga och många därför tackar nej. När du skriver in dig på boplats, så bör du väl ändå ha ett hum om vad din ekonomi klarar av när det gäller hyran?

Att det sedan borde byggas fler, och enklare, smålägenheter bland annat till studenter, det håller jag gärna med om. Förstalägenheten behöver inte vara stor bara den har ett acceptabelt bad/duschrum och en mindre köksdel.

Tillägg 06.44 Fem av sex studenter utan studentlägenhet, GP 15 juli 2011
Rekordstor studentkull söker bostad, SvD 15 juli 2011

Read Full Post »

stora problem har varit att alltför många lärare i för demokratibegreppets inlärning viktiga ämnena historia och samhällskunskap varit antingen helt obehöriga som lärare eller i varje fall inte ens ämnesbehöriga lärare. En effekt av skolans kommunalisering och att rektorer i landet haft möjlighet, och utnyttjat denna mer än lovligt, att själva bestämma vem som skall bedömas som behörig. Följden av detta har varit att historie- och samhällskunskapsämnet i många fall använts som utjämning för att lärare i t.ex. NO-ämnen skall få full tjänst eller att rektorer valt att skylla på könsfördelning (själv varit med om detta) och anställt helt obehöriga när det i verkligheten har handlat om att spara pengar. Utan djupa ämneskunskaper tillsammans med att läraren lärt sig metodik, didaktik samt barns och ungdomars utveckling, så har resultatet blivit som DN berättar om idag ”Vi lärde oss inget om demokrati”, DN 4 juni 2011.

Pengabristen beror till stor del på att en hel del av pengar som kommit kommuner till del för skolans räkning efter kommunaliseringen gått åt till att betala skollokaler som hyressatts efter ‘marknadsvärde’ på vanliga lokaler trots att skolorna är till för inlärning och inte försäljning.

När man sedan på svenska skolor haft en tendens att försöka springa ifrån mobbningsproblem genom att skylla problemen på den som blir mobbad, så föregår man inte med något speciellt gott exempel på praktisk demokrati. För demokrati betyder inte som många tycks tro folkvälde där majoritet bestämmer över minoritet utan att ALLA människor är lika värda samt har rätten att bli respekterade, få ge uttryck för sin åsikt utan att förföljas av andra o.s.v. Viktigt för det har länge stått i skollagen att
Skollagen 1 kapitlet
2 § Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet.

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd.

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan
1. främja jämställdhet mellan könen samt
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden.” 1985:1100 (ny skollag träder ikraft 1 juli i år)

Nya Skollagen 1 kapitlet:
Syftet med utbildningen inom skolväsendet
4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Utformningen av utbildningen
5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

6 § Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell.

7 § Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem ska vara icke- konfessionell.

Utbildningen i övrigt vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt.”

Betyder inte demokrati då folkvälde undrar någon. Frågan är berättigad och hade den som frågar haft ämnes- och stadiebehörig lärare i ämnet historia, så hade eleven redan när man läst om grekerna på gamla mellanstadiet, 4-6 an, lärt sig att demokrati som grekerna introducerade då avsåg att alla FRIA MÄN över viss ålder hade rösträtt i gamla Aten. (Mycket förenklat) Demokrati står för mycket.
Två viktiga hörnstenar är
* Allmänna fria val, inte nödvändigtvis direktval som finns i Schweiziska kantoner utan även den form av representativ demokrati som vi har i Sverige där vi väljer våra riksdagsrepresentanter i allmänna val.
* Respekt för Alla människors lika värde och att ingen får diskrimineras pga ålder, kön, etisk tillhörighet, sexuell läggning, handikapp etc.

Får inte elever med sig hur man uppträder demokratiskt redan från första skoldagen, så blir resultatet det vi ser i undersökninga där En av fyra unga: Bra med diktatur, Expressen 3 juni 2011 och Unga redo sälja sin röst, GP 3 juni 2011

Read Full Post »