Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Undantag i Förordnande eller Lag’

Uppgifter om etnicitet kan finnas med i underrättelsematerial, enligt Gunnar Appelgren, ansvarig för polisens insatser mot gängbrottslighet i Södertälje.

– Det finns saker som är viktiga för att hålla ihop ett kriminellt nätverk, säger han.Etnicitet ibland viktigt att ha med i underrättelsematerial, Aftonbladet 29 september 2013

Etnicitet ibland viktigt i utredning, GP 29 september 2013

Kom ihåg att underrättelsematerial är arbetsmaterial inte något färdigt register utan ett spaningsinsamlande för analys som möjligen sedan kan leda till uppgifter i ett register.
Se även Olagligt? Inte alls säkert, Norah4you 23 september 2013

Read Full Post »

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Nils Muiznieks, är starkt kritisk till svenska polisens agerande.

Svensk polis har efter DN:s avslöjande bekräftat att man samlat in uppgifter om romer i ett särskilt register, baserat på personernas etniska ursprung. Vad anser EU-kommisionärerna om detta?

– Det är oroväckande att det i 2100-talets Europa finns en polismyndighet i ett demokratiskt land som ägnar sig åt etniskt profilering. Metoden att registrera folk baserat på deras etniska ursprung är bade olaglig och ineffektiv. Det går tvärs emot de mänskliga rättigheterna, inklusive de lagar som finns IiEuropakonventionen, mot rekomendationerna från Europarådets kommission mot rasism och intolerans och går mot beslut i FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.Både olagligt och ineffektivt, DN 23 september 2013

Det är INTE olagligt utan tvärt om ingår det i polisers arbetsuppgifter enligt gällande lagar och förordningar att bedriva brottsbekämpande verksamhet! Att det i det arbetsmaterial, analysmaterial, som tas fram i fall av grov brottslighet FÅR INGÅ släktförhållanden för de misstänkta ÄVEN OM DESSA MISSTÄNKTA TILLHÖR SAMMA FAMILJ OCH DÄRFÖR HAR SAMMA ETNISKA URSPRUNG! Det vore tvärt om olagligt att exkludera någon eller några eller flera etniska grupper från att få spanas på och förekomma inte bara som nu i en arbetsfil (arbetsfil är till skillnad från ett register ALDRIG NÅGONSIN EN OFFENTLIG HANDLING ens en sekretessbelagd offentlig handling utan är och för blir arbetsmaterial som aldrig någonsin skall eller får lämnas ut. Det är brottsligt att lämna ut sådana uppgifter enligt såväl Brottsbalken som våra Grundlagar!

Så påstående att det är olagligt är ren och skär lögn. Vad som däremot kan ifrågasättas, när nu uppgifterna kommit ut vilket de aldrig borde ha gjort eftersom media skrämmer människor från normal kontroll av brottslingar (för samma arbetssätt gäller oavsett etnicitet när det gäller misstanke om organiserad brottslighet vilket framkommit i klartext på presskonferensen) Frågan om SYFTE börjar bli allt mer viktig att ta tag i.

Att sedan svensk Europarådets kommissionär inte kan svenska grundlagar är bara ytterligare ett exempel på okunskapen vad gäller ordförståelse och bristen på ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnen som svenska samt samhällskunskap!

Se även: Inte så enkelt som media vill, Norah4you 23 september 2013

Read Full Post »

För det är helt lagligt i samtliga demokratier, och även diktaturer, att bedriva brottsbekämpande arbete inkluderande spaningsanalys även om det råkar vara så att det handlar om personer som tillhör samma familj, släkt eller etnisk grupp. Att i det fallet använda sig av öppna register – Folkbokföringen hos Skatteverket – är inte bara tillåtet för Polismyndighet utan ingår i det som är polisens skyldighet att använda sig av OM SÅ KRÄVS för att fastställa frågan om organiserad brottslig verksamhet inom grupp oavsett om denna grupp tillhör etnisk grupp/familj. Detta är inte bara tillåtet utan måste också vara tillåtet för INGEN enskild, etnisk eller kulturell grupp kan eller får vara exkluderad från gällande Grundlagar/Konstitution, Lagar och Förordningar!

Har inget med rasism att göra utan vore rasism om någon enda eller flera etniska grupper, kulturella grupper, familjer exkluderades från att kunna spanas på och finnas med i arbetshandling (icke Offentlig handling någonsin) hos Polismyndighet.

Det är ingalunda säkert att det är olagligt utan kanske tvärt om så att det i det aktuella fallet är något av det såväl svensk som annan internationell polis är skyldiga att kartlägga i brottsbekämpande syfte. För inte menar väl ändå alla som gått i taket att det är uteslutet att Romer (eller någon annan etnisk/kulturell folkgrupp) kan ha familj/släkt där mer än en kan vara misstänkt för grov brottslig verksamhet? Det är viktigt att skaffa fakta om När spaningen inletts, Varför en helt legal spaning precis som när det gäller andra brottslingar inkluderat att öppna register som Folkbokföringen hos Skattemyndigheterna ingår i analysmaterial på en datafil!

Nedanstående visar att saken inte är så enkel som det påståtts under dagen.
15:44
Erik Paulsson Rönnbäck:– När jag tittar själv i registret kan inte jag svara på vem i registret som är rom eller inte. Det är uppbyggt kring vissa kriminella personer, sedan har man hämtat in information om deras relationer från öppna register, säger Petra Stenkula.
…….
15:43
Erik Paulsson Rönnbäck:– Det finns ingen etnicitet i detta registret. Det finns kriminella personer, sedan har man i enlighet med lagstiftningen lagt in personer som står i relation eller i samband med personen som kan misstänkas för allvarlig brottslighet, säger Petra Stenkula, biträdande chef länskriminalen Skåne.Direktrapport: Romer i polisregister, SvD 23 september 2013
Med andra ord helt annat skäl för registret än vad som media försökt påstå. Skrämmande att det finns någon som går och tror att en enda folkgrupp inte skulle kunna ha grovt misstänkta brottslingar i någon familj inom folkgruppen. Det är lika mycket rasism att påstå sådant som att påstå att en familj skulle vara brottslig eller kunna misstänkas för brottslighet för att den tillhör viss folkgrupp.

Innan någon går i taken ytterligare, så är det viktigt att komma ihåg att skilja på brottsbekämpande uppgiftsinsamling och uppgiftsinsamling utifrån etnisk härkomst!
Polisen inget register baserat på etnicitet, Expressen 23 september 2013
Det hända kan vara en skandal. Men det kan också vara så att detta som ingalunda skulle vara det första exemplet på att det här i Sverige pågår en mediapolitik som försöker hetsa upp svenska folket, våra politiska representanter och andra för att försöka få tillstånd en helt annan lagstiftning än vad som våra Grundlagar ger. Nu när det kommit fram att det inte är vanlig polis arbetsmaterial utan underrättelsearbetsmaterial, dvs att brottsmisstänkta människor där även deras släktingar ingår inte enbart är något som är under utredning i Sverige, så verkar det utifrån det som kommit fram som det handlar om allvarliga misstankar om Internationell brottslig verksamhet. Om så är fallet, så kommer saken i helt annat läge än om uppgifterna oavsett omfattning insamlats enbart för att kartlägga en släkt som råkar vara romersk.
INGEN folkgrupp är i Sverige eller Internationellt exkluderad från att få släktförhållanden utredda OM det handlar om grov brottslinghetsmisstanke där gruppen som är misstänkt tillhör en och samma släkt.

Det väcker oro och en rad frågor, säger juristen och grundlagsexperten Johan Hirschfeldt i en intervju med DN.
Bland annat undrar han över beteckningen ”Kringresande” – polisens namn på mappen med det romska registret.
– Är ”kringresande” en omskrivning för att vara rom och i så fall en registrering på grund av etniskt ursprung? Det är förbjudet att registrera enbart på den grunden, säger han.
Grundlagsexpert: Lagstiftningen mycket snårig, SvD 23 september 2013
Det är det minsta man kan säga. Snårig alltså. För OM det är av annat skäl, t.ex spaningsskäl mot personer misstänkta för organiserad brottslig verksamhet, och dessa personerna tillhör en och samma släkt, så är Romer inte exkluderade att få släktförhållandena utredda meddelst de öppna uppgifterna som finns i Folkbokföringsregistret.
OBSERVERA NOGA: Det är förbjudet att registrera enbart på den grunden i Johan Hirschfeldts uttalande ovan. OM det är så, vilket vi inte vet mer än att registret inte är ett register utan en utredningsfil och att denna utredningsfil inte faller under vanlig Datalagstiftning pga att det är uppgifter från i första hand utan under Offentlighets och sekretesslagstiftningens undantag där Polislagen samt internationella avtal mellan länder om brottsbekämpande åtgärder, något som ALLTID är polisers uppgift att utföra sådana spaningar och utredningar.

Det kan och MÅSTE enligt såväl svensk lag som EU-lag ingå i en brottsbekämpande verksamhet. Inget som politiskt korrekta media eller politiker kan eller ens får lägga sig i.
Så frågan är som jag skrev på morgonen i Inte så enkelt som media vill göra frågan till. Det är illa att det är Romer som drabbats, men rent generellt kan även Romer drabbas även av lagliga spaningsregister och arbetsfiler i databaser.
Om vi för en stund försöker bortse från att det i det aktuella fallet handlar om Romer och om vi samtidigt ‘glömmer’ Regeringsformens 1 kap 2§ som de flesta svenska myndigheter och kommuner ändå inte tycks ta på allvar, så är det inte bara frågan om det existerande registret över en familj/släkt är otillåten eller inte som är den stora biten. För det är inte så enkelt som media vill göra frågan. Frågan är generell när det gäller vad som krävs och är tillåtet enligt gällande grundlagar och lagar, dvs även alla de undantag som finns i varje grundlag och lag här i Sverige, och då speciellt med avseende av polisiärt spaningsarbete och gällande Spaningslag….

Ullenhags högkvarter i Rosengård, GP 23 september 2013 Det är inte alls säkert att Ullenhag är clearad för all information, lika lite som det om det handlar om underrättelsetjänstinsamlande brottsbekämpande uppgifter som inkluderar spaning på en familj skulle vara helt säkert att ens vår Rikspolischef är clearad för all information. Observera att clearing inte sker enbart utifrån position utan från person och om personen utöver att behöva ha all eller nästan all information även anses betrodd att få erhålla denna. Inte så enkelt som media försöker påstå.
Oppositionen kräver svar från regeringen, Expressen 23 september 2013 Kommer Oppositionen att be polisen om ursäkt om det visar sig vid närmare kontroll att det inte är etnicitet utan grov brottslig verksamhet som gjort att ett större antal personer som råkar tillhöra samma släkt hamnat i en spaningsfil? – dvs en arbetsfil vilket inte är att jämnställa med ett dataregister juridiskt sett.
Polisen dribblar med ord, Oisín Cantwells kolumn Aftonbladet 23 september 2013 NEJ det gör de inte. Arbetsfiler och arbetspapper är aldrig Offentlig handling vilket däremot Folkbokföringsregistret hos Skatteverket är. Det är helt tillåtet att registrera och måste vara helt tillåtet att registrera kulturell härkomst eller etnicitet OM densamma är viktig för spaningen mot ett antal samverkande människor misstänkta för grov brottslig verksamhet.
Polisen därför kartlägger vi romer, DN 23 september 2013

Observera att det enda de Mänskliga Rättigheterna och våra svenska Grundlagar begränsar är att personer inte får registreras enkom och då utifrån att de tillhör viss folkgrupp/etnisk grupp/släkt inom folkgrupp eller etnisk grupp. INGEN grupp får diskrimineras positivt eller negativt. Läs Regeringsformens 1 kap 2§ noga. Det som är anmärkningsvärt är att små barn hamnat i spaningsmaterialet. Enda förklaringen jag kan se är att rådata från Offentligt register tvärt emot vad Datalagar alltid kräver inte rensat från dessa.

Att det blev mer än ett fjun kvar beror enkom på det faktum att det fanns minderåriga som knappast kan ingå i någon form av brottslig verksamhet i det arbetsmaterial, den arbetsfil INTE dataregister som användes. Att det blev en hel fjäder kvar, än så länge, beror på att det inte framkommit om det funnits skäl att ha kvar arbetsmaterialet/arbetsfilen. Sådan skall så snabbt som möjligt dels rensas från icke nödvändiga uppgifter om enskilda samt i det läge där utredning inte längre pågår antingen få ett diarienummer för att finnas och då i något register som sparas eller annars skall uppgifterna och arbetsfilen förstöras.

Read Full Post »

göra frågan till. Det är illa att det är Romer som drabbats, men rent generellt kan även Romer drabbas även av lagliga spaningsregister och arbetsfiler i databaser.

Om vi för en stund försöker bortse från att det i det aktuella fallet handlar om Romer och om vi samtidigt ‘glömmer’ Regeringsformens 1 kap 2§ som de flesta svenska myndigheter och kommuner ändå inte tycks ta på allvar, så är det inte bara frågan om det existerande registret över en familj/släkt är otillåten eller inte som är den stora biten. För det är inte så enkelt som media vill göra frågan. Frågan är generell när det gäller vad som krävs och är tillåtet enligt gällande grundlagar och lagar, dvs även alla de undantag som finns i varje grundlag och lag här i Sverige, och då speciellt med avseende av polisiärt spaningsarbete och gällande Spaningslag….

Polisen bekräftar olagligt register, GP 23 september 2013 Vad polisen gjort är att de nu bekräftat att registret finns. Vi har INGEN som helst uppgift om NÄR, VAR, VARFÖR eller ens om det funnits ett tillstånd NÄR spaningsregistret skapades. Det är egentligen minst lika allvarlig fråga att få svar på som frågan om att det nu är olagligt eller frågan om det är för att de som registrerats varit romer som de registrerats i spaningsregistret. Se nedan.
Polisen bekräftar register över romer, Expressen 23 september 2013 Utöver att vi inte vet om de romer som registrerats registrerats för att de är romer, så vet vi inte ens om det är en enda eller flera romerska familjers släktträd som finns med i registret. Vi saknar alldeles för många uppgifter.

Vissa av uppgifterna har varken vi vanliga dödliga, Regeringen eller Riksdagen rättigheten att få svar på. Minister och Regering får inte idka ministerstyre av svensk myndighet och det där med undantag i form av tillåten rättighet för svensk myndighet att upprätta Förordning (se nedan) är inte något som är lätt att bena ut. Svenska Grundlagar är komplicerade. Blir ännu mer komplicerade när det gäller brottsbekämpning enligt den nya EU-lagen….(se nedan)
Polisen registrerar romer i stor databas, Aftonbladet 23 september 2013
Romer kartlagda i hemligt polisregister, SvD 23 september 2013
Romregistret, tillgängligt även i Västra Götaland, GP 23 september 2013

Förbjudet registrera på etniska grunder, DN 23 september 2013 Det är heller inte tillåtet att göra positiv eller negativ diskriminering av hur man registrerar eller spanar på en grupp kriminella som råkar vara släkt och vars övriga släktförhållanden finns angivna samt inhämtas från öppna Folkbokföringen. I svensk grundlag kan mycket tyckas vara förbjudet, och också vara det UNDER VISSA FÖRUTSÄTTNINGAR. Det innebär t.ex. om det råkar vara så att det behövs en spaning på en kriminell grupp som samarbetar, och denna gruppen råkar vara släkt med varandra samt råkar tillhöra en viss etnisk folkgrupp, så är denna gruppen inte exkluderad från att spanas på för att t.ex. ta reda på var en efterlyst person skulle kunna tänkas gömma sig undan. Mycket komplicerad fråga och EU-lagen som är på G komplicerar frågan ännu mera.

Polisen: ”Är inget register utan en fil”, Aftonbladet 23 september 2013 Observera att det är svårare att juridiskt och lagligt komma åt en fil än det är att komma åt ett register. En fil kan anses vara arbetsmaterial utifrån Offentlighets- och sekretesslagstiftningen och då är det endast utredning av Datainspektionen, inte JO, som kan klarlägga om uppgifter i en fil är eller inte är att betrakta som ett register utifrån PUL. Komplicerat är bara förnamnet. Kanske vi svenskar har de lagar vi förtjänar?

Direktrapport: Romer i polisregister, SvD 23 september 2013 Frågan är om det är en datafil eller ett register. Klart är endast datafil inte om den i juridisk mening är att betrakta som spaningsregister eller endast som ett arbetsmaterial i en större utredning där släktingar till misstänkta brottslingar ingår utifrån uppgifter hämtade från Folkbokföringen. Två helt skilda saker när det gäller svenska grundlagar och Offentlighetslagstiftningen å ena sidan och PUL å andra.

Oppositionen kräver svar från regeringen, Expressen 23 september 2013 Oppositionen borde sopa framför egen dörr först. Det har många gånger i Sverige varit så att det funnits svenska familjer, oavsett etnisitet, där grov brottslighet förekommit och där det funnits (finns ännu?) spaningsregister som omfattat stor släkt. Sedan är det också så att det är ett problem att Folkbokföringsregistret t.o.m är så öppen offentlig myndighet att de säljer(!) namn och adresser till företag som skickar ut reklam. Alla svenska myndigheter äger rätten att använda sig av Folkbokföringen hos Skatteverket. Det går absolut inte att exkludera polis som arbetar med brottsbekämpning. Det går inte heller att exkludera någon folkgrupps släkter för det sätter Regeringsformens 1 kap 2§ P för. Ingen positiv eller negativ diskriminering får ske.
– – – – – – – – –

Om vi börjar med Datalagstiftningen. Datalagstiftningen är i sig en mycket komplicerad fråga. Hade varit en komplikation även om det varit ett tillåtet godkänt spaningsregister. Från 1998 gäller PUL i stället för den gamla datalagstiftningen. Men även här är det komplicerat för det finns i inledningen av lagtexten följande skrivning:

Personuppgiftslag (1998:204)

Allmänna bestämmelser

Syftet med lagen

1 § Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Avvikande bestämmelser i annan författning

2 § Om det i en annan lag eller i en förordning finns bestämmelser som avviker från denna lag, skall de bestämmelserna gälla.

Det är i sammanhanget värt att komma ihåg skillnaden på lag och förordning. Lag är något som alltid måste antas av Sveriges Riksdag. Förordning är något som sittande regeringar utifrån den lagtext som finns i Regeringsformen.

Regeringsformen

Kapitel 8 Lagar och andra föreskrifter

7 § Regeringen får utöver vad som följer av 3–5 §§ meddela
1. föreskrifter om verkställighet av lag, och
2. föreskrifter som inte enligt grundlag ska meddelas av riksdagen.

Regeringens föreskrifter enligt första stycket får inte avse riksdagen eller dess myndigheter. Regeringen får inte heller med stöd av bestämmelsen i första stycket 2 meddela föreskrifter som avser den kommunala beskattningen. Lag (2010:1408).

8 § Att regeringen får meddela föreskrifter i ett visst ämne hindrar inte att riksdagen meddelar föreskrifter i samma ämne. Lag (2010:1408).
Som jag ser det är det här det finns en lucka som står vidöppen om vi någon gång till Sveriges Regering får parti eller partier som vill skapa spaning som den som var tillåten innan FRA-lagen starkt begränsade rätten för signalspaning samt även utökade Datainspektionen och JO:s rättigheter att kontrollera. Alltså precis på samma sätt som Socialdemokraterna en gång, förvisso inte utifrån etisk tillhörighet men ändå, genom skapandet av IB och påprakandet av IB på Militären spanade på kommunister beslöt utan Riksdagens insyn.

Det är ännu mer komplicerat. För ett släktträd är å andra sidan existerande för alla, inte bara myndigheter, att få tag på via Offentliga uppgifter i Folkbokföringen. Det kan dessutom, vilket varit fallet tidigare i Sverige, vara så att det är en speciell släkt som det finns skäl att misstänka för t.ex. droghandel etc. Vi har haft ett antal sådana fall i Sverige som förvisso inte kunnat sägas tala om någon speciell grupps etniska tillhörighet men som utifrån de lagar och förordningar som finns utfärdade före FRA-lagen, PUL, Offentlighets- och Sekretesslagen, Spaningslagar m.m. fortfarande gäller och där det kan vara mycket svårt att bena ut utan att för den skull stoppa normalt polisiärt spaningsarbete.

Skulle det varit frågan om en släkt tillhörig någon av alla ‘vanliga’ svenskar som funnits i ett spaningsregister, så hade det knappast blivit lika stort hallå som det är nu när släkten råkar vara romer. Observera att jag inte försvarar att det finns ett sådant spaningsregister, men vill göra klart att det inte är så enkelt som det först kan tyckas. Vi saknar alldeles för många bitar i helheten utöver att vi nu fått klart besked (om det nu är klart? Man vet aldrig riktigt här i Sverige) att registret existerar och inte har något tillstånd.

Sedan är det detta med EU:s nya datalag. Den består av två delar som i en del består av möjligheter för brottsbekämpande åtgärder. Inte speciellt enkelt att komma bort från att EU-lag gäller över Svensk Lag om inte annat klart sägs i våra Grundlagar. Klart sägs ytterst lite i sådana frågor….
Kommissionens förslag består av två delar. Dels ett direktiv som handlar om den brottsbekämpande verksamheten och hur medlemsländernas polismyndigheter får använda persondata. Dels en förordning som behandlar privatpersoners, företags och myndigheters hantering av personuppgifterLobbyister och politiker strider om ny datalag, Europaportalen.se 20 juni 2013

Det handlar även om Tryckfriheten, vilken glöms bort i sammanhanget. Läs intressant och diskussionsvärd artikel från DN tidigare i år: EU:s nya Datalag oförenlig med svenska Grundlagar, Frilansjournalisterna Staffan Dahllöf, Nils Funcke och Fredrik Laurin på DN Debatt 12 april 2013

Hur man än vrider och vänder på det hela, så är det inte självklart att det inte skall kunna finnas en hel släkt som finns med i ett TILLÅTET spaningsregister. Så stora frågan i det aktuella fallet med Romerna är på vems uppdrag, enligt vilken Förordning samt referererande till vilken lagtext och när upprättades registret? Det är där som man måste börja inte genom att enligt politisk korrekthet bara slå ner på att det drabbat ett romerskt familjeträd. För det är helt enkelt så att våra lagar och Grundlagar inte alls skyddar kriminella som det finns skäl att spana på oavsett vilka de är och där det i förlängningen under spaningens gång kan finnas skäl att söka efter släktingar till en kriminell släkt vilken som helst här i Sverige. Vi vet alltså inte om det för närvarande finns en eller flera andra släkter vars familjeträd finns med helt lagligt och godkänt utifrån att ett antal i en familj/släkt bedriver grov brottslig verksamhet. Det finns heller utifrån våra Grundlagar ingen som helst rättighet för någon utanför den grupp som spanar med tillstånd att få reda på att detta sker. Brottsbekämpning får inte förhindras men det får heller inte vara så att oskyldiga i en släkt med flera brottslingar drabbas. Samtidigt så är Folkbokföringen ett öppet register och det får svenska myndigheter använda. Komplicerat.

Read Full Post »