Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘UD’

Det är så illa att det finns många som varit ute som insett att SIDA är roten till mycket av de problem som finns med svenska Biståndspengar! Att SIDA ens har mage att efter alla sina avslöjade felaktigheter påstå SIDA:”Vi är beredda att ta över, SvD 18 oktober 2013 är väl magstarkt.

Må vara så att UD inte är rätt plats för biståndsminister att sitta på. För på regeringsnivå är det enda stället där dessa frågorna hör hemma! INGEN ANNANSTANS! Kanske vore rätt plats Socialdepartementet? Dock bör det kanske till en kontrollgrupp underställda Utrikesnämnden där representanter för samtliga Riksdagspartier enligt min mening bör ingå tillsammans med representant för Riksdagsrevisionen.
Men att ge SIDA ansvaret vore lika tokigt som att sätta räven att räkna hönsen!

De sk. biståndsorganisationer som skriver under på kritiken mot UD har jag NOLL förtroende för. En gång i tiden trodde jag faktiskt på Diakonia. Men det var innan jag lärde känna människor som varit ute för deras räkning. Övriga klagoorganisationer tappade jag tidigt förtroende för. När munnen säger en sak utåt och deras medarbetares egna bilder vid föredrag samt deras egna medarbetares människovärderingar kommer fram i ordval, då vill åtminstone jag inte kalla det bistånd på de behövandes villkor.

Ärligt talat, så är den enda organisation på biståndssidan som jag har förtroende för Läkare utan gränser. Politiskt står de långt från mig, men det handlar inte om att ha politiskt rätt utan om att handla rätt!

Diakonia: UD ska inte hantera bistånd, SvD 18 oktober 2013
Borg: Rapporten inget skäl att minska bistånd, DN 18 oktober 2013
Vill ta ifrån UD biståndsansvar, GP 19 oktober 2013
Vill ta ifrån UD biståndsansvar, Expressen 19 oktober 2013

Förstår så väl att dessa sk. biståndsorganisationer inte vill ha full insyn och/eller ökad kontroll vad de använder sina pengar till! Alldeles för många av dem lever inte som de lär och/eller göder korrupta fickor i ett stort antal biståndsprojekt!

Några av många SIDA-fadäser Ännu ett misslykat SIDAuppdrag, Norah4you 21 juli 2010 Hur dumma får SIDA vara, Norah4you 12 maj 2010

Read Full Post »

på und och säk?

Vad i hela fridens namn är det frågan om? Hur i hela fridens namn är det ens möjligt att en som innan hon kom till Sverige, flydde hit, efter att blivit misstänkt, åtalad och anhållen i sin frånvaro för spioneri i USA (hade varit lika illa om det varit i annat land) gift sig med en svensk UD-man. Förr i tiden hade personsäkerhetskontrollen gjort det omöjligt för den mannen att jobba kvar på plats där något som helst sekretessbelagt material funnits om hans/hennes fru inte först friats från alla misstankar. Caesars fru skall inte kunna misstänkas ens att kunna riskera bli utsatt för hot om represalier eller för att själv vara den som aktivt kan lämna hemligstämplat material vidare!

Någon jäkla ordning får det allt vara i Sverige även år 2013!

Spionmisstänkt gift med UD-man, GP 26 april 2013
Spionmisstänkt är gift med UD-tjänsteman, Expressen 26 april 2013
Spionåtalad gift med svensk UD-man, Aftonbladet 26 april 2013
USA jagar spion i Stockholm, Aftonbladet 26 april 2013
Misstänkt spion gift med UD-tjänsteman, SvT 26 april 2013
Spionåtalad gift med svensk UD-man, SvD 26 april 2013
Spionåtalad gift med svensk UD-man, DN 26 april 2013

Tänk jag minns på 70-talet när en kvinnlig arbetskamrat som jobbade på avdelning på storföretag där personkontroll och godkännande av säk krävdes råkade ut för att hennes morbror som hon aldrig träffat flydde från ett östland. Hon flyttades per omgående till en annan avdelning där sekretess inte rådde som påverkade Rikets Säkerhet. Det skall inte finnas minsta grogrund för misstanke. Så enkelt är det. Det måste alla som är beredda att Försvara hela Sverige ställa upp på!

Tillägg 28 april 2013. Börjar undra hur det står till med jävsituation o.s.v. då den i USA spionåtalade kvinnan trots Migrationsverkets nej 2002 till hennes ansökan om svenskt medborgarskap tilläts bli svensk medborgare genom att maken, anställd på UD fick arbetsgivaren UD 2003 (under Göran Perssons regeringstid) att skriva intyg att hon behövde bli svensk medborgare. UD hjälpte spionåtalad bli svensk, SvD 28 april 2013 Var i hela fridens namn fanns de ansvariga som kollade med säk och und innan något sådant intyg ens kunde skrivas. Observera klart åsidosättande även om Regeringsformens 1 kap 2§. För att en kvinna är gift med en UD-tjänsteman, oavsett om hon är eller inte är åtalad för spioneri i annat land, skall kunna få svenskt medborgarskap krävs att det Offentliga behandlar henne precis som alla andra. Något annat är inte acceptabelt! Än mindre tillåtet!

Read Full Post »

Eller är det möjligen så att KU inte har ordkunskap att först Grundlagstext(Tryckfrihetsförordningen) + Offentlighet och Sekretesslagen,
för det kan väl ändå inte vara så illa att KU inte känner till att i princip allt på ett Utrikesdepartement har olika grader av sekretess och varför hemliga handlingar är sekretessbelagda? Vore tacksam få reda på vilka politiker i KU som saknar den kunskap se som sämst skulle haft med sig i ämnes Samhällskunskap när de lämnade gymnasiet!

TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN
2 kap. Om allmänna handlingars offentlighet

1 § Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar. Lag (1976:954).
2 § Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast om det är påkallat med hänsyn till
1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation,

2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,
4. intresset att förebygga eller beivra brott,
5. det allmännas ekonomiska intresse,
6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,
7. intresset att bevara djur- eller växtart.

Begränsning av rätten att taga del av allmänna handlingar skall angivas noga i bestämmelse i en särskild lag eller, om så i visst fall befinnes lämpligare, i annan lag vartill den särskilda lagen hänvisar. Efter bemyndigande i sådan bestämmelse får dock regeringen genom förordning meddela närmare föreskrifter om bestämmelsens tillämplighet.

Utan hinder av andra stycket får i bestämmelse som där avses riksdagen eller regeringen tilläggas befogenhet att efter omständigheterna medgiva att viss handling lämnas ut. Lag (1976:954).

Särskild lag som gäller är Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
15 kap. Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer

Utrikessekretess

1 § Sekretess gäller för uppgift som rör Sveriges förbindelser med en annan stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig organisation, myndighet, medborgare eller juridisk person i annan stat eller statslös, om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

Utrikessekretess vid direktåtkomst

1 a § Sekretess gäller för uppgift som en myndighet har elektronisk tillgång till i en upptagning för automatiserad behandling hos en annan stat eller mellanfolklig organisation, om myndigheten inte får behandla uppgiften enligt en bindande EU-rättsakt eller ett av Sverige eller EU ingånget avtal med en annan stat eller mellanfolklig organisation. Lag (2012:630).

Försvarssekretess

2 § Sekretess gäller för uppgift som rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs. I mål eller ärende enligt särskild lag om försvarsuppfinningar gäller dock sekretess för uppgift om sådana uppfinningar enligt föreskrifter i den lagen.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Om det finns särskilda skäl, får dock regeringen meddela föreskrifter om att sekretessen ska gälla under längre tid.

Sekretessbrytande bestämmelse

3 § Sekretessen enligt 1 och 2 §§ hindrar inte att uppgifter som avses i 37 kap. 4 § lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt vad som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer.

Prövning av en begäran om utlämnande av handling

4 § En begäran att få ta del av en handling som har upprättats av den statliga lantmäterimyndigheten eller Sjöfartsverket och som innehåller kart- eller flygbildmaterial av betydelse för totalförsvaret eller uppgift ur myndighetens geodetiska arkiv ska, vid tillämpningen av 2 §, prövas av den myndighet som har upprättat handlingen.

5 § Av 2 kap. 14 § andra stycket tryckfrihetsförordningen följer att det genom förordning kan föreskrivas, att endast en viss myndighet får pröva frågan om utlämnande till enskild av allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

6 § Den tystnadsplikt som följer av 1 § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt.

Den tystnadsplikt som följer av 1 a § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

Att den tystnadsplikt som följer av 2 § inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter i vissa fall följer av 7 kap. 3 § första stycket 1, 4 § 1–8 och 5 § 3 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket 1 yttrandefrihetsgrundlagen. Lag (2012:630).

KU: UD bryter mot lagen, SvD 30 januari 2013 NEJ DET GÖR UD INTE! LÄS Offentlighets- och sekretesslagen som är den speciallag som Tryckfrihetsförordningen uttryckligen säger att får finnas! SKAM att vi har så okunniga politiker!

Read Full Post »

Om det är sant, det rykte jag hörde i natt och som nu står i Svenska Dagbladet, så har UD och Carl Bildt i det tysta lyckats få Israel att bita i det sura äpplet. Carl Bildt förmodligen i nära samarbete med Löfven m.fl.

Alla svenskar från Ship to Gaza släppta, SvD 24 oktober 2012

Som jag skrivit innan Respektera Internationellt vatten, Norah4you 20 oktober 2012 Man kan tycka vad man vill om Ship till Gazas rättmätighet att försöka bryta den illegala blockaden som Israel orättmätigt lagt på Gaza och människorna där. Det handlar om principer.

* Israel äger INGEN rätt till Gazaremsan! De gränser som FN godkänt för Israel som Israels gränser är de enda som är lagliga!
Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010

* Såväl Palestinier som andra i omvärlden måste som minst godta, om än ovilligt, de gränser för staten Israel som FN godkänt.
Det är internationella avtal och beslut i FN, inte något annat som gäller!

Det finns gränser även på tokerier.

Tillägg 11.15 Stellan och de andra svenskarna släppta, sverigesradio.se 24 oktober 2012

Tillägg 11.54 Alla Ship to Gaza-svenskar släppta, DN 24 oktober 2012

25 oktober 06.22 Nu är alla svenskar hemma. Att som en del kalla dessa svenskar vänsteraktivister är att ta i….:
riksdagsledamoten Sven Britton (S), religionsforskaren Mattias Gardell och författaren Maria-Pia Boëthius – släppts
Alla Ship to Gaza svenskar släppta, GP 24 oktober 2012

Vi fick telefonsamtal och sms från Gaza och till och med radiokontakt med organisationer och människor som väntade på oss i Gaza.
– I ett sådant läge funderar man: Tänk om israelerna kanske vill ignorera oss och på så sätt får en propagandavinst. Det är ju en liten segelbåt med ofarlig last, där lasten är deklarerad av tullinspektionen på flera ställen. Släpp igenom dem!
– Men det blev inte så. Istället drar de ihop en exempellös militär styrka och genomför en fullskalig militär invasion.
Beredd att åka igen, GP 24 oktober 2012
Göteborgsläkaren: De sköt med elpistoler, Expressen 24 oktober 2012
Ship to Gaza-aktivister hemma, SvD 24 oktober 2012
Sjoå tp Gaza-aktivister hemma igen, Aftonbladet 24 oktober 2012

Så finns det de som envist försöker hävda att det inte hade något med Sverige och svenska UD att göra. Samt Norge och Finland…. Kolla lite mer hur tongångarna gick från det stora landet i väster som inte ville ha upp den aktuella frågan på dagordningen i den jämna striden inför presidentvalet. För om inte Israel bitit i det sura äpplet hade den frågan inte varit möjlig att tiga ihjäl – den var på väg upp och det är bl.a. en stort antal nordiska ättlingar i swingstaterna. Kolla även lite mer de källor som vissa använder. Falsk historieskrivning har förekommit väl mycket från Israels sida i aktuell fråga. Det har t.o.m. påståtts att de hjälpsändningar som UN står bakom och som skickas via Israel är någon form av sanktionering av Israels blockad samt att Israel minsann varit vänliga nog att släppa igenom si och så många lastbilar per dag med hjälpsändningar. Någon måtta på 1984-bokens omskrivning av historia får det allt vara!

Sedan är det noterbart att svenska media för ovanlighetens skull har hållit låg profil och inte mött upp de ankommande svenskarna på stor presskonferens. Det var kanske en del av det som krävdes i gengäld.

Read Full Post »

Att två marxistiska journalister som själva valde att illegalt ta sig över en gräns och som genom sin naivitet försatte sig i en situation ingen kan avundas dem för att senare med stor hjälp av Sveriges Ambassadör som handlar på uppdrag av svenska UD och Utrikesminister Carl Bildt kom hem till sina familjer, är bra. Men det gör dem inte till något föredöme i fallet Dawit Isaak utom på en enda punkt. Hur mycket de två journalisterna än psykiskt utsatte sina familjer för, så hade de inte med sig familj in i den ovissa och farliga miljön. Dawit Isaak som sökt och fått asyl och svenskt medborgarskap för att han flytt från Eritrea hade familjen där när han greps. Hans dotter har från Sverige flera gånger berättat om när hon öppnade dörren för de som förde bort pappan.

Det är två helt skilda situationer. Att själv begå brott, sitta i fängelse om än pga utvidgade falska anklagelser och sedan benådas och flygas hem till väntande familj är en sak. Att själv begå något man vet är ett brott i ett land där man bor med sina minderåriga barn trots att man sagt sig vara tvungen att fly från landet, är att utsätta andra för stor fara och det är något helt annat. Att samtliga herrar är journalister gör ingen skillnad. Journalister äger ingen rätt att sätta sig över några som helst lagar oavsett vad eller var. Varken svenska lagar eller att försöka hävda pressfrihet som inte finns inskrivet i annat lands lagar. Varje människa har att ta ansvar för sina egna handlingar och att inte genom sina handlingar utsätta andra för fara.

Här skriver de på för Dawit Isaak, Expressen 16 september 2012

Read Full Post »

Ni har gått mycket mycket för långt i Era påhopp på Carl Bildt och UD, så är det med beklagande jag ser att det inte går att tiga längre. Hade tänkt att när väl planet landat i Sverige och familjerna fått hem sina söner, män och pappa, så skulle jag, hade jag tänkt, tigit om att svenska UD och Carl Bildt gått långt över det någon svensk medborgare har legal, juridisk och etisk rätt att kräva av ett svenskt Utrikesdepartement,
men Ni kunde inte hålla Er utan gick mycket mycket för långt.

Allra först Carl Bildt hade 100% rätt i sin första reaktion. Det är upp till var och en att se till att man inte ger sig in i ett krisområde och speciellt inte när man gör det illegalt. För att förklara detta för alla de vänsternissar och liberaler som glömt bort att läsa det finstilta i sina egna försäkringar, så har jag valt att ta fram villkoren som gäller för försäkringar hos Folksam när det gäller att ge sig in i ett krisområde. Vi börjar här:

Merkostnader vid katastrof
A48. Om du befinner dig i ett akut krisområde när katastrofen inträffar kan vi ersätta nödvändiga och skäliga merkostnader för att ta dig till en säkrare plats. Vi betalar högst 10 000 kronor per försäkrad.
Som akut krisområde räknas en plats där det inträffat en naturkatastrof, terrorhandling eller smittspridning och Sveriges utrikesdepartement (UD) som en följd av krisen avråder från resor till området eller svenska staten väljer att sätta in krisberedskap för att evakuera från utlandet.

Att illegalt ta sig in i ett land är i de allra flesta fall ett brott. Försök inte komma ifrån det. Har ingen som helst betydelse att de som blev fångar var journalister. ALLA LAGAR GÄLLER ÄVEN FÖR JOURNALISTER. FINNS INGET UNDANTAG!
Att dessutom ta sig in ett land där de man valt att ta kontakt med är en gerillarörelse i ett område som UD avrått alla svenskar för att ge sig till, är inget som ger någon stjärna i granen oavsett vilket som var det verkliga skälet för resan!

UD och Carl Bildt har gått långt utöver vad någon svensk medborgare har moralisk, juridisk och etisk rätt att förvänta sig! Kom ihåg detta. Läs noga igenom vad som UD har skrivit på sin hemsida och som gäller ALLA svenska medborgare samt statslösa och flyktingar som är bosatta [legalt] i Sverige:

Vid en olycka-vilken hjälp kan du få?
Om oturen är framme och du råkar ut för en olycka, blir svårt sjuk eller tappar passet är det viktigt att ha en försäkring, men det kan också vara bra att veta vad svenska ambassader och konsulat kan hjäpa dig med.

Vad kan du få hjälp med?
råd om hur du överför pengar från Sverige, det vill säga hjälp till självhjälp
att kontakta försäkringsbolagens larmcentraler – tex SOS International
att kontakta anhöriga i en nödsituation eller lösa andra problem i samband med till exempel en olyckshändelse, akut sjukdom eller dödsfall
råd om försvarsadvokat, läkare och tolk samt vid behov få hjälp med att kontakta dem
ett provisoriskt eller ordinarie pass
ett tillfälligt lån för att kunna resa hem till Sverige i en nödsituation som inte är självförvållad och där varken du eller dina uppgivna referenser har möjlighet att lösa problemet ekonomiskt. Men först måste du själv ha vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder före avresan från Sverige (till exempel ha en returbiljett, försäkring, pengar för uppehälle). Om du beviljas ett lån, måste du betala tillbaka lånet, plus UD:s avgift, inom en månad efter det att du fått faktura från UD. Avgiften är 600 kronor.

Kom sedan inte och säg att inte UD och Carl Bildt har gjort väsentligt mycket mer än detta!
Det är rent oförskämt att påstå att UD inte gjort tillräckligt och inte tillräckligt snabbt. Hade herrarna varit vanliga svensson som i rent oförstånd gått över en gräns och hamnat i fängelse, så hade en vanlig Svensson inte fått ett dugg mer än ovanstående. Det är endast för att den icke valda media genom politisk korrekthet och hävdande att journalister är speciella som det gått som det gått. Var tacksamma att familjerna fått hem sina vilsegångna får. Det är jag trots att jag inte har ett uns förståelse för journalister som inte ens kan göra sin hemläxa. Det är tredje skälet att jag skriver detta. Det påstods igår på presskonferensen att det bara fanns två möjligheter att ta sig in i Etiopien. På det sätt som herrarna gjorde eller via guidad tur från Etiopiska statens sida. DET ÄR INTE SANT. Jag känner många, även kristna journalister, som genom kontakt med de många kristna som finns i Etiopien eller rättare sagt via förmedling av kontakter från tidigare svenska missionärer eller Etiopier (ofta kristna) som finns här i landet kunnat få inbjudan till område nära det som avsågs att göra undersökande journalistik i. Ingen guidad tur och absolut inte några vackra visor men däremot möjlighet att höra vanligt folks uppfattningar i gränsområdet och även innanför den aktuella provinsen. Helt lagligt.

Johans pappa kritisk mot regeringen, Expressen 15 september 2012
Shootitlive Schibbye&Persson, GP bildreportage 14 september 2012
Regeringen borde ha agerat snabbare, DN 15 september 2012 Verkligen inte! Det är inget speciellt med journalister. Alla människor är lika värda. Var tacksam att allt gick så bra och att regeringen gjorde så mycket mer än vad de är skyldiga att göra. Varje människa har eget ansvar för sina handlingar och måste också vara beredd att svensk regeringen inte kan förväntas komma och kratta kastanjerna ur elden för att någon varit för naiv och inte gjort sin hemläxa. Så enkelt är det. Var tacksam för den hjälp Ni fått. Era familjer var värda hjälpen att få Er hem.
Lägg ner skitsnacket om Johan och Martin; Anders Lindberg Aftonbladets ledarkrönika 15 september 2012 NU GÅR SKAM PÅ TORRAN LAND! De som skall lägga ner skitsnacket är vänsternissar och liberaler som tror sig ha extra friheter för att det handlar om journalister men som ropar på pappa Staten så fort man inte kan ta ansvar för sina egna handlingar. Det är bra för Johan och Martins familjer att killarna fick den hjälp de fick. Dock inget som någon har något som helst skäl att kräva skulle varit mer och/eller tidigare!
Vi ska berätta vår historia fullt ut, SvD 14 september 2012 Ja det får Ni göra. Vi lever i ett land där yttrandefrihet råder och där Sveriges regering gjort långt mycket mer för Er än vad någon icke journalist någonsin kunnat få hjälp med. Var tacksamma för det!

Se även Surt sa räven om de röda bären, Norah4you 14 september 2012

Tillägg 14.32 Äntligen hemma, GP ledarsidan 15 september 2012

Read Full Post »

har rätt att få hjälp av UD för att få personlig kontakt med Sverige och anhöriga samt att få nödvändig hjälp att få advokat/-er.

Svenskar som begår brott utomlands har inte rättighet att kräva att svenska myndigheter skall hjälpa till med expertvittnen från Sverige. För övrigt är frågan hur en svensk militär skulle kunna tänkas vara expert på var och om vapenträning skulle kunna varit för handen i ett land på en annan kontinent i en natur som är helt skild från svenska förhållanden och där området där svensk som olagligt tagit sig in i ett land, diktatur eller demokrati så är det ett brott i stora delar av världen, och dessutom gjort det i sällskap med gerillarörelse/motståndsrörelse. Beroende på var du står politiskt kan det rubriceras som det ena eller andra. Dock är det alltid det landet som en person olagligt tagit sig in i som har sina lagar oavsett om landet är diktatur eller demokratiskt.

Det går inte att åberopa Svenska Lagar. Varken yttranderätt eller tryckfrihet är något som någon, vanlig svensk oavsett var personen är född eller journalist (också oavsett var personen är född och var personen står politiskt). Även svensk yttranderätt och tryckfrihet har mycket stora begränsningar när det gäller om vårt eget lands säkerhet m.m. är i eller bedöms vara i fara. Vi kan ha vilka uppfattningar vi vill om vad ett lands konstitution skall innehålla för att vi inte skall bedöma landet som diktatur. Och det har vi med rätta. Men, likaväl som svenska lagar gäller i Sverige så gäller i Etiopien etiopiska lagar. Vi kan tycka vad vi vill om de lagarna. De som vill protestera och/eller demonstrera får göra detta. Dock är det det som gäller.

Jag är trött på personer som försöker hävda speciella omständigheter och ställa krav när de själva eller deras anhöriga begått brott. Som minst har journalisterna tagit sig in illegalt och tillsammans med grupp som Etiopiska staten inte godkänner som laglig utan betraktar som terrorister. Rätt eller fel hör inte hemma här. Journalisterna måste som minst gjort sin hemläxa och vetat om detta och riskerna. Att gå att tro att för att andra journalister släppts fria utan åtal så skulle även dessa svenska journalister släppas, det är naivt. Att fotograferas/filmas med vapen i handen är också urbota naivt men varje person måste ta ansvar för sina egna handlingar!

Det är för jävligt, GP 3 december 2011

Tillägg 09.15 Svenskarna var bevakade, SvD 4 december 2011 Vad i hela fridens namn trodde de? Att Etiopien inte har något underrättelseväsende och säkerhetspolis?

Read Full Post »

mellan Sverige och USA när det gäller terrorism, hot mot Rikets säkerhet o.s.v. Det som svenska journalister och tydligen också nuvarande SÄPO-chef glömt, inte vill säga eller aldrig fått reda på(?) är också var rågången går mellan Militär Underrättelsetjänst, direkt under ÖB, och Säkerhetspolisen går.

I och för sig håller jag det för relativt otroligt att nuvarande SÄPO-chefens företrädare inte varit informerade i det säkerhetspolitiska arbetet som avser främmande makters underrättelse och spaningsarbete i Sverige, följande svenska lagar som fram till senaste signalspaningslagen (FRA-lagen) var mycket luddiga. Det är ändå kanske på sin plats att påminna svenska folket om signalspaningen, som skedde under såväl Erlanders som Palmes tid vid makten och som från båda svenska myndigheternas sida hade samarbete mot NATO och USA. Som jag skrev om 23 december 2008 i bloggen:

”Läs gärna om grupper, kriterier etc, som Socialdemokratiska regeringen ansåg behöva signalspanas på 1970. De finns presenterade i SOU 2002:89 slå upp bilaga 1 och läs hur många svenska myndigheter som fått avlyssna och kontrollera oss svenskar INNAN vi får FRA-lagen. Gå sedan till sidan 80 och se vilka organisationer som Socialdemokratiska regeringen gav tillstånd till att avlyssna, och som fram till Alliansregeringen gjorde ändringen år 2007:664 fortsatt fick avlyssnas.
Från SOU 2002:89 sid 80
A. REVOLUTIONÄRA ORGANISATIONER: 1. KFML och KFML(r). Häri inbegripes De Förenade FNL-grupperna (DFFG) dock endast i den mån dessa fungerar som rekryteringsbas för KFML, 2. Marxist-leninistiska Kampförbundet (Stödorganisation för KFML), 3. Svenska Clartéförbundet, 4. Studerande för ett demokratiskt samhälle (SDS), 5. PAXVCO i Lund.
B. ANARKISTISKA ORGANISATIONER: 1. Svenska Anarkistförbundet, 2. Kommittén för lika lön, 3. Anarkistfederationen i Sverige, 4. Anarkisterna i Stockholm
C. TROTSKISTISKA ORGANISATIONER: 1. 4:e Internationalen, 2. Bolsjevikgruppen, 3. Fria Fackföreningfolket (FFF), 4. Förbundet Kommunist, 5. Kommunistiska Arbetsgruppen, 6. Marxistiska Arbetsgruppen i Hägersten, 7. Revolutionära Marxister
D. NAZISTISKA ORGANISATIONER: 1. Nordiska Rikspartiet, 2. Frisinnade Unionspartiet/ Nordisk Ungdom, 3. Nysvenska Rörelsen
E. VÄRNPLIKTSVÄGRARORGANISATIONER: 1. Motståndsgruppen
För närmare diskussion om rimligheten att ta upp vänsterorganisationerna se bl.a. Hjort, Magnus. Den farliga fredsrörelsen (SOU 2002:90) och Hotet från vänster (SOU 2002:91). Angående högerorganisationerna se Lampers, Lars Olof: Säkerhetspolisens övervakning av högerextremism 1980-2001. Sekretariatsrapport till Säkerhetstjänstkommissionen 2002……”

SOU 2002:89 var en statlig offentlig utredning vars innehåll många vänsternissar verkar föredra att glömma!” Signalspaningen Socialdemokraterna talar tyst om, Norah4you 23 december 2008

Danielsson förnekar att USA informerat SÄPO, DN 10 november 2010
Dokument visar att UD kände till USA:s spionage, DN 19 november 2010
UD informerades om USA-spionage 2002, Expressen 19 november 2010
UD informerades om USA-spionage 2001″>UD informerades om USA-spionage 2002, GP 19 november 2010
UD informerades om USA spionage, SvD 19 november 2010

Det är också så att det finns information om samarbetet i ett antal av de socialdemokratiska politikernas biografier från krigsåren fram till dagens dato. För övrigt undrar jag om inte Sveriges journalister känner till att det är skillnad när en främmande makt med eller utan tillstånd bedriver spaningsarbete i Sverige (det faller under Militära Underrättelsetjänstens ansvarsområde) och när enskilda individer eller grupper bedriver detsamma?

Read Full Post »

Två kilometer till målet – då tar brevet omvägen via Visby……..
En försvarlig mängd post som är ute och flyger i dessa miljötider – egentligen helt i onödan.

Bakgrunden är ett regeringsbeslut 2006. Då bestämdes att Gotland skulle kompenseras för nedläggningen av regementena.
Ett antal myndigheter utlokaliserades, helt eller delvis. För Sidas del handlade det om 30 tjänster som skulle flyttas till Gotland.

Någon skulle sitta där och av olika skäl blev det enheten för dokumentation, administration och resurs, som bland annat sköter myndighetens post och registrering av handlingar.

Sedan två år flygs därför posten fram och tillbaks till Visby innan den till slut landar hos Sida på Valhallavägen, skriver tidningen Riksdag & DepartementAftonbladet 31 augusti 2009

Snälle Dag Lanerfeldt, chef för avdelningen för IT och intern service vid Sida, det finns INGET som säger att all inscanning måste ske på ett ställe. I det aktuella fallet BORDE Era systemprogrammerare talat om för Er att det utan att krångla till systemet varit fullt möjligt att ha en inscanningscentral även i Stockholm!

Tro mig, jag har skrivit både OLF-paket (Order, Lager och Fakturering) och anpassat diarieföringsystem, vilka båda i princip är likvärdiga sett ur flödessynpunkt, OM Du har två inläggningsenheter, En manuell för mindre flöden och en maskinell (för Ni har väl för Guds skull inte så att några personer i Visby har pappersvändarjobb för manuell inskanning där?) så kan NÄSTA steg diarienummersättning antingen ske av dator (enkel snurra löser det problemet även vid mer komplicerad diarienumrering, motsvarar i OLF-paketet hur man ger produkter som är paket av paket lösningar nya nummer) eller om Ni har helt manuell diarienummersättning, så är Er nuvarande lösning 20 år efter sin tid OCH kostsam!

Redan när datoriserigen i mitten av 1980-talet började använda OCR-läsning av nummer och text, hade det varit tekniskt möjligt att koppla fotografering/kopiering av dokument till inläsning i stil med nuvarande inscanning. Första modellen för detta i praktiskt bruk stötte jag på runt 1985. Första ‘omvandlingen’ som vi då kallade bildhantering av inläst data till digitalt överförbart ‘foto’ som jag själv kom i kontakt med skedde mellan Hilversrum och Viak Göteborg hösten 1971 då uttag av fotot efter återomvandling till bild skedde på en 1×1 meter stor plotter.

Skaffa Er datatekniker och systemprogrammerare i framkant i stället för tvärt om. Problemet är inte bara kostsamt ur olika aspekter, det är helt orimligt ur alla andra! Handlingar mellan myndigheter BÖR enkelt kunna scannas in på annan plats än Visby, överföras digitalt för ev efterkontroll att rätt diarienummer erhållits av personal i Visby, om nu detta är nödvändigt!

Read Full Post »