Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Tryckfrihetsförordningen 2 kap 2§’

är vad advokat Thomas Olsson ägnar sig åt när han kräver alla papper på bordet i ärendet med det GP kallar terrorrazzian. Råder det sekretess, oavsett grad av sekretess, så FÅR INTE UPPGIFTERNA FÖRAS VIDARE, varken muntligt eller skriftligt. Se Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

För övrigt ingår stor del av de handlingar, inklusive arbetsmaterial, som en myndighet, t.ex. polisen, säkerhetspolisen och åklagarväsendet har inte i allmänna handlingar. Arbetsmaterial ingår aldrig i begreppet allmänna handlingar vilket advokaten borde känna till. Redan Tryckfrihetsförordningens 2 kapitel 2 § begränsar starkt möjligheten att ta del av sekretessbelagda handlingar, när det gäller misstanke om terrorbrott, bombhot alternativt misstanke om utsättande tredje person för livsfara, så räcker det att läsa vad som står där för att förstå att advokaten spelar för gallerierna och inte i en verklig terräng.

2 § Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast om det är påkallat med hänsyn till

1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation,
2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,
4. intresset att förebygga eller beivra brott,
5. det allmännas ekonomiska intresse,
6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,
7. intresset att bevara djur- eller växtart.

Begränsning av rätten att taga del av allmänna handlingar skall angivas noga i bestämmelse i en särskild lag eller, om så i visst fall befinnes lämpligare, i annan lag vartill den särskilda lagen hänvisar. Efter bemyndigande i sådan bestämmelse får dock regeringen genom förordning meddela närmare föreskrifter om bestämmelsens tillämplighet.

Utan hinder av andra stycket får i bestämmelse som där avses riksdagen eller regeringen tilläggas befogenhet att efter omständigheterna medgiva att viss handling lämnas ut. Lag (1976:954). ”
Tryckfrihetsförordningen, 2 kap Om allmänna handlingars offentlighet, 2§ Både punkt 1, 3 och 4 samt ev. punkt 6 är tillämpliga i det aktuella fallet redan innan de speciella lagar, som helt i enlighet med Regeringsformen och Tryckfrihetsförordningen begränsar vad som anses som allmänna handlingar och stärker sekretesskydd utifrån t.ex. Säkerhetslagstiftningar, Polislag, Förordningar, Lagar och internationella avtal som rör Rikets säkerhet och/eller misstanke om terrorbrott.

Sverige är inte så öppet som en del som sovit på samhällskunskapslektionerna tycks tro nu mera. Vi är öppnare än många länder, men när sekretess råder, så är det svårare än i en del andra länder att få ut uppgifter. Vilket jag personligen tycker är helt rätt.

Advokat kräver alla papper på bordet, GP 11 november 2010

Se även: Åklagaren och poliserna handlade rätt, Norah4you 11 november 2010

Read Full Post »