Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Tryckfrihet’

när en tidning, ett tv-program eller någon själv tar sig friheten att efterforska vem som ligger bakom anonyma insändare, så slår samma media undan sina egna fötter för argumentation mot FRA. För det är inte tillåtet för tidningar att spåra vilka som ligger bakom anonyma insändare eller anonyma kommentarer på t.ex. Facebook, bloggar, Twitter eller ens inkomna anonyma aldrig så vidriga kommentarer oavsett om dessa är eller inte är rasistiska eller ens lagligt tillåtna att framföra.

Personliga friheterna som något media eller någon enskild refererar till, yttrandefrihet och åsiktsfrihet, är något som medias och/eller enskild persons värste fiender har samma rätt till. Det är det som ligger till grund för hela demokratibegreppet. De rättigheter som en har, har alla. Sedan är det endast de som givits laga rätt att trots anonymitets rättigheten i Tryckfrihetsförordningen utifrån Regeringsform och andra Grundlagars begränsningar i rättigheter ens försöka spåra någon som bryter mot Regeringsformens 1 kap 2§ och uttrycker rasistiska eller kränkande uttalanden om andra människor.
Problemet för media är, att media varken äger rätten att spåra eller att ens kritisera någon person eller myndighet som utifrån våra Grundlagars tillstånd att se till att lagar följs ger sig in i den sfär som media brukar kalla personlig integritet.
Media är inte någon opolitisk grupp eller vald av svenska folket att stifta lagar. Så enkelt är det. Media äger inte rätten att stå över lagarna!

I Sverige har vi ett rättsväsende som utifrån gällande grundlagar och lagar, med alla dess fel och brister ändå är de som äger rätten att döma. Den rättigheten äger inte media. Lika lite som en tidnings artikel får förkontrolleras innan den trycks, lika lite äger samma tidning rätten att verka som rättsväsende oavsett uppsåt, syfte eller tendens.

I Sverige fanns det mellan 10 och 19 olika svenska myndigheter som var och en utifrån samma Grundlagar men skilda förordnanden från sittande regeringar ägde rätten att signalspana så fick vi stora begränsningar i vad som fick spanas på samt en demokratisk samlad kontroll att inte missbruk kan ske genom att vi fick FRA-lagen. Jag kan förstå att politiskt korrekta som tror att rättigheter enbart gäller de som tycker som de störs av att skyldigheterna samt begränsningarna för dem själva är lika stora som för alla andra. Men demokrati kräver detta. Ett av demokratins stora problem för att försvara demokratin krävs kontroll mot såväl spioner, terrorister, samhällsomstörtare m.fl. Det är inte tillåtet att göra salongsrevolution i Sverige.

SD-toppen: Jag är en stolt rasist, Aftonbladet 13 december 2013 Klart rasistiskt uttalande, eller? Inte vår sak att avgöra detta. Till det har vi rättsväsendet. Åsiktsfriheten gäller även SD-toppen som uttrycker sig så flagrant kränkande i strid med Regeringsformens 1 kap 2§ och Diskrimineringslagstiftning som tänkas kan. Åsiktsfrihet men inte yttrandefrihet när som helst och hur som helst absolut inte i enlighet med Tryckfrihetsförordning. Dock är det inte Media som äger rätten att döma.

Samma gäller Skribenternas hat mot kvinnor på hatsajterna, Expressen 13 december 2013 Det är inte tillåtet att uttrycka sig hatiskt eller förnedrande varken om kvinnor eller om någon människa överhuvudtaget utifrån kön, ålder, etnisk härkomst o.s.v. (Regeringsformens 1 kap 2§). Så långt har Expressen rätt. Problematiken för Expressen är att man själv slår undan sina egna fötter, precis som Aftonbladet gör. Avpixlat och andra som Expressen kallar, och jag själv med flera uppfattar som, hatsajter är något för såväl Brottsbalken, Diskrimineringslagstiftningen OCH Tryckfrihetsförordningens rättsväsende att ta ställning till. Åsiktsfriheten har även dessa som uttalar sig på det mest kränkande sätt. Åsiktsfriheten men inte yttrandefriheten och tryckfriheten för där finns det klara begränsningar om vad som är lagligt i Sverige. Dock är det svenskt rättsväsende inte media som äger rätten att fastställa var gränserna går.

Skribenter på sajten Avpixlat står också bakom en majoritet av kommentarerna på SVT Debatt, visar en kartläggning som det vänsterorienterade nätverket Researchgruppen har gjort. SvT debatt domineras av Avpixlat, DN 13 december 2013 Det är mycket möjligt att så är fallet. MEN och det är viktigt. I Sverige gäller svenska Grundlagar och lagar. Vänsterorienterade nätverket Researchgruppen har näppeligen fått tillstånd av Datainspektionen att göra sin spårning, kalla det research eller inte. Det är i Sverige något som endast de som fått tillstånd efter att ha ansökt om detta och i förekommande fall där signalspaning har krävts även fått tillstånd av den domstol som har att avgöra om signalspaning får beställas från FRA som får göra detta.
Försök inte smita undan personligt ansvar! För det är det som de som själva hävdar Tryckfrihetsförordningens rättigheter utan att ens läsa begränsningarna, försöker med.

Eftersom jag inte läser Avpixlat, så vet jag endast det som finns att få reda på via nätet om dem. Har inget intresse av att läsa förutfattade och kränkande omdömen om personers kön, etniska bakgrund etc. Det får jag nog av i vanliga svenska media. Skulle gärna se att vi fick en Författningsdomstol där personligt ansvar kan utkrävas av de som bryter mot våra Grundlagar – oavsett vem, var och när!

Read Full Post »

Samt börja med att inse att det inte heller i Sverige är tillåtet att ens ta del av eller vidarebefordra hemliga uppgifter hur som helst. Tryckfriheten är i högsta grad begränsad – i Sverige precis som i England. Det är inte så att journalister någon annanstans än i USA, där USA:s konstitution gör det möjligare att förmedla uppgifter i tryckt form, äger rätten att hänvisa till Tryckfrihet eller någon form av Offentlighetslagstiftning alternativt ‘behovet’ att informera allmänheten i sin strävan att skjuta demokratiska institutioner i sank. Det är och förblir varje lands Riksdag/Allting/Parlament/Kongress etc som ensamma eller tillsammans med annan makthavare är de som avgör vad som får skrivas/förmedlas/innehas när det gäller hemligstämplat material! Journalister äger inte rätten att bryta mot lagar! Journalister äger inte rätten att kräva sitt eget eller annat lands ledare på sådan rätt!

Chefredaktörer skriver protestbrev till Cameron, DN 24 augusti 2013
Dear Prime Minister Cameron, DN 24 augusti 2013

Det är tillåtet att vara dum. Mycket dumt att bevisa dumhet och okunskap om demokratiska spelregler som självfallet begränsar obehörigas tillgång till hemligstämplat material och därför totalt förbjuder rätten att föra uppgifter vidare muntligt och/eller i skriftlig form. Detta är en av de viktiga bitarna i Demokratin – Människor skall inte utan domstolsbeslut utlämnas till pöbeln.

Så här är det i Sverige:

Tryckfrihetsförordningen

GRUNDLAG

Kapitel 2 Om Allmänna handlingars offentlighet

2 § Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast om det är påkallat med hänsyn till
1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation,
2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,
4. intresset att förebygga eller beivra brott,
5. det allmännas ekonomiska intresse,
6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,
7. intresset att bevara djur- eller växtart.

Begränsning av rätten att taga del av allmänna handlingar skall angivas noga i bestämmelse i en särskild lag eller, om så i visst fall befinnes lämpligare, i annan lag vartill den särskilda lagen hänvisar. Efter bemyndigande i sådan bestämmelse får dock regeringen genom förordning meddela närmare föreskrifter om bestämmelsens tillämplighet.

Utan hinder av andra stycket får i bestämmelse som där avses riksdagen eller regeringen tilläggas befogenhet att efter omständigheterna medgiva att viss handling lämnas ut. Lag (1976:954)./em>

Med andra ord det är inte så att journalister i Sverige äger rätten att ta del av clearat, hemligstämplat material när detta är förbjudet i enlighet med gällande lagstiftning bl.a.

Offentlighets- och sekretesslag

7 kap. Grundläggande bestämmelser

Förbud mot utnyttjande av en sekretessreglerad uppgift

1 § Gäller förbud enligt denna lag mot att röja en uppgift, får uppgiften inte heller i övrigt utnyttjas utanför den verksamhet för vilken den är sekretessreglerad.

13 kap. Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

4 § Av 7 kap. 3 § första stycket 2 och 5 § 1 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket 2 yttrandefrihetsgrundlagen följer att det inte är tillåtet att med stöd av rätten att meddela och offentliggöra uppgifter oriktigt lämna ut eller offentliggöra en allmän handling som inte är tillgänglig för alla eller att tillhandahålla en sådan handling i strid med ett förbehåll som en myndighet har gjort vid handlingens utlämnande, när gärningen är uppsåtlig.

Med andra ord: I en demokrati finns det alltid av landets konstitution/grundlag beslutade begränsningar i de sk. friheterna – för att skydda enskilda, landets säkerhet och landets förhållande till främmande makt.
Alla som försöker sig på att hävda Tryckfrihet och Yttrandefrihet i strid mot detta visar sin egen okunnighet och ignorans mot demokratiska spelregler! Pressfrihet har aldrig någonstans efter 1800-talets mitt inneburit någon som helst rättighet att bryta mot ett lands grundlagar/konstitution och har i samtliga världens länder aldrig inneburit någon som helst rätt att skriva vad som helst när som helst och hur som helst. I Storbrittanien precis som i Sverige gäller landets Konstitution/Grundlag. Allt annat är rent och skärt vänsterdravel från vänster om Vänsterpartiet i Sverige!

Tillägg 21.30 ännu en av alla journalister som med glädje uppvisar att de inte läst det finstilta varken när de första gången skaffade nätuppkoppling eller senare när de skaffade olika konton via nätet, för att inte tala om att Maria Haldesten liksom så många andra visar att de antingen inte haft ämnes- och stadiebehöriga lärare som lärt ut det som krävs i kursplan och kursmål i ämnet samhällskunskap, eller också har de inte lärt in detsamma….. Maria Haldesten: Hot mot den fria pressen, GP 25 augusti 2013 ”Fria pressen” har aldrig fått frikort från att följa något lands Grundlagar/Konstitution än mindre frikort till företräde att tolka av Riksdag/Parlament etc fastställda lagar. Journalister har aldrig stått över lagarna. Inte ens när Sverige som första land fick en Tryckfrihetsförorning var det så att pressen fick skriva allt – då var det två restriktioner majestätsbrott (till vilket även räknades att försöka få ta del av/vidarebefordra hemliga uppgifter) och kritik mot den kyrkan.
Det förra fanns med i de landslagar som gällde över Tryckfrihetsförordningen. Det senare fanns medtaget i den.
Pressen har aldrig någonsin varit fri i Storbrittanien och inte heller i Sverige…… Allt sådant påstående är ren och skär vänster om Vänsterpartiet påståenden.

Read Full Post »

Det blir mer och mer markant, jag har tagit upp det ett otal gånger sedan jag startade min blogg 2008 att alltför många suttit av Samhällskunskapslektionerna i Grundskolan utan att lära in. För de som missat det väsentliga som till och med står i Skollagen att alla skall ta till sig, de har väl i varje fall varit på lektionerna? Frågan är fri så också mycket annat. Däremot står det inte rätt till när någon någonstans får för sig att den själv eller verksamheten står över våra grundlagar!

Inledande text till Skollagens 1 kap 4§:
Syftet med utbildningen inom skolväsendet
4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
Källa Skollagen Skollag (2010:800)

Nu är i och för sig inte all åsiktsregistrering förbjuden, vilket många fåtts att tro. Det Grundlagarna skyddar oss mot är åsiktsregistrering i allmänna register. Åsiktsregistrering där etnisk eller kulturell eller religiös eller annan integritetskränkande uppgift om enskild person registreras skyddas utöver detta i PUL. Det som är speciellt är att P1 tillhör SR koncernen som har ett avtal med Svenska Staten för att erhålla sina anslag. Förvisso står det inte rakt av i t.ex. Anslagsvillkor för 2011 avseende Sveriges Radio AB, sverigesradio.se att SR är skyldiga att följa svenska Grundlagar på samma sätt som offentlig verksamhet. MEN, och det är det som gör det till ett Grundlagsbrott. Sveriges Radio har själv i sin text för Lagar och regler följande passus:

Lagar om yttrandefrihet
Sveriges Radio lyder också under Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), en av Sveriges två grundlagar som reglerar yttrandefriheten. Tryckfrihetsförordningen (TF) reglerar yttrandefriheten när det gäller det tryckta ordet, medan YGL reglerar yttrandefriheten i radio- och tv-sändningar, film, video med flera elektroniska medier.
För diskussionsforum och kommentarsfunktioner på webben gäller lagen om elektroniska anslagstavlor som reglerar vårt ansvar vid efterhandsmoderering.
Dessutom är vi förstås skyldiga att följa alla andra lagar i samhället, t ex upphovsrättslagen och brottsbalken.

Lagar om yttranderätt, SR:s sida för lagar och regler

Med andra ord är det SR själva som klart säger sig följa svenska Grundlagar. Att registrera integritetskränkande uppgifter är varken lagligt tillåtet enligt PUL i något dataregister – vissa av de uppgifter som Ring P1 registrerat är inte ens tillåtna att ha i samma register eller samköras på några villkor, eller enligt svenska Grundlagar.

Åsiktsregistrering på ”Ring P1”, GP december 2012
Åsiktsregistrering på ”Ring P1”, Skånskan 21 december 2012
Åsiktsregistrering på ”Ring P1”, SvD 21 december 2012
Lyssnarnas åsikter sparas i hemlig databas, DN 21 december 2012
”Ring P1” registrerar åsikter i hemlig databas, Aftonbladet 21 december 2012
Åsiktsregistrering på ”Ring P1”, Norrländska Socialdemokraten 21 december 2012

Att observera: Om t.ex. Bandit Rock, hemska tanke för det är fn den enda radiokanalen jag har respekt för i åsiktsfrihetsfrågan, skulle gjort samma som P1 gjort, så hade det varit olagligt och brottsligt enligt PUL och Brottsbalken.
Det är aldrig tillåtet att registrera människor utifrån politisk eller religiös åsikt annat än i förening där medlemskapet i sig innebär att likasinnade är medlemmar – även här finns det i Sverige begränsningar i lagtext men det tar jag inte upp här.
När P1 som till Sveriges Radios koncern som själva säger sig följa våra grundlagar och lagar inklusive PUL samt brottsbalken gör detta och SR får anslag av staten, då är det en helt annan sak!

Sedan är det viktigt att komma ihåg att våra Svenska Grundlagar varken ger oss den frihet eller det skydd i alla lägen som många förväntar sig om de sovit på Samhällskunskapslektionerna. Våra Grundlagar har många grundlagsskyddade rättigheter. Så långt så gott. I samtliga friheter finns dock ett antal begränsningar. Vissa självklara andra inte. Ytterligare andra begränsningar är så formulerade att det krävs specialkompetens utöver juridisk och statsvetenskaplig för att kunna se om användningen av begränsningarna är inkluderade i de begränsningar som Grundlagen i fråga ger eller ej.
Vi har bra Grundlagar. Inte tu tal om annat. Men, Sverige har inte alls lika stora rättigheter i våra Grundlagar som t.ex. USA har i sin konstitution när det gäller frihetsbiten. Detta är viktigt att komma ihåg när vi kräver att andra länder skall följa de Mänskliga Rättigheterna och bli mer demokratiska. Vi har frihet under ansvar men där ansvarsdelen är klarlagd i form av ett stort antal begränsningar.

Tillägg 01.55 22 december SR: Ny rutin testad i en-två veckor, SvD 21 december 2012 Hur står det till SR? Till och med Datainspektionen har nu börjat reagera för det är aldrig tillåtet att registrera personers åsikter, etiskt ursprung/ras och religiös uppfattning i ett dataregister inte ens med hänvisning till Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.

Tillägg 06.10 22 december 2012 Varför gör ni det SR?, Ledarbloggen GP 21 december 2012 samt Stäng och öppna arkiven, DN huvudledaren 22 december 2012

Read Full Post »

Som jag skrivit förr vid flera tillfällen, så skulle jag aldrig någonsin rösta på Sverigedemokraterna. Däremot måste jag rent ut säga att jag undrar hur det står till med minnet hos 3 av Sveriges ledande journalister som hoppar på SD i spalterna idag för något fasansfullt och allt annat än acceptabelt som SD-riksdagsman/män gjorde för 2 år sedan.

För jag minns en av dessa ledande snillen, som redan när vi gick på Katedralskolan i Linköping, han gick om jag inte minns fel året under mig möjligen i 1:an när jag gick i RIIIc. Den personen som utifrån sin egen bakgrund hade mycket starka känslor mot rasism och mot nedvärdering av andra människor, var på den tiden en som till skillnad från oss andra mycket starkt förde fram att människor kan ändra sig och att man måste respektera de som ändrar uppfattning. Även de som suttit av sina straff….

En av de andra minns jag från diskussion en natt veckan före midsommar under en politisk helgsammankomst under en lång promenad tillsammans med tre andra. Den personen var mycket stark anhängare av demokrati, yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt påminde gång på gång om att människor som tagit avstånd till sitt tidigare liv skulle respekteras för att de gjort detta.

Den tredje minns jag från en av alla mina middagar under 70-talet runt mitt runda bord i vardagsrummet. Det bordet står där än och det är kanske synd att jag aldrig bad de politiker, blivande politiker, journalister, blivande journalister, världskändisar och blivand kändisar, industrifolk och andra som jag hade i blandade sällskap vid middag eller buffé skrev sina namnteckningar på. Nåväl den journalisten, som då inte var journalist men sökt till journalistutbildning och under tiden fått jobb på en av tidningarna, var också han en som förespråkade yttrandefrihet, tryckfrihet, åsiktsfrihet och som ansåg det viktigt att man skulle ta debatter med de man tog avstånd från samt om någon av dessa ändrade sig och ångrade sitt tidigare beteende, så skulle detta respekteras.

Men minnet sviker en del som stannade kvar eller hamnade bland de utvaldas skara som fick betalt för att föra fram det de en gång tyckte och tänkte.

Det finns inget försvar för att någon tar ett järnrör, inte ens för att försvara sig oavsett om den som gör det är någon med en icke politskt accepterad uppfattning eller en fotbollshuligan. MEN, för h-ete det finns heller inget försvar för att media idag hänger ut alla i en politisk gruppering för att det bland dem finns sådana som för 2 år sedan eller ännu längre tillbaka uppträdde på ett sätt som ingen människa borde göra oavsett var, när eller hur. Någon gräns får allt dras för de som ångrar sig utan att de skall behöva ifrågasättas gång på gång på gång.

”Inget jag är stolt över, GP 15 november 2012 Hoppas jag verkligen inte killen är, men vi måste ge honom en chans att landa i verkligheten och visa att han menar det han nu säger.
Bodström: Självklart att det ska utredas, Expressen 15 november 2012 Utredas, ja. Men det innebär inte att de som begått brottet att ha haft järnrör i handen, oavsett om för försvar eller för att attackera, flera år senare skall behöva löpa gatlopp i tidningarna. Ärendet hör hemma i domstol inte i pöbelbeslut i media.
”Riksdagsplats ger inte ny världsbild”, SvD 15 november 2012 Nej det gäller tyvärr rätt över alla partier att de som har fördomar när de väljs in i Riksdagen mycket sällan ändrar sin syn på världen och tillvaron när de hamnar i stora Riksdagshuset. Dock vore det bra om vi alla gav de som uppriktigt ångrar tidigare beteende en ny chans precis som en fånge som inte begått våldsbrott mot barn, kvinnor och äldre skall få det när straffet som fastställts i domstol är avtjänat. Har det inte fastställts i domstol är samtliga att betrakta som oskyldiga tills domstol fastställt något annat – Svensk Grundlag gäller i Sverige även i frågor som dessa.

Åkesson: Det ser extremt illa ut, DN 15 augusti 2012
Ekeroth om skandalkvällen: Jag skäms, Aftonbladet 15 november 2012

Det som stör mig är att de tre herrarna jag nämnde inledningsvis inte verkar minnas egna bravader som verkligen inte var något att hänga i julgranen och som en av mina vänner som var med på tiderna då det begav sig och jag satt och diskuterade över en pizza med ett glas vin förut i kväll. Döm inte om man själv inte är beredd att bli dömd. Kräver man respekt för att man själv ändrat sig och tar avstånd från vad man gjort en gång, då bör man faktiskt ge andra samma chans!

PS. Runda bordet finns fortfarande i mitt vardagsrum och tjänar samma syfte som då – ingen gradering på de som sitter där – Alla är lika värda./ Inger E

Read Full Post »

även om NI har en ful tendens att försöka stoppa Yttrandefrihet (finns dokumenterat i handling hos Myndighet), Föreningsfrihet, Åsiktsfrihet och Tryckfrihet. Allt jag säger här har jag dokumentation för samt när det gäller sexuella trakasserier som Ni försökt skylla på offren även en manlig förare jag känt i över 20 år som berättat om att han ingripit i tidigare fall, vilket självfallet inte gjort honom speciellt populär varken hos facket (Kommunal) eller hos ledningen som vägrar acceptera att annat fack, och hur många unga behåller inte sitt gamla fackförbund som självfallet inte får förhandla om löner och avtal men som nekas av Kommunal och Spårvägens ledning att föra sin medlems talan i ärende – sexuella trakasserier och mobbning gentemot företaget som inte vidtar adekvata åtgärder mot medlemmar i Kommunal som bedriver de olagligheterna. Föreningsfrihet gäller i all Offentlig verksamhet även i kommunalt ägda bolag som utövar Myndighetsfunktion eller bedriver verksamhet för det Offentliga.

Det är alltså inte bara Poliser som Göteborgs Spårvägars ledning anser att skall hålla tyst. Tvärt emot svenska grundlagar. Jag känner till ett större antal fall där anställda inte vågar anmäla fel på spårvagnar och bussar för att allt kommer in i ett incidentregister (undrar om Datainspektionen godkänt den typen av sökning för att ta fram register som företaget tar fram för att påskina att det är de anställda som rapporterar som inte mår bra.

Rapportärenden: t.ex. Klämning i dörr, Förorening, Fotgängare tillbud, Påverkad på hållplats, Brand i fordon, Belysningsfel, Dörrfel, Skadegörelse i vagn eller buss, AC som slutat fungera, Iaktagelser som polisanmälts, Gatuhinder/felparkering, Videoutrustning felaktig, Fel på bromsar, Dörr nödöppnare missbrukad/tillbud, kvarglömda effekter o.s.v.

Hur i hela fridens namn skall anställda må bra när de registreras som om de orsakat incidenterna ovan (i fallet jag redogör för är mer än 95% sådana incidenter och de har företaget i samtal med anställd precis som nyligen när personen som många andra förare av buss och spårvagn blivit misshandlad även med Kommunals goda minne försökt använda för att skylla personen för dessa incidenter.

Hur skall personal, speciellt ofta hör jag det från många av våra invandrare som framför fordon och som jag känner i en del fall upp till 10 år, våga vara Whistle Blowers när Göteborgs Spårvägar har människor i ledning och fack som inte godtar svenska Grundlagar?

Så det är inte bara poliser som ledningen för Göteborgs spårvägar försöker tysta. Flera olika händelser avseende behandling av såväl anställda som resenärerhar efter att Göran Johansson avgick anmälts till kommunledning utan att de alltid ens svarat. Vilket i sig torde strida mot vad som gäller för inkomna anmälningar som registrerats(? lagen kräver det) som Offentlig handling.

Spårvägens VD vill tysta poliser, GP 19 oktober 2012 Spårvägen vill tysta all kritik även sådan som faller under andra Grundlagar.
Spårvägschef vill tysta poliser, SvD 19 oktober 2012
Spårvägschef vill tysta poliser, DN 19 oktober 2012
Spårvägschef vill tysta poliser, Aftonbladet 19 oktober 2012

Eftersom han redan lyckats hyssja ner och försöka trycka ner liknande och värre kritik i de egna leden tror han kanske att Göteborgs Spårvägar står över Grundlagarna och även äger rätten att tysta poliser. Det gör de inte!

Read Full Post »

eller yttrandefrihet och/eller tryckfrihet, att engelska kungahuset reagerar och agerar mot att prinssessan Kates bröst visas på bild. Hur står det till egentligen. För det första så har hon mig veterligt inte någon avvikande kropp än alla andra kvinnor. Så något som helst samhällsintresse av att se att hon ser ut som andra finns inte annat än i skvallerpressens uppdämda damm där flera media hängt på. Det finns inget som helst skäl att hävda att pressfrihet hotas för att press ev. förbjuds visa bilder på människor som inte godkänt (observera att det om man skall hårdra en del lagar och regler utifrån de Mänskliga Rättigheterna faktiskt kan krävas godkännande för att få använda en person på bild när den är privat) att bilden bli fotograferad på privat område. Någon j-a förståndig person som kan skilja på körsbär och äpplen måste det väl ändå finnas i mediavärlden?

Därför är Kates bröst viktiga, Martin Jonssons krönika på SvD 24 september 2012

Read Full Post »

även för de som inte tycker som ‘jag‘ eller ‘du‘ är något som många inte inser gäller ‘andra än dem själva. Vi som är uppvuxna här i Väst vi har mycket svårt att förstå en hel del. T.ex. är det nästan omöjligt att förstå att moderata samt icke-våldsbenägna ortodoxa muslimer (många sådana finns) inte som minst i det vardagliga och media inte kan stiga fram och ta avstånd från de extrema muslimer som till sina demonstrationsrättigheter tagit friheten(dubbeltydigt) att bruka våld mot de som inte tycker som dem. Och till de som inte tycker som dem räknar de då länder där yttrandefriheten är långt större till och med än den är i Sverige.

Samtidigt har vi i Sverige ett stort problem med många media som i en icke grundlagsenlig form när de använder sin Tryckfrihet begränsar vad som kommer fram i tidningar, tv och finns att läsa på mediaplatser på nätet.

Detta med Yttranderätt är något som i sig är förutsättning för att religionsfrihet och kulturell frihet skall kunna förekomma. Det innebär att man är beredd att stå på barrikaderna för sin värste fiende för dennes rätt att yttra sig, skriva och för dennes föreningsfrihet oavsett om detta handlar om politisk, kulturell eller religiös grupp. Som någon sa: Jag delar inte din uppfattning, men jag är beredd att slåss för din rätt att framföra den.

Det har från flera muslimska håll sagts ‘Hur skulle vi kristna reagera om Jesus framställdes på samma sätt‘ Vad som verkar ha gått många förbi är att så skett och många kristna har reagerat. Använt sin yttranderätt, tryckfrihetsgrundlagen och även demonstrerat. De få som inte hållt sig inom svenska lagar har haft att möta domstol. Det kan i och för sig vara så att vi svenskar inte är lika våldsamma när vi blir förolämpade.

För förolämpade blir många av oss på olika sätt varje dag. Jag behöver inte gå längre än till mig själv som blir hånad för att jag som handikappad med fem ställen där jag har artros efter 2 skador med emellanliggande överfall (och jag kan inte ta värktabletter – astma m.m. ställer till det) och ändå åker kollektivt samt då självfallet behöver sitta på handikapplatsen innanför dörren. Svårt nog att ta mig ut, svårt nog att sitta ens 20 minuter (har ordnat så att jag halvligger för att kunna använda datorn) kan absolut inte sitta för lågt eller längre bak i bussen (astma mot katt och häst) men förolämpad och hånad för mina handikapp blir jag nästan varje dag. Inte bara en gång. Främst av svenska unga tjejer mellan 18 och 35. Det handlar om uppfostran. I det fallet liksom i de fall där någon med eller utan rätt blir förolämpad för att den upplever att andra har helt andra uppfattningar om personens kultur, religion m.m.

För att kunna leva i fred krävs att man ger varandra utrymme och att man ger andra samma rättigheter som man själv kräver. För att vi alla skall ha en framtid krävs också att de som ligger bakom våld oavsett var, när och hur, hindras från att sprida sin vrede och hindras från att ge sig på oskyldiga. Arvssynden har vi i protestantiska världen av kristendomen givit på båten av helt naturliga skäl. Det är helt omöjligt etiskt, moraliskt och juridiskt att hävda att något barn, någon ung eller någon gammal nu levande skulle kunna vara ansvarig för vad personens anfäder tidigare gjort, sagt eller skrivit. Det är också helt omöjligt etiskt, moraliskt och juridiskt att hävda att alla som tillhör ett land, vilket som helst, skall kunna ställas till ansvar för vad en av landets medborgare eller gästarbetare gör. Varje människa får ta ansvar för sina egna handlingar.

Våldsamma protester mot nidfilm, GP 14 september 2012 Att den dubbade filmen är en nidfilm, är det ingen tvekan om. Frågan är vem och utifrån vilka syften den gjorts. Kanske inte så enkelt som en del tror att det är högerkristna (motbevisats) eller kopter (den som avslöjats att ligga bakom lurandet av de som spelade in filmen och dubbningen till annan text och annan tid efteråt har inget koptiskt namn). Som många som läser min blogg vet, har jag skrivit upp till D-nivå i Historia. Som en som läst vetenskapsteori flera gånger i många ämnen, så ställer jag mig frågande till det verkliga syftet för tendensen är så stark att det inte talar för att syftet är speciellt enkelt att genomskåda. Nej jag har inte sett filmen. Fått den relaterad för mig av olika uppfattningars personligheter.

Google vägrar stoppa Muhammedfilmen, Expressen 14 september 2012
Observera att i ett fritt land där yttrandefrihet råder kan möjligen som i USA:s fall en regering vädja. Gränsfall utifrån Amerikanska Freedom of Speech som t.o.m. ger mer rättigheter till enskilda än vad vår svenska Yttrandefrihet gör. Det är också helt omöjligt utifrån Amerikanska Grundlagen att som en hel del muslimer gör kräva: Vi vill att USA ber om ursäkt, SvD 14 september 2012 Det är inte USA som land som ansvarar för vad landets innevånar säger eller gör när de använder sig av sin ‘Freedom of Speech’. Varje land har sin konstitution.
Som Ingvar Persson mycket riktigt skriver Våldet i Mellanöstern leder ned i avgrunden, Ingvar Persson Ledarkrönikan Aftonbladet 14 september 2012

Se även Attackerna verkar orkestrerade, Norah4you 14 september 2012 samt Vad är yttrandefriheten värd om, Norah4you 20 juli 2012

Read Full Post »

Jag måste säga att jag undrar hur i hela fridens namn diskussionen om det var rätt eller fel att neka Vilks ställa ut utifrån Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet och Tryckfrihetslagstiftningen ens har hamnat på tapeten. Nog har jag under senare år med bestörtning, vilket en del som läser bloggen reagerat på, förstått att flumskolan skördat många offer som aldrig fått ämnes- och stadiebehöriga lärare som sett till att de fått lära in vad som gäller i en demokratisk stat som Sverige. Än mindre fått lära sig var gränserna går och varför det måste vara tillåtet att ha de mest vidriga uppfattningar och framföra dem SÅ LÄNGE DET INTE FINNS FÖRBJUDET ATT GÖRA SÅ. Sveriges Grundlagar är inte utformade och har i sin tradition aldrig varit avsedda att sära ut. Sedan må det finnas människor som känner sig kränkta av att andra har uppfattningar som står så långt från vad deras egna gör att det knappast ens är möjligt att förstå bakgrunden till de uppfattningarna.

Enkelt uttryckt. I Sverige gäller SVENSKA GRUNDLAGAR. Det finns inte i sinnevärlden i Regeringsformen någon som helst rätt för någon offentlig myndighet att neka någon på grund av personens åsikter att t.ex. ställa ut en tavla – OM det inte är så att personen är fälld i domstol för att ha uttryckt sin åsikt eller om det i Yttrandefrihetslagstiftningen finns inskrivna begränsningar av vad som får sägas. Vilket i sig skulle gjort Yttrandefrihet till en papperstiger.

Det hade varit fullt acceptabelt om Jamtli samtidigt som de tillåtit Vilk att ställa ut, vem är de att neka honom tala i något sammanhang i annat land? Där bryter Jamtli om de har pengar från svenska Staten mot Regeringsformens 1 kap 2§ så det visslar om det, hade ordnat ett seminarie där representanter för de som känner sig kränkta av Vilks samt någon Statsvetare utan knytning till något politiskt parti med eller utan represenanter för alla svenska partier (av Riksdagen godkända) och självfallet Vilks själv hade förmåtts ta en diskussion. För Vilks agerande är kränkande för många. Därom råder inget tvivel. Dock faller hans agerande inom vad en svensk medborgare har rätten att uttrycka sin åsikt, använda sin yttrandefrihet och tryckfrihet. Vi har att välja att acceptera att de mest befängda uppfattningarna får framföras och att ingen svensk grundlag hindrar svenskar att tala utomlands om vad de vill så länge det inte finns begränsningar i lagstiftningen i det land där uppfattningarna framförs, eller att sätta begränsningar i våra rättigheter att ha åsikter. Vilket helt strider mot allt i svenska Grundlagar.
Skall Sverige kalla sig demokratiskt, så måste man som minst leva upp till våra Grundlagar och inte tolka dem utifrån politiskt korrekta grunder utan våga ta debatten. Protestera gärna på olika sätt mot uppfattningar som du inte uppfattar som demokratiska. Men gör det utifrån de möjligheter som svensk lag ger dig – inte utifrån något annat.

Massprotest mot att utesluta Lars Vilks, SvD 29 augusti 2012
Osäkert om Jamtli-utställningen blir av, GP 28 augusti 2012
Kollegor stöttar Vilks – lämnar utställning, Expressen 29 augusti 2012

Det var någon, minns inte vem (hjälp mig om du vet) som sa: Jag delar inte dina åsikter, men jag är beredd att stå på barrikaderna för din rätt att framföra dem . Det är ett humant, demokratiskt och liberalt förhållningssätt helt i linje med svenska Grundlagar!

Read Full Post »

Har idag skickat följande mail till Lena K Samuelsson Ansvarig redaktör för SvD samt cc. till webbredaktion@svd.se:
Gång på gång senaste tiden har inlägg som definitivt följt reglerna som jag lagt in som artikelkommentarer tagits bort under nätter och helger. Vet om att det drabbat andra som lika lite som jag skrivit rasistiska inlägg eller något liknande. Vore tacksam att få veta vem hos Er på SvD som försöker strypa Åsiktsfriheten. Inte alls likt SvD och inte heller likt personer som står för Alliansens uppfattning.

Tre inlägg har försvunnit sedan 07.14 idag söndag. Skall man behöva ta kopior på sina inlägg????

Vänligen

Inger E Johansson (Norah4you)
– – – – – –

Det jag i ena fallet framförde hade som huvudingrediens att det är två skilda saker att lära ut (lära Snobben som min didaktiklärare på Lärarhögskolan i Linköping sa) och att få eleven att lära in (att få Snobben att lära sig).
Toppstudenter skulle kunna ge skolor ett lyft, SvD Opinion 14 juli 2012

Det andra fallet handlade om att Euro och EMU från början är som att lägga tak på ett hus innan grund och bärande balkar finns.
Slutar EMU i haveri, SvD 14 juli 2012

På vad sätt kan dessa och andra inlägg där artikelkommentatorer följer reglerna men har avvikande uppfattning mot de som artikelförfattarna har störa. Nog för att jag vet att det på alla möjliga tidningar finns journalister som i sin ungdom antingen tillhörde den vänstra halvan av politiska fältet eller var vänsterliberaler, men någon måtta på att strypa debatten i en gammal tidning som Svenska Dagbladet är får de väl ändå visa? Svenska Dagbladet har haft rykte om att värna Åsiktsfrihet och Tryckfrihet. Gäller andra riktlinjer nu?

Alldeles nyss, 19.20 14 juli 2012, lade jag in följande kommentar: Inger E(norah4you) Johansson 0 minut sedan som svar till Christer3P

Växthuseffekten är som alla som kan sin biologi och fysik förutsättningen för att vi människor skall kunna leva på jorden. Utan den skulle jorden vara för kall för människan.
…..
Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.” Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fall 1997, sid 40
Kommentaren är inlagd till artikel M blundar för orsaken till översvämningarna, MP på SvD opinion 14 juli 2012 Miljöpartiet som helt klart mer och mer strävar efter att bevisa att deras talesmän inte har underlag i form av kunskap för att ha fått godkänt i flera av de ämnen de måste fått i årskurs 9 för att ens få gå vanliga gymnasiet. Skrämmande om det vore så att de glömt allt, men ännu värre är det om deras okunskap beror på ämnes- och stadieobehöriga lärare!

Sedan återstår det att se om även denna kommentar tas bort……

Read Full Post »

Att karln inte kan förstå sitt eget tillkorta kommande. Att det är han själv som äger hela sitt problem med att han sänkte sitt parti i opinionssiffrorna. Karln har större ego än i princip alla Ranelid möjligen undantagen. Juholt gjorde och sa saker som han inte borde gjort eller sagt efter den dagen han valts att sitta i Riksdagen. Så enkelt är det. Uppblåsta ballonger faller förr eller senare ner till jorden oavsett om de är en person eller ett företag som kanske itutats något som inte stämmer överens med verkligheten.

Juholt konstaterar också att en viktig orsak till att han tvingades avgå var att han saknade en riktigt förtrogen nära medarbetare, en ”skyddsmur”.
”De som ville komma åt mig märkte ju att den där skyddsmuren runt mig inte fanns. Nu förstår jag det, men det förstod jag inte då. Jag noterade ju att det var tomt och tyst utåt och nu när jag ser det efteråt är det klart att de som ville komma åt mig av olika skäl självklart har gjort analysen att ‘vi kan gå direkt på honom’, ‘vi kommer direkt på målet’, ‘vi behöver inte passera någon’.”
”Det var fri jaktsäsong. Det var legitimerad storviltsjakt dygnet runt, i stort och smått, med alla vapen”, säger Håkan Juholt i ett avsnitt av boken som citeras på författarens hemsida.
Juholt kritiserar Wanja Lundby-Wedin, GP 24 maj 2012

Finns mycket att kritisera Wanja Lundby-Wedin för, men att gå och tro att han, Juholtarn, skulle suttit kvar när han aldrig klarade av att fylla ut skorna efter Mona Sahlin och än mindre hela uniformen som Göran Persson, det är att ha för höga tankar om sig själv. Håkan Juholt var inte bra nog för att vara partiledare i något svenskt politiskt parti och det insåg väljarna!

Vi lever inte i ett kommunistiskt eller socialistiskt land där ord på papper i Grundlagar/Konstitutioner bara är ord på papper. Användande av Grundlagsbefästa friheter är inte ett drev.

Juholtarn står själv för alla bravader som kommenteras. Dikeskörningar, slirningar, oklarheter, girigheter, snurrigheter, allt som kommenteras kommer från hans egna ord och handlingar. Karln borde vara vara vuxen nog att ta ansvar för sina egna handlingar. Men vissa växer aldrig upp för att se att deras ego är många storlekar större än deras förmåga.Yttrandefrihet och Tryckfrihet gäller i Sverige, Norah4you 16 oktober 2011 Skrev jag efter Juholts alla bravader under förra året. Det gäller än. En person som inte klarar av att ta ansvar för sina egna handlingar dömer ut sig själv som aspirant på Rikets högsta poster!

Juholt till bitter attack i ny bok: Obehagligt, Expressen 24 maj 2012
Juholt kritiserar Wanja Lundby Wedin, SvD 24 maj 2012
Juholt kritiserar Wanja Lundby-Wedin, DN 24 maj 2012
Juholt kritiserar Wanja Lundby-Wedin, Aftonbladet 24 maj 2012

Tillägg 23.40 Rosornas krig mellan Juholt & Lundby-Wedin, Aftonbaldet 24 maj 2012

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »