Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Tro och Solidaritet (S)’

När Omar Mustafa är den som uttryckt rashat i twitter och media mot judar, så är det Omar Mustafa som driver rashatsfrågan dubbelt. Dels genom att försöka sig på att slippa ta eget ansvar för sina egna uttalanden och handlingar. Dels genom att Omar Mustafa försöker få det till att alla som kritiserar honom som person för hans personliga uttalanden och handlingar skulle vara mot den religion han tillhör! Religionsfrihet innebär inte rätten för honom att uttrycka sig som han gjort mot annan religion! Frihet under ansvar och Personligt ansvar för sina egna handlingar är det som gäller i Sverige!

Allt försök från vänsternissar med eller utan tro på Gud, oavsett vad Gud kallas, att smita i från personligt ansvar genom att lägga skuld på andra är lika fruktansvärt omänskligt som när en man som misshandlar skyller misshandeln på offrets handlingar!

Palm oroas av främlingsfientlighet, DN 16 april 2013 Det är Veronica Palm och andras eget agerande, att inte inse att Regeringsformens 1 kap 2§ ger klart besked att de som vill komma i ånjutande av offentliga uppdrag eller anställas i Offentlig tjänst beslutande ställning är TVUNGNA att i ord och handling följa Regeringsformen, Svenska Grundlagar och Svenska Lagar. Allt annat är att försöka ge sig på allt som demokratibegreppet står för. I Sverige är det svensk Riksdag som fastställer Sveriges Lagar att försöka tvinga fram något som strider mot svensk lag, är häpnadsväckande märkligt. Det är sådant agerande som Omar Mustafa, Veronica Palm samt andra stått för som skapar fientlighet! Ta eget ansvar även för dina egna handlingar Veronica Palm!

Peter Weiderud, Ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, gör exakt samma allvarliga kullerbytta. Det är han och de andra som nominerade Omar Mustafa som borde skämmas, inte Socialdemokraterna i ledande ställning. Skämmas ordentligt borde han för det kan väl ändå inte varit hans, Peter Weideruds, avsikt att missleda Omar Mustafa att tro att Svenska Grundlagar speciellt Regeringsformens 1 kap 2§ inte gällde för alla som aspirerar på ett Offentligt uppdrag i ett demokratiskt politiskt parti att ställa sig 100% bakom. Omar Mustafa bedöms med en annan måttstock än vi andra, Peter Weiderud på DN debatt 16 april 2013
Det är precis det Omar Mustafa inte längre gör. Omar Mustafa fördes fram av Er som vägrar att acceptera att Sveriges Grundlagar gäller ALLA samt att ALLA människor har lika värde oavsett kön, religion, ålder o.s.v. Det är nu och inte då som Omar Mustafa bedöms enligt exakt samma måttstock som gäller alla här i Sverige. Ingen kvotering varken positiv eller negativ är tillåten inte heller när det gäller Omar Mustafa. Tråkigt för Er vänsternissar i Socialdemokraterna, men det är inte Ni utan Riksdagen som stiftar Sveriges Lagar!

Omar Mustafa förtjänar en ursäkt skriver 20 Socialdemokrater på SvD Brännpunkt 16 april 2013 Men så be honom om ursäkt att Ni 20 tillsammans med andra nominerade honom utan att bry Er om huruvida han uppfyllde de oeftergivliga krav som ställs på Alla människors lika värde oavsett kön, Alla människors lika värde oavsett religion o.s.v. Ni kan inte springa ifrån ERT ANSVAR. Det är NI som äger ansvaret för hela situationen. Om Ni medvetet försökt spela över Svenska Grundlagar eller inte, det får Ni svara inför högre makt för. Men skyll inte på andra! I Sverige gäller svenska lagar!

Read Full Post »

För att det bland er finns de som än idag utifrån Gamla Testamentets ord vill hålla tillbaka kvinnan, vägrar att acceptera att det finns människor av samma kön som likt alla älskande par vill ha kvar rätten att gifta sig med varandra och även de som ännu inte har gjort upp med sitt eget partis aktiva agerande från skapandet av Rasbiologiska institutet i Uppsala via att ledande socialdemokrater tillsammans med andra krävde att Sverige skulle begära att Tyskland skulle markera i pass vilka som var judar(och så gjorde), så innebär inte det att det är fel att göra klart för person oavsett att denne tillhör en ytterlighetsgrupp bland alla muslimer att de personliga ställningstaganden som han gjort i twitter, likes och vid inbjudningar av antisionister. Det personliga agerandet från hans sida får han stå för. Inget som någon annan muslim skall lastas för. Däremot vore det på sin plats om ett antal hos er själva gick tillbaka till Jesu ord i Nya Testamentet Lukas Evangeliet:
Huru kommer det till, att du ser grandet i din broders öga, men
icke bliver varse bjälken i ditt eget öga?
Huru kan du säga till din broder: ‘Broder, låt mig taga ut
grandet i ditt öga’, du som icke ser bjälken i ditt eget öga?
Du skrymtare, tag först ut bjälken ur ditt eget öga; därefter må
du se till, att du kan tala ut grandet i din broders öga.

samt med de orden i klart minne övergick till att lära Er de svenska Grundlagar Ni borde lärt Er när Ni gick i skolan.

Regeringsformen 1 kap 2§:

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

I stället för att se grandet i din nästas öga, hur vore det om du började med att arbeta med att ta bort bjälken av antisemitism som ännu finns hos vissa kristna socialdemokrater och andra kristna? Hur vore det om du började hemma, dvs att du själv går igenom dina egna fördomar? För fördomar har du när du går och tror att människor som reagerat och eller reagerar mot Omar Mustafa med nödvändigtvis skulle göra det för att de är mot muslimer. Kasta inte sten i glashus och försök inte pådyvla andra människor egen personlig uppfattning. I Sverige är såväl Kvinnor som Män myndiga när de fyllt 18 år. Vi har Åsiktsfrihet och Tryckfrihet m.m. Men allt är avhängigt av att man accepterar och respekterar Svensk Grundlag om man vill vara representant för ett demokratiskt politiskt parti, oavsett vilket.

Religiösa socialdemokrater försvarar Omar Mustafa, DN 14 april 2013
Statsvetare varnar för ”varböld”, SvD 14 april 2013
Starka reaktioner på Mustafas avgång, GP 14 april 2013
Starka reaktioner efter Mustafas avgång, Expressen 14 april 2013

Tillägg 00.38 15 April 2013 I Sverige gäller svenska lagar och alla svenska lagar lyder under Svenska Grundlagar där Regeringsformen är det som gör klart vad som är och vad som inte är tillåtet. I Sverige är ALLA människor lika värda, även om en del politiker tycks tro annat. Lika värda oavsett kön, ålder, religion o.s.v. Ingen som aspirerar på att få en plats som Offentlig representant, vare sig han/hon söker detta som ett politiskt uppdrag eller genom att söka och få en Offentlig tjänst där Offentligt uppdrag utförs, INGEN har rätt att bryta mot Regeringsformens 1 kap 2§. Allt handlar om att de friheter vi har i Sverige är Frihet under Ansvar och Personligt ansvar för egna handlingar. De personer som inte är beredda att respektera Sveriges Grundlagar är fel ute oavsett om de är kristna eller muslimskt ortodoxa eller andra troende/icke troende. Så enkelt är det att demokrati så som vi i Sverige känner det kräver att man är beredd att arbeta för de Mänskliga Rättigheterna samt att detta ALLTID skall ske utifrån vad som står i Sveriges Regeringsform när man vill få ett politiskt uppdrag i ett demokratiskt svenskt parti.
Problemet heter sluten partikultur, SvD 14 april 2013
S-strid om klok kritik, GP ledarsidan 15 april 2013
När slukhålet öppnas, DN Huvudledare ledarsidan 15 april 2013
Expressen har ett bra inlägg som belyser vad det verkligen handlar om: För kritiken mot Mustafa handlade aldrig om att han var troende muslim, utan att han genom sina handlingar och genom sitt engagemang i Islamiska förbundet framstod som betydligt mer konservativ i sina åsikter än det parti han hade att företräda.

De frågor som Stefan Löfven ställde till Omar Mustafa var därför rimliga. Det orimliga var att de ställdes först en vecka efter det att han blev invald i partistyrelsen. S bär tungt ansvar för Omar Mustafas avgång, Patrik Kronqvist Expressen opinionsbloggen 14 april 2013

Read Full Post »