Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Trafikförordningen’

Svensk Grundlag, svenska rättsprinciper som helt följer de Mänskliga Rättigheterna och Europakonventionen om desamma. Att åklagare i Göteborg lägger ner ärenden som rör Västtrafik är tyvärr inte ovanligt. Det gäller inte enbart kontrollanter. Även resenärer som pga sitt aggresiva uppträdande, hot och/eller våld ger sig på spårvagnsförare och bussförare och som i polisers närvaro hotat desamma, och där polisen är de som gjort tilläggsanmälan om hotet, slipper här i Göteborg mer än en gång per år, många gånger, stå till svars för sina handlingar trots att de är brottsliga enligt svensk Grundlag, svenska rättsprinciper o.s.v. Senaste fallet jag känner till är inte många månader gammalt.

När det gäller kontrollanterna, så är det brottsligt enligt de Mänskliga Rättigheterna OCH i alla demokratiska stater som skrivit under Europakonventionen att utgå från att någon är skyldig. Förvisso skapas det problem av att tjänstemannaansvaret i den lag som kom under GP-s tid blev avsevärt svagare, men ändå. Hade jag varit Viktor Karlsson, så hade jag vänt mig t.ex. till Daniel Tarschys eller någon annan.
DT professor i Statskunskap; tidigare Generalsekreterare i Europarådet och känd Människorättsförkämpe. Många år sedan jag hade med DT att göra. Men ytterst få människor oavsett på vilken nivå de varit har imponerat mer på mig under åren.
Hade jag råkat ur för det Viktor Karlsson råkade ut för, så hade jag sett till att frågan lyfts till Europadomstolen. Det är i det sammanhanget viktigt att alla procedurer går rätt till. För så här får det inte vara i en rättsstat.

Men som sagt vad, bland annat här i Göteborg lägger åklagare ner väldigt många fall där det finns kvalificerade vittnen. Sedan är det viktigt att Göteborgs Kommun och Göteborgs spårvägar tar till sig – att om ett fall läggs ner, innebär inte det att handlingen som skett är godkänd enligt lag eller att de anmälda är friade. Enbart att åklagare av i vissa fall oförklarliga skäl inte anser sig ha tillräckligt på fötter att få anmäld fälld. Inget friande alls. Fria kan bara domstol göra. Sedan är det också så att enskilda försäkringsbolags hemförsäkringar kan täcka större delen av advokatkostnad för civilrättegång i liknande fall. Där är bevisbördan betydligt lättare – den följer helt och hållet Grundlag, Mänskliga Rättigheter o.s.v.

Sedan är det också så att det är brottsligt oavsett orsak att vålla skada, sjukdom på annan person enligt Brottsbalken.

Anmälan mot kontrollanter läggs ner, GP 3 december 2012
Kontrollanterna begick inget brott, Expressen 3 december 2012
Kontrollanterna begick inget brott, SvD 4 december 2012

Man tar sig för pannan och undrar vilka samhällskunskapslärare som missat att få sina elever att lära in att ett nedlagt ärende ALDRIG FRIAR den eller de anmälda. Det kan inte enskild åklagare eller ens Riksåklagare göra utan enbart domstol. Ett nedlagt ärende läggs ner för att åklagaren inte anser sig ha tillräcklig bevisning för fällande dom i de åtalspunkter som förts fram utifrån anmälan.
En sak är säker – alldeles för få i alla yrken och på alla positioner är tillräckligt medvetna om att det som står i Sveriges Rikes Grundlagar och de Mänskliga Rättigheterna även gäller behandling av enskilda här i Sverige. Det är skrämmande nog.

Read Full Post »

som grund för envarsgripande eller är enligt HD tillräckligt ens om personen som anträffas utan biljett råkar ut för olycka/skadas vid färd eller på spårvagn genom Era kontrollanters agerande.

Gällande vägledande beslut/rättspraxis avseende om resande utan giltig biljett skall anses som resande och om det är tillåtet [vilket det inte är] att betrakta en resenär utan giltig biljett som fuskresenär är sedan 1981: T325-79 Högsta Domstolen:

Vad som positivt krävs för att en person skall kunna betecknas som resande och få det starka skadeståndsskydd som lagen ger är däremot ganska obestämt. Föredragande statsrådet framhåller visserligen (se prop 1975/76: 7 s 56, jfr s 39 f), att i princip endast den bör anses som resande som har slutit ett befordringsavtal eller avser att ingå ett sådant avtal under resan. Han tillägger emellertid omedelbart, att han liksom utredningen anser att en liberal praxis bör tillämpas i de fall då befordringsavtal inte har kommit till stånd och att endast uppenbara tjuvåkare bör vara undantagna från lagens tillämpningsområde. [IEJ endast uppenbara tjuvåkare får alltså betraktas som brytande mot lag om vilka som skall betraktas som resande.]
……..
Utöver vad TR:n refererat är ytterligare ett avsnitt i betänkandet av intresse. Som belägg för att det i allmänhet är mycket svårt att avgöra huruvida en person, som anträffas på tåget utan biljett, haft för avsikt att undandra sig betalning, anför utredningen där, att det under tiden juni 1969-okt 1971 till Statens Järnvägars centralförvaltning anmäldes tillhopa 2 991 personer, som vid kontroll varit utan biljett och inte kunnat lösa sådan, men att man av dessa nära 3 000 personer ansåg sig kunna betrakta endast 47 som tjuvåkare. Dessa uppgifter är hämtade ur betänkandet SOU 1973:13, Snyltningsbrott och sjukförsäkringsmissbruk. Där behandlas i ett särskilt avsnitt (s 47 ff) frågor rörande snyltning på tåg. Som T.K. åberopat i HD refereras i detta avsnitt de föreskrifter som i Statens Järnvägars författningar ges om vilka åtgärder tågbefälet skall vidta, när en person anträffas på tåget utan att ha biljett, och lämnas även uppgifter om den praxis som har utvecklats på grundval av dessa föreskrifter. Sammanfattningsvis anförs, att man från Statens Järnvägars sida försöker att om möjligt undvika polisanmälan och att man, när det visar sig att en person saknar biljett och inte har medel att köpa sådan, i de allra flesta fallen brukar låta honom underteckna en betalningsförbindelse och alltså få kredit. Företaget bevakar sedan att fordringen drivs in. Källa: Domar – beslut och handlingar, Sveriges Domstolar slå på dom

Observera noga. Det går inte och är inte tillåtet att hävda att en person som anträffas utan giltig biljett skulle kunna betraktas som varande en som försöker tjuvåka/snylta/vilseleda. Därav faller alla möjligheter för kontrollanter och andra att hävda att brottet skulle kunna leda till fängelse i minst 1 år. Således har kontrollanter inte rätt att gripa ens med åberopande av envarsgripande än mindre i enlighet med den behörighet en kontrollant har i sin tjänsteutövning!

För övrigt bör det noteras att såväl SOU 1973:13 som därpå följande Proposition och lag även i fall där en person misstänks lurat myndighet på pengar har att rätta sig efter att följa de Europakonventionen om de Mänskliga Rättigheterna artikel 6:2….. se SOU 1973:13 sid 86
”För att ett sanktionssystem utan krav på uppsåt eller oaktsamhet ska kunna införas måste det vara förenligt med Europakonventionens oskuldspresumtion. Oskuldspresumtionen – som kommer till uttryck i artikel 6.2 i Europakonventionen – går i korthet ut på att ingen ska betraktas som skyldig till ett brott utan att han eller hon av domstol konstaterats skyldig och det efter att ha haft möjlighet att försvara sig mot anklagelser i ett förfarande som även i övrigt motsvarar kraven på en rättvis rättegång.”

Vittnen: Kontrollanter satte sig på man, GP 22 februari 2012
Krönika: ”Inte värdigt – och knappast nödvändigt” , GP 23 november 2012
Utbildarens råd: Träna icke våld, GP 23 november 2012
Viktor: Jag fick ingen luft, GP 25 november 2012
Det handlade om 50 kronor, GP 24 november 2012

Det som gäller för kontrollanter är alltså att de inte får förutsätta att en person som anträffas utan giltig biljett skulle vara fuskåkare. Det är inte tillåtet att göra något annat än att begära att personen går av och tar emot ett betalningsföreläggande – inte kontrollanters uppgift att avgöra om brott föreligger. Skulle en person inte ha legitimation på sig, så är det inte brottsligt enligt svensk lag och svenska Grundlagar. Skulle personen riva eller neka att ta emot betalningsföreläggandet, så kommer saken i annat läge. Men innan dess är det totalt förbjudet att utgå från att en person har haft för avsikt att fuskåka.

Lär in den biten för den skulle alla lärt in redan årskurs 7 och som senast årskurs 9 Grundskolan för att vara berättigade till betyget Godkänt i det gamla betygssystemet! Se även Viktigt att politiker och GS läser detta, Norah4you 24 november 2012

Read Full Post »

står för ovanlighetens skull Leif Blomqvist (S) för. Karln brukar vara lika rak och ärlig som Göran Johansson var, så uttalandet som visar på okunskap eller ren dumhet nedan tar priset. På två sätt!

Filmen från spårvagnen där 17-årige Viktor Karlsson ligger under en hög kontrollanter kommer samtidigt med Västtrafiks stora påkostade reklamkampanj för att omvända bilister till kollektivtrafikresenärer.
Men händelsen har ingen avskräckande effekt på människor som skulle kunna bli nya kunder i kollektivtrafiken. Det tror Västtrafiks styrelseordförande Leif Blomqvist (S).
– De som inte åker i dag, gör det nog inte av just det här skälet, säger han efter att ha tagit del av GP:s rapportering.

Det handlade om 50 kronor, GP 24 november 2012

Skälet till att det är dumt och okunnigt är att 2002 var gränsen för när enskild person fick göra ingripande 850 kr, vilket Högsta Domstolen i ett mål jag refererat till räknade upp till 1250 kr år 2009. Det är den gränsen utan tillägg av betalningsföreläggande eller av någon myndighet utlämnad böteslapp som gäller för när enskild person får göra gripande. Observera att det krävs att det misstänkta brottet motsvarar det som gäller för stöld, inte det som motsvarar snatterier. Observera även att i en demokratisk stat och i enlighet med svensk Grundlag och de Mänskliga rättigheterna inte är tillåtet att kräva att en misstänkt skall bevisa sig oskyldig. Bevisbördan ligger alltid på myndigheten och fastställs i domstol. Gripande får inte ske godtyckligt och inte på misstanke absolut inte i liknande fall. Det är heller inte ett lagkrav i Sverige att människor skall bära på sig legitimation eller att de är skyldiga att visa det annat än i mycket speciella situationer varav inget av de faller under kontrollanters befogenheter. Det är heller inte tillåtet att sätta sig på en person på det sätt som förekom.

Enkelt uttryckt: Om kontrollanterna refererar till sitt förordnande medger det aldrig gripande i liknande situationer. De som jobbar som kontrollanter är inte Ordningsvakter som har Ordningsvaktsförordnande för tjänsten som kontrollant och de är inte poliser. Enskild person får inte göra gripande i liknande situationer heller när straffvärdet motsvarar straff för snatteri dvs låg under 850 kr år 2002 och 1250 år 2009. Det kallas i Brottsbalken egenmäktigt förfarande. ALLT DETTA SKALL ÄMNES- OCH STADIEBEHÖRIGA LÄRARE HA GÅTT IGENOM OCH ELEVER LÄRT IN FÖR ATT RÄTTMÄTIGT FÅTT GODKÄNT. Ingår i ämnesmål och betygskrav för ämnet Samhällskunskap årskurs 9 att elever har förstått vad som menas med demokrati och vad som gäller i en demokratisk stat. Ingen får betraktas som skyldig innan den är fälld i domstol. Principen i Sverige är i detta som i alla andra fall att hellre fria en skyldig än att döma en oskyldig.

Vänligen läs NJA 2009 sid 586 Högsta Domstolen B5097-08.
Så det eventuella brottet anses som ringa. Det är även så att kontrollanter inte har mycket för att åberopa Skadestånd för hot om någon protesterar. Rättsfall i Svea Hovrätt är det som är normgällande RH 2002:5 Hovrätten bestämmer påföljden till böter.

I skadeståndsfrågan gör hovrätten följande överväganden. Enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen, i dess lydelse före den 1 januari 2002, kan ersättning utgå för sådant lidande som orsakas av kränkning genom brott. För att ersättningsgillt lidande skall anses föreligga bör kränkningen ha varit någorlunda allvarlig (se NJA 1999 s. 725; jfr SOU 1992:84 s. 213 och 270 samt prop. 1987/88:92 s. 7). Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 1994 s. 395 uttalat att en polisman i tjänsten måste ha viss beredskap för att mötas med våld, varför ersättning för kränkning inte kan utgå vid varje våldshandling, utan någon undre gräns måste gälla.

Mot bakgrund av hur gärningen nu bedömts finner hovrätten att det hot som L.U.P. utsatts för objektivt sett inte kan anses ha utgjort en så allvarlig kränkning att L.U.P. är berättigad till ersättning enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen, i ovan nämnda lydelse. Yrkandet om skadestånd skall därför lämnas utan bifall.

se även: Viktigt att politiker och GS läser detta, norah4you 24 november 2012

Read Full Post »

Glöm inte bort att GS är till för oss alla, inte vi för Er på GS.

Allra först skall jag kanske berätta att jag är handikappad. Jag har artros på fem ställen efter 2 skadetillfällen med mellanliggande överfall. Båda knäna och båda fötterna samt även längst ner på ländryggen har jag artros. Utöver det så har jag en högerfot som viker av åt vänster (neurologisk sjukdom alltså inte psykisk). Jag har själv vid otal tillfällen utöver att det är unga, företrädesvis svenska kvinnor 18-35 år, som är oförskämda mot oss handikappade även råkat ut för ett antal förare på spårvagn och buss som överskridit all anständig behandling av handikappade. En av dem skyllde vid ett tillfälle härom året på att mina armar viftade när jag klev upp på buss – jag bara undrar hur Ni som försökte skylla på mig för att jag inte godtog att föraren förolämpade mig och var rent oförskämd när jag ville sitta på handikapplats, han hotade bland annat när jag frågat den som satt där om den kunde sitta någon annanstans med att jag aldrig skulle få sitta på handikapplats när han körde och påstod att jag inte är handikappad. Ärligt talat väx upp och inse att alla människor är lika värda men olika. Sedan vill jag tacka alla de förare som är reko och hjälpsamma. De som rent ut säger till mig vad de tycker om en liten grupp bland förarna samt om en och annan högre spårvägare som är ute och cyklar mot folk.

Men det är inte det jag skall tala om här. Den viktigaste biten kommer här nedan. Jag fick en kommentar av ‘Viktor Karlsson’. Det som är skrämmande i hans kommentar har jag ‘high-lightat’ i kommentar på Enkel fråga? Eller, Norah4you 22 november 2012 men jag har tagit mig friheten att kopiera hela hans inlägg över till denna bloggartikel.

Viktor Karlsson
Postat den 2012/11/23 kl. 10:29
Jag som individ skämdes som aldrig förr. Men fy fan va mycket mer jag hade skämts om jag var någon utav kontrollanterna! Ingen respekt för fem öre. Maktgalna idioter som underhåller sig genom att bli kontrollanter för de var för blåsta för att komma in på polisskolan. All denna övervåld för att jag råkat ta med fritidskortet istället för skolkortet. Inte ens böter fick jag, 50 kr böter om jag inte visar upp att jag äger ett skolkort inom en vecka. Jag uppmanade kontrollanterna ständigt om min klaustrofobi och bad de backa ett steg bakåt för att ge mig andrum, men det kunde dom tydligen inte. Paniken och ångesten steg och att lugna ner sig när någon håller fast en i det stadiet är omöjligt pga min klaustrofobi. Vid gamlestadstorget tog paniken över och jag försökte göra mig fri från deras grepp för att återhämta mig som tydligen var ”våld”. Då var det nödvändigt att tackla mig, vrida min arm bakom ryggen och knäa mig i skulderbladet. Vid detta stadiet skakade jag okontrollerat i hela kroppen och hamnade i chocktillstånd. De skrek åt mig att sluta ”sparkas” och jag skrek att de måste släppa mig för att jag fick andnöd. Vagnen var i rullning mellan gamlestadstorget och hjällbo därav hade jag ingen chans att fly men ändå vägrade de att gå av mig. Jag låg på golvet i vagnen nedtryckt i ca 8 minuter, det ända jag tackar kontrollanterna för var att de tillkallade polisen som räddade mig från kontrollanterna. Trots skadorna som uppkom fysiskt så är det inte att jämföra med det psykiska skadorna som grovt förvärrat min klaustrofobi och att behöva gå av spårvagnen 3 gånger på hemvägen för att återhämta mig är bedrövligt. Men det värsta är nog smärtan som uppstår när jag knappt kan hålla min flickvän i handen längre för att jag känner mig fasthållen. Detta måste stoppas innan flera skadas! MVH. Viktor Karlsson,

24 november 2012 färgläggningen av viktiga bitar i Viktors kommentar är gjord av undertecknad Inger E Johansson, blogginnehavare/IEJ

Uppriktigt sagt – KAN NI ENS SE ER I SPEGELN OCH SÄGA ATT KONTROLLANTERNA HANDLADE ENLIGT INSTRUKTION SOM BYGGER PÅ SVENSKA LAGAR OCH GRUNDLAGAR? Jag vet att ni själva polisanmält händelsen men jag har ännu inte hört att Ni tagit till Er att det är Brottsligt enligt Brottsbalken att vålla skada eller psykisk lidande/sjukdom även om det är eller rättare sagt i all synnerhet när det gäller representanter som vållar skada som representer för Offentlig myndighet, Offentlig ägt företag som GS som kör för Västra Götalands regionen.

Vittnen: Kontrollanter satte sig på man, GP 22 februari 2012
Krönika: ”Inte värdigt – och knappast nödvändigt” , GP 23 november 2012
Utbildarens råd: Träna icke våld, GP 23 november 2012

Nej inte värdigt och definitivt inte i enlighet med gällande svenska Grundlagar och lagar. En väktare som har förordnande som väktare har inte befogenhet att sätta sig på någon misstänkt. Det är tveksamt, som ett antal domstolsfall med skador och minst 1 med dödlig utgång visat, ens om polis får göra detta när det inte handlar om en våldsbenägen person! En kontrollant är antingen i tjänst och då gäller enbart det som står i det förordnande han fått – inte något som en eventuell arbetsgivare beslutar.
Det är dessutom oavsett vad helt OLAGLIGT i Sverige om Sverige skall kallas demokratisk stat att förutsätta att någon är skyldig. Det är domstols sak att avgöra. Det finns i Sverige heller ingen som helst lag som gör det möjligt att kräva att få se identifikationshandling – däremot rätt enligt lag att avhysa en som inte visar upp giltig biljett. Ni har ingen som helst rätt att i förekommande fall göra något annat än att hålla personen i handlederna och även det är tveksamt när det inte handlar om Ordningsvakts eller Polismans förordnande!

Kontrollanter sätter sig på misstänkt smitare, gp.se
Tycka kan man göra mycket – men ingen av oss eller er har rätt att bryta mot Sveriges Grundlagar och lagar. För övrigt finns det i den lag som gäller när det handlar om att stämpla biljett klart utsagt att det är tillåtet att vara glömsk, har man kort att stämpla skall Era representanter hjälpa till med att få detta gjort. Domstol har friat äldre, sjuka och andra som haft biljett men glömt stämpla. Det är tillåtet i Sverige att vara glömsk. Sverige är inte Östtyskland även om vi under många år fick många av Östtysklands avarter in i våra myndigheters subjektiva tolkningar av våra Grundlagar! Det är bara i odemokratiska stater en misstänkt person måste bevisa sig oskyldig. Det är upp till myndighet att bevisa att en misstänkt är skyldig. I detta liksom i alla andra rättsfall i Sverige. OAVSETT VAD NI ELLER JAG ELLER ANDRA TYCKER!

Viktor: Jag fick ingen luft, GP 24 november 2012

Tillägg 11.31 Många brukar åberopa jämförelse med stöld kontra snatteri. Högsta Domstolen har fastställt att värde under 800 kr inte är stöld utan snatteri. Observera att på biljettpriset får lika lite som i snatteri/stöld fall i butik läggas kostnaden för bötesföreläggande eller av domstol beslutad bot. Vänligen läs NJA 2009 sid 586 Högsta Domstolen B5097-08.

Så det eventuella brottet anses som ringa. Det är även så att kontrollanter inte har mycket för att åberopa Skadestånd för hot om någon protesterar. Rättsfall i Svea Hovrätt är det som är normgällande RH 2002:5 Hovrätten bestämmer påföljden till böter.

I skadeståndsfrågan gör hovrätten följande överväganden. Enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen, i dess lydelse före den 1 januari 2002, kan ersättning utgå för sådant lidande som orsakas av kränkning genom brott. För att ersättningsgillt lidande skall anses föreligga bör kränkningen ha varit någorlunda allvarlig (se NJA 1999 s. 725; jfr SOU 1992:84 s. 213 och 270 samt prop. 1987/88:92 s. 7). Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 1994 s. 395 uttalat att en polisman i tjänsten måste ha viss beredskap för att mötas med våld, varför ersättning för kränkning inte kan utgå vid varje våldshandling, utan någon undre gräns måste gälla.

Mot bakgrund av hur gärningen nu bedömts finner hovrätten att det hot som L.U.P. utsatts för objektivt sett inte kan anses ha utgjort en så allvarlig kränkning att L.U.P. är berättigad till ersättning enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen, i ovan nämnda lydelse. Yrkandet om skadestånd skall därför lämnas utan bifall.

Read Full Post »

när hemtjänst åker på akutlarm. AKUTLARM ÄR AKUT om inte motsatsen bevisas! Det borde gälla samma sak här som om någon ringer en ambulans eller brandbil. Inte katten får väl p-vakter lappa ambulans eller brandbil som står parkerad på icke tillåten plats.

OM inte Göteborgs politiker per omgående oavsett vilket parti de tillhör tar bort ev hinder i lokala ordningsstadgan för att Akutlarm av Hemtjänst skall få kunna utgöra den säkerhetsventil som behövs för att ett stort antal sjuka och äldre skall kunna få bo kvar hemma, så är det stor skam för respektive partis ledamöter. Och detta ett valår!

Hemtjänsten lappas vid akutbesök, GP 26 juli 2010

Sedan undrar jag hur det står till hos ansvariga på Addici och Securitas. Jag har när jag nattetid gått med min dotters hund kortpromenad runt hållplats Kaptensgatan med egna ögon sett p-vakter som stått och kollat klockan för att se att Hemtjänstens bilar inte stått över 10 min på 10 minuters parkeringar. VET HUT. Det enda Ni visar med Ert uttalande i artikeln Det är upp till varje parkeringsvakt, GP 26 juli 2010 är avsaknad av inlevelseförmåga. Tänk om det varit Din farmor, gammelmoster eller astmasjuke cancersläkting som utlöst akutlarmet!

Vet Ni inte hut borde Ni som minst per omgående avskriva samtliga fall där hemtjänst stått parkerad på 10 minuters parkering längre än 10 minuter och haft akutlapp i rutan! Det torde vara omöjligt eller som minst näst in till orimligt att tro att ett akutlarm inte tar längre tid än 10 minuter eller att den som åker på ett akutlarm skulle behöva åka kvarteret runt för att hitta en ledig 1 timmas parkering! Er egen personal parkerar i vissa stadsdelar på de mest orimliga ställen till och med handikapparkering eller blockerar trottoarer för oss som har svårt att gå. Det är däremot inte försvarbart enligt mitt sätt att se det!

Det är dessutom ur rent samhällsekonomisk synpunkt helt orimligt att polisen skall behöva begära in och hemtjänsten skall behöva skaffa läkarintyg etc för att kunna skriva av ärenden i denna frågan. Inte undra på att våra skattepengar och ‘våra’ offentliga tjänstemäns tid rullar!

Read Full Post »