Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Syrisk-Ortodoxa kyrkan’

Påvens viktiga möten för världsfreden sker i skymundan, åtminstone i svenska media.

Påven Franciskus har landat i Jordanien. Därmed inleder han sin tre dagar långa och mycket symboltyngda Mellanösternturné som syftar till att knyta band såväl mellan katoliker och ortodoxa kristna som mellan muslimer och judar.Påven har anlänt till Jordanien, DN 24 maj 2014
Påven har anlänt till Jordanien, Helsingborgs Dagblad 24 maj 2014

Tre av våra dagars stora problem mellan väst och öst har sina rötter tillbaka i tiden från det att Kejsar Hadrianus år 135 e.Kr ändrade namnet på Romerska provinsen Syriska Judeen till Syriska Palestina fram till dess att Konstantin den store flyttade Romarrikets centrum till Konstantinopel, våra dagars Istanbul (nästan).

* Palestinafrågan
När Jerusalem lades i ruiner av Romerske befälhavaren Titus år 70 e.Kr. efter ett judiskt uppror mot romarna, så skingrades judar och många tog sin tillflykt norrut mot östra Europa. Kristendomen var först förbjuden, sedan tillåten för att slutligen bli statsreligion något som bl.a. sofister i östra Europa protesterade mot. Men en sak hade romare och kristna i östra Medelhavet – Europa gemensamt. De såg inte judarna som några av sina egna. Till följd av att andra religioner än den kristna läran (oaktat om vi talar om det som blev katolska kyrkan eller de ortodoxa kyrkorna i östra Europa) inte tillät annan religion än kristendom, så fick judarna inte möjlighet att integreras utom i ett område, se Khazarriket. De fick inte jobba med vad som helst. Inte tillhöra framväxande samhällens ledande grupperingar o.s.v. där och då lades grunden för att judarna i förskingringen längtade tillbaka till Jerusalem.

När Palestina år 638 e.Kr erövrades av muslimska araber, observera att i stora delar av den romerska provinsen Syriska Palestina bodde redan innan Jerusalems förstörelse många araber och andra folkgrupper, så lades andra grundstenen för Palestinafrågans problematiska nutidshistoria.

Tredje grundstenen lades vid Osmanska Rikets fall då länderna från nuvarande Turkiet och ner på den Arabiska halvön kom att delas upp i länder och protektorat. Se I skuggan av Osmanska Rikets fall Folkmordet inom nuvarande Turkiets område då armenier förföljdes och mördades var ytterligare en av många allvarliga händelser som hände under 1900-talet i anslutning till Första Världskrigets slut. För Palestinafrågan som den ser ut idag, så kom det engelska protektoratet av Palestina att bli avgörande. Se Staten Israel och Palestinamandatet

* Syrienkonflikten
Syrienkrisen har två rötter – den ena går tillbaka till Romartiden och den tidiga kristendomen i Östromerska Riket. Den andra roten bottnar i händelser under den sista halvan av 900-talet. När historien börjar, så levde Seljuq-turkarna norr om Aralsjön bort till norr om Kaspiska Havet. För att göra en mycket lång historia kort, så vandrade Seljuq-turkarna söderut och konverterade till den muslimska tron runt år 1000. När riket som inte ens alla historielärare eller ens historiker känner till speciellt mycket om var som störst omfattade det större delen av nuvarande Turkiet över Persien via stor del av nordvästra Afganistan och Turkmenistan bort till Kirgisien och mindre del av nuvarande Kina. Från norr till söder sträckte sig riket Uzbekistan ner till en lång remsa längs östra Medelhavets kust dvs från Syrien ända ner till de delar som Israel occuperar på Västbanken och Gaza inklusive större delen av det av FN-godkända gränserna för Israel ända ner till Eilat.

I dåvarande Persien kom Seljuq-turkarna som blivit muslimer att mer eller mindre assimileras med de ledande persiska grupperna. De anammade persisk kultur och började tala persiska språket som hemspråk. Samtidigt som Seljuq-turkarna som blivit perser även kom att utgöra anfäderna till nuvarande turkar i Turkiet, så blev historien en annan och det är där vi ser exakt samma uppdelning i inbördes religiösa grupperingar som vi ser i dagens Turkiet-Syrienkonflikt.

Efter Malikshāh I:s död 1092 efterträddes han i Anatolien, även kallat Asia Minor, som i princip utgjordes av den halvö där Turkiet nu finns av Kilij Arslan som grundade sultanatet Rum. I Persien efterträddes han av Mahmud I:e och återigen gör jag en lång historia kort genom att berätta att han efterträddes av sin bror Tutush I:e i det område som motsvarar nuvarande Syrien. Allt som allt var det fyra söner till Malikshāh samt en av hans bröder som fick dela på det stora Seljuq-imperiet. I efterdyningarna av de stora inbördesstrider som inträffade kom de blivande Ottomanerna att växa sig starka.Syrien-Turkiet, kris med rötter runt 1000-talet

Påven Franciskus har inlett en uppmärksammad rundresa i Mellanöstern. Han började i Jordanien där han förespråkade fred i Syrien – och respekt för den krympande kristna befolkningens rättigheter i regionen.
-Religionsfrihet är i själva verket en grundläggande mänsklig rättighet och jag måste uttrycka min förhoppning om att den kommer att respekteras i hela Mellanöstern och över hela världen, sade han enligt AFP.

I ett möte med kung Abdullah lovordade påven Jordanien för landets insatser för en varaktig fred i hela regionen.
-Detta viktiga mål innebär ett brådskande behov av att finna en fredlig lösning på krisen i Syrien, liksom en rättvis lösning på konflikten mellan israeler och palestinier, sade han enligt Reuters.

Franciskus höll en mässa på en stadion i Amman, innan han fortsatte för att träffa syriska och irakiska flyktingar vid Jordanfloden, på den plats där Jesus anses ha döpts.Påven på resa i Mellanöstern, GP 24 maj 2014
Påven på resa i Mellanöstern, SvD 24 maj 2014
Påven på resa i Mellanöstern, Aftonbladet 24 maj 2014

För att förstå den tredje stora krishärden, Ukrainakrisen, får man först gå tillbaka ända till 300-talet:

* Ukrainakrisen
Motsättningarna mellan kristna grupperingar växte till följd av Kyrkomötet i Nicea där västliga kyrkan tog avstånd från Arianerna som genom beslut av Kejsaren ändå fick kvarstå i kristna samfundet. De tidigare motsättningarna mellan den östliga kristna kyrkan och judar fortsatte in i modern tid. Det var där på 300-talet som roten ligger till motsättningarna mellan judar och palestinier. Men det var också Kejsar Konstantin den Stores tid då den gamla världen en gång för alla (?) delades upp i en västlig och en östlig kristendom. Vilket kom att ha stora betydelser under hela historien fram till Andra Världskrigets slut för hela Europa.

Om vi ser på Europas karta under senaste 250 åren, så framträder detta tydligt:
Om vi börjar att titta på kartorna som visar hur Europa såg ut 1763, respektive alldeles innan skottet i Sarajevo 1914, så ser vi i klartext varför vissa delar av Europa är oroliga hörn.

Europa 1763

Europa 1763

Europa 1882

Europa 1882

Det viktiga vid jämförelse mellan landsgränser 1763 och 1882 att ha i minnet är att två saker under tiden påverkat hur vi idag ser på omvärlden,
* vilka länder som har lång historia som påverkar(se nedan) dagens aktuella situation. Speciellt de länder som skaffat sig kolonier.
* religionsstrider som går tillbaka minst 1000 år.

europa-1914 källa historia123

Efter att västliga kristna kyrkan skilts och det vi nu kallar Romersk-Katolska kyrkan fick Påven i Rom som sin huvudman, så fortsatte östliga kristna kyrkorna att utvecklas och växa sig stora i fler och fler landområden i östra Europa ända bort till Kaspiska Havet. Patriarkerna i östliga kyrkan finns kvar än idag. I Alexandria finns den Koptisk Ortodoxa kyrkans Patriark. I Jerusalem finns Patriarken för den ortodoxa kyrkan i Syrien, Libanon och Irak. Totalt finns det idag 9 Patriarker för Ortodoxa kyrkor i Öst. För den Ortodoxa kyrkan finns det en som står främst – Patriarken i Konstantinopel. Han bär titeln Primus inter pares, ”förste bland jämlikar”. En av de övriga Patriarkerna i nutiden finns i Moskva och är Patriark för den Rysk-Ortodoxa kyrkan.

Konflikten i Ukraina har samma rötter som Palestinafrågan och Syrienkrisen. Personligen är jag av den uppfattningen att det krävs gemensamma ansträngningar mellan samma religiösa och politiska ledare som Påve Franciskus träffar i Mellanöstern samt Patriarken för den Rysk-Ortodoxa kyrkan för att nå en möjlig och förhoppningsvis varaktig fred i Ukraina. Allra bäst vore det, anser jag, om det kunde ordnas ett Kyrkomöte i Kiev där kristna kyrkornas överhuvuden, påven och patriarkerna bjuder in religiösa ledare för muslimer och judar. Någon gång måste uppdelningen i väst och öst av alla de tre religionerna som delar på det vi kristna kallar Gamla Testamentet komma till stånd för att trygga världens framtid.

Sammanfattning
Det är en stor symbolisk handling av Påve Franciskus gör resan till Mellanöstern. Än viktigare är att Vatikanen för fram att avsikten är att syftet sägs vara: att knyta band såväl mellan katoliker och ortodoxa kristna som mellan muslimer och judar.

I samtliga tre stora konfliktområden nämnda ovan kommer denna resas resultat att kunna påverka möjligheterna för många människor samt för världsfreden framåt.

Tillägg 25 maj 16.23 Påven sträcker ut en hand för att ge de andra två religionerna som tillber samma Gud som vi kristna gör, och som håller det vi kristna kallar Gamla Testamentet som Guds skrift, tillsammans be till Gud om fred i Mellanöstern. Symbolvärdet är större än vad många kanske förstår. Mycket viktig inbjudan. Påven bjuder in till fredsbön i Rom, DN 25 maj 2014

Påven inbjuder till fredsbön i Rom, GP 25 maj 2014
Påven inbjuder till fredsbön i Rom, SvD 25 maj 2014

Read Full Post »

Allt i nutiden, från tekniska underverk som bygger på gammal kunskap till strider inom religioner, såväl i den kristna som den muslimska världen, bygger på historiska händelseförlopp som ofta glöms att ta med i analysen av en kris. Syrienkrisen är ett av många exempel på detta.

Jag tänker i analysen nedan inte ta med den i och för sig mycket intressanta frågan om äldre samband mellan namnet Syrien[1] utan gå framåt i tiden till vår kristna religions första århundraden.

Aposteln Paulus ord har gett genklang i två religioner
Aposteln Paulus som speciellt för den senare Katolska kyrkan är en av kyrkans kyrkofäder. Paulus räknas som en av ‘våra’ apostlar. Paulus tillhörde inte Jesus 12 lärjungar.

Paulus som var född i Tarsus blev omvänd till kristendomen när han var på väg till Damaskus[2]  Tarsus är en stad i syd-centrala delarna av nuvarande Turkiet. Under första 30-talet och första 50-talet så grundade Paulus ett större antal kyrkor i Asia Minor, i stort nuvarande Turkiet, och övriga Medelhavsområdet.

Paulus nämns här av två skäl:
* Paulus blev omvänd till kristendomen ‘på väg till’ Damaskus. Detta ger vid handen att rötterna till den Syrisk-Ortodoxa kyrkan går tillbaka till Jesus egen tid.
Jesus dog på korset någon gång mellan år 30 och år 36. Redan vid tiden runt Jesu död[3] fanns det i nuvarande Eritrea, Egypten samt i det syriska området runt Damaskus enklare kristna kyrkor.

* Paulus ord ‘Kvinnan tige i församlingen’[4] som kommer till oss i en källa från 300-talet har kommit att påverka två religioners syn på religion och kvinnor. Såväl den kristna tron som den muslimska.

Goter i Romersk tjänst härjade i Syrien
På väg fram i historien finns det ett händelseförlopp där en got som jag följt i ett stort antal ännu bevarade källor från det att han som en av många gotiska härförare kom till östra delen av vårt nuvarande Östersjön ner genom Europa anslutande sig till den Romerska armen där han fick en hög militär tjänst. Goten ledde sin styrka tvärs över Asia Minor (nuvarande Turkiet) ner i riktning mot Jerusalem. (Det fanns nordbor bland de romare som tidigt blev arianskt kristna).

I närheten av Damaskus härjade hans män utan hans tillåtelse en kyrka där de stal ett värdefullt halsband från som det sägs en staty av Jungfru Maria[5] Goten tvingade männen att gå tillbaka med halsbandet.

Små men historiskt viktiga bitar
Detta är små detaljer men ändå viktiga att ha med sig i det historiska perspektivet innan man analyserar dagens Syrienkris. Syrien som var centrum i det första Kalifatet.

Första Kalifatet
År 632 blev Abu Bakr Muhammeds efterträdare i såväl religiöst som politiskt hänseende. Dvs. så räknas det enligt sunnimuslimsk tro.[6] 

Redan där och då, år 632, drogs skiljelinjer som i grunden handlar om hur överhögheten inom en religiös tro kan och får ärvas upp.

För det handlar om tre saker som är svåra för nutidens människor att sätta sig in i:
* Familje och släktbanden betydde mycket, men att ha den rätta tron oavsett vilken betydde mer. Detta återspeglar sig i flera synsätt i händelser som händer än idag.

*  Vem som ägde/äger rätten att tolka skriften oavsett om det handlar om vår kristna bibel eller muslimernas Heliga Skrift Koranen, har alltid varit föremål för olika uppfattningar som fått politiska, etniska och sociala konsekvenser tvärs genom historien.

Dessa två faktorer tillsammans med den tidiga muslimska historien. * Abu Bakr som en av Muhammeds första följare tog/fick/gavs rätten att vara Muhammeds första efterträdare, enligt Sunnimuslimer den förste kalifen.

* Andra muslimer såg familjebanden från Muhammed via Muhammeds dotter Fatima/Fatimahs[7] och hennes man Alis söner Hassan och Hussein som viktiga eftersom Muhammed godkänt en ‘hadith’ nedtecknad av Shia. Detta hadith ligger till grund för Shiamuslimernas uppfattning att ‘endast Allah (Gud)[8] äger rätten att bestämma vem som skall leda/tolka Islam.

Redan innan Islam spreds i Syrien, så fanns det ett antal kristna grupperingar som lever kvar i nutiden. Orsaken till att den Syrisk-Ortodoxa kyrkan inte ensam kom att vara den som fanns i nuvarande Syrien kan delvis hittas i Paulus tidiga verksamhet men är också ett resultat av Kyrkomötet i Nicea år 325.

Vid Kyrkomötet i Nicea 325 e.Kr stod striden mellan den östliga och den västliga kristna kyrkans syn på Jesus.
Kortfattat: Var Jesus skapad eller född. Skall inte gå in på detaljerna i den frågan men den hade betydelse när Islam kom att bli den ledande religionen under Första Kalifatet. Under denna tid och långt framöver inte bara tolererades kristna trosinriktningar i Syrien och var även respekterade.

NUTID
Så är vi då framme i nutid där Alawiterna, som Syriens president Assad tillhör anser sig vara de faktiska ättlingarna till Profeten Muhammed.

Alawiterna, de som idag är i Syriens ledning bildades på 850 talet av de som anser sig vara faktiska ättlingar till profeten Muhammed efter att den nya muslimska religionens framväxt resulterat i interna maktstrider där sunnimuslimer var de som ‘segrade’ inom nuvarande Syriskt område.
(Glöm gamla beteckningar på länder i området. Gränser och namn är något som ofta ändrats i historien). Alawiterna blev behandlade som paria på samma sätt som de kastlösa i Indien. De förföljdes och 1317 resp 1516 utsattes de för ren massaker på liknande sätt som de själva idag långt senare ger igen.

Osmanska Rikets historia och efterdyningarna av dess upplösning i slutet av Andra Världskriget har jag skrivit om i I skuggan av Osmanska Rikets fall, Norah4you 12 april 2012. För att göra en lång historia kort, så fick Frankrike Syrien som protektorat på samma sätt som England fick dåvarande Palestina. Frankrike försökte styra Syrien genom att låta alawiterna som var i minoritet bli de som fick ledningen i armé och statsledning. Alawiterna hade i princip ingen annan möjlighet att få utbildning än att gå med i militären. Vilket många gjorde. Det var där och då 1959 samt vid de alawitiska baathisternas kupp 1966 som dagens skrämmande situation blommade uppRötterna till dagens kriser, Norah4you 15 juli 2012

Kort sagt. För att göra en något så när realistisk analys utifrån historiska fakta fram till nutid så krävs betydligt mer kunskap om människorna i Syrien och deras långa historia än vad som brukar vara fallet. Krisen i Syrien har många ansikten. En del av de islamska extremistgrupperna tolkar Koranen mer bokstavligt än andra som tolkar helheten samt sammanhanget där olika ‘ledtrådar’ till hur en muslim bör uppträda genomsyrar texten. En del tolkningar har sina rötter innan Muhammeds tid och då i den sociala och religiösa kristna värderingar av ords betydelse. Eftersom Syrien aldrig någonsin varit demokratiskt enligt ‘vårt’ synsätt, så är det inte konstigt att krisen blossade upp och blev till ett inbördeskrig i nutiden då demokrati och medbestämmande mer är ledorden än envälde och/eller religiös överhöghet som bestämmer allt.

SLUTORD
Det är mycket troligt för att inte säga sannolikt att det är extra viktigt att skynda långsamt när det gäller att lösa Syrienkrisen. Detta trots alla fasansfulla händelser och situationer som mer än var tredje syrier som fått fly sitt land utsatts för. Eller kanske just därför är det viktigt att först få bort alla kemiska vapen från Syrien. Destruera och sedan fortsätta på den vägen för att få bort så många tunga vapen som möjligt. Risken är mycket stor att det annars blir ett ännu större blodbad och etnisk rensning. Med Jugoslavienkrigets följder i minnet, är det människornas speciellt barnens situation vi bör hjälpa till att skydda och värna under tiden till dess det går att få fred i Syrien. Där finns mycket att önska och att göra.

FRAMTIDEN
Det märkliga i situationen som jag ser den när jag gjort min analys är att i princip samtliga stridande grupper i Syrien har en enda sak gemensam. En person som är viktig även för oss kristna, den vi kallar Jungfru Maria och muslimerna kallar Miriam (se ovan).

När det gäller kristna är det främst genom det historiska bandet trots alla meningsskiljaktligheter som funnits och finns mellan Rysk-Ortodoxa kyrkan och Syrisk-Ortodoxa kyrkan som borde gå att använda för att samtala med stridande muslimska grupper. Konstigt men Kristendomen och Islam har mer gemensamt än vad nutidens människor inser. Religion betyder i nutid som i forntid om än inte ordagrant – Att våga tro.

Offer i korselden, Urgammal kristen kultur slås ut i Syrien, Aftonbladet 20 december 2013
Ingen fred i sikte, Expressen ledarsidan 24 december 2013
Bryt passiviteten kring Syrien, Mikael Eriksson dr(verksam som forskningsledare vid Totalförsvarets Forskningsinstitut) samt Isak Svensson docent (Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet) på SvD Brännpunkt 23/24 december 2013


[1]        På en sten från 800 f.Kr. som är ristad på två nu utdöda språk Fenisiska och Luwian står namnet Syrien, ‘Sur’  omtalat första gången. En lokal kung Urriki berättar på stenen som hittats i nuvarande Turkiets sydöstra område om sitt förhållande till det Assyriska imperiet. På Assyrisk dialekt av Fenisiska står det ‘Assur’ men på Luwian står det ‘Sur’.

          Jag lämnar till språkforskare att avgöra om striden om sambandet mellan Assyrien och Syrien därmed är avgjord. Intressant artikel finns på http://www.aina.org/ata/20070218144107.htm Inscription From 800 BC Shows the Origin of the Name ‘Syria’ 2007-02-18

[2]               Damaskus är en av världens äldsta städer som kontinuerligt haft en befolkning senaste 9000 åren. Större bosättning, samhälle/stad kan spåras från 2000 f.Kr. Under årtusenden från den tiden har Damaskus innehaft stor betydelse för östra Medelhavsområdet såväl ekonomiskt som maktcenter och för den religiösa utvecklingen.

[3]        Det finns ett antal numera kända samtida eller nästan samtida texter utöver Josephus (Titus Flavius Josephus 37-c 100 e.Kr) som bekräftar att det funnits en historisk Jesus samt att den äldsta kristna tron inte bara spridits till Egypten och Syrien under Jesu sista år. Här lämnas den historiske Jesus till annan analys och redovisning.

[4]        Första Korintierbrevet. Paulus brev till församlingen i Korint där det står ”múlier tá ceat ecclésia” som det kommit till oss via den äldsta kända källan från 300-talet. En omdiskuterad text där en enda sak är säker: Oavsett om Paulus ursprungliga brev hade texten ”múlier tá ceat ecclésia” eller inte, så har betydelsen av de lösrykta orden så som de kommer till oss från den äldsta kända källan helt förvanskats. Orden betyder INTE att kvinnan skall/skulle tiga i församlingen. De kan betyda allt från att Paulus ansåg att kvinnan inte skulle leda en församling till det som också står i den ursprungliga texten att Kvinnan är inget utan Mannen och att Mannen behöver kvinnan, eller att Kvinnan inte bör leda en församling.….. inte samma sak som det vi lärt oss. Ordagrant betyder lösrykta texten att kvinnan inte skall skrika/gapa i församlingen.

[5]        En av de tidigaste berättelserna jag känner till där Jungfru Maria i form av en helig figur dyrkades.

[6]        Abu Bakr är enligt sunnimuslimerna en av de fyra ortodoxa muslimerna. Centrum för det första kalifatet låg i Damaskus.

[7]        Fatimahs kalifat lämnas därhän i denna analysen.

[8]        Observera att Allah är muslimernas namn på den vi kristna kallar Gud. Observera också att muslimerna precis som vi kristna tror på Jesus, men inte som Guds son utan som en av Guds viktigaste apostlar. Utöver detta kan det för alla kristna analytiker vara viktigt att känna till att Jungfru Maria, av muslimerna kallad Miriam (ursäkta englifierad skrivning av namnet) är en helig och viktig person som tillsammans med Jesus omnämns fler gånger i Koranen än vad Muhammed själv görs.

Read Full Post »

redan över 1 miljon barn på flykt från Syrien samt alla de som dödats och skadats mest från alawitiska Syriska statsledningens sida, som även President Putin borde tänka på. Det går inte längre för världen att blunda för alla de övergrepp som dessa begått redan innan de senaste 3 årens inbördesstrider. Tänk om President Putin, som det talades tidigt om som djupt kristen, bad den Rysk-Ortodoxa kyrkan samtala med sin Syrisk-Ortodoxa systerkyrka. Helt klart skulle President Putin då få andra uppgifter om Syrien än de som kommit via ryska militärer m.fl. i området inom och runt Syrien.

Från ryskt håll sågas USA:s påståenden om att syriska regeringen skulle ligga bakom kemiska attacker mot folket. President Vladimir Putin kallar det ”fullständigt nonsens”, enligt AFP.

Putin framförde även en uppmaning till Obama.
– Jag skulle vilja rikta mig till Obama, som är fredspristagare: Innan man använder våld i Syrien, vore det bra att tänka över de framtida offren, sade Putin enligt nyhetsbyrån Interfax
Sex USA-fartyg på plats nära Syrien, Aftonbladet 31 augusti 2013
Knappast nonsens President Putin. Någon eller några har presenterat lika korrigerade data som en hel del klimatforskare gjort när det gäller Jordens framtid. Fakta som visar att det inte är nonsens har funnits på bordet i flera år nu. Hur verklighetsuppgifter förändrats på vägen från Syriska folket, det får framtida forskning utvisa. Nu handlar det om att få stopp så inte fler barn- unga och gamla drabbas.
Ända sedan det stod klart att alawiterna hade fått tillgång till kemiska vapen. Långt innan den gasattack som är bakgrunden till att Frankrike och USA reagerat. Det har funnits mer än år för världen att reagera och få bort nuvarande statsledning i Syrien. Självfallet är det sedan upp till det Syriska Folket att i fria val, något som Ryssland borde kunna hjälpa till med att skapa förutsättningar för, välja den regim de så önskar. En sak är klar – det blir knappast alawiter som från början varit i minoritet som blir framröstade att styra över den avsevärt större majoriteten. Vilka det blir, det har varken USA eller Ryssland med att göra. Det Ryssland och USA borde kunna enas om är att få slut på kriget och det sker inte utan att Alawitiska statsledningen får gå samt att förutsättningar för fria val skapas.

Putins nya uppmaning till USA, SvD 31 augusti 2013
Putin till USA: Lägg fram bevis, DN 31 augusti 2013

Klockan tickar obevekligen närmare och närmare klockan 12. Världen har redan slösat sekunder på sista minuten. Här gäller det inte att politiskt rätt. Det gäller att våga det som Dag Hammarsköld, FN:s dåvarande Generalsekreterare vågade att ställa kravet på FN:s säkerhetsråds medlemmar att det alltid handlar om att rädda liv först.

Tillägg 00.20 1 september 2013
Utifrån en del uttalanden, då inklusive ordvalet som Putin använde i intervjun som länkarna ovan hänvisar till, verkar det som om Norge är det land som fått i uppgift att föra samtal med stormakterna. Vilket i sig är logiskt.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) mener FNs sikkerhetsråd må diskutere en fordømmelse av bruken av kjemiske våpen i Syria.
…….- Det pålegger Sikkerhetsrådet et stort ansvar for å sikre respekten for grunnleggende normer i det internasjonale samfunnet. Samtlige av de faste medlemmene av Sikkerhetsrådet, herunder Russland og Kina, har sluttet seg til kjemivåpenkonvensjonen. Denne forplikter medlemmene til å treffe nødvendige tiltak for å håndheve forbudet, påpeker Eide.

Han mener Sikkerhetsrådet nå kan få tid på seg til å vurdere og diskutere informasjonen om et mulig kjemisk angrep i Syria, etter at USAs president Barack Obama kunngjorde at han vil be om Kongressens støtte før en militæraksjon mot Syria. Det ligger an til at det tidligst vil skje etter 9. september.Eide: FN må fordømme bruk av kjemiske våpen i Syria, Verdens gang strax före midnatt mellan 31 augusti och 1 september
En norröne talar inte i sådan klartext om det inte finns fast mark under.

Tillägg 02.45 1 september 2013
President Barack Obama vill ha kongressens stöd för att ingripa militärt i Syrien. I praktiken skjuts beslutet upp till åtminstone den 9 september, när amerikanska lagstiftare återsamlas efter sommarledigheten
Obama skjuter upp Syrienbeslut, GP 1 september 2013

Read Full Post »

« Newer Posts