Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Svininfluensan’

NU ÄR DU UTE OCH CYKLAR PÅ MYCKET DJUPT VATTEN!
Du har helt fel. Effekterna av svininfluensan har i samtliga länder där sjukdomen spridits varit mycket lindrigare än SAMTLIGA ANDRA ÅRS INFLUENSA UTOM ÅR 1987:s!!!!!! Lindrigare, färre lunginflammationer efteråt samt avsevärt mindre dödsfall än normalt! Nu får det vara nog med falska uppgifter. Tiomersal SKALL INTE INGÅ I NÅGOT SOM GES TILL BARN UNDER 8 år annat än i yttersta undantagsfall. Detta har varit känt och noggrant utrett även om svenska sk. forskare undantaget världens ledande forskare inom kvicksilverområdet Maths Berlin, säger sig inte känna till det eller också har mage att påstå att det aldrig hänt det som hände bl.a. min äldsta kusins yngste son samt många många fler.

Troligen är Du Svante Baehrendtz yngre än mig och tillhör kanske den grupp som försöker uppfinna hjulet på nytt. Men ett är säkert, det finns mycket väldokumenterat även hos tillverkaren av Tiomersal från 70-talet och framåt, biverkningar som beroende på farlighetsgrad och ålder drabbat stora grupper barn och ungdomar. Jag talar INTE om autism. Där har jag sett lika många hypoteser åt båda håll med giltiga argument som lett till tillsynes hållbara slutsatser.

Du bör för övrigt läsa såväl EMEA.eurpoa.eu fakta om panemrix samt Material Safety Data Sheet himerosal MSDS Och Du tillverkaren av tiomersal vet mer om biverkningarna än Du.

Fortsätt vaccinera era barn, Aftonbladet 8 november 2009

Read Full Post »

Det är skrämmande att ett antal politiker, politiska färger är i sammanhanget ointressanta, tycks tro att Regeringsformens 1 kapitel 2 paragraf bara är några vackra ord som INTE gäller dem!
Smet förbi vaccinkön, Aftonbladet 7 november 2009
Fel att låta politiker gå före, Aftonbladet 7 november 2009
Landstingspolitiker smet före i kön, DN 7 november 2009
Politikerna borde skämmas, SvD 7 november 2009

Se även Fakta är inte befängda rykten, Norah4you 8 november 2009

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903). Regeringsformens första kapitel

Ännu mer beklämmande är att det agerande som visats upp helt klart visar att alldeles för många gått ut grundskolan och gymnasiet med godkänt i Samhällskunskap, eller högre, UTAN att ha uppfyllt de mål som krävs för att få godkänt i ämnet Samhällskunskap ens för 9:e årskursens betygskriterier för godkänt! SKRÄMMANDE är bara förnamnet på vad jag upplever när jag inser detta.

Read Full Post »

Johnny Magnusson!
Johnny Magnusson: Helt befängda vaccinrykten, GP 6 november 2009

Fakta om vaccinets aktiva substans Fakta Panerix”Det finns för närvarande mycket begränsad klinisk erfarenhet från användning av en testformulering
av Pandemrix (H1N1) som innehåller en större mängd antigen (se avsnitt 5.1) hos friska vuxna i
åldern 18-60 år och ingen klinisk erfarenhet från användning hos äldre, barn eller ungdomar.”
Emea.europa.eu dokument om pandemrix, sid 2 under punkt 4.2

på sid 4 står:
”4.3 Kontraindikationer
Tidigare händelse av en anafylaktisk (dvs livshotande) reaktion mot någon av de ingående
komponenterna i vaccinet eller restsubstanser (ägg och kycklingprotein, ovalbumin, formaldehyd,
gentamicinsulfat och natriumdeoxikolat). Om vaccination anses nödvändig bör utrustning för
återupplivning finnas omedelbart tillgänglig om behov uppstår
.”

För vidare informationer läs texten:
Panderix, EMEA EU

Fakta tiomersal (för övrigt samma information som jag själv kände till redan i slutet på 70-talet)
Varuinformationsbladet, Farligt gods informationsblad brukar vi kalla det i Sverige, ger följande viktiga information:

Potential Chronic Health Effects:
CARCINOGENIC EFFECTS: Not available.
MUTAGENIC EFFECTS: Mutagenic for mammalian somatic cells.
TERATOGENIC EFFECTS: Not available.
DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not available.
The substance may be toxic to kidneys, liver, spleen, bone marrow, central nervous system (CNS).
Repeated or prolonged exposure to the substance can produce target organs damage. Repeated exposure to a
highly toxic material may produce general deterioration of health by an accumulation in one or many human
organs
.”

Översatt till svenska:
Potentiella kroniska hälsoeffekter:
Cancerframkallande effekter: Ej tillgängligt.
MUTAGENA EFFEKTER: Mutagena för däggdjursceller somatiska celler.
TERATOGENT EGENSKAPER: Ej tillgängligt.
Developmental Toxicity: Ej tillgängligt.
Ämnet kan vara giftiga för njurar, lever, mjälte, benmärg, centrala nervsystemet (CNS).
Upprepad eller långvarig exponering för ämnet kan producera målorgan skador. Upprepad exponering för ett
mycket giftigt material kan producera allmän försämring av hälsan genom en ackumulering i ett eller flera människor
organ.”
Material Safety Data Sheet Thimerosal MSDS, Sciencelab.com, Inc. Houston, Texas

Läs även gärna följande artikel där det klart framgår att Tiomersal/Thimerosal ansamlas i hjärnan:
Thomas M. Burbacher, Danny D. Shen, Noelle Liberato, Kimberly S. Grant, Elsa Cernichiari, and Thomas Clarkson; Comparison of Blood and Brain Mercury Levels in Infant Monkeys Exposed to Methylmercury or Vaccines Containing Thimerosal, Environmental Health Perspectives Volume 113, Number 8, August 2005

”Observera i sammanhanget att INGEN kan avfärda koppling utan att vävnad från hjärnan och levern analyserats speciellt. När det gäller det aktuella ämnet kan inget svar ges inom veckor OM vaccinet varit urholkande droppen, bidragit starkt till eller varit helt avgörande för dödsfallen!” Fakta om tiomersal, Norah4you 24 oktober

Fakta dödsfall i influensa
Observera att vår svenska Statistiska Centralbyrå har mycket långa serier där dödsorsaker registrerats!

Döda efter region, dödsorsak, kön och tid
Hela Riket
1969 influensa obs Hongkonginfluensan 68-70 samt andra influensor som härjade parallellt.
män 183 kvinnor 192

1973 influensa
män 77
kvinnor 107

1976 influensa
män 345
kvinnor 462

lägst antal döda under ett år inträffade 1987 då
män 22
kvinnor 27 dog av influensa

1993 influensa
män 218
kvinnor 348

……… så finns det sk. svenska experter som tycker att 2 dödsfall i svininfluensan är pandemi…..
Alla siffror kommer från Statistiska Centralbyrån sida: Health and medical care
Table: Döda i riket efter dödsorsak, ålder och kön. År 1969-1996 Observation: Döda
Välj hela riket, dödsorsak influensa, alla åldrar och markera både män och kvinnor samt samtliga år Du vill titta närmare på från följande sida: Databaser hos SCB

Det är faktiskt inga befängda rykten utan tvärt om fakta. Jag har här inte tagit upp den tredje substansen som tillsatts för att ‘höja immunförsvaret’. Vi i Sverige är en av de få som får den substansen och det finns mycket att säga om den utöver att den kommer från hajlever(!). Läser man de två andra substanserna noga, så skall de ens inte ges tillsammans med denna sortens substans….. men det är nu en gång för alla så att sk. experter inte alltid gjort sin hemläxa 🙂 utan t.o.m. försöker påstå att vaccinet är ofarligt för barn och foster (???!???) vilket inte är sant och vilket ingen studie av vad som hänt i Norge under några månaders vaccinering har en vetenskaplig teoretisk möjlighet att visa!

För övrigt är det så att inte ens om Du tar sprutan är Du garanterad att Du inte får svininfluensan, 50% risk för mildare omgång föreligger utöver risker för kortvariga och långvariga/lättare och grava biverkningar, Du är inte heller garanterad att Du inte sprider smittan.

Tidigare bloggartiklar i Norah4you:
Maths Berlin har rätt, Norah4you 6 oktober 2009
Skandal vaccinet INTE ofarligt för foster Norah4you 1 oktober 2009
Cyniskt, Norah4you 23 oktober 2009

Read Full Post »

för att den upprepas aldrig så många gånger i media. Det borde provaccinsfolket, sk. experter och andra, tänka på.

Fakta Panerix
”Det finns för närvarande mycket begränsad klinisk erfarenhet från användning av en testformulering
av Pandemrix (H1N1) som innehåller en större mängd antigen (se avsnitt 5.1) hos friska vuxna i
åldern 18-60 år och ingen klinisk erfarenhet från användning hos äldre, barn eller ungdomar.”
Emea.europa.eu dokument om pandemrix, sid 2 under punkt 4.2

där det på sid 3 står:
”Doseringsrekommendationerna baseras på:
• tillgängliga säkerhets- och immunogenicitetsdata om administrering av AS03-adjuvanterat
vaccin innehållande 3,75 μg HA från A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) vid dag 0 och 21 till
vuxna och äldre, samt administrering av vuxendosen och halva vuxendosen vid dag 0 och 21
till barn i åldrarna 3-9 år.
mycket begränsade immunogenicitetsdata tre veckor efter administrering med en singeldos av
en testformulering av Pandemrix (H1N1) till friska vuxna i åldern 18-60 år.”

på sid 4 står:
”4.3 Kontraindikationer
Tidigare händelse av en anafylaktisk (dvs livshotande) reaktion mot någon av de ingående
komponenterna i vaccinet eller restsubstanser (ägg och kycklingprotein, ovalbumin, formaldehyd,
gentamicinsulfat och natriumdeoxikolat). Om vaccination anses nödvändig bör utrustning för
återupplivning finnas omedelbart tillgänglig om behov uppstår
.”

För vidare informationer läs texten:
Panderix, EMEA EU

Läs också gärna mitt blogginlägg Fakta dödsfall av influensa, Norah4you 31 oktober 2009 där samtliga siffror är hämtade från SCB-s (Statistiska Centralbyråns) databaser….. t.ex. att lägst antal döda under ett år inträffade 1987 då
män 22
kvinnor 27 dog av influensa

1993 influensa
män 218
kvinnor 348

Chatt om influensavaccinet, DN 4 november 2009
Skola snabbvaccineras efter dödsfall, DN 5 november 2009
Chatta om svininfluensan, GP 5 november 2009
Influensan hann före vaccinet, GP 5 november 2009
Små barn ska vaccineras, DN 6 november 2009
Även yngsta ska vaccineras, GP 6 november 2009

Det är nu också så, att Tiomersals, kvicksilverkonserveringsmedlets biverkningar är kända sedan mer än 40 år. Det räcker att läsa i tillverkarens eget produktblad för att förstå att det INTE går att komma med påståenden att vaccinet är ofarligt för de små. Vaccineringen har hållt på i veckor – de farligaste biverkningarna visar sig inte förrän efter ett par år om barnet inte dör och obduceras. Se Fakta om Tiomersal, Norah4you 24 oktober 2009

Det är i och för sig kanske inte konstigt att svenskar lyssnar på överheten mer än vad t.ex. fransmän gör. Läser man om nordbor från folkvandringstiden och framåt så hör man ofta talas om folket som kom från ön ute i norra Oceanen och ner till Donau, Svarta Havet och Medelhavet. Ett folk som faktiskt är noterade för att de FRIVILLIGT betalade skatt för den handel de idkade…..

Read Full Post »

Döda efter region, dödsorsak, kön och tid
Hela Riket
1969 influensa obs Hongkonginfluensan 68-70 samt andra influensor som härjade parallellt.
män 183 kvinnor 192

1973 influensa
män 77
kvinnor 107

1976 influensa
män 345
kvinnor 462

lägst antal döda under ett år inträffade 1987 då
män 22
kvinnor 27 dog av influensa

1993 influensa
män 218
kvinnor 348

……… så finns det sk. svenska experter som tycker att 2 dödsfall i svininfluensan är pandemi…..
Alla siffror kommer från Statistiska Centralbyrån sida: Health and medical care
Table: Döda i riket efter dödsorsak, ålder och kön. År 1969-1996 Observation: Döda
Välj hela riket, dödsorsak influensa, alla åldrar och markera både män och kvinnor samt samtliga år Du vill titta närmare på från följande sida: Databaser hos SCB

DN Huvudledare 30 oktober 2009

” Totalt har nu 334 fall av Nya influensan bekräftats med provtagningar i hela Västra Götaland. Tendensen är att allt fler insjuknar, säger biträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall på Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet.” GP 30 oktober 2009

Jämför även dödsantalet i influensa under 1969-1996 i tabellen, så förstår Ni varför det är orimlig skräckpropagande när det gäller riskerna i svininfluensan. Antalet som fått svininfluensa konstaterat i västsverige är lägre än totala antalet döda i vissa års influensa…….

Read Full Post »

”Slipp bli sjuk, smitta inte andra, rädda viktiga samhällsfunktioner. Skolhälsovårdsöverläkaren Cecilia Renman i Göteborg listar fördelar och nackdelar med vaccineringen mot svininfluensa. Fördelarna överväger menar hon.
Därför ska jag låta vaccinera mina barn, tre huvudskäl:
1. Du slipper bli sjuk själv eller att barnet blir sjukt. Du har nämligen ingen aning om du eller barnen tillhör det fåtal som som blir så svårt sjuka att de kräver intensivvård eller i värsta fall avlider. ” För och emot vaccinering, Expressen hälsa 24 oktober 2009

Nu är det i verkligheten så att INGEN INFLUENSAVACCINERING oavsett med eller utan tiomersal (Fakta om tiomersal Norah4you 24 oktober)
ger mer än 50% garanti att den som tar vaccinet INTE får influensan.

Vad värre är, är att argumentet som framförs:
”Du har nämligen ingen aning om du eller barnen tillhör det fåtal som som blir så svårt sjuka att de kräver intensivvård eller i värsta fall avlider” är ett icke giltigt argument. Motsatsen föreligger i lika hög grad: Du vet nämligen inte om du eller barnen tillhör de som inte alls drabbas av influensan, naturlig eller tidigare erhållen motståndskraft, ELLER om Du tillhör den stora gruppen på över 95% som drabbas mycket lindrigt av svininfluensan. Så argumentet som framförs är ett icke argument och helt ogiltigt ur ett vetenskapsteoretiskt resonemang runt risker.

Det är lika ogiltigt som om någon skulle komma och säga att det föreligger risk att Du blir dödligt skadad om Du går över på övergångsstället innan det slagit om till grönt därför skall Du aldrig gå över där det inte finns ett övergånsställe som slagit om till grönt. Dagens skrämselpropaganda, oavsett om den gäller ‘risken’ med svininfluensa eller det sk. ‘klimathotet’ är tyvärr fullt av icke giltiga argument. Sedan kan man fråga sig varför man redan innan svininfluensan spreds bestämde sig för att just denna var den farliga pandemin. Det kommer nya influensor och andra farliga sjukdomar hela tiden. Vem bestämde att just denna var den som läkemedelsindustrin som höll på att drabbas hårt av den ekonomiska krisen skulle satsa på att ta fram ett vaccin för? Konspiratorisk? Nej – men någonstans har någon fattat beslut på lösa boliner utan att göra ens riskanalys. Det är det skrämmande.

Det berättas idag att 1000 döda i influensa i USA, GP 25 oktober 2009 men talas ingenstans om att 1993 dog 566 här i Sverige under motsvarande tid av den influensa som då gick. Det talas ingenstans om att mellan 1 och 2 MILJONER dog runt världen av Hongkonginfluensan det ett och ett halvt år som Hongkonginfluensan härjade. Det där med statistik är det nog bara SCB som har något så när koll på…. http://www.scb.se/Grupp/valfard/BE0801_2006K03_TI_06_A05ST0603.pdf Från Välfärd 3, SCB-s hemsida

Read Full Post »

Varuinformationsbladet, Farligt gods informationsblad brukar vi kalla det i Sverige, ger följande viktiga information:

Potential Chronic Health Effects:
CARCINOGENIC EFFECTS: Not available.
MUTAGENIC EFFECTS: Mutagenic for mammalian somatic cells.
TERATOGENIC EFFECTS: Not available.
DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not available.
The substance may be toxic to kidneys, liver, spleen, bone marrow, central nervous system (CNS).
Repeated or prolonged exposure to the substance can produce target organs damage. Repeated exposure to a
highly toxic material may produce general deterioration of health by an accumulation in one or many human
organs
.”

Översatt till svenska:
Potentiella kroniska hälsoeffekter:
Cancerframkallande effekter: Ej tillgängligt.
MUTAGENA EFFEKTER: Mutagena för däggdjursceller somatiska celler.
TERATOGENT EGENSKAPER: Ej tillgängligt.
Developmental Toxicity: Ej tillgängligt.
Ämnet kan vara giftiga för njurar, lever, mjälte, benmärg, centrala nervsystemet (CNS).
Upprepad eller långvarig exponering för ämnet kan producera målorgan skador. Upprepad exponering för ett
mycket giftigt material kan producera allmän försämring av hälsan genom en ackumulering i ett eller flera människor
organ.”
Material Safety Data Sheet Thimerosal MSDS, Sciencelab.com, Inc. Houston, Texas

Läs även gärna följande artikel där det klart framgår att Tiomersal/Thimerosal ansamlas i hjärnan:
Thomas M. Burbacher, Danny D. Shen, Noelle Liberato, Kimberly S. Grant, Elsa Cernichiari, and Thomas Clarkson; Comparison of Blood and Brain Mercury Levels in Infant Monkeys Exposed to Methylmercury or Vaccines Containing Thimerosal, Environmental Health Perspectives Volume 113, Number 8, August 2005

Tidigare bloggartiklar i Norah4you:
Nej Maria Larsson, Norah4you 9 oktober 2009
Maths Berlin har rätt, Norah4you 6 oktober 2009
Skandal vaccinet INTE ofarligt för foster Norah4you 1 oktober 2009
Cyniskt, Norah4you 23 oktober 2009

Vaccinkoppling utreds efter dödsfall, SvD 23 oktober 2009
Hur farligt är vaccinet?, SvD 23 oktober 2009
Svininfluensa i ännu en skola, GP 21 oktober 2009

Observera i sammanhanget att INGEN kan avfärda koppling utan att vävnad från hjärnan och levern analyserats speciellt. När det gäller det aktuella ämnet kan inget svar ges inom veckor OM vaccinet varit urholkande droppen, bidragit starkt till eller varit helt avgörande för dödsfallen!

Read Full Post »

i ansiktet! Socialstyrelsen kritisk mot fettdoktorn, Expressen 19 oktober 2009 Ni må tycka rätt eller fel vad Ni vill om fettdoktorn, men i denna frågan har hon 100% rätt. (vilket jag själv visste redan när jag arbetade på orderavdelning med import av farligt gods i slutet av 70-talet)

Vänligen gör ER HEMLÄXA! Försök INTE dribbla bort det som ÄR VÄLDOKUMENTERAT farligt sedan 40 år OCH där tillverkaren av tiomersals produktblad gör klart att så är fallet!

För mer än 10 gången i min blogg citerar jag tillverkarens eget produktblad eftersom Tiomersal/Thiomersal kemiskformel C9H9HgNaO2S är ingalunda så ofarligt som provaccinationsgrupper försöker göra gällande. Varuinformationsbladet, Farligt gods informationsblad brukar vi kalla det i Sverige, ger följande viktiga information:

Potential Chronic Health Effects:
CARCINOGENIC EFFECTS: Not available.
MUTAGENIC EFFECTS: Mutagenic for mammalian somatic cells.
TERATOGENIC EFFECTS: Not available.
DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not available.
The substance may be toxic to kidneys, liver, spleen, bone marrow, central nervous system (CNS).
Repeated or prolonged exposure to the substance can produce target organs damage. Repeated exposure to a
highly toxic material may produce general deterioration of health by an accumulation in one or many human
organs.”

Översatt till svenska:
”Potentiella kroniska hälsoeffekter:
Cancerframkallande effekter: Ej tillgängligt.
MUTAGENA EFFEKTER: Mutagena för däggdjursceller somatiska celler.
TERATOGENT EGENSKAPER: Ej tillgängligt.
Developmental Toxicity: Ej tillgängligt.
Ämnet kan vara giftiga för njurar, lever, mjälte, benmärg, centrala nervsystemet (CNS).
Upprepad eller långvarig exponering för ämnet kan producera målorgan skador. Upprepad exponering för ett
mycket giftigt material kan producera allmän försämring av hälsan genom en ackumulering i ett eller flera människor
organ.”
Material Safety Data Sheet Thimerosal MSDS, Sciencelab.com, Inc. Houston, Texas

Se även:Nej Maria Larsson, Norah4you 9 oktober 2009
Maths Berlin har rätt, Norah4you 6 oktober 2009
Skandal vaccinet INTE ofarligt för foster Norah4you 1 oktober 2009

Att sedan Expressen journalist Anna Bäsén beskyller Fettdoktorn för att spårat ur totalt, men själv lyckas bevisa att det är hon, Anna Bäsén som gjort det genom att inte göra sin hemläxa, säger tyvärr alltför mycket om den åsiktspolis som Göran Hägglund(KD) talade om i annat sammanhang finns i svensk politik, media och kulturliv. Anna Bäsén: Fettdoktorn har spårat ur totalt, Expressen 20 oktober s009

Read Full Post »

Som jag framfört vid flera tillfällen i min blogg, så ÄR tiomersal, etylkvicksilvertiosalicylat, inte ofarligt utan tvärtom allt annat än ofarligt eftersom det precis som metylkvicksilver ansamlas i hjärnbalken. Se Thomas M. Burbacher, Danny D. Shen, Noelle Liberato, Kimberly S. Grant, Elsa Cernichiari, and Thomas Clarkson; Comparison of Blood and Brain Mercury Levels in Infant Monkeys Exposed to Methylmercury or Vaccines Containing Thimerosal, Environmental Health Perspectives Volume 113, Number 8, August 2005

Tiomersal/Thiomersal kemiskformel C9H9HgNaO2S är ingalunda så ofarligt som provaccinationsgrupper försöker göra gällande. Varuinformationsbladet, Farligt gods informationsblad brukar vi kalla det i Sverige, ger följande viktiga information:
”Potential Chronic Health Effects:
CARCINOGENIC EFFECTS: Not available.
MUTAGENIC EFFECTS: Mutagenic for mammalian somatic cells.
TERATOGENIC EFFECTS: Not available.
DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not available.
The substance may be toxic to kidneys, liver, spleen, bone marrow, central nervous system (CNS).
Repeated or prolonged exposure to the substance can produce target organs damage. Repeated exposure to a
highly toxic material may produce general deterioration of health by an accumulation in one or many human
organs.”
Översatt till svenska:
”Potentiella kroniska hälsoeffekter:
Cancerframkallande effekter: Ej tillgängligt.
MUTAGENA EFFEKTER: Mutagena för däggdjursceller somatiska celler.
TERATOGENT EGENSKAPER: Ej tillgängligt.
Developmental Toxicity: Ej tillgängligt.
Ämnet kan vara giftiga för njurar, lever, mjälte, benmärg, centrala nervsystemet (CNS).
Upprepad eller långvarig exponering för ämnet kan producera målorgan skador. Upprepad exponering för ett
mycket giftigt material kan producera allmän försämring av hälsan genom en ackumulering i ett eller flera människor
organ.”
Material Safety Data Sheet Thimerosal MSDS, Sciencelab.com, Inc. Houston, Texas

Jag har själv p.g.a av tre omständigheter, dels för att min äldsta kusins yngste son var den som fick de biverkningar många svenska läkare och toxikologer förnekar skulle ha inträffat eller kunna hända. – Han var orsaken till att trippelvaccineringen stoppades under ett antal år i hela världen; dels för att jag själv pga biverkningar vid tidigare vaccination i vuxenålder med Thimerosal fått besked att jag aldrig mer får ta vaccin innehållande kvicksilver; dels för att jag är astmatiker som reagerar på salicylpreparat och tidigare i mitt liv varit äggallergiker, själv varit i kontakt med vaccintillverkare som å det starkaste avrått mig från att ta vaccinet. Efter att ha tittat på ovan nämnda faktablad skrev jag i juli ett par blogginlägg i frågan. Då trodde jag inte man skulle behöva presentera hela faktabladet för att svenska Kemikalieinspektionen som har kännedomen liksom Livsmedelsverket skulle tala om hela sanningen. Tyvärr har så inte varit fallet.” Utdrag ur Skandal vaccinet inte ofarligt för foster, Norah4you 1 september 2009

Se även Nej Maria Larsson, Norah4you 9 oktober 2009

Märkliga artiklar i dagens tidningar:
Inga allvarliga biverkningar av vaccinet, Expressen 9 oktober 2009

Svininfluensan slår hårdast i norr, Expressen 9 oktober 2009

”Inget tyder på att det är farligt för små barn” Aftonbladet 9 oktober 2009

Förkylningsvirus stoppade spridning, SvD 9 oktober 2009

Read Full Post »

när det gäller svininfluensan. Influensan minskar, SvD 25 september 2009

Den hissades upp som ett farligt hot redan i inledningsskedet. Vilket jag personligen som inte har någon som helst medicinsk utbildning först fann viktigt, men ju längre tiden gått fått allt mindre förståelse för. Inte minst eftersom svininfluensan visat sig vara mycket lindrigare än ‘vanliga’ influenser både när det gäller spridning och när det gäller dödsfall.

Några av mina tidigare bloggartiklar: Pandemi allvar eller ej, Norah4you 26 april 2009 Fundering, Norah4you 27 april Dags att diskutera riskerna, Norah4you 22 juli 2009 Fortfarande ingen riskanalys, Norah4you 27 juli 2009 Varför disinformation WHO, Norah4you 7 augusti 2009 Skandal, vaccinet inte ofarligt för foster, Norah4you 1 september 2009 Svininfluensan, Norah4you 1 september 2009

Svininfluensan ÄR INGEN Pest och når inte ens i sin omfattning och farlighet upp till Asiaten eller Hongkonginfluensan. Fler än antalet hittills avlidna i HELA EUROPA, hade vid en normal influensa redan dött i Sverige om influensan varit den varg som man ropat att den är.

Problemen är två: Dels kommer det för eller senare en RIKTIG pandemi och har myndigheter, WHO och andra, ropat att vargen kommer alltför många gånger i onödan, så kommer få att ta ropet på allvar den dagen det är skarpt läge. Det andra problemet är mer knutet till svininfluensan. Den har enligt en hel del rapporter ‘ännu inte muterat’ som någon sa i TV härom dagen. MEN, OM och NÄR svininfluensan muterar, så hjälper inte ens svininfluensevaccinet de människor som inte skadats eller riskerar att skadas av vaccinet. För om det blir skarpt läge med muterat virus, då ser både hotbilden och den behövda medicinen helt annorlunda ut än nu. Varför ropa på vargen för tidigt?

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »