Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sveriges Rikes Lag’

Det är inte en Mänsklig Rättighet att få välja vilket land man skall åldras i. Än mindre är det en Mänsklig Rättighet att kräva att ens äldre anhörig som är ensam och har det svårt skall få komma hit och inte bli skickad tillbaka!

Nu får det vara nog. Det finns inget skäl i världen att de som vill, oavsett var de är födda, skall ha rätt att ta hit farmor, mormor, farfar, morfar eller andra släktingar som aldrig bott i Sverige och som inte är barn till de som fått tillstånd att bo i Sverige.

Ganna 91 tvingas tillbaka till Ukraina, Expressen 17 oktober 2011

Den dag vi har möjligheten och verkligen tar väl hand om alla våra egna gamla,
och det ändå finns pengar över,
den dagen och inte en dag innan dess,
kan vi kanske hjälpa därutöver.
Men nu när det på välskötta äldreboenden oavsett om de är kommunala eller privata dras ner på personalstyrkor här och var i landet. Där ytterst få gamla har så bra som min egen 95 åriga mamma. Där många inte ens får tillräcklig nattillsyn, än mindre får god mat och möjlighet att välja vad de vill till frukost, få extra kaffe m.m. komma ut regelbundet o.s.v. Det är rent ut sagt oförskämt att kräva att Ganna skulle få stanna!

Tillägg 18 oktober 2011 Det är då för märkligt, men inte får de åldringar vi har i Sverige, oavsett var de en gång föddes, och som inte får den vård de behöver några snyftartiklar när kommuner och landsting sparar. Nu får det vara nog med snyftande i media.

”Jag kan inte sätta henne på planet”, Aftonbladet 18 oktober 2011 Nähä, då får väl barnbarnet här i Sverige som tagit hit henne följa med henne hem och ordna äldreboende eller stöd. Det kostar mindre än vad en svensk daghemsplats kostar så det borde vara en lösning för barnbarnet att bekosta. Och ja, jag känner fler än en som kommer från Ukraina.

Demenssjuk 91 åring utvisas, DN 18 oktober 2011

Read Full Post »

Det är inte utan att jag undrar om svenska kommunpolitiker inte kan läsa innantill eller bara med hjälp av kommunjurister tolkar våra lagar som det passar….. för om vi börjar från början, så finns det ett par intressanta paragrafer i Kommunallagen (1991:900) som för mina ögon i sig verkar som om man glömt:

2 Kapitlet Kommuner och Landstings befogenheter
….
Särskilt om näringsverksamhet m.m.
7 § Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstin
get.
…….”
När man sedan kommer ner till ”3 kap. Kommunernas och landstingens organisation och verksamhetsformer” så finns under punkten för ”Kommunala företag” enbart vården omnämnd…..
Källa: Kommunallag (1991:900)

Nåväl när det gäller ”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag” så har Sverige sedan årsskiftet Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag där det står:
2 § Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer trots 2 kap. 7 § och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900).

Första stycket hindrar inte att det lämnas sådant stöd till ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag som

1. har godkänts av Europeiska kommissionen, eller
2. har lämnats enligt sådana förordningar som Europeiska kommissionen beslutat enligt artikel 108.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller
3. har lämnats enligt villkor för stöd som har fastställts av Europeiska kommissionen och som anses förenligt med den gemensamma marknaden samt är undantaget från kravet på anmälan i artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Värdeöverföringar
3 § Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar får under ett räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsvarar räntan på det kapital som kommunen eller kommunerna vid föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till i bolaget som betalning för aktier. Räntesatsen ska därvid utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet.

Värdeöverföringar under ett räkenskapsår får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår…...”

Hmm. Redan där finns skrivningar i lagtext som jag reagerar på. Det finns ett stort glapp mellan kommunala bolag i allmänhet och allmännyttan. Men det som jag reagerar mest emot är att jäv i kommunala bolag fallit mellan stolarna samt att det för mina ögon verkar som om politiker i alltför hög grad lämnat över kommunala bolag till tjänstemän även där aktiva politiker sitter med i styrelser av desamma.

Göteborgs Spårvägar är ett praktexempel där det sitter mängder av politiker i styrelsen men där jag själv när det gäller hur vi funktionshandikappade behandlas när det gäller de handikapplatser som finns sedan 1979 för funktionshandikappades, rörelsehindrade och äldre m.fl., speciella behov. Trots otaliga påstötningar, skriftliga såväl som muntliga, så får vi ingen hjälp av förare trots löften från såväl politiker som VD på Västtrafik och ledande personer på Spårvägen när icke handikappade satt sig på dessa platser. Det är till och med så att vissa förare blir arga när de placerat sina minderåriga barn där och vi talar om för dessa att platserna är handikapplatser 🙂

Så i och för sig är jag inte förvånad över att tjänstemän i Göteborgs bolag fått alldeles för många möjligheter att själva tolka lagarna som framkommer i Göteborgshärvan. Det är bara det att vi väljare väljer i kommunalvalen våra representanter till Kommunfullmäktige. Borde inte dessa politiker och andra som partierna väljer till kommunala styrelser som representanter ta ansvar för de bitar, de delar etc. där de själva sitter med i styrelsen. Många saker som händer gör att jag ifrågasätter om Regeringsformens 1 kap 2§ inte är något de alla borde lärt sig, dvs de som inte lärt sig det som alla som får godkänt i ämnet samhällskunskap skulle veta och förstå redan när de gick i årskurs 9 på grundskolan 🙂 😛 men som alltför många inte lärt in:

Regeringsformens 1 kap 2§
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).” Regeringsformen 1 kapitlet Statsskickets grunder, 2§

Hur rimmar den samlade bilden från Regeringsformen via Kommunallagen och ner när det gäller Grundlag och lagar med hur våra kommuner och deras verksamhet sköts i verkligheten? Sverige behöver en Författningsdomstol!

Verkstadschef anställde barnen, GP 28 augusti 2011
Alla tre häktade i Spårvägenhärvan, GP 28 augusti 2011
det är inte undra på efter tidigare ‘Göteborgsaffärer’ och nuvarande härva att åklagare säger:
Det bara väller ut elände, GP 28 augusti 2011
Tre häktade för Spårvägssvindel, GT 28 augusti 2011
Tre häktade för Spårvägssvindel, SvD 28 augusti 2011
Tre häktade för Spårvägssvindel, DN 28 augusti 2011

Tillägg 29 augusti 05.36 Tre häktade för spårvägssvindel, Aftonbladet 28 augusti 2011

Read Full Post »

gäller även i svenska grundskolor. Till grund för all offentlig verksamhet, även där andra än det allmänna är utförare, ligger Regeringsformens 1 kap 2§:

”2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903). ”
…..
”Inledningen på Diskrimineringslagen ger nästa steg i den värdegrund som grundlagds i vår Regeringsform, en av Sveriges Grundlagar:
1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens ändamål
1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Lagens innehåll2 § Lagens första kapitel innehåller definitioner och andra inledande bestämmelser. I andra kapitlet finns bestämmelser om förbud mot diskriminering och repressalier. I tredje kapitlet finns bestämmelser om aktiva åtgärder. I fjärde kapitlet finns bestämmelser om tillsyn. I femte kapitlet finns bestämmelser om ersättning och ogiltighet. I sjätte kapitlet finns bestämmelser om rättegången.

Lagen är tvingande3 § Ett avtal som inskränker någons rättigheter eller skyldigheter enligt denna lag är utan verkan i den delen.

Diskriminering4 § I denna lag avses med diskriminering
1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,

2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,

3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,

4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,

5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.” från inledningen påDiskrimineringslag (2008:567)Regeringsformen 1 kapitlet Statskickets grunder

Läs gärna mitt tidigare blogginlägg Svensk Grundlag och speciallagar, Norah4you 31 januari 2010

Det är skolans huvuduppgift vid sidan om att lära ut så att elever kan lära in, att se till att varje skolelev i svenska Grundskolesystemet lär sig förstå vad demokratibegreppet står för och vad våra Grundlagar säger samt att detta gäller i ALL Offentlig verksamhet likväl som i privat verksamhet som är utförare för det Offentliga (inklusive privata grundskolor)

De inom skolans värld som inte är beredda att acceptera att Svenska Grundlagar och Sveriges Rikes Lag gäller även i skolvärlden, de har enligt mitt förmenande inte i skolan att göra. De lever inte upp till de grundläggande krav som finns för alla i Skolans likväl som i andra Offentliga verksamheters världar!

Detta innebär inte att inte föräldrarna har huvudansvaret för barnuppfostran, se
Uppfostran är föräldrars ansvar, Norah4you 3 februari 2010
Det innebär att svenskt skolväsende har att ta ansvar för att alla inom skolans värld som ser mobbning, utfrysning eller annan diskriminering ÄR SKYLDIGT att se till att skydda den person som blir eller uppfattar sig som mobbad, att svenskt skolväsende och alla vuxna anställda inom detta ÄR SKYLDIGA att göra polisanmälningar när det förekommer upprepade fall av förföljelse, slag etc även om den som förföljer eller slår är minderårig. Det har aldrig varit och kommer inte att bli skolans uppgift att skylla ifrån sig med att ord står mot ord eller att den som är utsatt själv skulle vara delaktig pga sin personlighet, sitt uppträdande eller sina klädsel, kultur etc. VET HUT DE SOM TROR DETTA!

Skolor får aldrig skylla på offren, GP ledarsidan 16 augusti 2011
Skylld dig själv mobboffer, Ledarbloggen SvD 16 augusti 2011
BEO vill skärpa lagen mot mobbning, SVD 12 maj 2011
Funktionshindrade barn mobbas oftare, SvD 11 juli 2011
De mobbade tvingas flytta, SvD 17 augusti 2011
”Hennes sätt gör att hon blir slagen, SvD 16 augusti 2011
Mobbad elev får skulden, SvD 16 augusti 2011
Lärarna gav inget stöd, SvD 17 augusti 2011
Mobbning: Det finns handlingar som aldrig kan ursäktas, DN ledarsidan 17 augusti 2011
Skolorna skyller mobbning på offren, Sveriges Radio P4 16 augusti 2011

Viktig blogg i ärendet Ibland måste en mobbad flytta på sig, Zaramis 17 augusti 2011

Sedan undrar jag i mitt stilla sinne: HUR kan vuxna människor med att skylla sitt eget ansvar för sina egna reaktioner och handlingar på den som blir mobbad?

Tillägg 09.14 Skolor ger mobboffer skulden, Aftonbladet 16 augusti 2011

Read Full Post »

När det nu är klart att valdistrikt i Örebro skall göra om kommunalvalet och vi i Västra Götaland skall göra om landstingsvalet, så är det dags att påpeka att vi kanske inte skall yvas för mycket jämfört med andra länder som har valobservatörer på plats.

Jag har själv under de många val jag förr stod som valsedelutdelare sett en hel del som varit diskutabelt. Frågan är om vi inte skall ha färre vallokaler och båda ‘sidor’, representant för sittande regeringar och någon från oppositionen alltid borde vara på plats i dessa vallokaler. Det finns utöver det som nämnts i artiklar nedan och tidigare ett antal märkliga fall där äldre får sig tillstucket färdigt kuvert i handen eller där äldre och handikappade säger att de blivit lovade skjuts till vallokalen om de röstat på visst parti – nästan uteslutande S. Finns det tveksamheter från början blir det inte bättre med dålig och diskutabel rösträttsräkning.

Omval i regionen i vår, GP 11 februari 2011
Omval i Örebro och Västra Götaland, Expressen 11 februari 2011
Flera val ska göras om, DN 11 februari 2011
Omval i Örebro och Västra Götaland, SvD 11 februari 2011

Read Full Post »

har Assange visat sig vara gång efter annan. Härom dagen hade han mage att säga att han ‘Inte hade tid att komma’. Assanges besked till åklagaren: Har inte tid att komma, Expressen 23 november 2010.
Han tycks tro att han är Guds gåva till mänskligheten och att han står ovan alla lagar.

Det handlar inte om en kvinna utan tre. Enligt min uppfattning är Assange som minst sliskig. Vad svensk domstol till slut kommer fram till, det återstår att se. Hade samma sak hänt i England, så hade han råkat än värre ut. Glöm alla fantasier från Assanges och andras sida om konspiration etc.

Tvärtemot vad en del manliga individer, bland dem finns sådan som hotat kvinna de våldtagit till livet i närvaro av undertecknad och ytterligare en annan (det händer för mer än 15 år sedan och vi blev också hotade samtidigt som mannen erkände att han utfört brottet. Vi var fega. Borde anmält då) och tvingade henne att dra tillbaka anmälan samt även fick henne straffad för att hon ‘ljugit’ …… tvärtemot vad de manliga individerna försöker få det till, så är det så att det krävs mycket för att en kvinna i Sverige som blivit utsatt för sexuella trakasserier och/eller våldtäkt skall få ärendet att gå så långt som till domstol. I domstol tas det mer hänsyn till hur kvinnan var klädd och hennes leverne än till mannens leverne o.s.v. Så en sak är säker – när en svensk Hovrätt fastställer häktningen, så finns det en hel del som inte presenterats i media.

Fastställd häktning av Assange, GP 24 november 2010
Fastställd häktning av Assange, DN 24 november 2010
Häktningen av Assange kvarstår, Expressen 24 november 2010
Fastställd häktning av Assange, SvD 24 november 2010
Beslut om Assange häktning, Aftonbladet 24 november 2010

Tillägg 18.56 Assange häktning överklagas till HD, DN 24 november 2010 Det är inte riktigt sant. Det som Assanges advokat får göra enligt svensk lag är att begära Prövningstillstånd. Om sådant medges, vilket utifrån näst intill varje synvinkel är nästan otroligt, först då tar Högsta Domstolen upp ärendet.
Assange häktning överklagas till HD, Expressen 24 november 2010
Assange häktning överklagas till HD, DN 24 november 2010

Förstår att en del kan tycka det verkar självklart att HD skall ge ett prövningstillstånd. Det är det inte. OM Assange hade ställt upp på förhör när han var i Sverige, så hade det varit ett annat läge. I Sverige gäller SVENSK LAG. Den som åklagaren har tillräckligt med bevisning mot för att förhöra ÄR SKYLDIG ATT STÄLLA UPP PÅ FÖRHÖR I ENLIGHET MED SVENSK LAG OCH SVENSK PRAXIS.
Det finns ingen utom sittande regent, kung eller drottning eller riksföreståndare, som står över lagen.

Tillägg 03.06 25 november 2010 Bland de som kommenterar verkar två saker ofta ha glömts bort:
* Avsaknad av bevis (oavsett vilken form) är aldrig detsamma som Bevis för att det inte kan existera bevis.
* Ad Hominem används i princip bara av de som saknar giltiga argument.
Att påstå det ena eller andra om persons karaktär etc är ALDRIG NÅGONSIN ANNAT ÄN RENT AD HOMINEM. Det hör inte hemma varken i vetenskaplig, politisk eller vardaglig debatt.

Tillägg 6 december 07.01 Arrogant och nonchalant är även Assanges engelske advokat. Helt uppåt väggarna okunnig om att det krävs mer i Sverige innan en åklagare tar upp en misstänkt våldtäkt än vad det krävs i England, så försöker han få det till Anklagelserna ett sätt att få Assange utlämnad, Expressen 6 december 2010

Read Full Post »

rakt ut: Den som vanhedrar inte bara sig själv utan sin släkt och bekantskapskrets, det ÄR DEN SOM BEGÅR VÅLD PÅ NÅGON I SIN FAMILJ ELLER SLÄKT!

Så enkelt är det. Vi måste sluta upp med att kalla det ‘hedersvåld’ för det är så långt ifrån heder som tänkas kan när en far inte accepterar att hans dotter är en egen människa med exakt lika stort människovärde och exakt samma rättigheter att välja sitt eget liv som fadern själv vill ha. Ett barn är ingen ägodel. Att vara förälder hela livet innebär att finnas där, att älska ovillkorligt och absolut utan att blanda in våld för att kräva att barnet skall stöpas i föräldrarnas form. Ett barn väljer inte själv att komma till världen.

”Hon spred alltid glädje”, Aftonbladet 20 november 2010
Oisín Cantwell: Ingen vågar göra något åt hedersvåld i Sverige, Aftonbladet 20 november 2010

Read Full Post »

Maken till idioti hos de som försvarar Mangaseriernas porr för att serieälskare minsann om Mangaserierna tilläts här ‘inte skulle skada våra barn’ som någon uttryckte det.

Argument som: ”Avklädda killar och tjejer som ser ut att vara under 18 år finner vi nämligen i mängder av serier, från olika länder, som har givits ut i eller importerats till Sverige. Bland 00-talets största seriesuccéer finns Dragonball, Love Hina och Ranma 1/2, fenomen som fångat en hel generation svenska ungdomar.
De är också serier som innehåller tecknade nakna rumpor och bröst på figurer som ser ut som barn
My Bergström: Porrmanga hotar inte vår barn, Expressen 22 juli 2010
används för att försvara att denna sortens serier skulle få översättas och säljas i Sverige.

Men HALLÅ! För att en sorts serier, teckningar, bilder etc. är tillåtna i ett annat land, så innebär det inte att de borde vara tillåtna här. Att ett annat lands kultur inte ser bilderna som barnpornografi, innebär INTE att det borde vara fritt fram i Sverige. VET HUT! En enda vuxen som får felaktiga fantasier av en sådan serie, och sådana finns, är tillräckligt skäl att totalförbjuda det i Sverige!

Antingen förstår de inte vad de talar om. Det är illa. Eller också förstår de inte att Svensk Grundlags och Mänskliga Rättigheterna INTE ger dem rätten att sprida detta. Att artikelförfattarinnan missat att lära in det hon borde lärt sig för att få godkänt i ämnet samhällskunskap, oaktat om detta beror på att hon inte lyssnade; inte hade ämnes- och stadiebehörig lärare; eller annat skäl, är skrämmande. Ännu mer skrämmande är att ett antal kommentarer till hennes artikel är av samma utformning som de artiklar och kommentarer som protesterade mot att vi fick förbud mot barnpornografi. Hur står det till egentligen?????

Read Full Post »

varför inte brötet, oavsett om det är de bråkstakar till ungdomar som finns i Rosengård, Stockholms eller Göteborgs ytterområden samt på centrala platser i hela Sverige, oavsett var dessa bråkstakars föräldrar råkar vara födda, oavsett vilka ekonomiska förhållanden som bråkstakarna har…. många av fotbollshuliganerna och deras svansar kommer från mycket ‘bra’ ekonomiska förhållanden med stor villa, båtar och utlandsresor,
varför inte samma taktik skall kunna tillämpas på dem som vid kravallerna på Avenyn under EU-toppmötet under GP-s tid vid makten.

Vad jag menar är att jag personligen tycker det är dags att köra fram bussar, ta bort bråkstakarna från området – så gör man med fotbollshuliganer som slåss eller är på väg att slåss; samt begär att alla identifierar sig. De som inte kan identifiera sig får då ringa sina föräldrar om de inte kan visa att de är myndiga och så får föräldrarna lösa ut dem för den kostnad som staten/polisen har att stoppa det bråk som deras telingar är inblandade i.

Ambulanspersonal hotades i Malmö, GP 18 juli 2010
Ambulanspersonal attackerade av ungdomsgäng, KVP 18 juli 2010
Ambulanspersonal hotades i Malmö, DN 18 juli 2010
Ambulanspersonal hotades i Malmö, SvD 18 juli 2010

Read Full Post »

Jag börjar med att citera från tidigare artiklar i denna blogg:

Alltför länge har alltför många sett utan att se, eller utan att vilja se. För det kan väl ändå inte vara så, att mannen som är så trevlig på jobbet, på middagarna och som verkar så omtänksam när han pysslar i trädgården samtidigt är en tyrann som skrämmer sin familj till tystnad och som slår sin kvinna, det kan väl ändå inte vara så

Sverige var det första landet som fick kvinnofridslagar. Magnus Erikssons landslag gjorde det helt klart att kvinnan skulle kunna känna sig trygg i sitt hem, på sitt tun och på hela den inhängnade gården. Frågan är när detta synsätt försvann. För kvinnan i det ännu äldre Vikingatida Norden hade en mycket stark ställning ÄNDA tills religionen kom. Idag är det ofta kvinnor lider, slås och mördas i religionens namn. Allt för att det finns svaga män, för män som inte försvarar sin kvinna mot all form av våld är inget annat än svaga män.” Kvinnovåld skämmer och skrämmer, Norah4you 14 oktober 2008

* Det är ALDRIG tillåtet att slå en kvinna! ALDRIG någonsin! En slagen kvinna känner sig ALLTID hotad! Men värre än så är att man i Göteborgsposten kan läsa om hur den mycket märkliga inställning till kvinnan spridit sig i samhället de senaste åren. ”Tjejer behandlas som slavar” lyder rubriken.

Jag tänker INTE gå in på eller tillåta någon diskussion om varför. Varför något skett är ointressant. Den som slagit har gjort valet att slå och kan aldrig skylla ifrån sig på samhället, skolan, föräldrar, kultur, religion eller vad som helst annat!” Stoppa kvinnovåldet, Norah4you 30 januari 2009

Det är ett viktigt inlägg i kvinnofridsdebatten som Henrik Belfrage, Susanne Strand och Lars Widén gör i debattartikeln: Våldsutsatta kvinnor får sämre skydd än någonsin, DN debatt 17 maj 2010 Mycket viktigt. För det de skriver är den verklighet som finns här ute även om den skiljer sig från den kartan som en hel del, i mina ögon snurren, försöker måla upp.

Påståenden som t.ex. signaturen war 09:05 ”Jag vet hur kvinnor kan behandla män. Inte lite fula metoder.” och signaturen Bertil 05:43 ”De ”sporrar” kvinnorna att överdriva, kränka sina exx män med besöksförbud.” är bara några som försöker hitta på ursäkter, förklaringar, bortförklaringar, omskrivningar av sanningen o.s.v. Deras inlägg är helt i enlighet med det som händer i verkligheten där de manliga förövarna försöker lägga skulden på kvinnan för att hon blir misshandlad. ‘Om du bara’, ‘Du överdriver’, ‘Du psykar ju mig’ o.s.v. VÄNLIGEN STÅ UPP OCH TA ERT ANSVAR FÖR ERA EGNA HANDLINGAR NI MÄN SOM MISSHANDLAR OCH FÖRSÖKER BORTFÖRKLARA, FÖRRINGA ELLER FÖRNEKA!

Tillägg 19.34 GP har en mycket bra ledarartikel: Ge kvinnor bättre skydd, GP 17 maj 2010

Tillägg 22:30 18 maj Viktig artikel i Aftonbladet: 168 dödade kvinnor har blivit 171 – på en vecka, Aftonbladet 18 maj 2010 Speciellt rekommenderas de karlar som tror att vi som protesterar mot kvinnovåldet överdriver att läsa artikeln.

Read Full Post »

att en som flytt från ett land pga sin religion precis som alla andra helt i enlighet med Regeringsformens 1 kap 2 § som säger att Alla är lika värda, har rätten att begära annat ombud/tolk än en person som bevisligen omfattas av den religion som drivit flyktingen att söka asyl i Sverige!

Ingen skall behöva ha som tolk, ombud eller talesman någon som vederbörande fruktar inte för fram det som personen själv vill få framfört men inte kan föra fram. Detta gäller när tolken/ombudet har annan religion, annan kultur, tillhör motståndarsidan i inbördeskrig eller vinnande sidan i ett krig som någon flytt ifrån. Allt annat strider mot ALLAS LIKA VÄRDE. Har en rätt att begära annat ombud/tolk och det ger lagen rätt till, så har alla. Det är upp till domstol att utifrån varje enskild ansökandes speciella personliga asylskäl ge tillstånd, men ingen ska kunna åberopa diskriminering när den inte får tolka sin religiöse/politiske eller annat motståndares berättelse som ligger till grund för asylansökan! Allt annat skulle vara i strid med gällande svenska grundlagar!

Staten stäms efter dom om slöja, SvD 7 maj 2010
Staten stäms efter dom mot jurist i slöja, GP 7 maj 2010

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »