Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sveriges Rikes Lag’

Det är då för märkligt, men vissa tycks tro att det är viktigare att utreda för utredandets skull än att visa ledarskap och våga ta ställning även om utredning inte är klar så fort det gäller något som påverkar eller påverkas av svensk lagstiftning. Lama uttalanden hjälper inte offer oavsett om det är offer för bränder som aldrig skulle hänt i forna dagar hade Sverige inte haft Världsrekordet i längsta utredning,
eller
i nutid offer för de ungdomar under 18 år som polisen idag inte kan neka att släppa ut i ”socialens vård! hur många gånger de än åker fast, förhörs med förälder och socialen närvarande.

Någon måtta på galenskaperna i svensk lagstiftning som tillåter unga att få 10 cm tjocka utredningsmappar utan att samhället reagerar i preventivt syfte, någon måtta måste det väl ändå vara…..

Helgavskiljning innebär att ungdomen ”lyfts” ur umgängeskretsen under helgerna då de flesta brott begås. Det vill en majoritet bestående av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna i justitieutskottet.

Förslaget kommer från Allianspartierna och utskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att se över hur det skulle kunna gå till. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot förslaget och vill i stället vänta in den så kallade påföljdsutredningen.Alliansen och SD föreslår helgfotboja för unga, GP 2 februari 2015

Ungdomar föreslås få helgfotboja, SvD 2 februari 2015
Ungdomar ska kunna dömas till helgfotboja, Aftonbladet 2 februari 2015
Bra förslag, nog med förslag – Nu får det vara nog med mesiga(JA JAG SKRIVER MESIGA) politiker som inte vågar säga stopp och belägg! Självfallet skall de unga som begår brott även de som inte är straffmyndiga om det gäller grövre brott, självfallet skall de helt i enlighet med gällande lagstiftning hindras från att skada sig själva och/eller andra. Fotboja är en bra lösning. Till att börja med!

Svenskt världsrekord i utredningslängd – 140 år lång utredning

1734 utfärdade Karl XI en kunglig förordning om inrättandet av byggnadsstadga där hänsyn togs till bredd på gator, avstånd mellan hus, hur hus skulle få se ut för att minska risken för de på den tiden så vanliga storbränderna i städer.

De olika stånden (präster, adel, borgare och bönder) var allt annat än positiva till kungliga förordningar. Så utredningen om byggnadsstadga sattes förvisso igång, men drog i vanlig svensk ordning ut på tiden…..

Ståndsriksdagen avskaffades först 1865. När avskaffades ståndsriksdagen, riksdagen.se
Först 1875 blev det lag efter 140 års utredning med högst varierande aktivitet i utredningsarbetet under åren.

Read Full Post »

När Riksdagsmän efterlyser lag som redan finns, så hamnar jag personligen tillbaka till tidiga 70-talet. Det var så jag blev aktiv inom Folkpartiets Ungdomsförbund, först i Göteborg via Folkpartiets Studentförening och FPU sedan i Mölndal då i FPU-Mölndal, FPU-Bohuslän, Folkpartiet Mölndal och Folkpartiet Bohuslän….. numera röstar jag på Moderaterna. Ekonomiskt till höger Socialt till Vänster.

Men den gången hade Folkpartiet från Stockholm fått ner ledande person som ville att Folkpartiet precis som ett annat parti skulle kräva 2-stegs rening i alla vattenverk…. problemet var, att den lagen redan fanns sedan 1966 (om jag inte missminner mig) texten ”krävs längre gående rening än slamavskillning” krävde 2-stegs rening inte bara i städer och större orter utan av allt industrivatten samt från bebyggelse med mer än 8 hushåll (8 eller 12 orkar inte leta i mina högar)
Slamavskillning var och är första steget i vattenrening. Beroende på om det vatten som skall renas vidare, så fanns det för andrastegets rening aningen biologisk rening eller kemisk rening. (Finns ett antal delsegment i varje steg) trestegsrening var då det alternativ som inte valts i det OBLIGATORISKA andra steget…..

Det var då det. Nu inser jag att Moderata Riksdagsmän och troligen Riksdagsmän från andra partier inte kan våra svenska lagar…..

Vi måste kunna förhindra att svenskar reser för att ansluta sig till terrorgrupper. Därför har vi lagt en riksdagsmotion som uppmanar regeringen att kriminalisera även förberedelse till deltagande i sådan resa. Om också planering och förberedande arrangemang blir olagligt kan en person som döms för dessa brott förlora sitt uppehållstillstånd i Sverige, skriver Mikael Cederbratt (M) och Annicka Engblom (M).Ge Säpo skarpare verktyg för att stoppa IS-krigare, Mikael Cederbratt (M) och Annicka Engblom (M) på GP Debatt 14 december 2014

Det lagtext idag inte omfattar, och det är en Grundlagsfråga, är om någon som erhållit svenskt medborgarskap och inte har dubbelt medborgarskap, skall kunna behandlas lagmässigt. En svensk medborgare, obs skiljer något men ytterst lite på de som har dubbelt medborgarskap, kan enligt svenska Grundlagar inte förlora medborgarskapet. De som bara fått asyl/uppehållstillstånd de är inte svenska medborgare och omfattas inte enligt Regeringsformen av samma rättigheter i alla lägen som svenska medborgare.

MEN
Lagtext som gör förberedeler brottsliga finns redan att tillgå. Hur sedan det Förordnande som svensk Regering utfärdar till just SÄPO ser ut, det är inte något som skall diskuteras här.
riksdagsmän äger rätten att via sin representant i Försvarsutskott m.m. ställa fråga om att få och erhålla information även i fall DÄR Regeringsformen klargör begränsningar av de rättigheter som media tror alltid gäller…..

Brottsbalken
23 kap. Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott

1 § Har någon påbörjat utförandet av visst brott utan att detta kommit till fullbordan, skall han i de fall särskilt stadgande givits därom dömas för försök till brottet, såframt fara förelegat att handlingen skulle leda till brottets fullbordan eller sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten.
Straff för försök bestämmes högst till vad som gäller för fullbordat brott och må ej sättas under fängelse, om lägsta straff för det fullbordade brottet är fängelse i två år eller däröver.

2 § Den som, med uppsåt att utföra eller främja brott,
1. tar emot eller lämnar pengar eller annat som betalning för ett brott eller för att täcka kostnader för utförande av ett brott, eller
2. skaffar, tillverkar, lämnar, tar emot, förvarar, transporterar, sammanställer eller tar annan liknande befattning med något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott,
skall i de fall det särskilt anges dömas för förberedelse till brottet, om han inte gjort sig skyldig till fullbordat brott eller försök.
I de fall det särskilt anges döms för stämpling till brott. Med stämpling förstås, att någon i samråd med annan beslutar gärningen eller att någon söker anstifta annan eller åtar eller erbjuder sig att utföra den.
Straff för förberedelse eller stämpling skall bestämmas under den högsta och får sättas under den lägsta gräns som gäller för fullbordat brott. Högre straff än fängelse i två år får bestämmas endast om fängelse i åtta år eller däröver kan följa på det fullbordade brottet. Om faran för att brottet skulle fullbordas var ringa, skall inte dömas till ansvar.

ANNAN ALLVARLIG MISS STÅR FÖRRE S-STATSMINISTERN GÖRAN PERSSON
OKUNSKAP OM REGERINGSFORMEN

Den tidigare statsministern säger att FP och C rört sig för långt högerut för att S ska kunna samarbeta med dem. Enligt honom är de två partierna inte längre ”mittenpartier”.

– När man kommer ut i bygderna så träffar man en centerpartistisk rörelse som är som förr men det som finns i Stockholm, det är partier som ligger till höger om Moderaterna.

Dessutom hävdar S-veteranen att FP eller C aldrig skulle lämna det borgerliga blocket så länge Alliansen står utan en tydlig ledare. Först när Anna Kinberg Batra (M) är vald blir det en ”ny situation”, enligt Persson.

– Att nu under mellantiden vända sig till Folkpartiet och Centern som är de enda som finns och tro att de skulle hoppa av det borgerliga blocket och samarbeta med socialdemokratin är inte realistiskt.Göran Perssons råd till Löfven: Håll dig borta från C och FP, Aftonbladet 14 december 2014

Verkligheten är den enligt gällande Regeringsform att Alliansens Budget gäller för 2015 oavsett vilka som sitter i regering efter Extra Val 22 mars 2015. Alldeles oavsett att Anna Kinberg Batra under mellantiden till dess valts till Moderaternas nye partiordförande, så är det helt orealistiskt att tro att ett Alliansparti skulle vilja riskera sina egna väljarröster för att stötta en Socialdemokratisk regering som avser att lägga Socialdemokratisk Budget hösten 2015 för år 2016. Regeringsformen är solklar och Alliansen låter sig inte luras av oförberedd Socialdemokratisk potentiell statsministerkandidat för resterande valperiod efter extravalet!

Read Full Post »

Regeringen tillsätter nu en utredning som ska granska brandinsatsen. Bland annat ska utredningen se över hur information till allmänheten fungerat samt varför flyginsatser dröjt. Samtidigt vill Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) reda ut den exakta ansvarsfördelningen mellan kommunerna och staten vid stora katastrofer. Anders Knape (M), ordförande i SKL:s styrelse, menar att ansvaret är otydligt framför allt på den statliga sidan.

– Det finns 20–30 statliga myndigheter som är inblandade i en sådan här händelse och där är det inte självklart vem som gör vad, säger Anders Knape.

Ilmar Reepalu (S) i SKL:s styrelse går längre i sin kritik och anser att storbranden i de västmanländska skogarna visar på en oklar zon mellan den kommunala nivån och länsstyrelsen:

– Frågan som måste redas ut är när ansvaret ska gå över till staten, nu känns den gränsen väldigt otydlig och då finns risk för missförstånd.SKL vill utreda ansvarsfrågan, SvD 7 augusti 2014
Anders Knape och Ilmar Reepalu har helt rätt. Dock finns ett problem: Frågan om ansvar vid brandkatastrofer är inte ny. Den går tillbaka till världens längsta tid mellan utredning om brandförsvar samt var ansvaret ligger vid brandkatastrofer OCH beslut i svensk riksdag…..

1734 utfärdade Karl XI en kunglig förordning om inrättandet av byggnadsstadga där hänsyn togs till bredd på gator, avstånd mellan hus, hur hus skulle få se ut för att minska risken för de på den tiden så vanliga storbränderna i städer.

De olika stånden (präster, adel, borgare och bönder) var allt annat än positiva till kungliga förordningar. Så utredningen om byggnadsstadga sattes förvisso igång, men drog i vanlig svensk ordning ut på tiden…..

Ståndsriksdagen avskaffades först 1865. När avskaffades ståndsriksdagen, riksdagen.se
Först 1875 blev det lag efter 140 års utredning med högst varierande aktivitet i utredningsarbetet under åren.

Så visst behöver vi idag klara ut var ansvaret skall ligga när en brand sträcker sig utanför en kommun eller hotar en hel kommun. Det är inte försvarbart att Sverige har stort antal myndigheter som ”äger” delar av ansvaret.

Västmanlänningarnas gnäll är befogat, Sarah Britz på GP.se 7 augusti 2014
Slag i ansiktet på drabbade, Lotta Grönings krönika Expressen 7 augusti 2014
MSB-chefen svarar på kritiken: Vi kommer att dra många lärdomar, DN 7 augusti 2014 Hoppas jag verkligen. Börjar dock undra om inte för många hamnat högre än deras kapacitet ger anledning till?

Frågan är även om vi inte har FÖR MÅNGA MYNDIGHETER? Förvisso blir det svårare för avdankade politiker att få ett ”bra jobb”, men bör inte politiker som alla andra enkom få någon form av ersättning 1 år och sedan få ställa sig i kö på Arbetsförmedling? Livstidslön för politikerarbete kan inte ens jag som konservativ moderat försvara.

Read Full Post »

Moraliskt och etiskt kan man tycka att Maud Olofsson b o r d e ha ställt upp när KU bjöd in till utfrågning. MEN och det är det viktigaste av allt I Sverige gäller Svenska Grundlagar! Maud Olofsson har ingen skyldighet, lika lite som någon annan tidigare minister att ställa upp på utfrågning i Konstitutionsutskottet. Hade det varit så att Maud Olofsson utifrån Svensk Lagstiftning hade kunnat åtalas för grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt så hade hon fortfarande inte kunnat ställas inför Konstitutionsutskottet. Däremot efter beslut i Högsta Domstolen inför vanlig domstol. Observera att Sverige inte har klar definition av vad som avses med ”grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt” Något som krånglas till i och med att:

REGERINGSFORMEN
Kapitel 12 FÖRVALTNING
Förvaltningens självständighet

2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.

3 § Förvaltningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen.

KONSTITUTIONSUTSKOTTETS UPPGIFTER:

Regeringsformen

13 kap. KONTROLLMAKTEN
Konstitutionsutskottets granskning

1 § Konstitutionsutskottet ska granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Utskottet har rätt att för granskningen få ut protokollen över beslut i regeringsärenden, handlingar som hör till dessa ärenden samt regeringens övriga handlingar som utskottet finner nödvändiga för sin granskning.

Andra utskott och varje riksdagsledamot får hos konstitutionsutskottet skriftligen väcka frågor om statsrådens tjänsteutövning eller handläggningen av regeringsärenden.

2 § När det finns skäl till det, dock minst en gång om året, ska konstitutionsutskottet meddela riksdagen vad utskottet vid sin granskning har funnit värt att uppmärksamma. Riksdagen kan med anledning därav göra en framställning till regeringen.

Åtal mot statsråd

3 § Den som är eller har varit statsråd får dömas för brott i utövningen av statsrådstjänsten endast om han eller hon genom brottet grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt. Åtal beslutas av konstitutionsutskottet och prövas av Högsta domstolen.

Varken Regering, Riksdag eller Konstitutionsutskott äger rätten att blanda sig i enskild Myndighets utövning som faller under Svenska Lagar. Men äger alltså rätten att själva besluta om ett nuvarande eller tidigare statsråd grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt. Det är då Högsta Domstolen som skall pröva om KU har rätt och vederbörande nuvarande/tidigare statsråd skall ställas inför domstol. Inte KU själva. Allt i enlighet med vad som står i klartext i Regeringsformen! Det är viktigt att läsa vad som står i Regeringsformen. Varje person som blir vald till svensk Riksdag borde få skriva under på att vederbörande förstått och respekterar vad som står i våra Grundlagar.

Maud Olofsson måste ställa upp, GP ledarsidan 28 mars 2014 Måste? Absolut inte. Däremot är det frågan om hon inte borde. Gäller att skilja på ”måste” och ”borde”. Något som varenda en som haft ämnes- och stadiebehörig lärare i Samhällskunskap normalt skall ha klart för sig redan i 7:e klass! Vanligen tar man upp skillnader i ordalydelse när man går igenom rättsväsendet och då ofta utifrån att många elever i den åldern börjar komma upp i mopedåldern.

Maud Olofsson borde veta hut, Expressen Ledarsidan 27 mars 2014 Borde? Expressens ledarredaktion B O R D E kunna läsa Regeringsformen innantill och förstå vad där står. Svenska statsråd, Sveriges Riksdag och svenska Riksdagens konstitutionsutskott är utifrån Regeringsformen mycket vingklippta när det gäller att lägga sig i vad som enskild Myndighet eller där svensk Myndighet sitter med i företags styrelse får och inte får göra. Börja gärna där. Men det är en helt annan fråga.

Har Maud Olofsson tappat minnet, SvD Näringsliv 28 mars 2014
Nuonaffären: Att KU förtjänar kritik ursäktar inte skolk, Johannes Åman DN Ledarsidan 28 mars 2014 INTE SKOLK! Skilj på Skolk (förutsätter obligatorisk närvaro) och AVSTÅ från dvs följa det som står i Regeringsformen
Frågan är fri men frågan kan också ställas om inte svenska journalister inser att de inte är utsedda till 4:e kontrollmakten och heller inte inser att de som sitter i Regeringen, Riksdagen samt Konstitutionsutskottet gör det utifrån de ramar som Regeringsformen ger. Inte något annat.

Read Full Post »

Svenska lagar gäller i Sverige
Det är patetiskt när media och politiker oavsett ålder och bakgrund fortsätter hävda rättigheter för de sk. papperslösa, dvs de som fått nej på sina försök att få asyl (kanske för att de själva förstört de identitetshandlingar, pass etc, de varit tvungna att visa upp mer än en gång på vägen till asylsökandelandet Sverige) och därefter gömt sig. I Sverige gäller svenska lagar. Det är brottsligt att hålla sig undan domslut om utvisning. Så enkelt är det. Polisen i tunnelbanan, legitimationskontroll på sjukhus o.s.v. är helt i enlighet med svenska lagar.

Det är patetiskt när media och politiskt korrekta politiker värnar om dessa, men inte värnar om människor som lever på försörjningsstöd. Försörjningsstöd där allt utanför akut tandvård, t.o.m. tandavlossning inte räknas som nödvändig levnadsstandard. Försörjningsstöd där svenska kommuner med flera år lång bostadskö och där kommunala bolag inte godkänner byten om inte de som byter har minst 175.000 kr i beskattningsbar inkomst, inte betalar ut full hyresersättning till sjuka och gamla m.fl. för att kommunerna har satt gränser som är helt orealistiska på 2010-talet. Det är patetiskt när man glömmer sina egna som har det svårt (oavsett var de är födda) och värnar om de som inte fått rätten att bli en av oss!

Omänsklig hetsjakt på flyktingar, Stefan Lindborg förbundsordförande för Ung Vänster på Expressen Debatt Polisen gör sitt jobb helt i enlighet med svenska Lagar. Patetiskt att försöka försvara de som fått domslut att de skall avvisas från Sverige.
Hänsynslös jakt på papperslösa i T-banan, Ann-Margarethe Livh, gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholms stadshus på SvD brännpunkt
Linus Bylund och Christoffer Dulny Sverigedemokraterna Stockholms stad, SvD Brännunkt Tråkigt att det bara skall vara Sverigedemokrater som är de som försvarar svenska lagar. Skulle aldrig rösta på dem, men här har de helt rätt!
Avblås jakten på gömda, DN ledarsidan 23 februari 2013 ABSOLUT INTE! OM det är så att svenska Riksdagen efter proposition alternativt motion fattar beslut att ändra svensk lag så att polis inte skulle få eftersöka de personer som fått domslut att de skall utvisas, då och först då kan det hävdas att jakt på gömda skall avblåsas. I SVERIGE GÄLLER SVENSKA LAGAR OCH DET ÄR INTE MEDIA ELLER POLITISKT KORREKTA POLITIKER SOM STIFTAR SVENSKA LAGAR!

Sedan undrar jag var Integrationsminister Ullenhag fick sin samhällskunskapsutbildning. Det sätt han uttrycker sig på verkar förutsätta att svensk Polis inte skall få göra de bedömningar de i olika situationer själva har att göra utifrån svenska lagar stiftade av svensk Riksdag. Ullenhag: Helt oacceptabelt, GP

Läs även: Gnällspikar, Norah4you 21 februari 2013

Vad betyder ordet patetisk, Frågelådan Språknämnden.se

Read Full Post »

Två gånger har min dotter Monika råkat ut för arbetsskada. Första gången för ett år sedan drog arbetsgivaren hela avdraget samma månad som olyckan. Den skedde i början av månaden. Det hade väl inte varit något om inte AFA trots att de snabbt fick samtliga handlingar väntat i månader med att betala ut den stora förlust hon gjorde i och med arbetsskadan av foten. Med andra ord så krävs det alltså att en som skadar sig i arbetet i Sverige antingen själv har tillgångar över tiotusenkronor eller har någon som den lever med som kan bekosta de utgifter som även arbetsskadade har alternativt att det i släkt eller bekantskapskrets finns någon som har tillräckligt gott ställt att låna ut de pengarna. REDAN detta att en arbetsskadad inte ersätts för karensdag är enligt mitt sätt att se det en stor skam. Goda vänner privat hjälpte henne låna allt hon behövde. SKALL DET BEHÖVA VARA SÅ?

Hon fick till slut besked i Halmstad på ortopedklinik att foten gick att operera och operation skulle ske före jul förra året. Besked om när operationen skulle ske dröjde. Till slut kom ett brev från narkosläkaren som efter att ha gått igenom den stora bibban journalanteckningar från såväl offentlig sjukvård som privat ortopedspecialist, sjukgymnast specialiserad på den typen av skador att hon pga av sin astma och allergi inte fick opereras. Narkosmedlen som används i samband med operationen utgör livsfara för de som har hennes astma- o allergibesvär. Hon meddelar AFA samt privata försäkringar genom mig som ringde på hennes uppdrag. AFA slog upp skadan och meddelade att hon fick återkomma efter 1 år. När hon gör så nu när ett år gått, får hon besked att de inte gör något innan 18 månader gått. Får försäkringsvillkor ändras under pågående ärende utan att den som råkat ut för skadan meddelas?

Nedanstående är ett utdrag ur Monikas blogg med hennes godkännande av att jag skriver om ärendet i min blogg: Försäkringsbolag 2, MonikaGbg

Har fått nog med motgångar…. Hur katten har företagets försäkringsbolag mage att ifrågasätta sambandet mellan min elstötsskada på jobbet och att jag var sjukskriven lite över en månad??? Blev ju t.o.m inlagd på MAVA för observation då jag hade förändringar på mitt EKG när jag kom in……..
……Det här är inte okej! Arbetstagare ska inte bli drabbade av ekonomisk förlust när de skadar sig i arbetet! Arbetstagare ska få hjälp av jobbets försäkringsbolag att kräva in ersättning från sina förövare! Speciellt när det finns domstolsbeslut på ersättning……..

Det som hände var att hon fick en elstöt vid framförande av spårvagn 10 januari 2012 (inte 11 januari AFA) och att hennes arm av stöten slängdes uppåt med svår värk som första följd. Inne på Östra Sjukhuset undersöktes bl.a. hjärta samt första undersökning av skador i nerver och muskler. EKG visade förändring i förhållande till ett tidigare EKG som tagits en gång för länge. Av det skälet lades hon in på MAVA vilken är en form av akutklinik där alla patienter ligger fullt uppkopplade mot monitorer som sköterskor bevakar dygnet runt. Hon låg där från kvällen till alldeles innan lunch dagen efter. Hon fick utöver sjukskrivning (tacka f-n för det) en remiss till ortopedkliniken i Mölndal dagen efteråt. Där konstaterade specialist hennes starka nedsättning av såväl rörelse- som styrkeförmåga. Hon sjukskrevs längre än det som Östra sjukskrev henne samt fick remiss till handarbetsterapeut. Där skrevs under tiden hon gick där tills arbetsterapeuten inte ansåg sig kunna uppnå mer förbättring tre stöd utskrivna. En hård anpassad efter hennes hand och arm (avgjutning) för när hon sover och två ortoser anpassade för nödvändigt hemarbete respektive en för att ens kunna jobba. VET HUT AFA som ifrågasätter sjukskrivning en månad för detta!

Ovanstående kommer att skickas som mail/brev till berörda ministrar för kännedom om hur tjänstemän i Offentlig tjänst behandlas av en Offentlig arbetsgivares försäkringsbolag (AFA är för alla arbetsgivare som är anslutna), med en kopia till Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven som ju genom sin tidigare erfarenhet inom fackföreningsrörelsen torde stött på arbetsskadades problematik tidigare och förmodligen har en eller annan tråd att rycka i eller tips att ge.

Read Full Post »

elever som hotar, slåss och bråkar. Men det vore bäst om skolorna inte bara anmäler när det är lärare eller annan skolpersonal som råkar illa ut. Svensk lag gäller i svenska skolor och polisanmälan av brott är viktig markering ÄVEN om det är minderåriga som utför brotten mot minderåriga och ärendet i förlängningen tyvärr ändå ‘bara’ hamnar hos Socialförvaltningen.

Elev åtalas för hot mot lärare, GP 22 mars 2012
Elever hotade och slog skolpersonal, GT 22 mars 2012

Read Full Post »

där ärligheten ansågs vara så stor att ett handslag räckte…..
Det var innan Linköpings skandalerna där politiker av flera färger för nästan 20 år sedan hade åkt på jaktresa på skattebetalarnas bekostnad Kommunbolagschef och politiker åtalas för fiffel, Aftonbladet 1998

och innan
Göteborgs mutskandalerna där den förste som fällts blev dömd härom dagen… Fällande dom i muthärvan, GP 12 mars 2012
Fällande dom i muthärvan, Expressen 12 mars 2012
Fällande dom i muthärvan, SvD 12 mars 2012
Fällande mutdom signal till kommuner, DN 12 mars 2012

Så dagens (13 mars) mutaffär….. Ex-chef lurade Rikspolisstyrelsen, GP 13 mars 2012
Ex-chef lurade Rikspolisstyrelsen, SvD 13 mars 2012
Ex-chef lurade Rikspolisstyrelsen, DN 13 mars 2012
Ex-chef lurade Rikspolisstyrelsen, Aftonbladet 13 mars 2012

I ett land där det till många höga poster i kommuner, landsting och kommunalt, statligt eller landstingsägda aktiebolag nästan krävts rätt partibok eller åtminstone att den som väljs till chef varit politiker;
I ett land som hävdat neutralitetsprincip men där ingen regering efter Andra Världskriget verkligen försökt leva upp till att vara neutrala, varför skulle de när hotet i vårt närområde kom från ett håll?;
I ett land vars självbild varit att landet anses vara det som mest stått för fred och frihet (!?!) av alla men där man samtidigt för att man inte ville gå med i NATO och inte ansåg sig ha råd med egen vapenindustri utan export, bl.a. av splitterminor; (se Tala klartext, Norah4you 7 mars 2012
I ett land där alla enligt Regeringsformens 1 kap 2§ samt även övriga Grundlagar har lika värde men vissa anser sig vara värda mer än andra; (se Alla människor är lika värda, Norah4you om expolitikers garantilöner 13 mars 2012
är det verkligen rimligt att fortsätta hålla fram en självbild av oskuld, snövithet i form av ärlighet o.s.v.=
Jag bara undrar……

Tillägg 09.02 Toppchef misstänks för rekordmuta, Expressen 13 mars 2012
funderade när jag skrev bloggartikeln ovan på att i en av meningarna skriva dagens sista mutaffär. Tur jag inte gjorde det för ytterligare en i Linköping kom till min kännedom…..
Under hösten 2005 inledde den kommunala tjänstemannen renoveringen av den privata fastigheten, som ligger centralt i Linköping. Jobbet utfördes av flera av Stångåstadens avtalade leverantörer.

Samtidigt arbetade tjänstemannen som projektledare i bolaget – vilket han gör än i dag. Det innebär att han är en van beställare av byggtjänster och har regelbundna kontakter med bolagets leverantörer.

Kraftig rabatt

Enligt tjänstemannen slogs två lägenheter samman till en. I samma lägenhet bor i dag mannen tillsammans med sin fru. Han hävdar att han betalade marknadspriser, men enligt flera personer med insyn i renoveringen fick tjänstemannen kraftig rabatt.
Tjänsteman anlitade Stångåstadens entreprenör privat, Östgöta Correspondenten 13 mars 2012

Read Full Post »

som för allmänna medel åker till t.ex. Franska rivieran. Ha möten …… ha ha ha. Hela dagen och halva natten? Möten om vad då som inte skulle kunna hållts i Sverige eller via uppkopplad nätkonferens? Snurren.

Tjänstemän drar till Franska rivieram, GP 2 mars 2012
Kommuner på mässa i Cannes, SvD 2 mars 2012
Toppolitiker och tjänstemän på lyxresa för skattepengar, Aftonbladet 2 mars 2012

Read Full Post »

Med svensk straffrabatt kanske ute om 6 år. NEJ nu är det dags för riktigt rejäl skärpning av lagen när det gäller barnvåldtäkter. Vissa skall inte ens få släppas ut. Att det finns de som tror att sådant kan ‘botas’ skrämmer och skämmer.

Tolv års fängelse för barnvåldtäkt, GP 24 februari 2012

Tolv års fängelse för barnvåldtäkt, Expressen 24 februari 2012

Read Full Post »

Older Posts »