Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sveriges Kommuner och Landsting’

Göteborgs stadsdelsförvaltningar. Det är skrämmande läsning i gårdagens GP
De båda cheferna, som är verksamma inom en av stadsdelsförvaltningarna, har skrivit ett brev till tjänstemannens chef där de framför sin önskan, uppger SVT:s Västnytt.

Det var i samband med att en funktionshindrad flicka förlorade sin kontaktperson efter ett beslut i förvaltningen som tjänstemannen uttryckte kritik. Genom en fullmakt var mannen befriad från sekretess i ärendet.

-Syftet med brevet var att det inte är rätt, enligt vår uppfattning, att spekulera och uttala sig i ett enskilt ärende, säger en av cheferna.

Stadsdirektören i Göteborg påpekar att sekretessen var lyft och att yttrandefrihet råder i landet.

-Det borde chefer i Göteborgs stad känna till, säger han.!
Chefer vill straffa kritisk anställd, GP 23 juni 2010

Frågan som dyker upp hos mig och andra SO-lärare är: Hur många svenska elever har efter kommunaliseringen och de möjligheter rektorer haft att själva fatta beslut om ‘behörighet’ även för obehöriga, haft icke ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnet samhällskunskap? En sak är nämligen helt klar efter ett antal liknande incidenter runt landet: Bland kommunala tjänstemän och politiker finns alldeles för många som inte lärt in vad de skulle visat att de lärt in för att överhuvudtaget få godkänt i ämnet samhällskunskap årskurs 9 enligt gällande betygskriterier. Både de gamla och de som gäller idag! Skrämmande!

Read Full Post »

Äldre- och Folkhälsominister Maria Larsson, Anders Knape och Carl Älfvåg. ”Tio år efter att riksdagen klubbade en handlingsplan för handikappolitiken är situationen för de funktionshindrade fortfarande nedslående. ” Det är 10 år sedan Riksdagen klubbade en handlingsplan, men när det gäller funktionshandikappades rätt till handikapplatser på offentliga kommunikationer har lagen funnits sedan 1979 så nog har kommuner och landsting haft tid på sig.

Råkade senast för mindre än en timma sedan ut för en av dessa bedrövligt utbildade och oförskämda bussförare, som vi tyvärr har här i Göteborg. Trots att hon dels släppt ut en kollega i främre dörren när jag gick på vid Centralstationen samt en annan passagerare under resans gång, gjorde hon sig löjlig över att jag som har skador i båda fötterna, båda knäna samt facettledsartros längst ner där man sitter helt korrekt ville gå av i främre dörren. Jag sa till henne att lagen är solklar, för det är den:

Utdrag ur Diskrimineringslagen 1 kapitlet Inledande bestämmelser:
”Diskriminering
4 §
I denna lag avses med diskriminering
1.
direkt diskriminering
: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
2.
indirekt diskriminering
:
att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt
men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst
kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning
eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,
3.
trakasserier
: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
4.
sexuella trakasserier
: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,
5.
instruktioner att diskriminera
:
order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1–4 och som lämnas åt någon som står i lydnads-
eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag
.
Diskrimineringslagen (2008:567)

I dagens (21 januari 2010) fall, så skällde jag ut föraren. Borde jag gjort det. Kanske inte, men en förare som vid flera tillfällen försökt få det till att handikapplatser inte är reserverade för handikappade utan att handikappade får acceptera om andra satt sig där, samt inte har lärt sig det varje svensk kollektivtrafikutförare skall ha lärt sin personal att de är skyldiga att hjälpa handikappade och till råga på allt inte förstår att den som måste gå på längst fram för att sitta på handikapplats innanför dörren har rätt att gå av utan att riskera sin hälsa genom att gå bakåt i en vagn utan handtag för att förflytta sig bland folk den får faktiskt ta en utskällning för den har visat att den inte har någon som helst förståelse varken för lagar eller för handikappade!
Inte ens på 50-talet när jag åkte med farfar från Sannäs till Grebbestad eller Tanum, dvs långt innan lagstiftningarna kom, fanns det förare som var oförskämda mot de som har svårt att gå!

Nåväl. Folkhälsoministern och de övriga skriver:
”I september startade en landsomfattande turné med 17 seminarier och bakom arran-gemanget står Boverket och SKL i samråd med länsstyrelserna och Handisam. Syftet är att sätta fart på tillgänglighetsarbetet i landets kommuner.

Inte minst kommer det att krävas insatser från kommunerna när det gäller att genomföra och omsätta FN:s nya konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i sina verksamheter. Regeringen har därför gett Handisam i uppdrag att informera kommunerna om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och stödja kommunerna i att förverkliga konventionen.” Nu behövs krafttag för ökad tillgänglighet, GP debatt 21 januari 2010
Tro katten att vi behöver krafttag. Det är alldeles för många i samhället som inte accepterar handikappade oavsett funktionshandikapp. Som minst måste svenska lagar gälla och förklaras för alla berörda att de verkligen gäller 😛

Vidare från debattartikeln:
Regeringen utreder också frågan om det ska anses vara grund för diskriminering när man struntar i att åtgärda bristande tillgänglighet. Något som då skulle föras in i den samlade diskrimineringslagen som trädde i kraft i januari 2009. Regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag under första hälften av 2010.”

Den utredningen behövs inte OM man läser innantill i Regeringsformens 1 kapitel 2 §. För av nedanstående följer det som utredningen avser att utreda helt logiskt som följd av texten:

”2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av
kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903). ” Regeringsformen 1 kapitlet Statskickets grunder

Det är alltså SKALL som står i Regeringsformen, en av våra Grundlagar. Inte bör eller kan. Vilket logiskt innebär att det är ett bärande krav att det som följer ‘SKALL’ uppfyllas. OM en kommun, ett landsting eller någon annan väljer att inte följa Grundlagen för en viss grupp av människor, så har denna gruppen av människor uteslutits från övriga dvs. diskriminerats. Alltså skulle det inte behövas en utredning utan bättre utbildning för politiker, tjänstemän och utövare vad våra svenska grundlagar kräver. Inget annat.

Read Full Post »

« Newer Posts