Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sveriges Kommuner och Landsting’

Lena Micko, med all respekt för allt det bra du lyckades genomföra i Linköping under åren, men också med minne av den gången du räknade kapitalt fel och ville lägga ner skolor på av tjänstemän mycket dåligt underlag som inte ens kollat hur många barn som fötts resp. flyttat in i Ryd de senaste 5 åren då för länge sedan när vi föräldrar lyckades få stopp på den tjänstemannagalenskapen,

nu är du lika fel ute, förmodligen är det tjänstemän på SKL som inte kan räkna, alternativt har du lyssnat för mycket på dina kollegor i regeringen som tyvärr inte lärt sig räkna eller lärt in kursmål årskurs 9 i Samhällskunskap…
För något rimmar illa med verkligheten:

SKL hoppas också på mer pengar från staten, och verkar bli bönhörd.
-Jag tror att vi behöver vara beredda att skjuta till mer pengar till kommunsektorn under de kommande åren, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Men å andra sidan behövs ett stort tillskott av arbetskraft, så på lite sikt är det något positivt. Integrationen på arbetsmarknaden blir extra viktig framöver, enligt SKL:s ordförande Lena Micko.
-Det får inte ta så många år som det gör i dag, säger hon.
Kommunerna varnar för skattechock, GP 8 oktober 2015

Förvisso vill självfallet kommuner och landsting ha in skatter från så många som möjligt i framtiden. Befolkningsfiguren ser ju inte så bra ut,
men det stora problemet för politiker i regering, riksdag, kommuner och landsting är tudelat:

* Politiker kan aldrig skapa jobb som inte betalas av skatter eller avgifter på verksamheter som redan betalats med skatter.

* Som skrevs härom veckan i Göteborgsposten på Ledarsidan:

Det finns en märklig nyttosyn i Sverige på flyktingar och invandrare. Vi behöver dem, sägs det, för att de ska jobba när vi är pensionärer, för att de ska ta de jobb vi inte vill ha, och för att annars krymper vår ekonomi. Även självutnämnda antirasister och hängivna SD-motståndare uttrycker sig gärna på liknande sätt, som om en person som inte råkar vara född i Sverige skulle ha sitt största värde som tillgång för oss som är det. Vad är det för människosyn? Vem är det man försöker beveka med den sortens nyttoargument?

Det största problemet med dem är dessutom att de är felaktiga. Vi behöver inte mer arbetskraft. Den tekniska utvecklingen har gjort så att utvecklingen går mot färre jobb.
…….

Robotar tar över både tillverkning, sortering och distribution i allt högre grad. Enligt en rapport från Stiftelsen för strategisk forskning från 2014 kan så många som 53 procent av jobben i Sverige ersättas med tekniska lösningar. Det innebär uppemot 2,5 miljoner jobb som försvinner över en 20-årsperiod
……..

Och här har vi då den svåra nöten: om flyktingmottagning och migration ska motiveras med att vi behöver arbetskraft är det lätt att bevisa motsatsenInvandring – för vems skull? För vår eller deras?, Torbjörn Elensky krönika ledarsidan GP 21 september 2015

SKL: Flyktingkrisen kommer leda till höjda skatter, DN 8 oktober 2015

Read Full Post »

Vådan av ”Alla skall med skolan” Kommuner begår lagbrott

Det finns inget i Regeringsformens formuleringar om Kommunala självstyret som ger en enda svensk kommun eller kommunsförvaltning rätten att begå lagbrott.

Lagbrott begås varje gång en kommuns hemtjänst försöker omyndigförklara den som fått beviljad hemtjänst OCH som betalar för den alternativt får Försörjningsstöd där detta ingår.

Allt detta framgår klart och tydligt i första kapitlets 1 § av kommunaltjänstlagen. Endast de som saknar ordkunskap och ordförståelse som de borde haft för att gå godkänt i ämnet Svenska samt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9, endast de har skäl att kunna missförstå det som står i klartext!

Kommunerna äger inte rätt att detaljstyra sina invånares liv! För att en kommuns sociala tjänstemän beviljat hemtjänst innebär detta inget annat än att det är den som får hemtjänsten som äger sitt eget boende och sitt eget liv! Det innebär inte heller att kommunen äger eller någonsin ägt rätten (LÄS PÅ REGERINGSFORMEN OM KOMMUNALA SJÄLVSTYRET – finns inget där som ger kommunen rätt att omyndigförklara en enda person eller som skulle kunna ge kommunen rätt att bryta mot gällande lagar)

Socialtjänstlag
1 kap. Socialtjänstens mål

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
– ekonomiska och sociala trygghet,
– jämlikhet i levnadsvillkor,
– aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Jag förstår utifrån följande utspel från Kommunal att stor del av svenska folket, oavsett var de är födda, ALDRIG fått lära in, möjligen hört läraren lära ut, det som ingår i kursmål för ämnen i Grundskolan och som är KRAV på lärare att inte få ge godkänt till elever som inte uppnår. Det handlar inte om att skriva rätt på ett antal prov eller rabbla upp utantill det som står i skolböckerna – bildning i ordet utbildning som alla skolpliktiga i Sverige får innebär att den som får undervisningen skall lära in så att den förstår vad det står och vad läraren lär ut.

Omstorgsperspektiv måste få styra mer i hemtjänsten, Anna Werkelin Ahlin, Torbjörn Dalin. Oskar Taxén samt Emma Ölmebäck Utredare vid Kommunal på DN Debatt 25 maj 2015 Det är varken marknadsperspektiv eller omsorgsperspektiv som SKALL styra hemtjänsten. DET ÄR 1 kap 1§ i Socialtjänstlagen! Dvs det är den enskilde hemtjänsttagaren inte kommunen, kommunens tjänstemän, politiker etc som äger rätten till detta. Läs även Regeringsformens 1 kap! SKANDAL ATT DETTA FÅTT FORTGÅ I SVERIGES KOMMUNER!

Kommunal vill förändra hemtjänsten GP 25 maj 2015 Kommunal vill så mycket men saknar liksom kommunernas politiker och tjänstemän den grundläggande kunskapen: ÄLDRE ÄR MYNDIGA ÄVEN OM DE BEHÖVER HEMTJÄNSTHJÄLP Det är varken de som jobbar hemma hos människor som skall bestämma (eller förstämma som jag hört såväl unga som gamla säga) utan det är utifrån vad den som betalar (får är ett fel ord för även en gammal människa eller sjuk människa har rätt till sitt liv och sin integritet) Att det finns en enda som fått tjänst i det offentliga eller stått på något partis valsedel som inte kan grunderna för demokrati och inte ens vår svenska Grundlag samt Socialtjänstelagen, det är i sig skrämmande.

Hur i hela fridens namn har det gått så snett i Sverige att kommunala chefer och politiker kan sitta kvar på sina poster utan att kunna det allra viktigaste i Socialtjänstlagen. Debattartikeln slår alltså in öppna dörrar men de som skriver har förmodligen länge talat för döva öron och blinda ögon hos människors som går och tror de kan så mycket men som visar upp en sådan okunskap att jag som Samhällskunskapslärare ALDRIG kunnat godkänna en enda en av alla de som går och tror att de har rätt att detaljstyra en hemtjänsttagares (förlåt nyordet är ju brukare 🙂 ) rätt till sitt eget privatliv, sin integritet och sitt val av hur tiden som betalas för skall användas. Det är inte kommunen utan vårdtagaren som är den verklige arbetsgivaren när någon jobbar i hans/hennes hem.

Read Full Post »

Socialdemokraterna samt många journalister, flummare och vänsternissar, kör fram vinsterna i skolan som den viktiga frågan. Men frågan som identifierats är fel fråga. Rent generellt borde pengar som tjänas i Sverige av enskild som arbetar i Sverige längre än 1-2 år samt av företag som vill ha fast verksamhet i Sverige beskattas i Sverige. Detta borde vara utgångspunkten för beskattning oavsett om det handlar om skola, vård, omsorg, vägbyggande, bostadsbyggande etc. Med andra ord där verksamhet helt eller delvis täcks av Offentliga medel, skattepengar, så bör inkomst för företag och enskilda beskattas i Sverige. Med eller utan avdrag för redovisad skatt i annat land för exakt samma intjänade vinstpengar.

Det finns också en annan fråga som bör komma upp på dagordningen: Hur skall vi i Sverige lära våra inköpare av Offentliga tjänster att ställa vederhäftiga och rimliga minimikrav för godkännande av offerter såväl vid inköp av varor som tjänster och då i förlängningen även på utförare av tjänster. Med andra ord: Var vill vi svenskar att gränsen skall gå för minimikrav på kvalité i verksamhet som bedrivs med offentliga medel?

Det handlar egentligen inte om vinster i privat skolverksamhet för i den kommunala skolverksamheten har pengar som skulle gått, ofta enligt Riksdagsbeslut, till skolverksamhet hamnat i andra kommunala fickor. Andra pengar som förs på skolans konto när vi talar om kommunal skolverksamhet har i högre grad, speciellt i rödgröna rörans Göteborg, gått till ökade politiker- och administrativa kostnader. Att det utifrån totala kommunala ekonomiska verklighetsanvändningen går att göra vinster i t.ex. skolverksamhet, är inget som förvånar. Självfallet bör de vinsterna beskattas i Sverige.

Sex av tio vill stoppa välfärdsvinst, GP 2 april 2014
Stefan Löfven: ”En skandal”, Aftonbladet 3 april 2014 Ta inte i så utan att först sopat framför egen dörr. Det tar 12 år att utbilda unga till arbetslöshet och grundproblemet är de skolbeslut som har Socialdemokraterna som ensamma eller avgörande beslutsfattare!

* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna
….
* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.
…….
* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013
Utan de tossiga besluten som gör att de elever som gått i Grundskolan efter år 2000 fått färre och färre behöriga lärare. Alltså inte bara det att det pga naturlig pensionsavgång av de välutbildade lärarna som utbildade sig fram till mitten av 70-talet ersatts av icke ämnes-/icke stadiebehöriga lärare. Det var och kommer för lång tid framöver vara huvudorsaken till varför svensk skolverksamhet behövde utsättas för konkurrens med privata alternativ! Det är inte fel att ha privata utförare av skolverksamhet. Inte heller fel att dessa om de uppfyller samtliga kvalitétskrav OCH betalar skatt på vinst i Sverige kan få vinster precis som i all annan verksamhet privat, halvstatlig, kommunal etc. Problemet är om de inte betalar skatten i Sverige.

Read Full Post »

i stället för att ge kommunerna styra över skoletablering.

Låt stat och kommun styra etablering av nya skolor, Stefan Löfven (S) och Magdalena Andersson (S) på DN debatt 11 augusti 2013

Skoletablering bör liksom bostadsbyggande, vägbyggande och kollektivtrafik upp på regionnivå. Det ÄR förbjudet enligt Regeringsformens 1 kap 2§ att diskriminera någon endaste svensk ”Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person”.
Den Kommunala självbestämmanderätten må ha varit rätt tänkt i den svenska boende; arbets- och livssituationen som rådde när den fastställdes. Att svenska kommuner kan satsa och även satsar helt olika på allt från äldreboende till kostnad för skolmat samt betalar helt olika löner till legitimerade lärare i förhållande till grannkommunen, är och förblir en stor skam. Det ÄR inte tillåtet att diskriminera i Sverige.

Sverige har utvecklats blir svenskar diskriminerade gång på gång för att kommunerna som växt ihop har en gräns som mer än en gång ligger mellan människor runt samma grönområde, längs samma väg ut från staden, och som de facto går av på samma hållplats mitt emellan kommungränserna. Sverige har urbaniserats och detta har också medfört att kommuner i dag inte är detsamma som de var en gång i tiden. Till skillnad från t.ex. England har Sverige idag få mindre byar som har ens grundservice i form av möjlighet att ha råd att investera oavsett om det gäller infrastruktur, äldrevård och äldreboende eller skolor i närområdet. Detta oavsett vem som driver dessa. Byar som en gång var självbärande små municipalsamhällen, t.ex. Sannäs i Tanums kommun, har idag när byar slagits ihop till större kommuner varken någon affär, telegraf, post eller ens kollektivtrafik på regelbunden basis för människorna som bor där annat än när sommargäster på försommaren till tidig höst kommer till sina sommarboenden.

Av något skäl som är svårt att förstå, så prioriteras utombys kommande ofta framför i kommunerna boende. Speciellt drabbar detta skolorna där kommunerna gång efter annan använt sig av tårt-/hyvelprincipen i jämförelse med vad kommunerna satsat på kultur- och turistverksamhet. De elever som går i en skola, oavsett vem som är utförare, är Sveriges framtida skattebetalare. Det går inte att använda ‘Alla skall med’-principen på 2000-talet utan det som krävs är att ‘Alla människors lika värde’ inkluderar att ‘alla är och har rätt att vara olika’ Var och en måste få rätten att utvecklas i sin takt. Om det är så att detta bäst sker i en privat utförares eller en kommunal utförares skola, det vet föräldrarna i de allra flesta fall bättre än de skolpolitiker på olika nivåer som inte varit ute i verksamheten.

REGERINGSFORMEN

1 kapitlet Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Sveriges kommuner som från dag 1 efter att Göran Persson som skolminister kommunaliserade skolan försämrat lärarlönerna, skolmaten, skolmaterielkostnader/elev, skolhälsovården o.s.v är INTE lämpliga att styra över skoletablering. Lika lite är de lämpliga att se helheten i en regions behov av nya bostäder, samhällsservice samt infrastruktur. Dags att skrota den Kommunala Självbestämmanderätten och föra över den Självbestämmanderätten på Regionerna och Landstingen. Först då är det möjligt att utifrån rättvise perspektiv diskutera Hur skolan (respektive åldringsvård o.s.v.) skall vara utformad för att inte diskriminera någon. Det är första och det viktigare steget än att diskutera VEM som skall vara utförare. En utförare som inte får möjlighet att fortsätta verksamhet i befintliga skollokaler på samma sätt som utförare får när de efter anbud får driva äldreboende, den utföraren har en stor initialkostnad som gör verksamheten skörare ekonomiskt sett. Vilket ofta glöms bort av de Rödgröna. Självfallet skall varje svensk skolelev ha rätt att få garanti för att fortsätta sin utbildning som han/hon kommit in på. Det gäller även de i de första klasserna som idag kan hystas ut med eller utan splittring av klass för att kommunerna lägger ner skolor utan hänsyn till att de diskriminerar dessa elever!

Dags att föra hela Sverige in i 2000-talets verklighet och värld. Diskutera den kommunala självbestämmanderätten först. Inte vem som utför verksamhet när väl frågan om HUR är besvarad i rimliga kravspecar och där anbud begärs in för verksamhet. Om någon därefter går med vinst, så är det vederbörande väl unt enligt mitt sätt att se det – förutsatt att samma/likvärd undervisning bedrivs utifrån samtliga krav i kravspec. Det är på Regionnivå som dessa kravspecar bör utformas. Kommuner som ligger nära varandra och tillhör samma region bör inte längre få möjlighet att konkurrera med varandra om t.ex. elever. Rätten att själv välja skola inom region bör vara något som är en självklarhet. Men kraven på hur skolverksamhet skall se ut som minimum bör också den ligga på Regionnivå. Kommunala Självbestämmanderätten är inte något Heligt som inte går att ändra i våra Grundlagar. Det tar tid men den tiden har vi då det knappast kommer ett förslag före valet nästa år. Med andra ord är den tidigaste tidpunkt den ändringen kan ske efter valet 2018.

S: Låt kommuner styra skoletablering, Expressen 11 augusti 2013
S: Låt kommuner styra skoletablering, GP 11 augusti 2013
S: Låt kommuner styra skoletablering, Aftonbladet 11 augusti 2013
S: Låt kommuner styra skoletablering, SvD 11 augusti 2013

Tillsätt ingen utredning utan inse att Sverige hör hemma i 2000-talet! Inse att kommuner kommit att bli en form av utförare precis som privata utförare och inte längre en nivå där skolfrågor hör hemma – om de ens gjorde det när Göran Persson som skolminister kommunaliserade skolan…..

Tillägg: Björklund trycker på för statlig skola, DN 11 augusti 2013

Read Full Post »

OBSERVERA VAD SOM STÅR LÄNGST NER: BESLUT SOM DETTA STRIDER MOT SVENSK GRUNDLAG, LÄS REGERINGSFORMENS 1 kap 2§!!!!

Om det handlat om elever som var i åldrar över 15 år, dvs gått sista året i vanliga skolan eller på gymnasiet, så hade det varit en sak att ersätta lärare på plats i glesbygdsskola med en datauppkoppling. Men hur i hela fridens namn tänker, eller rättare sagt tänker inte, kommunalrådet Eva-May Karlsson (C) i Vindelns kommun? Det går INTE att spara pengar på unga elever som är i stort behov inte bara av att det finns någon vuxen i närheten utan just att det på plats finns ämnes- och stadiebehörig lärare även i mindre skolor. Förstår inte ens hur det står till – för till står det! Allt går inte att lära ut via surfplattor. Tro mig. Jag fick examen som systemprogrammerare 1971, skolade långt senare om mig till SO-lärare (dvs bytte från naturkunskap till humanistiska ämnen) när jag som frånskild hade en dotter som skulle börja skolan.

VET HUT! Det lönar sig däremot att låta eleverna i nedläggningshotade skolor samarbeta så att eleverna 2 dagar i veckan får samlas från flera skolor och ha ämnen som NO (utan matematik), SO (geografi och historia), syslöjd, hemkunskap och idrott tillsammans. Det lönar sig också att låta barn som behöver mer lugn och ro få komma ut till nedläggningshotade skolor än att lägga ner glesbygdsskolor för att elevunderlaget är för litet.

Det där med mänsklig kontakt med en som är utbildad att klara av alla experiment och övningar som det trots allt är frågan om även under de första skolåren! Det innebär ämnes- och stadiebehöriga lärare SKALL ut även till de skolorna. Kommuner skall totalförbjudas att spara på det som är allas vår framtid – barnen!

Surfplattor ersätter lärare, GP 11 februari 2013
Surfplattor ersätter lärare, SvD 11 februari 2013
Här ska surfplattor ersätta lärare, DN 11 februari 2013
Surfplattor ersätter lärare, Aftonbladet 11 februari 2013

Så ett varningens ord till sist. Det är ett klart brott mot Sveriges Grundlagar, Regeringsformens 1 kap 2§! Det är inte tillåtet att diskriminera – och det är diskriminering inte att låta alla eleveer få samma möjligheter!
SVERIGE BEHÖVER FORTAST MÖJLIGT FÖRFATTNINGSDOMSTOL SOM KAN UTDÖMA BÖTER TILL KOMMUNER, LANDSTING, STAT och ALLA MYNDIGHETSUTÖVANDE som struntar i våra svenska Grundlagar!

Read Full Post »

Ja i ärlighetens namn tycker jag att Göteborgs Kommun, precis som så många andra svenska kommuner, inte alla, men många, dömer gamla till ensamhet. Allt för att skrytbyggen, idrottspalats och som i Göteborgs fall Alfons Åberghus samt Tågtunnel med station i Haga anses viktigare än de som byggde upp vårt samhälle. Viktigare att satsa på att bygga sig egna Babels torn som får deras, politikernas namn, att leva vidare även efter döden. Men åren före döden för de äldre som inte får plats i åldringsvården där man under Göran Perssons år vid makten i kommun efter kommun minskade antalet äldreboende och vårdhem för äldre, de tänker de som själva fått silvertallriken att glida på enbart utifrån sina politiska val, inte alls på.

Vi har i hela Sverige ett stort antal rum och lägenheter i äldreboende och vårdhem som står tomma för att kommunerna inte vill bekosta för de som inte själva har råd att betala hela eller större delen av kostnaden. Det är den krassa sanningen att kommunerna sparar pengar på att låta hemvård och nattpatruller åka runt bland ensamma gamla som aldrig eller sällan får göra sin röst hörd. Det är ju billigare när man dessutom, ofta med lokala fackets goda minne, kan låta de anställda jobba deltid eller splittrad tid för att kommunerna skall spara pengar.

Det jag önskar att vi alla börjar fundera på, är vad som verkligen står i Socialtjänstlag och våra Grundlagar, Regeringsformens 1 kap 2§ t.ex., och kräver stopp på alla utgifter från kommuners sida som inte finns täckning för i lagtext INNAN man i en kommun åtgärdat det man aldrig borde tillåtit att få ske när det gäller de äldres situation. En sjuk pensionär är myndig och har samma rättigheter, och skyldigheter, som kommunala pampar. Jag bryr mig nada om vem som utför ett arbete så länge det är vitt och så länge den det berör själv fått välja hur den vill ha det. Inte tvingas till något av kommunala sparivrare!

Jag vill aldrig bli så här gammal och hjälplös, GP 2 februari 2013
Nattfrid för hemtjänsten, Molkomstidning 25 januari 2013 Nattfrid för hemtjänsten???? Men för de som tvingas att bo ensamma hemma och inte ha någon att tala med, kan inte Karlstads Kommun börja att tänka på dem först och främst?
Många på Nyberga mår dåligt, Piteå tidning september 2012

Som jag ser det skall inte en enda krona betalas ut till politiker pensioner, till kommunstyrelserepresentation, inte en enda krona betalas ut till kultur som inte är riktad mot skola, vård eller omsorg eller alla de andra politiska käpphästarna
INNAN de som byggde upp vårt samhälle får ett värdigt liv samt slipper ensamhet och därav följande oro!
NU har det gått för långt! Alldeles för långt! OM inget sker finns ingen annan lösning än att avskaffa den Kommunala självbestämmande rätten i hur skatter och bidrag från stat fördelas!

Read Full Post »

Åre. En man ska betala 22 000 kronor i böter till Åre kommun, för att han flyttade in i sitt nybyggda hus för tidigt, skriver Länstidningen Östersund. Enligt plan- och bygglagen måste man vänta med flytt till dess slutbeviset är utfärdat, något Lars Göran Larsson inte gjorde……..skyndade på flytten för att slippa bo i husvagn när hösten kom….
Flyttade in för tidigt – bötfälls, Aftonbladet 29 december 2012

Nu får det vara nog med förmyndarmentaliteten ute i kommunerna. Kan inte Plan- och Bygglagen syssla med annat än petitesser som de inte har rätten till enligt alla internationella avtal som Sverige skrivit under inklusive de Mänskliga rättigheterna, och inte heller kommunerna hålla sig från att ge sig på människor som ser mer till sin hälsa än till formaliteter om när de får och inte får enligt myndigheterna sova i sitt eget ägda hus! Att det ens krävs tillstånd för att flytta in, torde faktiskt strida mot de Mänskliga Rättigheterna om vi skall vara riktigt noggranna. Och det skall vi. Nu är det dags att avskaffa Kommunala självbestämmanderätten och enbart låta kommunerna handha de uppgifter de har lagstadgat krav på sig att utföra, men inte enligt egen uppfattning! Först när en kommun får godkänt av sina invånare för skötande av de uppgifter de är ålagda, så bör de få använda pengar till andra icke lagstadgade utgiftsposter!

Sveriges Riksdag bör reagera på detta. Hälsa går före och det är ingen som får diskrimineras enligt Regeringsformens 1 kap 2 §, inte ens den som själv äger sitt hus eller i alla händelser har ingen svensk myndighet juridisk rätt att neka någon att flytta in i sitt eget ägda hus för att ett formellt slutbevis inte finns utfärdat. Sådana dumheter hör bara hemma i Socialistiska, Kommunistiska stater eller andra diktaturstater!

Flyttade in för tidigt – bötfälls, DN 29 december 2012
Flyttade in för tidigt – bötfälls, GP 29 december 2012
Flyttade in för tidigt – bötfälls, SvD 29 december 2012

Fick precis syn på en artikel i DN från 20 december…. finns tydligen folk där också som inte har något att göra utan som måste hitta på nya arbetsuppgifter som de inte är ålagda av staten….. Socialstyrelsen vill registrera osunda svenskar, DN 20 december 2012 Alltså Sverige är inte Socialistiskt eller Kommunistiskt. Nu får nog vara nog hos vänsternissar som saknar arbetsuppgifter – effektivisera och låt pengarna gå ut i verksamheten!

Read Full Post »

sa en vis kung i Sparta när en medborgare kom och krävde demokrati. Tror faktiskt att det är där vi behöver börja. Bengt Göransson och jag har där lite skilda uppfattningar. Det må vara så att Fredrik Reinfeldt och Göran Persson är som Göransson antar. Jag är inte helt övertygad, men ändå. Det är inte där problemet börjar.

Problemet är att vi i våra svenska kommuner har nämndledamöter som inte är valda av väljare och som inte alltid har tillräcklig kunskap om demokrati debattkommentar till Förakt för Riksdagen hotar demokratin, fd utbildningsministern (S) och demokratiutredaren Bengt Göransson GP debatt 5 augusti 2012

Bloggartikelns början är från ett inlägg jag gjort idag 5 augusti på GP-s debattsida efter ett tänkvärt debattinlägg av förre kulturministern Bengt Göransson. Bengt Göransson är en man jag respekterar mycket. Minns med glädje alla de djupa samtal om demokrati, kultur och samhälle som vi hade när jag som Mölndals Kommuns representant, då Folkpartist, satt med i Bio Kontrast för Folkets Hus Mölndal och deltog i olika Bio Kontrastverksamheter.

Det ligger mycket i det Bengt Göransson säger i artikeln. Speciellt när det gäller hur demokratifrågan totalt utvecklats i Sverige under åren. Jag är dock inte övertygad om att han har rätt i att börja uppifrån. Personligen är jag mer oroad av den minskade insynen som finns i kommunala verksamheter speciellt när det gäller nämnder där nämnernas ledamöter varken är valda av folket eller (åtminstone utåt) visat att de är speciellt lämpade för den nämndplats som respektive partier utsett dem för. I förlängningen har detta med ökat antal nämndledamöter efter omorganisationer av Offentliga förvaltningar inneburit att helt opolitiska (hmmm) tjänstemän utan helhetssyn på respektive kommuns totala verksamhet och ofta utan högre utbildning i de ämnesområden som administratören är satt att jobba inom (tyvärr en konsekvens av LAS där många omplacerats eller fått sökta tjänster där kravspec för vad tjänsterna skulle behöva ha för erfarenhet/kunskap inte alltid är i nivå med vad de borde vara). Resultatet har i kommuner och landsting ofta blivit fler och fler avsteg från vad svensk Skollag och svenska Grundlagar kräver att all Offentlig verksamhet skall uppfylla. Speciellt allvarligt ser jag det som jag själv tagit upp gång på gång. Okunskap om Regeringsformens 1 kap 2§ respektive Regeringsformens 2 kap.

Som jag ser det är följande nödvändigt för att stärka demokratibegreppets hållbarhet i Sverige:

* Skärpta krav för att elever i årskurs 9 skall kunna få godkänt i ämnet Samhällskunskap. Elev skall visa att eleven tagit till sig det som står vad gäller hur Offentlig verksamhet SKALL och FÅR bedrivas. Våra svenska Grundlagar får inte längre fortsätta vara vackra ord på ett papper.

* På något sätt måste krav utformas och ställas som en ledamot i svensk offentlig nämnd måste uppfylla för att kunna väljas av sitt parti till nämnd. I dagsläget är det inte bara så att det kan finnas lokala variationer av vad ett partis ombud röstar på. Det är i sig en demokratisk rättighet att ha egen uppfattning och driva denna så länge en persons parti inte säger stopp och belägg: Detta står inte vi för. Det allvarliga är att det gång på gång förekommer grava moraliska brott mot öppenhet, demokratiprocessen och i flera fall rent ut sagt brott mot Regeringsformens paragrafer.

* Det måste till någon instans skild från partier och fackförbund för tjänstemän och arbetare, kanske under JO (?) där det skall vara möjligt att redan innan vi får en Författningsdomstol (se nästa * ) anmäla och där denna instans direkt skall kunna fatta beslut att avstänga en person som bryter mot Grundlagen från fortsatt nämndverksamhet.

* I förlängningen behöver Sverige en riktig Författningsdomstol.

Read Full Post »

Självfallet bör upphandlingarna bli bättre, men Lena Hallengren gör självmål när hon glömmer bort att problemet med upphandlingarna till stor del ligger i att det är kommunerna som har ansvar i upphandlingsärenden för äldrevården och mycket annat, inte regeringen.

Lena Hallengren gör självmål därför att problemet ligger lika över alla politiska styrande konstallationer och inte är något som är speciellt för regeringspartiers kommunalstyrelsekollegor. Sveriges kommuner och landsting som missat att se till att ha ansvariga i kommunerna kan skriva kravspecar oavsett vilket område som avses, är också delansvariga i problemet. Detaljerad kravspec skall självfallet finnas med i det underlag som skickas ut för anbudsförfrågan. Det bör skrivas lika detaljerade kravspecar när det gäller utförare som när det gäller inköp av nya datorer/datorprogram o.s.v. Man får som bäst vad man ställt som krav. Man får sällan bättre än man ställer som krav. Men om man klargör vilka minimikrav man har på t.ex. bemanning, utbildning, vidareutbildning, kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande avtals minimikrav, krav på kvalité utifrån olika aspekter o.s.v. så får man något helt annat än när man skickar ut anbudsförfrågan utgående från nuvarande situation.

Upphandla bättre, Expressen ledarsidan 14 november 2011

Read Full Post »

alla kategorier står Aftonbladet för. I Pressas – att söka friskola, Aftonbladet 7 maj 2011 skriver journalisterna Mattias Sandberg och Natalia Kazmierska: ”Tanken bakom friskolereformen 1992 var att öka valfriheten, men här i Sköndal har det blivit tvärtom. Föräldrar och elever känner sig pressade att välja bort sin kommunala skola, som de egentligen trivs i.

– Många flyttar av rädsla för att bli sist och ensam kvar i den kommunala skolan. Ingen vill bli en ”loser”, säger Torbjörn Lauters, pappa till tre barn på skolan.”

Hur står det till. De som vill välja bort den kommunala skolan har precis lika stor rätt att ha sin åsikt utan att bli beskyllda för att deras rätt att välja skola gör att andra ‘känner sig pressade att välja bort sin kommunala skola’! Alla människors lika värde som det står i Regeringsformens 1 kap 2§ innebär de facto att Alla människor är lika värda, men olika och har rätt att vara olika och rätt att välja själva utan pekpinnar från de som inte vill välja något annat än cementblockets kommunala skola som år efter år fått se kostnaderna för lokaler höjas mer än de ökade anslag som i bästa fall fallit på skolans del, ibland i riktade statsbidrag; ibland genom att kommuner till slut insett att de är skyldiga enligt Skollag m.m. att se till att deras skolelever får det alla elever i Sverige har rätt att kräva. Men samtidigt höjer kommunerna hyror, drar ner på skolmaten men ökar administrativa kostnaderna. Där förr en utbildad rektor som kunde skolan klarade att vara chef krävs det ofta numera två eller tre rektorer. Administrativa påbyggnaden i den kommunala skolan bär skulden, inte att elever fått rätt att välja bort där de inte vill gå!

Ingen har rätt att påstå sig behöva välja att flytta för att andra inte vill att deras barn skall gå i den närliggande skolan!

Read Full Post »

Older Posts »