Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)’

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) ansluter sig till de okunniga ministrarna i ”Jag har en plan”-regeringen. Det är tillåtet att sakna kunskap, men det är onödigt att visa upp att man saknar historiska och juridiska bakgrunden för att Sverige länge haft två juridiska system Län respektive Landsting sida vid sida. Speciellt är okunskap om historien i dessa frågor allvarligt när en Civilminister skriver och blandar äpplen (Län) och päron (Landsting) är då för väl att vi inte längre har den tredje administrativa indelningen som Statskyrkan stod för. Detta säger jag som är djupt troende.

Ny regionreform ska göra landstingen färre från 2019, Civilminister Ardalan Shekarabi (S) på DN Debatt 23 mars 2015

Sveriges juridiska historia börjar inte med Gunnarstenen, Oklanda i Östra Husby. Av någon okänd anledning har någon klåfingrig varit framme på nätet och i sann 1984-anda tagit bort svenska texter som förr var tillgängliga. Men lugn, danskarna tillåter inget sådant – så de viktigaste uppgifterna går ännu trots ”korrigeringsnissar” att läsa på:
Runsten, dan.wikitrans.net

Här i Sverige kallades stenen in mot 2000-talet Gunnarstenen. Stenen från runt 900 e.Kr. berättar om ett dråp som Gunnar begått. Det intressanta är att den använder termer som vi väl känner till ännu idag. Detta 400 år innan våra äldsta landskapslagar är kända. Termer som han flydde saker (jfr sak-skyldig), straffet blev undanröjt, han vann förlikning. En av de akademiska arbeten där stenen nämns och diskuteras är Moberg Lennart, Om de Nordiska nasalassimilationerna mp>pp, nt>tt, nk>kk, Uppsala 1944, sid 202. Själv diskuterade jag den samt annat för den ”svenska” administrationen i äldre tider viktiga bitarna i: Johansson Inger E, Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider, C-uppsats Historia, Linköping 1993

De äldsta uppgifterna om hur det vi idag kallar Sverige sköttes administrativt går tillbaka till Prolemaios respektive Dio. Om vi börjar med Dio, samme Dio som Jordanes hänvisade till, så finns det mer än 50 av hans tal bevarade från när han kom hem till Aten. Han hade kastats ut och via handelsplats Geate vid Donau mot Ungerska stäppen tog han sig upp till en annan Geates handelsplats vid mynningen av Weissel/Wisla och över till ön i Norra Oceanen där han slutligen kom att få lära sig en del varjehanda om samhällets organisation här. Ptolemaios finns bevarad främst tack vare arabiska länder. En C eller möjligen D-version finns ännu bevarad, eller fanns åtminstone fram till IS började strida bevarad i ett av världens äldsta kloster. Där berättas om Wigotha Elf som sprang upp ur mitten av landet i södra Oceanen. Men det är bara en liten bråkdel av alla de källor som berättar om det äldre ”Svenska” administrativa samhället.

En av de mer kända källorna som berättar om det vi idag kallar landskap skrevs av King Alfred när han översatte Orosius texter till engelska med egna tillägg:

”Burgundan habbað þone (ilcan) sæs earm be westan him; Winedas; Sweon be norþan; be eastan him sint Sermende, be suþan him Surfe. Sweon habbað be suþan him þone sæs earm Osti; be eastan him Sermende, be norðan him ofer þa westenne is Cwenland; be westannorðan him sindon Scridefinnas; be westan Norðmenn”
…..
”Weonoðland him wæs on steorbord on bæcbord him wæs Langaland Læland Falster Sconeg, þas land eall hyrað to Denemearcan. Þonne Burgenda land wæs us on bæcbord þa hybbað him sylf cyning. Þonne æfter Burgenda lande wæron us þas land þa synd hatene ærest Blecingaeg Meore Eowland Gotland on bæcbord, þas land hyrað to Sweon.”

Källa: King Alfred´s Orosius, ed H. Sweet, London 1883 respektive senare översättning: the Old English Orosius ed Janet Bately Oxford 1980 Foto på foliat för den senare texten finns på sid 16-17

Blekinge, Möre (gamla beteckningen på stor del av Småland), Öland och Gotland tillhörde alltså forntida Sverige på i slutet på 800-talet. Verket översatt till engelska någon gång efter 870.

Landskap förr i tiden var inte samma som Landsting idag. Landskap följde byalag som tillhörde socknar som stod under länsmans juridiskt när det gällde domstol (där är det betydligt mer att säga. Om socknar som gick/tvingades samman skulle jag kunna skriva en hel bok) Själv är jag ättling till länsman Anders Jönsson (ca 1662–1716) och hans hustru Ingrid Nilsdotter (1676–1753) i Långaryd på min farfars sida. Vi är en kvarts miljon kända ättlingar idag.

Från början sköttes sjukvård, i den mån den fanns, av kloster vid hospital. (Mycket mer att skriva om där). Tyvärr finns det många okunniga i Sverige som går och tror att de kungliga tingen sedan tidig Medeltid i Sverige där människor fick stå till svars har något som helst administrativt att göra med de landsting vi har idag. Så är inte fallet. Landsting i äldre tider var en juridisk organisation och det de nya ”landstingen”, regionalt självstyrande enheter fick som sin huvuduppgift var hälso- och sjukvård. Detta skedde i samband med 1862 års kommunala förordningar. Där hälso- och sjukvård kom att slås samman med fattigvård och hamna under de i ”landstinget” ingående kommunernas beslutsområde.

För övrigt har någon 1984-års korrigerande nisse varit framme i historiken om såväl landsting, län och kyrka på Wikipedia. Andra mer vetenskapliga texter har av något för mig okänt skäl trots att de funnits digitaliserade försvunnit på nätet. För de som vill läsa mer rekommenderas närmaste Universitets Bibliotek.

Länsstyrelserna däremot var en inrättning som Axel Oxenstierna inrättade 1634. Länsstyrelsernas huvuduppgift på Axel Oxenstiernas tid var främst polisiär och skatterättslig. I skatterättsliga fallet ålog det länsstyrelserna att se till att fogdarna samlade in och betalade in de skatter som beslutats av Kungliga rådet.

Så inte mycket av det som civilministern skriver är korrekt. Äpplen och päron. Landsting hade inte förrän Socialdemokratiska regeringar flyttade över delar av kostnaden för kollektivtrafik, kultur (utöver länsmuseer) från kommunerna till Landstingen. Finns idag inget som helst skäl att ha Landsting överhuvudtaget. Varken i nuvarande form eller hopslaget. OM vi skall följa Regeringsformens 1 kap 2§ och inte diskriminera, är det inte grundlagsenligt att människor kan få helt varierande hälso- och sjukvård beroende på några gränser inom landet.

Som jag tidigare skrivit:
Avskaffa landstingen och ta ifrån regionerna hälso- och sjukvårdsansvar. Innan skattepengar ytterligare göder administration och sjukvårdspolitiker men kramar ur förutsättningarna för att sjukhus och vårdhem skall kunna ha råd med fler vårdplatser, så är det svårt att se hur det skall vara möjligt att både tillgodose behovet av fler vårdplatser, inte färre som de började bli under Göran Perssons tid vid makten, och behovet av att kunna ge vårdpersonal, läkare, sköterskor, specialistsköterskor och undersköterskor i första hand, men också städare och vaktmästare den lön för gjort arbete som de borde fått för länge sedan. Dvs. en lön satt i förhållande till att det är de som står för arbetet inom hälso- och sjukvård samt den vidareutbildning som utifrån varje vårdenhets eget behov behövs för att öka tryggheten för såväl personal som patienter.

Behåll nuvarande länsstyrelse indelning juridiskt viktig för att kunna administrera natur/miljövård samt övriga enheters juridiska områden. Avskaffa Landstingen fortast möjligt. Blanda inte ihop äpplen och päron!

Read Full Post »

Det har ALDRIG varit tillåtet i Sverige för svenska Staten, Kommunerna eller Landsting/Regioner att bryta mot Svenska Grundlagar eller mot av Sverige undertecknade Internationella avtal.

När SKL försöker få det till att det skulle vara tillåtet för vården att neka politiker tillträde, så är de jurister som har rått SKL-s ledning (bland dem en som jag minns från min barndoms somrar i Sannäs) helt ute på hal is. Ingen av de juristerna visar ens att de har täckning för de Kursmål som finns i Skollagen för ämnet Samhällskunskap årskurs 7-9. Värre än så – Om jag som SO-lärare skall följa de Betygskrav som ställts sedan jag själv gick i 7:an under 1960-talet och fram till idag för vad som KRÄVS för att få Godkänt, så hade inte en enda av dessa jurister uppfyllt Betygskrav för Godkänt i Samhällskunskap årskurs 9.

I och för sig är jag inte förvånad. Alldeles för många politiker, jurister, journalister och andra saknar baskunskaperna för vad Svenska Grundlagar ger för ramar. Alldeles för många vänsternissar har funnits som tyckt att ”Tyck som jag” är det som gäller. Alldeles för många icke ämnes- och icke stadiebehöriga lärare har undervisat i svenska språket (ordkunskap och ordförståelse viktig) samt i ämnet Samhällskunskap. Skadan som obehöriga lärare vållat märks tydligare för varje år här i Sverige.

Börja med att läsa Regeringsformen mycket noga. (Har du svårt att förstå vad som står respektive inte står, så finns det SOU på närmaste bibliotek som kan hjälpa dig förstå).

Regeringsformen

1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Det som styr Kommuner och Landsting är Kommunallagen som direkt lyder under Regeringsformen. Skälet är att Kommunallagen INTE är en egen Grundlag, även om det finns de journalister och politiker som tror detta. Ingen svensk lag får stå i strid med gällande Grundlagar. Grundlagsändringar förutsätter två beslut med bordläggning och mellanliggande val innan Grundlagsändring får ske. Någon Grundlagsändring som gett SKL rätten att avvika från Regeringsformen har inte tagits. I varje fall inte ännu 😛

Kommunallagen

Kapitel 2 Kommuner och Landstings befogenheter
5 § Om kommunernas och landstingens rätt att meddela föreskrifter och att för skötseln av sina uppgifter ta ut skatt finns det föreskrifter i regeringsformen.
……
4 § Fullmäktige skall, om inte något annat är särskilt föreskrivet, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Fullmäktige får därvid besluta
1. att en nämnd skall ha hand om en eller flera verksamheter i hela kommunen eller landstinget,
2. att en nämnd skall ha hand om en eller flera verksamheter för en del av kommunen eller landstinget,
3. att en nämnd skall ha hand om verksamheten vid en eller flera anläggningar,
4. att en nämnd skall vara underställd en annan nämnd, och
5. att en nämnd skall vara gemensam med en annan kommun eller ett annat landsting. Lag (1997:550).

5 § En nämnd får inte bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen eller landstinget i ärenden där nämnden företräder kommunen eller landstinget som part.

En nämnd får inte heller utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.

ALLA myndigheter i Sverige är skyldiga att följa Regeringsformen. Det finns inget undantag för Sveriges Kommuner och Landsting att själva bortse från det som står i Regeringsformens 1 kap 2§ observera att ska står klart och tydligt angivet. INGEN URSÄKT FÖR EN ENDA INOM NÅGON MYNDIGHET SOM INTE HAR ORDKUNSKAP NOG ATT FÖRSTÅ DETTA!

Sveriges Kommuner och Landsting har varken rätten att bryta mot Svensk Grundlag eller att ge någon verksamhetsnämnd rättigheter som strider mot Sveriges Kommunallag!

Men det är värre än så. Om politiker eller tjänstemän på en myndighet anser att det skall vara tillåtet att neka politiker att besöka den verksamhet de är valda att besluta om, sköta alternativt att någon politiker som sitter i verksamhetsnämnd på en plats inte skall få ta med sig sin partiordförande om denna/denne tillhör ett riksdagsparti,
då bryter de som försöker bestämma detta mot FN:s rasdiskrimineringskonvention som Sverige skrivit under samt där det utöver allt annat finns klara riktlinjer vad som gäller i av Högsta domstolen (HD) avkunnad prejudicerande dom 1996(mål B 3203/96).

Vården får nobba politikerbesök, GP 15 juli 2014 NEJ det får vården inte. Vården lyder under svensk myndighet som är skyldig att följa Sveriges Grundlagar! ”Tyck som jag” finns det inget utrymme för i Svenska Grundlagar. Sveriges Kommuner och Landsting har heller INTE fått någon Grundlagsrätt att avvika från gällande Regeringsform!
Fritt fram nobba politikers besök inom vården, DN 15 juli 2014 Absolut inte!
Vården får nobba politikerbesök, SvD 14 juli 2014
Vården får nobba politikerbesök, Aftonbladet 15 juli 2014

TÄNK EFTER LITE! OM VÅRDENHETER SKULLE ÄGT RÄTTEN ATT NEKA POLITIKERBESÖK AV LANDSTINGS/REGIONS- ELLER RIKSDAGSMÄN,
så hade detta inneburit att de som är satta att besluta om budget m.m. för vården inte skulle fått möjlighet att fullfölja det uppdrag de fått sig tilldelat och får ersättning/lön för att utföra. Kan de inte utföra sitt uppdrag eller ?vill de inte utföra sitt uppdrag, varför skall de då ha ersättning? Klart att det skulle bli mycket billigare om vi avskaffade alla politiker nedanför Riksdagsnivå, men det var väl ändå inte tanken.

Utdrag ur bloggartikel:
Det har sedan 1971 då Sverige antog FN:s rasdiskrimineringskonvention om Hets mot folkgrupp varit brottsligt att hävda eller främja Nazistiska uppfattningar. Observera i utdrag artikeln nedan vad som krävs för att ett parti skall vara förbjudet att verka allmänt i Sverige:I Sverige är det ett allvarligt brott att sprida uttryck för nazism och nazistisk ideologi. Brottet är hets mot folkgrupp (brottsbalken 16:8). Normalstraffet är fängelse. Grunden för det är att nazismen är en rasideologi, som innebär att vissa raser och andra grupper människor saknar existensberättigande och kan utplånas.

Sverige anslöt sig 1971 till FN:s rasdiskrimineringskonvension. I konvensionens artikel 4b krävs av anslutna stater att de direkt förbjuder organisationer som främjar rasdiskriminering. Det gjorde inte Sverige trots återkommande kritik från den FN-kommitté, som övervakar tillämpningen av konvensionen.Tveklös avsikt med lagskärpning, dagens jurik.se 2014-01-15

Av artikeltexten framgår varför ett nynazistiskt parti är fullt möjligt att neka tillträde till skolor och allmän plats (d.v.s. även omfattas av begränsningar som finns i Regeringsformen av Demonstrationsfriheten) Det framgår också varför detta inte är tillämpligt på t.ex Sverigedemokraterna. Allt handlar om att de nazistiska partier sprider rasläror. Nödvändigt kriterie för att begränsningar i Grundlagstadgade rättigheter hänvisande till rasism SKALL få förekomma. Att vara mot invandring till det som media brukar kalla vara rent invandrarfientlig är INTE att sprida raslära.

Read Full Post »

Quick English translation title short version: stick to your profession, shoe makers!

Några ekonomiexperter lyckas idag på DN:debatt visa att den gamla devisen/idiomet gäller än. De läser Pisarapporten som en viss potentat sägs läsa bibeln. Nu är Pisarapporten inte någon ekonomisk rapport, inte möjlig att använda att approximera någon som helst matematisk variabel på, men ack experter på det ena tror sig än en gång vara experter på det andra. Att de aldrig fått ens grundutbildning i Barn och Ungas utveckling, inte heller i metodik, pedagogik eller didaktik förhindrar inte dessa sk. experter att ge sig in med snusförnuftiga yrvakna och halvt oseende ögon utan ens ordförståelse för det de har läst in….. terminologi varierar herrar professorer!

Pisarapporten säger inget om vad som fungerar väl, Gabriel Heller Sahlgren forskningschef, Centre for Market Reform of Education vid Institute of Economic Affairs (IEA) i London, knuten till Institutet för näringslivsforskning (IFN); Philip Booth professor, Cass Business School i London, programchef vid IEA och Henrik Jordahl docent IFN på DN Debatt 13 januari 2014
Det enda debattartikeln lyckas visa är att oförståelsen för skillnad mellan levande varelsers inlärning och ekonomi kanske kan vara huvudorsaken till att en del skolor spårat ur….. bland dem kommunala skolor med ekonomiutbildade rektorer i stället för rektorer med lärarutbildning och erfarenhet som grund utöver rektorsutbildning! 😛

”Pisarapporten ger inte svaren”, GP 13 januari 2014
”Pisarapporten ger inte svaren”, Aftonbladet 13 januari 2014
”Pisarapporten ger inte svaren”, SvD 13 januari 2014

Skrev följande inlägg på DN debatt alldeles nyss. Undrar om censuren i Halmstad tillåter kommentaren……

Pisarapporten är inte en ekonomisk rapport och ingen matematisk variabel finns att lägga på hur barn lär in det ämnes och stadiebehöriga lärare lär ut. Skomakare bliv vid din läst som de gamle sa!

Read Full Post »

är det som är orsak till att Sverige nu har en stor brist på behöriga lärare. Före Grundskolans och Palmes UKAS (som urholkade såväl djup- som breddkunskaperna i ämnesstudier på universiteten) var det ordentliga krav på den utbildning som varje lärare som skulle undervisa i vanliga skolan skulle ha. Efteråt började det urholkas. Speciallärarna försvann mer och mer. Ännu mer när speciallärarutbildningen slopades.

Kraven på att få undervisa i svenska speciellt i Grundskolan blev lägre när gamla småskollärarutbildningen och folkskollärarutbildningen ersattes av något märkligt – alla lärare skulle vara svenska lärare även om man bara hade läst 10-15 gamla studiepoäng(då 20 poäng per termin) i ämnet svenska. Före det så krävdes det för de lärare som undervisade från högstadiet och upp flera års svenska studier utöver lärarutbildning. Samma när det gällde matematik och de valmöjligheter till andra ämne som då stod till buds.

Så kom kommunaliseringen och även de lärare som hade fått fullständig ämnes- och stadiebehörighet för att undervisa kunde när de sökte tjänster riskera att rektorer, ofta med Lärarförbundets goda minne, splittrade upp ämnen till höger och vänster eller anställde helt obehöriga som aldrig någonsin satt sin fot på Lärarhögskola än mindre visste vad didaktik, metodik och pedagogik innebar…. resultatet har vi redan sett under många år. Under Göran Perssons år vid makten urholkades det ännu värre än när han som skolminister kommunaliserade skolan. Lärarnas löner följde inte med upp. Det var vanligt att kommuner försökte betala behöriga lärare lika lite som de betalade obehöriga. Ansågs att det inte var viktigt med ämnesutbildning under GP:s andra regeringsperiod.
Råkade själv ut för det. En rektor vid en skola i stad vid Vänern ringde mig. Du är 4-9 lärare? ”Ja, jag är SO-lärare 4-9” Då kan jag erbjuda dig en tjänst med 80 % kemi utöver ett av dina ämnen ”Vänta” sa jag. ”Jag har inte satt min fot i en kemisal sedan 1968. OM det är så att du är beredd att ringa brandkåren och varna varje gång det skall vara kemilektion, så visst skulle jag kunna hjälpa till, men helst inte”. Han förstod problematiken med att jag inte varit i kemisal. Hade mindre förståelse för att det skulle krävas att ha läst kemi för att undervisa i det…… Rektorslegitimation behövs härnäst. Fortfarande.

30 000 obehöriga lärare har i åratal blockerat möjligheter för ämnes- och stadiebehöriga lärare att få heltidstjänster i sina egna ämnen…….. Lärarbristen beror på att skolorna försökte splittra ämnen så att behöriga lärare inte kunde anställas om de ville ha heltid. Det blev ju billigare så för kommunerna som redan innan snålade på lönerna till ämnes- och stadiebehöriga lärare – DET OCH INGET ANNAT ÄR SKÄLET TILL LÄRARBRISTEN.

Samtidigt som de påstår att lärartjänsterna inte är speciellt eftersökta, vilket inte har varit sant de senaste 10 åren men tjänsternas ämnesuppläggning av rektorer understödda av kommuner har gjort att ett antal matematik-fysiklärare med full ämnes- och stadiebehörighet inte fått heltidstjänst i sina ämnen utan erbjudits allehanda hopkok. Bland mina egna bekanta, bra och ämnes- samt stadiebehöriga lärare, så har en del valt att byta yrke för att de inte trots flertal ansökningar fått heltid, ämnena har till stor del blockerats av tidigare anställda obehöriga lärare, eller också fått erbjudanden om tredje ämne, ibland fjärde ämne som ligger helt utanför deras behörighet. Därigenom har t.ex. en av mina nära vänner fått 75% tjänst med blandning av lite NO (trots att vederbörande inte läst Kemi eller Biologi), lite matematik samt samhällskunskap(trots att vederbörande inte läst SO överhuvudtaget) samtidigt som obehöriga lärare fått vara kvar även när det blivit neddragningar på skolorna. De har ju gudbevars tjänsteåren….. utan kunskap för ärligt talat hade inte kunskapssituationen i Sverige sett ut som den gör om vi sluppit alla dessa obehöriga

Stort underskott på behöriga lärare, GP 22 september 2013
Stort underskott på behöriga lärare, Aftonbladet 22 september 2013
Stort underskott på behöriga lärare, SvD 22 september 2013
Lärarbrist att vänta, Sveriges Radio 22 september 2013

Skyll inte många S-regeringsårs försämrade lärarstatus och efter kommunaliseringen minskade utbildningskrav för att få lärartjänster på sittande Alliansen och/eller Björklund. När hela härvan började, så begärde svenska riksdagsmän att deras lön skulle höjas till lärarnivåerna för högstadie och gymnasieskolan….. Idag tjänar en svensk riksdagsman/kvinna mer än dubbelt mot vad de flesta ämnes- och stadiebehöriga lärare tjänar. Lärare som inte har några av riksdagsmännens/kvinnornas förmåner för resor och extra boende om de vill komplettera sina ämnen upp till ny kunskapsnivå som vetenskapen inom ämnet kommit fram till. Lärare som däremot har stora studieskulder efter många års studier. Något som riksdagsmän och riksdagskvinnor inte behöver ha för att bli behöriga att rösta i svensk riksdag som representanter för svenska folket….. 😛

Read Full Post »

i svenska skolor att kommunalpolitiker nu när det krävs lärarlegitimation samt ämnes- och stadiebehörighet kan med att lägga ner många små skolor med hänvisning till Orsaken är inte bara vikande elevunderlag eller kommunala sparbeting. Det nya kravet på legitimerade lärare är ytterligare ett hot. Fullt behöriga lärare på alla lektioner kräver ett visst antal elever, hävdar kommunpolitikerna. Många små skolor i farozonen, GP 3 mars 2013

Om det argumentet är sant, så innebär det att Sveriges Kommuner inte gett svenska elever de behöriga lärare som Skollagen har krävt utan misshushållat på anslagen till våra barn så att många inte haft de lärare de har rätt att få. I stället har kommunerna då använt sig av att misstolka undantaget, som verkligen bara var tänkt som undantag och inte som en sparpost, att rektor kunde få godkänna icke behörig att undervisa på terminsbasis. Att det finns många kommuner som t.o.m. gett icke behöriga tillsvidareanställning i brott mot Skollagen, det är tyvärr en annan sak.

Många små skolor i farozonen, SvD 3 mars 2013
Många små skolor i farozonen, Skånskan 3 mars 2013
Många små skolor i farozonen, helagotland.se 3 mars 2013
MÅnga små skolor i farozonen, Norrbottenskuriren 3 mars 2013
Många små skolor i farozonen, Smålandsposten 3 mars 2013

Tänk om Johan Henrik Bergström, Sveriges Kommuner och Landsting, insett att det är hög tid att svenska elever får de pengar för sin utbildning som det varit tänkt utan att någon endaste kommun skall kunna höja hyran för att kompensera för underskott på konton som inte har med det som svenska lagar kräver att svenska kommuner skall syssla med! Tänk om och tänk fort. Anser DU Johan Henrik Bergström inte att Regeringsformens 1 kap 2§ avseende att det offentliga aldrig får diskriminera gäller i svenska skolor efter kommunaliseringen? Inser inte du att en stor del av det katastrofala kunskapstapp som skett beror på att det krävs kunskap om såväl ämne, stadie man skall undervisa i samt kunskap i pedagogik, metodik, didaktik och mycket god kunskap i Barn- och Ungdomars utveckling? Hade alla barn fått det de enligt Skollagen har rätt till i form av stöd och ämnes- och stadiebehöriga lärare som Skollagen förutsatt att varit normen som endast i undantagsfall frångåtts, så är en sak säker. Många elever hade mått mycket bättre när deras egen möjlighet att utvecklas funnits.

Se Äntligen lärarlegitimation, Norah4you 12 april 2010 Ni har faktiskt haft 2 år på Er att bättra situationen.

Read Full Post »

I Bålsta finns ett av sex svenska reningsverk som inte klarar EU:s krav på kväverening. Nu har åtgärder vidtagits och i sommar väntas den omfattande ombyggnationen vara klar. Resultaten kommer egentligen 14 år för sent. Reningsverk når inte krav, SvD 23 januari 2013
EU-kommissionen hotar stämma Sverige, GP 23 januari 2013
EU-kommissionen hotar stämma Sverige, Skånskan 12 januari 2013
EU-kommissionen hotar stämma Sverige, Norrköpings Tidningar 23 januari 2013
EU-kommissionen hotar stämma Sverige, DN 23 januari 2013
EU-kommissionen hotar stämma Sverige, Aftonbladet 23 januari 2013

hmmm. 14 år???? EU är långt efter och Sverige fastnade i tiden eller gick bakåt när de som kunde frågan och kände till att det är den totala siffran för utsläpp av Fosfor + Kväve som är det avgörande när det gäller att stoppa algblomning och igenväxning.
För att minska risken för alg- och vasstillväxt moste fosforn i avloppsvattnet bort. Det var där naturligt att, när kapaciteten på det gamla verket skulle öka, man samtidigt kompletterade reningsprocessen med borttagandet av fosforn genom att bygga ett kemiskt fällningssteg Källa: 17-miljonerssatsningen klar Linköpings reningsverk utbyggt Kemisk behandling av vattnet, Östgöta Correspondenten 29 september 1972
Det är märkligt men från det att vi fick Tema t.ex. Tema Vatten (Linköpings Universitet*) så har mer och mer av gammal kunskap, gamla krav och gamla lagar fallit bort från minnet och då från sinnet. Pappa hade rätt när han sa: Det fanns en gammal lagstiftning, säger byrådirektör Gunnar Jönsson. Men den efterlevdes mycket dåligt, i brist på myndigheter. Källa ”Lättare arbeta med miljövården men det behövs större personal, Östgöta Correspondenten 28 februari 1972.
Nu är vi där. Vi har mer personal och myndigheter. Tyvärr har de glömt bort att det inte enbart handlar om kväve…..

1972 är för 41 år sedan. Det var på grund av frågan om Kväve och Fosfor jag själv året innan hamnade i politiken. Gick på ett Folkpartimöte i Göteborg och gick i taket när jag hörde snurren som skulle vara politiskt sakkunniga för Folkpartiet riktigt snurra till det. Vilket för övrigt Kommunistpartiet också gjort exakt vid samma tidpunkt. Viljan var god men när de inte ens kunde läsa dåvarande lagtext innantill, så kunde jag inte längre hålla tyst. Det Folkpartiet och Kommunistpartiet, vid tidpunkten var båda mer drivande i miljöfrågor än vad Centerpartiet blev några år senare när Kärnkraftsfrågan på allvar kom på tapeten, hade tänkt sig var att ställa kravet som minst på 2-stegs rening. Förvisso är det så att första steget då och nu var slamavskillning där slammet mekaniskt avskildes och som i Linköping vid tidpunkten ifråga även flockades (kemisk behandling) samt rötades. Det var bara det att lagen redan då krävde längre gående rening än slamavskillning Eftersom slamavskillning i samtliga fall (utom i några få små testanläggningar) var och är det första steget, så krävde lagen 2-stegsrening som minimum för alla kommuner med mer än 200 fastigheter i bostadsområde. Om det andra steget skulle vara kemiskt eller biologiskt var beroende på om det var frågan om åretruntfastigheter samt om området låg i extra känslig miljöområde.
De flesta svenska kommuner hade redan då påbörjat planeringen för 3-stegs rening. Det tog tid för många kommuner utanför Östergötland som var det län där länstyrelsen tidigt ställde höga krav.

Nu invänder säkert någon att ja men EU-direktivet handlar om Kväve….. Så sant. Sant är också att svenska kravet på fosforreduktion ligger långt under EU-s och att det därför är ett mindre antal kommuner som inte uppfyller EU-s krav på fosforreduktion. Endast 25 svenska kommuner har fullgod reduktion när det gäller den viktiga biten. Det är nämligen så att det inte bara är kväve som är syreförbrukande substans utan det är totalen av kväve och fosfor som är den viktiga om vi skall kunna få Rent vatten [se Rent vatten än en gång, Norah4you 4 augusti 2012]
Då räcker det inte att man i sex svenska reningsverk som inte uppfyller EU-direktivet om kvävereduktion håller på att bygga ut för att uppfylla det dessa kommuner inte satsat på hittills. Trots att frågan varit uppe flera gånger på de senaste 40 åren, så är det endast 25 svenska kommuner som helt uppfyller de krav som redan då ställdes på reduktion av fosfor + kväve. Skandal tycker jag. Där har vi ett verkligt och akut problem som inte bara fått konsekvenser i form av algblomning, grumling av vatten samt föroreningar som i slutändan drabbat natur, djur och människor. Varför satsar man inte mer pengar på detta, undrar säkert någon. Svaret är att de pengar som nu satsas på chimären ‘klimathot’ är en bråkdel av vad det skulle kosta att bygga ut och förbättra de verkliga miljöhoten mot människan och vår miljö. Men om vi inte gör något åt de verkliga akuta problemen, så får våra barn och barnbarn fortsatt leva i försämrad vattenkvalité och då inte bara i tätorter/storstäder.

Det finns lite hopp.
Gott exempel 1.
Hög skyddsnivå
Krav på hög skyddsnivå bedöms utifrån följande punkter:
– Om fastigheten ligger inom 500 meter från öppet vatten.
– Om fastigheten ligger inom vattenskyddsområde.
– Om fastigheten ligger inom VA- eller va-område (enligt översiktsplanen).
– Om fastigheten ligger inom yt- och grundvattentäkters samt grundvattentillgångars
påverkansområde.
– Om fastigheten ligger i ett område där recipient eller omgivning är känslig av
andra skäl.
—-

Riktlinjer tillsyn enskilda avlopp, Linköping 4 april 2007

samt

Exempel 2
Med Ostara-metoden förväntas man teoretiskt kunna återvinna ca 20-25 procent av inkommande fosfor ur avloppsvattnet till ett mycket rent gödselmedel. Lars-Gunnar tror att man i Halmstad snarare hamnar på 10-20 procent.

– Det vi ser redan nu efter att ha varit igång en vecka är att i pilotförhållanden kan vi plocka ut cirka 80 procent av fosforen ur rejektet. I fullskala kanske det hamnar på 60 procent. Det innebär tio, max tjugo, procent av totalen tror jag.
Forsforåtervinning testas i Halmstad, Cirkulation.com 11 januari 2013 Cirkulation är VA-tidskriften som alla som vill kunna något om vattenfrågan, rening, återvinning o.s.v. borde se till att läsa!

* All respekt för de som först sysslade med Vattenfrågorna på Tema. En lysande avhandling skrev Bo Wigilius 1988:
Wigilius Bo, Isolation, characterization and risk analysis of organic micropollutants in water, Linköping : Tema, Univ., 1988; ISBN 91-7870-346-8 (Tack Bo för exet jag fick när du doktorerat. Jag har haft stor nytta av det under åren. Hälsa Ingmari.)
Men de som kom efter saknar ofta djupkunskap annat än i mycket specifika snäva kunskapsområden. Värst av alla uppfattar jag de som tackade nej till att få tillgång till först Östergötlands men även övriga Sveriges faktiska mätningar av temperaturer i Luft och Vatten 1995 när jag fått uppdrag att fråga om de ville ha tillgången. De sk. klimatforskarna sa rent ut att det var lättare att expolera och interpolera data än att gå på faktiskt uppmätta temperaturer vid vattenyta, 3 meter upp respektive ner m.m……… 😛

Sedan tycker jag det är bra att EU-kommissionen hotar stämma Sverige. Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 1980-talets slut bromsat inte bara det som EU nu lyfter vad gäller kvävefrågan utan en hel del andra för vår framtid i tätort och i förlängning även i glesbygd nödvändiga reningsfrågorna som är kopplade till Rent Vatten.

Read Full Post »

för att barn inte skall drabbas om föräldrarna av ett eller annat skäl inte betalar hyran utan hotas av vräkning,
så länge går det inte att skylla på sittande regering, nuvarande eller tidigare.
Det är en stor skam utöver att det kostar flera gånger mer när kommunerna hyr hotellrum eller annat boende för de barnfamiljer som blir vräkta. Det är en stor skam att svenska kommuner hellre göder de som kan hyra ut korttidsboende eller långtidsboende än att kommunen som utöver Sociallagstiftningen, som många svenska kommuner slarvar med att följa, inte heller respekterar Barnkonventionen eller använder sig av någon handläggare på sin konsumentupplysning som skulle kunna göra ett allvarligt försök att hjälpa barnfamiljer att komma på fötter.

Här i Göteborg anses det tydligen viktigare med Alfons Åberg hus, kostsamma experiment med kollektivtrafik och bilism samt en egen station i Haga på en icke nödvändig tågtunnel (Vem tror på att folk reser tåg från Oslo till Köpenhamn via Göteborg så länge det inte finns spår mellan Strömstad och Halden???),
än att hjälpa fattiga familjer, eller familjer som på grund av sjukdom eller annat råkat illa ut.
Skandal är egentligen bara förnamnet!

Trots hennes löfte – 3000 barn vräkta, Expressen 18 december 2012 Hmm det är inte sittande regering som har ansvaret utan respektive kommun som inte uppfyller de krav som lagar och annat (Läs Barnkonventionen) ställer.
Familjer med barn vräks fortfarande, DN 18 december 2012

I ärlighetens namn, är det inte dags att skrota som minst delar av den kommunala självbestämmande rätten om man skall följa Regeringsformens 1 kap 2§?

Read Full Post »

och lagar att t.ex. socionomer som kan komma att sitta och fatta beslut, t.o.m. myndighetsbeslut, är inhyrda och inte direkt anställda? En sak med lärarvikarier och även tillfällig personal i vård. Där handlar det ju inte om myndighetsbeslut utan alla som är inne har ansvarig anställd som har att stå för ev. beslut. Men myndighetsbeslut? Så vitt jag har fått lära mig och kan läsa mig till är det inte tillåtet. Myndighetsbeslut faller inte under något som kan delegeras ner, utförandet efter beslut är något annat. Inte annat jag kan se är det brott mot Säkerhets- och Offentliglagstiftningen, Förvaltningslagen m.m.

FÖRVALTNINGSLAG (1986:223)
Inkommande handlingar
10 § En handling anses komma in till en myndighet den dag då handlingen, eller en avi om en betald postförsändelse som innehåller handlingen, anländer till myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman till handa. Underrättas en myndighet särskilt om att ett telegram till myndigheten finns hos ett företag som driver televerksamhet, anses telegrammet komma in redan när underrättelsen når en behörig tjänsteman.
Kan det antas att handlingen eller en avi om denna en viss dag har lämnats i myndighetens lokal eller avskilts för myndigheten på en postanstalt, anses den ha kommit in den dagen, om den kommer en behörig tjänsteman till handa närmast följande arbetsdag.
Ett telegram eller annat meddelande som inte är underskrivet skall bekräftas av avsändaren genom en egenhändigt undertecknad handling, om myndigheten begär det. Lag (1993:611).

KOMMUNALLAGEN 1991:900
Kapitel 6 Styrelser och övriga nämnder
Delegering av ärenden inom en nämnd
33 § En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 34 §.

En gemensam nämnd får även under samma förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen att besluta på nämndens vägnar. Lag (1997:550).

34 § I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och

5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68)

Undrar hur någon i sitt stilla sinne kan få det till att en inhyrd person är en behörig tjänsteman…… 😛
Banandemokrati pga flumskola är min tolkning av hela problematiken!

Inhyrd personal vanligare i kommuner, GP 9 oktober 2012
Inhyrd personal vanligare i kommuner, SvD 9 oktober 2012
Inhyrd personal vanligare i kommuner, Aftonbladet 9 oktober 2012
Inhyrd personal vanligare i kommuner, Skånskan 9 oktober 2012
Inhyrd personal vanligare i kommuner, Hallandsposten 9 oktober 2012

Read Full Post »

inom vård, skola och omsorg, borde stämma till eftertanke. Det är svårt att förstå att SKL som har Kommuner och Landsting under sig inte förstår skillnaden mellan höga chefslöner samt ev höga avtalsersättningar om samma chefer inte får fortsätta
och
höga chefslöner i svenska vanliga företag. De förra bygger på intäkter som i lika hög grad kommer från skatteinbetalningar, de senare bygger på intäkter från försäljning av varor och tjänster. Inte alls samma sak. Lika mycket som fack och vänsternissar hackar på svenska industriföretagsledningars höga löner, lika mycket borde de sätta klackarna i marken när det gäller höga chefslöner inom verksamhet som i huvudsak är finansierad via skattsedeln. Observera att ledning som tar ut höga löner till styrelse och chefer relaterat till det de är beredda att betala de som jobbar i verksamheten, gröper ur de pengar som verksamheten har till förfogande och att de underskott som SKL:s medlemmar senare försöker få ersatt med mer skatt. Det urholkar även förtroendet för den ledning som finns samtidigt som möjligheterna till icke skatteintäkter minskar när verksamheten snävas in.

För att tala klarspråk: Vi som betalar skatt får mindre vård, skola och omsorg när pengarna som borde gå direkt ut i verksamheten för att trygga kvalité och rätt bemanning går till överbyggnad i form av för många politiker, för höga chefslöner. Att de senare grupperna, politikerna och chefer på högsta och mellannivåer inom statlig, kommunal och landstingsstyrd och ur den allmänna skatten bekostade verksamheterna till råga på allt har mer administration och fler sammanträden än vad den privata sidan har haft sedan rationaliseringar under 1980-talet och 1990-talets första hälft, gör inte de höga chefslönerna försvarbara. Inte heller att det på den privata sidan knappast finns ett större sug och efterfrågan efter de flesta av de chefer som inom allmän verksamhet fått de höga lönerna.

GT tar upp en mycket viktig aspekt i detta sammanhanget: ”Om attraktiva chefer vill man gärna slåss med övriga landsting och även med privata arbetsgivare. Men när det gäller attraktiv sjukvårdspersonal vill man inte konkurrera med andra, för att inte driva upp det allmänna löneläget.

Löner kan i och för sig aldrig bli lika. Enbart att ge Västra Götalands 15 000 sjuksköterskor 1 000 kronor mer i månadslön skulle ju kosta lika mycket som att ge en enda ny chef 125 000 kronor i månaden.Varför gynnas bara chefer, GT Ledarsidan 29 april 2012

Jag satt en gång i en aula på en skola i en svensk kommun och hörde hur två konsulter redogjorde för varför kommunen inte hade råd att höja lärarlönerna. Av annat skäl kände jag exakt till vad konsulterna fick betalt för sitt uppdrag att utreda möjligheterna. Det var bara att räkna. Den ersättning som konsulterna fick hade möjliggjort att varje lärare i den kommunen fått 2000 kr/månad samt socialakostnader etc betalt under två år. Konsulterna var inne några månader. Kan inte ansvariga politiker räkna eller gör de inte sin hemläxa?

Samma gäller ute på fältet i Offentlig verksamhet. Över allt är det liknande situationer. Mest allvarligt ser jag personligen på att sköterskor, specialsköterskor, ämnes- och stadiebehöriga lärare som skall ge alla barn grunderna för att de skall klara av att utbilda sig vidare och lära in det som krävs, m.fl. som gör jobbet ute i verksamheten möjlig är de man sparar in på samtidigt som såväl skola som vård och omsorg fortsätter att ta in springvikarier av olika former år efter år trots att detta kostar mer totalt sett och undergräver förtroendet för chefsnivåerna från de anställda ute i verksamheten. Samt självfallet även påverkar oss som de med nysvenska fina ord kallar ‘brukare’.

Nytt löneavtal klart för Kommunal, GP 29 april 2012
Nytt avtal mellan Kommunal och SKL, SvD 29 april 2012
Avtal klart mellan kommunal och SKL, DN 29 april 2012

Självfallet är det inte bara en omöjlighet utan också en hämsko om det inte fanns skillnader i löner beroende på arbetsuppgifter och ansvar. Det är därför bra att unga som inte fått specialutbildning för just sitt yrke eller som får sitt första arbete i ett yrke där praktik inte ingått i utbildningen får lägre lön än de som jobbat i samma yrke och har flera års erfarenhet. Rätt skall vara rätt. Men det finns inget försvar för att de som jobbar ute i verksamheten skall ha mindre än 1/6 av en chefslön. Det finns heller inget försvar för att chefer inom vård-, skola och omsorg får full lön från första dagen om de inte redan har chefsutbildning, rektorsutbildning eller liknande. Däremot är det svårare att argumentera mot de VD-löner där de som får dem bevisligen är efterfrågade och har erfarenhet från privata marknaden på motsvarande positioner. Övriga förmåner finns alla skäl att argumentera mot. Men överbyggnaden inom svenska Offentliga sektorn är större än som det finns skäl att den är och kostnaden för denna överbyggnad drar ner möjligheterna att bedriva de lagstadgade verksamheterna inom vård, skola och omsorg. Pengar bör i så stor utsträckning som möjligt ut i verksamheten.

Dyra konsulter ska ge bättre skolbetyg, DN 30 april 2012 hur det nu är möjligt att frångå kravet på Offentlig upphandling, det är första frågan. Andra frågan är hur någon på SKL fått så dålig Samhällskunskapsinlärning att de tror att konsulter som inte är hemma på svensk skolundervisning skall ha förutsättningar att reda ut varför svenska elever inte lär in mer. Börja hemma sa en kung i Sparta. I högsta grad befogat här – börja med att ta reda på om alla i beslutande ställning som fattat beslutet själva hade ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnet samhällskunskap. Om de hade det, så är nästa fråga: Hur i hela fridens namn har det varit möjligt att missa att lära in samband mellan icke ämnes- och icke stadiebehöriga lärare (där kommuner sparat multum) och sämre resultat. Det är stor skillnad om lärare har fullgod utbildning i sina ämnen samt även har läst barn- och ungdomars utveckling utöver metodik, pedagogik och didaktik. (De som inte känner till vad orden står för kan klara sig med de definitioner som finns på Wikipedia).

Read Full Post »