Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sverige inget lyxhotell’

Det har gått troll i den svenska debatten. Som Alliansväljare, moderat, utbildad SO-lärare från början naturvetare (Systemprogrammerare) nu 65 år gammal, har jag mycket svårt att förstå att så många oavsett politisk hemvist saknar förmåga att göra konsekvensanalys. Alltså inte bara diskutera i term där Invandring följs av diskussion om integration.
Allra första frågan innan ställning tas av enskilda och partier, för det kommer att vara nödvändigt oavsett vad Vänsternissar respektive Sverigedemokraterna tycker i sakfrågan, för eller emot ”öppna gränser”,
allra första frågan borde enligt min mening vara enkel att ställa OM det ens skall vara möjligt att göra någon form av konsekvensanalys mänskligt, ekonomiskt, politiskt och om denna analys skall kunna utgå från Sveriges Grundlagar samt vad som är respektive inte är Mänsklig Rättighet:

Första frågan bör enligt min personliga uppfattning vara:

Skall det vara möjligt att köpa sig plats till att få asyl i Sverige?

* Om inte, så är det utifrån det svaret som frågan om Invandring bör omformuleras.

* Om det skall vara möjligt, så är det en följdfråga som MÅSTE besvaras:
Hur motiveras att det skulle vara etiskt, moraliskt och politiskt riktigt att prioritera de som har råd att köpa sig hjälp av människosmugglare före de som lever år ut och år in i flyktingläger runt jorden?

Innan detta är besvarat, så saknar debatten om vad Sverige bör, kan och har råd med relevans för hur Integration av asylsökande skall kunna ske.

Moralisk fråga är om Sverige har eller inte har rätt att ”välja” de som har råd att ta sig hit. Det går inte att jämföra med fattigdomen under 1800-talet samt 1900-talets början då många i Europa tog sig över till USA och förhoppningsvis sett ur deras synvinkel lyckades ta sig förbi nålsögat Ellis Island. USA var ett land som var under uppbyggnad. I tidigt 1900-tal var inte alla delar av västra USA uppbyggda. Hollywood var runt år 1900 ett jordbrukssamhälle Cahuenga med 500 invånare och utvecklingen av en filmindustri var långt långt borta….

Se även: Ingen Mänsklig Rättighet välja hemland

Read Full Post »

Om det som sägs när bussockupationen nu är över, är sant, så bryter Migrationsverket till 100% mot Svensk Grundlag!

Det är inte tillåtet för någon som tillhör eller utövar Myndighetsuppdrag att NÅGONSIN DISKRIMINERA SVENSKA MEDBORGARE OCH DE SOM HAR UPPEHÅLLSTILLSTÅND HÄR!

Endast de är garanterade att alla rättigheter i våra Grundlagar skall gälla! HELT OMÖJLIGT ATT EN SVENSK MYNDIGHET UTAN ATT BRYTA MOT REGERINGSFORMEN LOVAR:

Vi har blivit lovade att inom tre månader ska vi få flytta från förläggningen till lägenheter, säger Moaweyh Ramly, talespersonen för flyktingarna till DN.

Enligt Ramly var huvudskälet bakom protesten att man ville integreras i det svenska samhället för att lära sig språket, och därför ville de bo i lägenheter.Asylsökande har lämnat bussen, DN 2 januari 2014

Just nu: Flyktingarna lämnar bussen, Östersunds Posten 2 januari 2014

Att bussockupanter skulle kunna få lägenhet/-er före svenska hemlösa, svenska ungdomar som inte får lägenhet och svenskar som skiljer sig (Svenska medborgare och de som fått uppehållstillstånd i Sverige) är grovt brott mot Sveriges Grundlagar!!!

Regeringsformen
1 kap Statsskickets grunder

…..
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.
…..
[IEJ: OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR NÅGOT SOM ÄR GARANTERAT FÖR SVENSKA MEDBORGARE – alltså inte ens för de som har svenskt uppehållstillstånd. De som inte har svenskt uppehållstillstånd har ingen Myndighet rätt att lova att gå före i kö]

forts Regeringsformen
2 kapitlet Grundläggande fri- och rättigheter
….
25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),
2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),
3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),
5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),
6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),
7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §),
8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),
9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket), och
10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).

På sådana föreskrifter om särskilda begränsningar som avses i första stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första meningen samt tredje stycket tillämpas. Lag (2010:1408).

– – – – – –

UTAN ATT BRYTA MOT SVENSK GRUNDLAG KAN INTE MIGRATIONSVERKET LOVA BUSSOCKUPANTERNA ATT DE BARA SKALL BEHÖVA BO 3 MÅNADER I FÖRLÄGGNING INNAN DE FÅR LÄGENHET!!!!!

Migrationsverket – Vi har varit tydliga, Expressen 2 januari 2015
Flyktingarna har avbrutit protesten, SvD 2 januari 2015

Read Full Post »

Hittade tråden bland inkommande twitter. Gick upp till källan som visade sig vara chauffören som 31 december till slut fick åka till hotell för vila.

Hur i hela fridens namn tror några oavsett varifrån Ni kommer, oavsett vilken religion Ni tillhör, att det är tillåtet att stjäla?

Värst av allt, OM Ni vore välutbildade, så hade Ni haft historisk kännedom om att redan Moses, som vi kristna kallar honom, och som finns med i tre religionerna som brukar kallas Bokens Folk men borde kallas Abrahams Barn som tror på vår gemensamme Gud. Redan i budorden, rättesnöret etc. Står Du skall inte stjäla

Se även: Ingen Mänsklig Rättighet välja hemland (uppdaterad 2 januari 2015

Read Full Post »

NOG ÄR NOG! Det är ingen Mänsklig Rättighet att välja hemland. Än mindre att själv bestämma var man vill bo innan man fått tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd.

Passar inte galoscherna är det samma som gäller som för en svensk medborgare som tackar nej till socialt stöd – dvs då fås ingenting och absolut inte pengar för tackar man nej till erbjuden bostad och daglig mat, så har man tackat nej.

Mycket bra ledarartikel i frågan:Asyl är inte valfritt boende
Ledare 3/1: Asylsökande är välkomna men får ta det som vi har det.
…..
Alla får inte asyl. Under 2014 beviljades 33 500 uppehållstillstånd. Men alla som söker asyl, oavsett om de får stanna eller inte, skall ha ett första tillfälligt boende medan asylansökningarna prövas.
Asyl är inte valfritt boende, GP Ledarsidan 3 januari 2015

OM det är så att det inträffade får genomslag så att de som går och inbillar sig att de äger rätt att köpa sig Asyl i Sverige samt innan det ens är klart att de får stanna skall få gräddfil in i svenska samhället, så har den bedrövliga historien med busskaparna från Syrien åtminstone haft något gott med sig.

Det borde även noteras i asylhandlingar om någon som säger sig komma på giltiga asylskäl inte accepterar det som erbjuds under handläggning av asylärendet!

Inflik 2 januari 2015
Av riksdagens åtta partier står sju bakom den generösa flykting- och invandringspolitiken. De representerar 87,1 procent av väljarna. En mycket stabil majoritet av både partierna och väljarna stödjer alltså ett välvilligt och godhjärtat mottagande av människor som flyr för sina liv.

Den inställningen riskerar att minska om fler flyktingar beter sig som de i bussen utanför Grytan. Som asylsökande i Sverige har man inte rätt att bo var man vill. Antingen ordnar man sitt boende själv, som en handfull av bussresenärerna i Malmö gjort. Eller också tvingas man att acceptera det boende som Migrationsverket anvisar.

Det är inget konstigt med det. Enligt regeringens nedröstade budgetförslag kostar asyl- och migrationspolitiken i år drygt 33 miljarder kronor. Det är en budgetansträngning som ett rikt land som Sverige självfallet har råd med.

Men uppslutningen bakom den riskerar att holkas ur om flyktingarna tror att de kommit till en boendeförmedling där man får välja fritt. Så är nämligen inte fallet och vore dessutom orimligt.De bör besinna sig – för sin egen del, Lena Mellins kolumn Aftonbladet 2 januari 2015

Gott och väl Lena Mellin, men problemet som kanske ännu inte gått upp ens för dig som är mycket klarsynt är att det inte varit så att 87,1 procent av svenska folket stött den generösa flykting- och invandringspolitiken. Det var inte den frågan som Sverige gick till val på 14 september 2014. Tack och lov. För då hade valresultatet varit ännu större röra än kaoset som Löfvénregeringen hittills åstadkommit. Det handlar alltså inte om främlingsfientlighet eller om Sverigedemokraterna. I vanliga svenska hem där människor röstat på alla de sju partier som du hänvisar till, har det hörts krav på en mer realistisk inställning till vad Sverige kan och vill åstadkomma samt till vilka kraven på de som skall få asyl utifrån detta bör vara.

Det bör inte vara möjligt att köpa sig asyl i Sverige har många svenskar, många av dem tidigare kommande flyktingar från krigshärdar m.m., sagt gång på gång men media har inte lyssnat utan drivit politiker åt ena hållet samt människor som fått fula epitet rakt i famnen på Sverigedemokraterna.
– – – – – – – Slut på inflik 2 januari 2015 – – —

Utdrag ur Ingen mänsklig rättighet att välja hemland
Att det ens skall behöva upprepas: Det är att lära sig läsa innantill. Läs de Mänskliga Rättigheterna. Det är inte och har aldrig varit en Mänsklig Rättighet att själv få bestämma i vilket land man vill bo! Dags för psedoliberaler, Norah4you 19 juli 2013
samt
Det är ingen mänsklig rättighet att få stanna i Sverige. Det är ingen mänsklig rättighet att gömma sig undan utvisning för att man själv eller ens familj lyckats hålla sig kvar X antal år efter att avslag getts på ansökan om uppehållstillstånd. OCH FRAMFÖR ALLT: Det är ingen mänsklig rättighet att sätta sig själv på en pedistal som vore man värd mer än alla de hundratals människor i flyktingläger runt världen som verkligen skulle behöva vår hjälp antingen på plats eller att komma hit. För det är exakt de människornas liv och framtidsmöjligheter som varenda en som gömmer sig undan riskerar. > Nog med snyftreportage, Norah4you 14 november 2012

Observera att de invandrare/flyktingar som får svenskt uppehållstillstånd med eller utan asyl som grund, de skall vi se till att de får det så bra som möjligt – motkrav självfallet att de måste respektera Svenska Lagar och inte kräva företräde till rättigheter som de Mänskliga Rättigheterna samt svensk Lag ger. Det gäller alla som vistas i Sverige. Precis som det gäller i andra länder!
– – – – – – – Slut på utdraget ur tidigare blogginlägg – – – – –

När Östersundspostens reporter kom till Grytan, en nedlagd militäranläggning strax utanför Östersund, hördes många upprörda röster. Flertalet av bussresenärerna rär män från Syrien – de var chockade, enligt tidningen.

– Jag är 75 år och kommer från Mellanöstern. Så skickas jag till ett ställe där det ser ut så här. Det är ju livsfarligt för mig att vistas här, säger Isan Hydr till tidningen och pekar på det isiga underlaget.

Enligt reportern var det svårt att få en samlad bild över vad som var mest upprörande:

”Men alla menade att de lurats när de klev på bussen i Malmö. Först fick de höra att det skulle röra sig om en bussresa på ett par timmar. När resan helt uppenbart drog ut på tiden fick de i stället veta att de skulle till en plats som låg 40 minuter från Stockholm. 16 timmar efter avresan hamnade de alltså i Grytan”, heter det i artikeln.Vägrar gå av buss vid flyktingboende, DN 31 december 2014

De som inte gillar de spelregler som gäller, de har enligt min uppfattning själva valt att till stor del få sin flyktingstatus ifrågasatt. Sverige är inget lyxhotell där man kan checka in var man vill. Illa nog att tiggare i flera fall går före svenska medborgare som är hemlösa (oavsett var i världen dessa svenska medborgare en gång föddes)

Fortsatt protest vid flyktingboende, GP 1 januari 2015
Flyktingar vägrar gå av bussen vid boende, Expressen 31 december 2014
Vägrar gå av buss vid flyktingboende, SvD 31 december 2014
Vägrar gå av buss vid flyktingboende, Aftonbladet 31 december 2014

Fortsatt märkliga uppfattningar av sk. krigszonsflyktingar har idag 1 jan 2015 hörts:
Missnöjet hos de asylsökande ska bland annat handla om att de placerats på en relativt isolerad plats, långt från närmaste storstad.

– Det här känns ju som ett fängelse, mitt ute i skogen. Visst, jag skulle kunna stanna här i några veckor eller högst ett par månader. Men nu ska jag stanna här i nio månader, säger Isan Hydr, 75, till Östersunds-PostenFlyktingar kvar på buss i protest, DN 1 jan 2015

OM en person oavsett ålder kommer till Sverige, så måste detta för alla de som inte Svenska Staten hjälper hit som kvotflyktingar, ha skett med flyg, båt eller tåg eller bil.

Knappast någon går väl och tror att det är gratis att resa. Knappast någon går väl och tror att det inte någonstans på ”flyktens” väg till Sverige inte funnits ett land som passerats där det hade gått att söka asyl och/eller leva skapligt om än påvert för de pengar som den fortsatta resan till Sverige kostar till dess den som verkligen behöver asyl fått asyl i landet.

För så illa ställt kan det väl ändå inte vara i de EU-länder som omger oss att dessa som kommer hit skulle riskera sina liv lika mycket som i sina hemländer? De som verkligen behöver vår hjälp är alla de som bor fattiga år efter år i flyktingläger där den enda verkligt humana hjälpen kommer från Läkare utan gränser och volontärer. Ärligt talat – jag ger inte mycket för UNHCR där för mycket går till administration m.m. och det inte ens är säkert att all hjälp som sänds till ett flyktingläger kommer fram.

Nu får det vara nog.
Vi måste inse att Göran Hägglund (KD) har haft helt rätt när han i första läget förordar Tillfälligt uppehållstillstånd för de som beviljas asyl.
Vi måste inse att det handlar inte om integration utan om att vi i Sverige på ett vis kan sägas lura folk att tro att om de bara överklagar tillräckligt många gånger har det gått så lång tid att de får stanna.
Vi måste inse att det inte går att flyga eller åka båt till Sverige utan att behöva visa legitimation ÄVEN om ”flykting” lyckas ta sig in genom Schengenmuren.
Den som går och tror att flertalet skulle komma via Norge eller Finland den torde ta miste.
Passeras Danmark, så är Danmark definitivt det land som flertalet som kommer den vägen bör söka asyl i. Vi kan inte vara så naiva att vi tror att folk hoppat fallskärm och bara hamnat i Sverige.

De vi skall integrera och ta hand om, de som behöver vårt medlidande är inte de som går och klagar för att det är för kallt, för att de blir förlagda långt från en storstad o.s.v. Där har gränsen för länge sedan överskridits.

”Vi har börjat hungerstrejka, Aftonbladet 1 januari 2015

Asylsökande: Vi hungerstrejkar, GP 1 januari 2015 Det är en flyktings eget ansvar att se till att ta ansvar för sina egna handlingar inklusive om han/hon äter det som serveras eller inte. Precis som för alla andra på denna jord gäller det att ta ansvar för sina egna handlingar.

Read Full Post »