Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Svenska skolan’

Religionsfrihet inte samma som frihet från religion.
Något som gått många politiker, journalister m.fl. samt vänsternissar förbi…..
Skolan ska bli mer kristen, GP 16 december 2013
Regeringen vill ändra skollagen, GP 15/16 december 2013
det skulle inte behövas om alla politiker, journalister samt Skolverket kunnat läsa innantill!
Religion är ett obligatoriskt ämne i Svenska Grundskolan. Från Religionens kursplan:

Religion

Ämnets syfte

…..
Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Skolan blir mer religiös, Aftonbladet 16 december 2013 Vafalls? På vad sätt blir svenska skolan mer religiös för att kristna inslaget som står uttalat i ämnet Religions syfte i Kursplan för Grundskolans religion blir det som gäller i svenska kommunaliserade skolan?

Regeringen vill tillåta psalmer på skolavslutningar, Expressen 15 december 2013
Regeringen: Tillåt psalmer på skolavslutningar, Aftonbladet 16 december 2013
Brännpunkt direkt: Religion i skolan

17 decembers dummaste inlägg: Alla trivs inte på julgudstjänst, DN ledarsidan 17 december 2013 Hur står det till? Vad har hänt på DN senaste året? Kan Ni inte läsa innantill? Svensk religionsundervisning bygger på kristna värderingar Svensk skolundervisning bygger på svensk kulturhistoria, Dock finns det inget obligatorium att behöva gå på Julgudstjänst till skillnad från att religion byggande på kristna värderingar är obligatoriskt ämne i svenska skolan!

Se även: Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Läs även
Så ska skolan komma på rätt kurs igen, Skolminister Jan Björklund (FP), Helene Odenjung (FP) samt Lars Tysklind (FP) på GP debatt 14 december 2013

Sverige var ett kristet land i Grundlagar och skollagar fram till dess att Göran Perssons  regering år 2000 fick igenom den i många politiska kretsar diskuterade åtskillnaden av Svenska Kyrkan från Staten.
Detta innebar inte som många idag tycks tro att Sveriges kulturella arv och nutida historia skulle frigöras från religion. Våra svenska Grundlagar ger här klart besked – det som gäller är att ingen skall tvingas redovisa vilken tro personen har.

Det betydde inte att undervisning i religion, på något sätt stoppades. Tvärt om Religion är ett ämne från Grundskolans obligatoriska ämnen.
Inte förrän år 2000 frigjordes Kyrkan från Staten och fram till dess, var det en månghundraårig tradition att gå i kyrkan på skolavslutning. Dock var det mellan 1968 och 2000 skolorna själva som bestämde var terminsavslutning skulle ske. Även de som valde att ha sommaravslutning i det fria eller på någon stor arena/folkpark hade fram till år 2000 för vana att ha med Den blomstertid nu kommer bland det som sjöngs på sommaravslutningen. Närmare år 2000 ofta före eller efter Idas visa

Det är också viktigt att känna till att det är tre religioner som under egna namn på boken delar det vi idag kallar Gamla Testamentet.
Vidare är det viktigt för alla oavsett troende, tvivlare eller agnostiker att känna till att kristna och muslimer båda ser Jesus och hans moder Jungfru Maria (namnen är våra kristna. Koranen ger dem muslimska namn) som historiska personer. Vi kristna ser Jesus som Guds son. Koranen ser Jesus Christus som en av Allahs apostlar. För övrigt står det mer i Koranen om Jesu moder som vi kristna kallar Jungfru Maria.

Personlig kommentar: Jag har själv diskuterat frågan om kyrkobesök på skolavslutningar med eller utan psalmsång med sunni-muslimsk iman resp shia-muslimsk och även med ortodox muslim bosatt sedan 30 år i Sverige men för Khomeni. Det jag har fått höra, är att det inte möter något religiöst hinder för en muslim att gå på avslutning i svensk kyrka/delta i verksamhet där psalm sjungs just för att Jesus finns med i den muslimska tron. Den som tvivlar kan slå upp Koranen + Jesus + Jungfru Maria i en sökmotor.

Så Skolverket har verkligen gjort bort sig. Snurrat till det ordentligt som många gör när de saknar logisk stringens i sitt resonemang. Ofta beroende på att kunskap saknas.

Svenska skolans historia

Redan 1686 års kyrkolag slog fast att läsundervisning i Sverige skulle gälla ALLA. Det blev klockarens roll att lära ut läsning och skrivning. Prästen var den som skulle kontrollera att alla, gamla och unga, män och kvinnor, kunde läsa och skriva. Det som var viktigt var att kunna läsa  och förstå det kristna ordet som förmedlades i protestantiska trons bibelutgåvor. Prästen hade som uppgift att hålla husför, skriftemål samt alla skulle genomgå konfirmationsundervisning. På den tiden och långt in på 1800-talet var konfirmationsundervisningen det som gjorde skillnad mellan att vara ung och att bli vuxen.

Värt att notera: 1723 ålades alla svenska föräldrar i regeringsbeslut att de var skyldiga att lära sina barn läsa bok.[1]

* Folkskola

Allmän Folkskola inrättades i Sverige år 1842. En skola per socken och en godkänd lärare var kravet. På den tiden stod socken som huvudman för att lagen om allmän skolgång skulle genomföras. Lagen togs emot med tveksamhet. Mycket beroende på att det före 1882 inte fanns någon allmän skolplikt.

Personlig kommentar: Vi såg under åren 1842 fram till 1882 samma varierande intresse från socknarnas sida att satsa på att alla barn skulle undervisas på lika villkor som vi idag ser när kommunerna är huvudmän….

Grundskolan ersatte år 1968 Enhetsskolan som under några få årtionden ersatte den gamla Folkskolan.

* Trivialskolor

Trivial, ordet kommer från latinets trivium = vägskäl. När en elev kom till en trivialskola, så var det i sig en markering att eleven skulle förberedas för högre studier på gymnasium eller annan högre utbildning.

Det som Trivalskolan lärde eleverna:

Grammatik, Logik (kallades dialektik) samt Retorik.

I Sverige går Trivialskolans historia tillbaka till 1305. Då var den en förberedelseskola där blivande präster som ofta kom från adelsfamiljernas yngre söner samt andra högrestånds personers söner och de som pga sin visade kunskap utmärkt sig tidigare kunde få läsa vidare. Blivande präster gick sedan ofta vidare via kloster. Övriga läste ofta vidare vid utländskt universitet. Äldsta universitetet finns i Bologna sedan 1088.

Trivalskolan ersattes i Sverige år 1905 med Realskolan.

* Gymnasium

De äldsta svenska skolorna fanns redan under Medeltiden. Vid varje svensk domkyrka fanns en domskola/katedralskola. I anslutning till dessa gymnasier fanns ofta en Trivialskola eller som i London där det fanns en speciell Trivialskola för unga män som kunde sjunga bra och skulle bli körsångare i Westminster Abbey.

När Gustav Vasa stängde klostren i Sverige så stängdes också klosterskolorna. Under flera hundra år var den undervisning som fanns i huvudsak förmedlad via informatorer samt för de som skulle bli lägre tjänstemän eller idka näringsverksamhet i en annan form apologistskola en form av gymnasium[2] där latin, räkne- och skrivkonsterna samt från 1724 kartkunskap (geografi) och naturvetenskap fick stort utrymme.

Det var först 1807 års Skolordning som tog bort Latinet som ett huvudspråk. Från 1807 kom franskan och tyskan att ta plats i språkutbildningen. Från 1820 kom apologistklasserna att mer och mer avskiljas från vanliga gymnasiet. Det senare var under ett tjugotal år mer inriktat på blivande präster.

1849 sammanfördes gymnasiet och apologistklasserna som två huvudlinjer på svenska Läroverk. Ett läroverk, allmänt gymnasium 2 inriktningar:

1. Latinlinjen – hel eller halvklassisk

2. Reallinjen – matematisk eller biologisk (från början enbart matematisk

Först år 1950 tillkom Allmän linje

* Akademier

Fram till dess att Riksrådet till drottning Kristina lade fram ett förslag att akademier skulle finnas i Sverige som brukligt är i Frankrike, så avsåg begreppet akademi inte samma som det vi idag känner som Kungliga Vetenskapsakademier där de redan lärde i kraft av sin visade förmåga och kunskap kunde få medlemskap. Från början betydde Akademi filosofisk högre undervisningsskola[3].


[2]Exempel 1:Katedralskolan i Linköping
Katedralskolan i Linköping omnämns första gången 1230. Under 1300-talet var en av de mest kända Katedralarna Nils Hermansson. Han var informator hos den Heliga Birgitta och hennes man. All undervisning hölls i princip på latin. Den första Katedralskolan gick i ‘graven’ i och med att Gustav Vasa gjorde Sverige fritt från katolisism.
Katedralskolan i Linköping återkom som Linköpings gymnasium 1627. Det började tack vare reformationen bli tillåtet att bedriva viss del av undervisningen på svenska. Dock var latin länge ett obligatoriskt ämne. Första skolordningen i Sverige kom 1649. Då delades undervisningen upp i tre stadier: Trivialskolor, Gymnasium, Akademier. Samtliga hade nära kontakt med den Svenska Kyrkan.

Fram till dess att jag själv maj 1968 tog studenten på Katedralskolan i Linköping vet jag med säkerhet att vi alltid hade Morgonsamlingar i aulan och där kunde det förekomma psalmer. Inte alltid men ibland.
Bland de senare världskända Katedralarna märks främst Jöns Jakob Berzelius (känd kemist). Mest känd i nutid hos svenska folket är nog Tage Danielsson (partner till Hasse Alfredsson, filmmakare m.m.) även Birgitta Ohlsson nuvarande EU-minister har gått på Katedral liksom Göran Lambertz.

[3]Exempel 2: Uppsala universitet grundades 1477 och blev då det andra svenska universitetet. Första svenska universitetet grundades i Greifswald på dåvarande svenskt område. Under åren 1530 till början av 1570 låg undervisningen i princip nere tack vare att Gustav Vasa valt att frigöra svenska kyrkan från den katolska tron.1593 utfärdade hertig Karl en ny urkund som innebar att nya professorer tillsattes och grunderna för högre undervisning åter skapades.

Read Full Post »

Inte är politikerna de råmodeller för svenska skolans framtida återhämtning de tar till brösttoner för att kräva…..
Utöver den av de rödgröna förhatliga folkpartiledaren, som med stor säkerhet läst/lärt pedagogik när han undervisade på Militärhögskolan, så är det få politiker utöver Fridolin som är lärarutbildade. Nu är det stor skillnad kunskaps och erfarenhetsmässigt på att vara utbildad lärare på Militärhögskolan eller Folkhögskollärare och att vara ämneslärare på Grundskola eller Gymnasium där det i ämneslärarutbildning krävs djup- och breddkunskaper utöver metodik, pedagogik och didaktik i sina ämnen…..

Kanske tror Löfven. Baylan och andra att de är de bästa pedagogerna….. hade de varit det, så hade väl svenska folket omfamnat allt vad EU heter och röstat ja till Euron 😛 Så lite ‘börja hemma’ vore klädsamt…… att ens bräka: Även skolminister Jan Björklund (FP) och övriga regeringspartier kommer i ett senare skede att få en inbjudan. säger allt om den okunskap om skolan som herrarna besitter.

Inte hade det varit helt fel heller om Löfven och Baylan insett att de inte sitter i Regeringsställning och att det är helt ohemult att gå ut med inbjudan om nationell samling för läraryrket. S vill ha akuta åtgärder mot krisen i skolan, DN 10 maj 2013 Det är inte så att det hjälper med akuta åtgärder. Smörbredningspaket av alla slag som sugit pengar från normal skolverksamhet och gött inte bara privata skolors ägare utan fastmer många svenska kommuner som höjt allehanda avgifter inklusive skollokalkostnad för att täppa till hål som kommunernas egen många gånger kortsiktiga beslutsverksamhet åstadkommit.

S bjuder in till krissamtal om skolan, Expressen 10 maj 2013

Akuta åtgärder är att se till att samtliga som undervisar på Grundskolan är behöriga lärare för de ämnen de undervisar i samt att se till att alla lärare som vill vara lärare också är beredda att vidareutbilda sig i sina ämnen. Självfallet skall de ha som minst B-lön eller samma kompensation som läkare får när de jobbar eller vidareutbildar sig utöver ordinarie arbetstid.

Sedan har vi Centerns IT-minister Anna-Karin Hatt som verkar som om hon inte förstått att data inte är lösningen i skolan. Skälet är mycket enkelt. Det finns inga såll som gör att de uppgifter som elever eller lärare söker på nätet ger vetenskapsteoretiskt eller ens historiskt korrekta uppgifter. Nätet är ingen källkontrollerad uppslagsbok. Rätt använt är nätet bra. Men det krävs betydligt mer vetenskapsteoretisk utbildning utöver djupare ämnesutbildning för att kunna använda det rätt i undervisningen. Datorn är ingen barnvakt……
C-föreslår digitalt lärarlyft, GP 10 maj 2013 Börja med att se till att alla lärare på Grundskolan har rätt utbildning för sitt stadie och sina ämnen samt att lärare som undervisar i de första årsklasserna får vidareutbildning i svenska språket samt hur man lär ut detta. Alldeles för många yngre som inte ens läst svenska på universitetet om de ens läst till lärare.

Så politikerna är inte de bästa pedagogerna! V.s.b.

Read Full Post »

Ibland blir jag rent ut sagt f-ad. Nu är det Anders Lindbergs ledarkrönika i Aftonbladet som gör mig rosenrasande. Det är så förbaskat lätt för de som aldrig fått riktig läsundervisning värd namnet att skylla försämrad läsförmåga i svenska skolor på något i nutid. I Anders Lindbergs fall skyller han en försämring som hållt på länge men accelererat från 2001 (GP-s regering satt då…..) till nu på vår nuvarande skolminister Jan Björklund. Björklunds skola lär inte barn läsa, Anders Lindbergs ledarkrönika Aftonbladet 11 december 2012

Han har helt missförstått vad som är A och vad som är O när det gäller elevers förmåga att lära sig läsa!

Allt börjar med grunderna. Inte för eleverna utan för de lärare som skall lära eleverna hur de lär in. Det var där det började. När Palme var skolminister och vi fick en Grundskola som hade få likhet i kravhänseende i förhållande till det som testades i Sverige, Finland och ett annat nordiskt land flera år tidigare. Själv gick jag i Tornhagsskolan i Linköping. I första klass hade vi Folkskola (!), sedan fick vi Enhetsskola och när vi kom till högstadiet så hade vi adjunkter och andra specialpedagoger som tillsammans med oss i elever under Eve Malmqvist (senare professor) testade och utformade det som skulle blivit Grundskolans signum: En skola för alla där alla, var och en utifrån sin nivå, fick utvecklas i sin egen takt. Det var inte frågan om att Alla skall med utan att Alla blommor skall få näring för att kunna växa. Två helt olika synsätt. Nåväl vi kom som sista intagningen i gamla Gymnasiet och gick ut som sista riktiga studenter 1968 med censorer sista dagen och allt, samtidigt som Grundskolan i Palmes dröm då 1968 genomfördes. Kunskapsbehovet betonades inte längre.

De nya lärarutbildningarna och kraven på vilka som skulle få undervisa elever på lågstadiet i svenskan förändrades. De gamla folkskollärarna och lågstadielärarna hade fått duvning i svenskaundervisning. De försvann. Kravet på svenska lärarna på högstadiet sänktes. Så också på gymnasiet. Det var inte längre självklart att elever fick välutbildade svenskalärare och utan detta, så är hjälper det inte med alla dessa varianter av läsinlärning som dök upp. Det handlar inte om klasser i samhället eller om föräldrar har eller inte har högre studier. Det handlar om något så väsentligt som att om inte lärare fått ordentlig egen undervisning, och där brister det speciellt i kraven för att få undervisa i svenska nu när svenskan inte längre är två ämnen som på min tid, så är det speciellt svårt för de lärare som inte heller fått ordentlig pedagogisk, didaktisk och metodisk undervisning i ämnet Svenska för ”sitt” stadium. Vi kan ‘köra’ med ”En bok i veckan” eller ”Lässtund varje dag”, det hjälper inte så länge inte lärarna som undervisar själva har full täckning för ordförståelse, synonymer o.s.v.

Självfallet blir det inte bättre av att man blandar klasser. Nu talar jag inte bara om nykomna, potentiella eller redan svenska medborgare som går i samma klass som andra svenskar (oavsett var deras föräldrar är födda). Det stora felet som försämrade allt och fick sin värsta effekt från 2001 när de nya lärarna från 1990-talet och framåt som själva inte haft välutbildade svenska lärare var de som skulle lära eleverna från första till fjärde årskurs läsa, det stora felet låg i kommunaliseringen av skolan. Det var en Socialdemokratisk skolminister som försämrade där också. Göran Persson. Viktigt att minnas och den tungt vägande biten i försämringen såväl i svenska som i matematik ligger i att kraven sänktes och mer än en rektor använde sig av något som förhoppningsvis ändå varit tänkt som undantag – anställa helt obehöriga lärare. Allt för att kommunerna skulle spara pengar…. spara på de som skall bli vår framtid. Det är inget sparande.

Sedan kom den avgörande biten. Under Göran Perssons tid fanns det till skillnad från under mandatperioderna innan ett märkligt synsätt på många av de nya lärosätena för Lärarutbildning som t.o.m. fick nyblivna lärare att tro att de minsann kunde undervisa i alla ämnen….. Vilket fick katastrofala följder från 2001 fram till dess Alliansens skolminister Jan Björklund började räta upp en efter en av de hinder för inlärning som byggts in i systemet.

Under kommunaliseringens tid av skolan har en annan sak som glöms bort i debatten inträffat. Skolmaten har försämrats. Alltså inte bara Hemkunskapsundervisningen där elever förr lärde sig använda riktiga nyttiga råvaror. Kommunerna har snålat rejält på pengarna per elev och måltid. Följden har blivit något som många inte har klart för sig. Alla dessa E-nummer och andra tillsatser för att kunna transportera mat långa sträckor är inte nyttiga. Redan när jag under 70-talets slut jobbade på orderavdelning hos kemiföretag samt hade hand om farligt gods lärde jag mig en hel del om vad man skulle undvika att ha i mat eller få i sig på annat sätt. Vilket onekligen varit en stor fördel när min dotter växte upp som matallergiker. (Ni som läst min blogg under 2012 vet om att hon två gånger tvingats ligga på intensiv efter astmachock varav en gång efter att hon som inkallad i militären råkat ut för att köket trots skriftliga och muntliga instruktioner använt margarin i stället för smör, olivolja eller rapsolja). Vi utsätter våra skolbarn för mat som fått tillsatser som är lika farliga om man läser produktblad som det ämne som fanns (finns?) i influensavaccinet. Ämnen som lagras i kroppen och påverkar bl.a. hjärnans utveckling.

Så skyll inte på Jan Björklund att elevernas läsförmåga försämras. Det är många bitar som tillsammans gör och har gjort att svenska skolelever, oavsett var de är födda, inte längre har samma förutsättningar som t.ex. sina nordiska grannars skolbarn.

Sverige sladdar i skolmätning, GP 11 december 2012
Fjärdeklassare läser sämre, GP 11 december 2012
Besked om svenska elevers kunskaper, GP 11 december 2012
Sverige sladdar i skolmätning, SvD 11 december 2012
Svenska lever bättre på naturvetenskap, DN 11 december 2012
Sverige sladdar i skolmätning, Östgöta Correspondenten 11 december 2012

Read Full Post »