Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Svenska Kommuner’

i stället för att ge kommunerna styra över skoletablering.

Låt stat och kommun styra etablering av nya skolor, Stefan Löfven (S) och Magdalena Andersson (S) på DN debatt 11 augusti 2013

Skoletablering bör liksom bostadsbyggande, vägbyggande och kollektivtrafik upp på regionnivå. Det ÄR förbjudet enligt Regeringsformens 1 kap 2§ att diskriminera någon endaste svensk ”Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person”.
Den Kommunala självbestämmanderätten må ha varit rätt tänkt i den svenska boende; arbets- och livssituationen som rådde när den fastställdes. Att svenska kommuner kan satsa och även satsar helt olika på allt från äldreboende till kostnad för skolmat samt betalar helt olika löner till legitimerade lärare i förhållande till grannkommunen, är och förblir en stor skam. Det ÄR inte tillåtet att diskriminera i Sverige.

Sverige har utvecklats blir svenskar diskriminerade gång på gång för att kommunerna som växt ihop har en gräns som mer än en gång ligger mellan människor runt samma grönområde, längs samma väg ut från staden, och som de facto går av på samma hållplats mitt emellan kommungränserna. Sverige har urbaniserats och detta har också medfört att kommuner i dag inte är detsamma som de var en gång i tiden. Till skillnad från t.ex. England har Sverige idag få mindre byar som har ens grundservice i form av möjlighet att ha råd att investera oavsett om det gäller infrastruktur, äldrevård och äldreboende eller skolor i närområdet. Detta oavsett vem som driver dessa. Byar som en gång var självbärande små municipalsamhällen, t.ex. Sannäs i Tanums kommun, har idag när byar slagits ihop till större kommuner varken någon affär, telegraf, post eller ens kollektivtrafik på regelbunden basis för människorna som bor där annat än när sommargäster på försommaren till tidig höst kommer till sina sommarboenden.

Av något skäl som är svårt att förstå, så prioriteras utombys kommande ofta framför i kommunerna boende. Speciellt drabbar detta skolorna där kommunerna gång efter annan använt sig av tårt-/hyvelprincipen i jämförelse med vad kommunerna satsat på kultur- och turistverksamhet. De elever som går i en skola, oavsett vem som är utförare, är Sveriges framtida skattebetalare. Det går inte att använda ‘Alla skall med’-principen på 2000-talet utan det som krävs är att ‘Alla människors lika värde’ inkluderar att ‘alla är och har rätt att vara olika’ Var och en måste få rätten att utvecklas i sin takt. Om det är så att detta bäst sker i en privat utförares eller en kommunal utförares skola, det vet föräldrarna i de allra flesta fall bättre än de skolpolitiker på olika nivåer som inte varit ute i verksamheten.

REGERINGSFORMEN

1 kapitlet Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Sveriges kommuner som från dag 1 efter att Göran Persson som skolminister kommunaliserade skolan försämrat lärarlönerna, skolmaten, skolmaterielkostnader/elev, skolhälsovården o.s.v är INTE lämpliga att styra över skoletablering. Lika lite är de lämpliga att se helheten i en regions behov av nya bostäder, samhällsservice samt infrastruktur. Dags att skrota den Kommunala Självbestämmanderätten och föra över den Självbestämmanderätten på Regionerna och Landstingen. Först då är det möjligt att utifrån rättvise perspektiv diskutera Hur skolan (respektive åldringsvård o.s.v.) skall vara utformad för att inte diskriminera någon. Det är första och det viktigare steget än att diskutera VEM som skall vara utförare. En utförare som inte får möjlighet att fortsätta verksamhet i befintliga skollokaler på samma sätt som utförare får när de efter anbud får driva äldreboende, den utföraren har en stor initialkostnad som gör verksamheten skörare ekonomiskt sett. Vilket ofta glöms bort av de Rödgröna. Självfallet skall varje svensk skolelev ha rätt att få garanti för att fortsätta sin utbildning som han/hon kommit in på. Det gäller även de i de första klasserna som idag kan hystas ut med eller utan splittring av klass för att kommunerna lägger ner skolor utan hänsyn till att de diskriminerar dessa elever!

Dags att föra hela Sverige in i 2000-talets verklighet och värld. Diskutera den kommunala självbestämmanderätten först. Inte vem som utför verksamhet när väl frågan om HUR är besvarad i rimliga kravspecar och där anbud begärs in för verksamhet. Om någon därefter går med vinst, så är det vederbörande väl unt enligt mitt sätt att se det – förutsatt att samma/likvärd undervisning bedrivs utifrån samtliga krav i kravspec. Det är på Regionnivå som dessa kravspecar bör utformas. Kommuner som ligger nära varandra och tillhör samma region bör inte längre få möjlighet att konkurrera med varandra om t.ex. elever. Rätten att själv välja skola inom region bör vara något som är en självklarhet. Men kraven på hur skolverksamhet skall se ut som minimum bör också den ligga på Regionnivå. Kommunala Självbestämmanderätten är inte något Heligt som inte går att ändra i våra Grundlagar. Det tar tid men den tiden har vi då det knappast kommer ett förslag före valet nästa år. Med andra ord är den tidigaste tidpunkt den ändringen kan ske efter valet 2018.

S: Låt kommuner styra skoletablering, Expressen 11 augusti 2013
S: Låt kommuner styra skoletablering, GP 11 augusti 2013
S: Låt kommuner styra skoletablering, Aftonbladet 11 augusti 2013
S: Låt kommuner styra skoletablering, SvD 11 augusti 2013

Tillsätt ingen utredning utan inse att Sverige hör hemma i 2000-talet! Inse att kommuner kommit att bli en form av utförare precis som privata utförare och inte längre en nivå där skolfrågor hör hemma – om de ens gjorde det när Göran Persson som skolminister kommunaliserade skolan…..

Tillägg: Björklund trycker på för statlig skola, DN 11 augusti 2013

Read Full Post »

Det är skrämmande men allvarliga fall som visar att svenska kommunalpolitiker och kommunalatjänstemän numera inte har den kunskap som krävs för att få godkänt enligt tidigare och nuvarande betygskriterier i ämnet samhällskunskap. Skämmande okunskap. Personligen håller jag flumskolan, kommunaliseringen av skolan som bl.a. lett till att det på många håll i landet anställts helt obehöriga lärare, alternativt att lärare som inte är behöriga i ämnena samhällskunskap och historia, vilket lett till att alldeles för många fått fel utbildning i de demokratibegrepp, yttrandefrihet, tryckfrihet o.s.v. Vilket är illa nog.

Det värsta är dock att det överhuvudtaget förekommer mer än en kommunalpolitiker som helt missat att kommuner inte har rätt att stifta egna lagar, inte har rätt att begränsa t.ex. fotografering på allmän plats eller i kommunala lokaler försåvitt inte området ifråga säkerhetsklassats som skyddsobjekt vilket heller inte får ske på kommunal nivå! Allt sådant dravel, för dravel är det, är brott mot svensk Grundlag. Det är däremot en helt annan fråga om foton får läggas ut på nätet, publiceras i tidningar etc. Men det är som sagt var inte heller det en fråga för någon svensk kommunalpolitiker eller kommunaltjänsteman! Lagar kan bara stiftas av svensk Riksdag!

Dagis blomstertid slutfotad, GP 11 juni 2010
Fotoförbud upprör föräldrar, GP 11 juni 2010

Read Full Post »