Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Surrogatmödraskap’

Det borde inte ens behöva diskuteras:

Det är ingen Mänsklig Rättighet att få bli förälder, men varje barn har rätt till ”sina” föräldrar.

Barn är ingen rättighet, GP Ledarsidan 2 augusti 2014 Så sant som det är sagt. Barn är ingen rättighet att få. Däremot har alla barn rätt till ”sina” föräldrar, biologiska eller juridiska. Det skall inte finnas någon skillnad i lagtext på kön när det gäller de juridiska föräldrarna. Det är Barnet som skall sättas i centrum,.

Skrev förut idag:
Barnets värld – Barnets Kärnfamilj
Inget barn väljer själv till vilka föräldrar det skall födas eller var barnet skall växa upp. Där finns det en fråga som stör och har stört mig i många år. Varför har inte ett barn utöver sina biologiska föräldrar, om båda eller någon av dem är bland de som uppfostrar barnet, ha mer än två juridiska föräldrar.

Verkligheten har aldrig varit ett karbonpapper och det finns inget som i mina ögon hindrar att ett barn kan få tre eller fyra juridiska föräldrar även om jag personligen tycker kärnfamilj är viktig. Frågan är i mina ögon inte hur kärnfamiljen ser ut. Frågan är hur ser barnets kärnfamilj ut. Vi bör enligt min personliga mening se alla frågor ur barnets synpunkt/med barnens ögon. Växer barnet upp med två föräldrar, så är det oavsett kön på dessa två föräldrar de två som är barnets kärnfamilj. Växer barnet upp med två heltidsnärvarande föräldrar med utvidgad kärnfamilj där biologisk mor/far utöver dessa två är närvarande i barnets liv, så utgör dessa 3 eller 4 personer barnets kärnfamilj.

4 personer? Tänk efter. I alla tider har det funnits barn som inte vuxit upp med båda sina biologiska föräldrar. För barnet är det oavsett om vi talar om biologiska föräldrar eller adoptivföräldrar som inte lever tillsammans båda juridiska föräldrarna och deras ev. nya partner som utgör barnets Kärnfamilj. Alltså borde det vara lagligt för ett barn att få mer än två juridiska föräldrar enligt min uppfattning. Allt handlar om att se frågorna ur barnets perspektiv.Har Gud gett kärlek mellan två vuxna, Norah4you 2 augusti 2014

Tidigare har jag skrivit:
…..Jag kan förstå att många vill bli föräldrar. Jag kan däremot inte förstå att det allmänna som har svårt nog att få pengar att räcka till för bästa möjliga och snabbast möjliga behandling av t.ex. cancersjuka skall bekosta detta.
Jag kan förstå de parförhållanden där det är två män som väldigt gärna själva skulle vilja bli pappor eller att någon av dem blev pappa. Men jag kan inte förstå att inte det skulle vara möjligt att lösa med hjälp av inseminering av någon kvinna i ett kvinnligt partnerskapsförhållande. Jag ser inga moraliska, etiska utan bara juridiska komplikationer för att stödja det alternativet.

Jag kan förstå att kvinnor som drabbats av t.ex. livmodercancer eller av annat skäl inte får föda barn önskar få egna barn. Det handlar inte om det. Det handlar om barnet och den som om surrogatmoderskap skulle tillåtas i Sverige skulle vara surrogatmamma. Jag har mycket svårt att se att det allmänna med de begränsade medel för vård och omsorg som landets skattebetalare kan betala till detta skulle bekosta betalning till en surrogatmamma och/eller bekosta att denna form av insemination skulle genomföras.

Jag har alltså inga betänkligheter mot att lagar skulle ändras så att homosexuella och lesbiska par skulle få hjälp med insemination där barnet som föds skulle få bonusmamma och/eller bonuspappa. Lagar borde också ändras så att barnet i dessa samkönade förhållanden alltid fick samma rätt till bonusmamma och bonuspappa som de barn vars föräldrar varit av båda könen och skilt sig. Viktig fråga mycket viktigare än surrogatmoderskap om barnets bästa skall sättas i centrum vilket våra lagar förutsätter.Ingen mänsklig rättighet att, Norah4you 13 mars 2012

Stifta lagar för stjärnfamiljer, Jonas Simmas ledarkrönika på Aftonbladet 2 augusti 2014 Stjärnfamilj? Det är ett begrepp som är taget ur Föräldrars värld, inte barnets. Att sedan barnets kärnfamilj kan se ut på många skilda sätt och att alla de kärnfamiljer som ett barn kan räkna som sin Kärnfamilj skall omfattas av samma lagar – det borde vara en självklarhet!

”Barnets bästa
Det är viktigt att lyfta blicken från "Tyck som jag"-syndromets avigsidor. Det handlar inte om föräldrarnas konstellation eller om det finns två som ingår i barnets kärnfamilj oavsett hur denna ser ut. Det handlar om Barnets bästa. De föräldrar som är närvarande för barnet under barnets uppväxt utgör Barnets kärnfamilj Könsmässiga fördelningen är helt irrelevant. Lika viktigt är det att göra klart att det handlar om NÄRVARANDE föräldrar. Dvs inte föräldrar som har kontakt med barnet en gång per år utan under barnets uppväxt varit närvarande regelbundet. Det kan handla om två föräldrar som barnet bor hos men ytterligare en eller två som barnet har nära kontakt med, biologiska eller adoptivföräldrar som antingen aldrig bott ihop eller brutit upp från varandra och skapat ny egen familj. Barnets bästa är att kunna inkludera fler än två som juridiska föräldrar till barnet. Det handlar om Barnets rättigheter. Inte om föräldrars.

Utifrån det jag sett och hört under åren, som privatperson eller lärare, så är det inte så enkelt som en del vill göra frågan om surrogatmammor. Barn har mänsklig rättighet att få veta vem som är biologisk förälder och vilka arvsanlag barnet har vad gäller släktsjukdomar som indirekt kräver att barnet tänker på vad gäller mat och levnadssätt. Personligen har jag svårt att förstå att ägg- eller spermiedonation är till för Barnets bästa. Men så länge barnet äger rätten att få reda på sitt biologiska ursprung, så kan jag acceptera utan att protestera i de fallen. Däremot finns det inte något giltigt argument, enligt min mening, som talar för surrogatmamma OM vi skall tänka på barnets bästa.

Read Full Post »

Allra först vill jag klara ut några för mig elementära saker: Hur en familj ser ut, bryr jag mig inte om, så länge som familjens vuxna och halvvuxna medlemmar är bra för det lilla barnet. Men det finns två viktiga bitar som det verkar som om många glömt:

* Det är ingen Mänsklig Rättighet att få egna barn.
Det är ingen mänsklig rättighet att bli förälder, däremot är det än mänsklig rättighet att barn som föds har förälder/föräldrar som finns där för barnet. Det är barnets bästa, inte ev. blivande eller nuvarande föräldrars som alltid skall vara vägledande om vi fullt ut skall följa de mänskliga rättigheterna och vanligt sunt förnuft…..
Viktigt anser jag faktiskt det genetiska sambandet vara. Skälet för detta kan man se nästan varje söndag i Spårlöst på TV4-kanal. Barn vill veta var de kommer ifrån och vem som är deras genetiska förälder. Det ser jag som en mänsklig rättighet som följer av alla andra mänskliga rättigheter och att det är barnets bästa inte föräldrars som skall vara det avgörande. Vad jag anser saknas i hela debatten och som i fallet med äggdonationer som jag är mycket tveksam till om det inte finns genetiskt samband mellan donator och de socialt acceptera föräldrarna, är att barn senast när de blir myndiga SKALL tillerkännas rätten att få reda på vilka de biologiska föräldrarna är.

Svåra avgöranden, Norah4you 28 februari 2013

* Blir man förälder, oavsett hur, så är kvinnan som föder barnet förälder hela livet även om hon lämnar bort det eller donerar sitt ägg och mannen som är pappa är pappa hela livet oavsett om han är närvarande eller frånvarande.

Detta med att någon föder ett barn till en annan är ingen ny företeelse. Förr skedde det på ena eller andra sättet i en del familjer där det ena syskonet hade flera barn och det andra inte hade något. Känner till sådant fall där alla parter nu är borta sedan länge. För föräldrarna, oavsett vilken gruppering vi talar om och oavsett om biologiska fadern var den som var gift med biologiska modern eller ej, för föräldrarna var det eller såg åtminstone ut att ha varit en bra lycklig lösning. När båda adoptivföräldrarna (för det var de officiellt oavsett vilken sanningen var) var borta, så fick man höra en helt annan upplevelse från det då äldre barnets sida. Det gick så långt att barnet inte ville ligga i samma grav som adoptivföräldrarna.

Har sett på TV barn som söker efter sin/sina biologiska föräldrar. Barn jag känt igen och inte ens kunnat drömma att inte någon av de föräldrar jag också kände var barnets riktiga biologiska förälder. För barn och även för de som vuxit upp visar sig den biologiska biten ofta viktigare än vad många tror. Inte nödvändigtvis så att barnet eller det vuxna barnet anser att den behöver/behövt träffa den/dessa. Men att de vetat inte bara vad de biologiska föräldrarna heter utan också hur de ser ut samt att dessa någon gång under åren skickat ett kort till en födelsedag för att visa att de inte glömt trots att de av okänd orsak lämnat över den största gåva de kan ge någon annan – ett barn.

Det är där jag tycker debatten borde finnas. Inte om det är samkönade eller tvåkönade vårdnadshavare som är barnets förälder under barnets uppväxt. Inte om det är så att det är en ensam mamma eller ensam pappa som är en av föräldrarna till ett barn som växer upp i ett samkönat äktenskap. Den biten är viktig att man tänker på barnets bästa och varför man väljer att skaffa barn. Barn är ingen Mänsklig Rättighet att kräva att få egna. Barn skall inte ‘skaffas’ som vore de handelsvara eller någon statussymbol för att visa att det är ett levande äktenskap, oavsett hur detta ser ut, som man lever i. Barnets bästa är inte alltid det samma som ev. föräldrars bästa. Viktigt att komma ihåg.

”Surrogatmamman gjorde det
möjligt för oss att bilda familj”, SvD 31 dec 2012 uppdaterad 31 juli 2013

Hantera föräldraskapet på ett könsneutralt sätt, Anna-Karin Hatt och Ola Johansson på SvD Brännpunkt 31 juli 2013
Konsekvenserna av surrogatmödraskap måste utredas, Karin Wiborn generalsekreterare Sveriges kristna råd och Björn Cedersjö
direktor ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle Sveriges kristna råd, SvD Brännpunkt 19 juni uppdaterad 31 juli 2013

Däremot har jag inga som helst betänkligheter, förutsatt att ett par kan anses vara lämpliga personer att bli föräldrar, att samkönade par likaväl som tvåkönade par skulle kunna komma ifråga för såväl adoption som fosterföräldraskap. Lämplighet som förälder sitter inte i könet.
Lika lite har jag personsonligen emot om det skulle bli lagligt att registrera mer än två föräldrar som barnets vårdnadshavare. Viktigast är att de som står som vårdnadshavare och förälder finns där för barnet.

Read Full Post »

Som jag skrev tidigare idag i bloggen Svåra avgöranden, Norah4you 28 februari 2013 så anser jag att minimikravet för surrogatmamma alltid måste vara att surrogatmamman skriver på ett juridiskt bindande dokument att barnet som minst när det blir vuxen skall ha rätten att få veta hur det kommit till. Vad gäller äggdonation skrev jag: Viktigt anser jag faktiskt det genetiska sambandet vara. Skälet för detta kan man se nästan varje söndag i Spårlöst på TV4-kanal. Barn vill veta var de kommer ifrån och vem som är deras genetiska förälder. Det ser jag som en mänsklig rättighet som följer av alla andra mänskliga rättigheter och att det är barnets bästa inte föräldrars som skall vara det avgörande. Vad jag anser saknas i hela debatten och som i fallet med äggdonationer som jag är mycket tveksam till om det inte finns genetiskt samband mellan donator och de socialt acceptera föräldrarna, är att barn senast när de blir myndiga SKALL tillerkännas rätten att få reda på vilka de biologiska föräldrarna är. och så långt står jag kvar där jag stod i morse.

Men så kom en kommentar från Sasja: SasjaL
Att som vuxen först få reda på att den person som man har kallat för ”mamma” i hela sitt liv, inte är ens riktiga (biologiska) mamma, är inte helt okomplicerat. Det uppstår alltid ett antal frågor, som berörd person inte alltid kan ta till sig i alla situationer.

Sedan har filmindustrin spelat vidare på olika situationer, inte okomplicerade, beträffande surrugatmoderrollen.

och den kommentaren har fått mig att fundera. För jag har under åren kommit i kontakt med tre fall där just den situationen vållat djupa problem för barnet som vuxit upp utan att ha alla fakta.

Första fallet var ett äldre par som hade ett förståndshandikappat eget barn. Barnets förståndshandikapp var av en art som gjorde att mer undersökningar i handlingar gjordes. Det visade sig då att föräldrarna, det i min barndom äldre paret som bodde i utkanten av en mellanstor ort där jag hade släktingar, var helsyskon… När deras gemensamma mamma blivit gravid innan giftermålet hade hon som så många andra kvinnor som kom i olycka, som det kallades, åkt till annan ort i landet där hon fött sitt barn, mannen i det äldre paret, direkt skrivit på handlingar som adopterat bort honom och när hon och mannens pappa gift sig och fått kvinnan, så hade de aldrig talat om att det fanns ett syskon på annat håll i landet. Kvinnan och mannen lär ha träffats när båda föräldrarna var borta så ingen kunde stoppa dem. Så blev det som det blev.

Det andra fallet jag hörde talas om var någon gång i min ungdom/tidiga vuxna år. Ett barn med en ovanlig blodgrupp behövde extra blod inför en operation. Ingen av föräldrarna hade kompatibel blodgrupp.

Det tredje fallet jag hört talas om var när det först när ett barn som vuxit upp i familj där inte föräldrarna talat om att barnet inte var deras eget, själv blev förälder och fick ett barn som behövde en transplantation (tror det var njurtransplatation) barnet som blivit förälder hade sjukdom som gjorde att det barnet inte kunde donera trots stark önskan. Frågade sina föräldrar om de skulle vara villiga att ta vävnadsprov och först då fick reda på att föräldrarna inte var de biologiska föräldrarna.

Som sagt tidigare. Det är inte enkel fråga. Det är definitivt inte en mänsklig rättighet att bli förälder.
Det är heller inte så att ett barn garanteras kärleksfulla föräldrar även om dessa längtat aldrig så mycket efter att få ett eget, ett gemensamt barn, och använt surrogatmamma. Lika lite i de förhållandena som i något annat.

Det som är viktigt är att det utifrån Barnets inte ev. föräldrars bästa man ser frågeställningen.

Ja till surrogatmammor i Sverige, GP 28 februari 2013
Rådet till regeringen: Tillåt surrogatmödrar, Expressen 28 februari 2013
Ja till surrogatmammor i Sverige, SvD 28 februari 2013
Ja till surrogatmammor i Sverige, DN 28 februari 2013
Ja till surrogatmammor i Sverige, Aftonbladet 28 februari 2013
Statligt råd vill göra surrogatmödraskap lagligt, Sveriges Radio 28 februari 2013
Surrogatmödraskap kan bli tillåtet i Sverige, SvT 28 februari 2013
”Mängd frågor måste lösas”, SvD 28 februari 2013
Rapporten om surrogatmödrar sätter fart på debatten, DN 28 februari 2013
Tillåt surrogatmödrar i Sverige, SvD Brännpunkt 28 februari 2013
Chatt om surrogatmödraskap, SvD Brännpunkt 28 februari 2013

Det är svåra avgöranden som inte bara enskilda personer som drömmer om att bli föräldrar måste göra. Det behövs myndighetsbeslut som jag ser det i varje enskilt fall precis som när ett barn som fötts adopteras. Det är barnets bästa vi måste tänka på. Inte givet att svaret skall bli ja…

Read Full Post »

för en sak måste fastslås redan från början: Det är ingen mänsklig rättighet att bli förälder, däremot är det än mänsklig rättighet att barn som föds har förälder/föräldrar som finns där för barnet. Det är barnets bästa, inte ev. blivande eller nuvarande föräldrars som alltid skall vara vägledande om vi fullt ut skall följa de mänskliga rättigheterna och vanligt sunt förnuft.

Tillåt surrogatmödrar och donationer av befruktade ägg i Sverioge, anser Statens medicinsk-etiska råd (Smer) i sin nya rapport.

Förslaget om surrogatmödrar gäller uteslutande icke-kommersiellt surrogatmoderskap och det ska finnas en nära relation mellan surrogatmamman och de tilltänkta föräldrarna, skriver representanter för Smer på Svenska Dagbladets debattsida. En minoritet anser att alla former av surrogatmödrar ska vara fortsatt förbjudna.

Om donation av befruktade ägg råder enighet i Smer. De ska kunna doneras till andra barnlösa. I dag är det förbjudet.

Rådet ändrat inställning om embryodonationerna sedan den förra rapporten om ofrivillig barnlöshet kom 1995. Då gällde kravet på ett genetiskt samband mellan det blivande barnet och minst en av föräldrarna. Nu anser man att det sociala sambandet mellan barn och föräldrar väger betydligt tyngre. Ja till surrogatmammor i Sverige, GP 28 februari 2013

Viktigt anser jag faktiskt det genetiska sambandet vara. Skälet för detta kan man se nästan varje söndag i Spårlöst på TV4-kanal. Barn vill veta var de kommer ifrån och vem som är deras genetiska förälder. Det ser jag som en mänsklig rättighet som följer av alla andra mänskliga rättigheter och att det är barnets bästa inte föräldrars som skall vara det avgörande. Vad jag anser saknas i hela debatten och som i fallet med äggdonationer som jag är mycket tveksam till om det inte finns genetiskt samband mellan donator och de socialt acceptera föräldrarna, är att barn senast när de blir myndiga SKALL tillerkännas rätten att få reda på vilka de biologiska föräldrarna är.

Detta kan lösas enkelt om man i samband med surrogatmödraskap ställer krav på att surrogatmamman skriver på ett papper där hon dels bekräftar, för barnet viktig bit, att hon är surrogatmamma för att de föräldrar som barnet växer upp hos inte kan eller pga sjukdom får föda barnet själva, så skall hon därmed ge barnet tillstånd att ta kontakt när barnet blir myndigt. Observera än en gång: Det är ingen mänsklig rättighet att bli förälder, däremot har barnet rätt att veta vem han/hon är utan hinder av de socialt accepterade föräldrarna. Det är det blivande barnet, inte de blivande föräldrarna man från samhällets sida skall värna om.

Utifrån den principen, som jag hoppas att det stora flertalet kan hålla med om, så finns det problem på vägen för barnet om vi tillåter äggdonation utan genetisk samhörighet. Varje barn skall ha rätt att när det blivit vuxen få reda på de biologiska föräldrarna. Inte bara för barnets bästa. Det handlar också om alla ev sjukdomar som finns i de biologiska föräldrarnas släkt. Allt finns knappast på papper när man godkänner en ev. äggdonation. Allt kan man inte till rimlig kostnad ta reda på laboratorievägen. Jag tvivlar alltså på att det är möjligt ekonomiskt och socialt att i det ögonblick någon skall donera ett ägg alla uppgifter är kända om släkten längre tillbaka som kan ha betydelse för barnets vuxna livs val. Jag tvivlar också på att det är moraliskt och etiskt försvarbart att vägra några barn rätten att göra släktforskning på sin biologiska släkt. Jag är däremot helt emot att samhället som samhälle skall vara de som registrerar varenda gen som barn och biologiska föräldrar har gemensamt. Det är i så fall som jag ser det ett stort ingrepp i den personliga integriteten för enskilt barn som växer upp. Barnet skall enligt mitt sätt att se det ha rätt att få namn och rätt att ta kontakt om barnet vid vuxen ålder så önskar. Samhället skall bara tillförsäkra det blivande barnet de rättigheterna.

Rådet till regeringen: Tillåt surrogatmödrar, Expressen 28 februari 2013
Ja till surrogatmammor i Sverige, SvD 28 februari 2013
Ja till surrogatmammor i Sverige, DN 28 februari 2013
Ja till surrogatmammor i Sverige, Aftonbladet 28 februari 2013
Statligt råd vill göra surrogatmödraskap lagligt, Sveriges Radio 28 februari 2013
Surrogatmödraskap kan bli tillåtet i Sverige, SvT 28 februari 2013
”Mängd frågor måste lösas”, SvD 28 februari 2013
Rapporten om surrogatmödrar sätter fart på debatten, DN 28 februari 2013
Tillåt surrogatmödrar i Sverige, SvD Brännpunkt 28 februari 2013

Surrogatmödraskap, surrogatmamma, socialt accepterat föräldraskap, allt måste gå ut ifrån BARNETS BÄSTA under såväl uppväxt som BARNETS RÄTTIGHET att får reda på vilka de biologiska föräldrarna är.

Read Full Post »

kräva att få bli förälder och absolut inte att kräva att få bli förälder på andras bekostnad. Jag kan förstå att många vill bli föräldrar. Jag kan däremot inte förstå att det allmänna som har svårt nog att få pengar att räcka till för bästa möjliga och snabbast möjliga behandling av t.ex. cancersjuka skall bekosta detta.

Jag kan förstå de parförhållanden där det är två män som väldigt gärna själva skulle vilja bli pappor eller att någon av dem blev pappa. Men jag kan inte förstå att inte det skulle vara möjligt att lösa med hjälp av inseminering av någon kvinna i ett kvinnligt partnerskapsförhållande. Jag ser inga moraliska, etiska utan bara juridiska komplikationer för att stödja det alternativet.

Jag kan förstå att kvinnor som drabbats av t.ex. livmodercancer eller av annat skäl inte får föda barn önskar få egna barn. Det handlar inte om det. Det handlar om barnet och den som om surrogatmoderskap skulle tillåtas i Sverige skulle vara surrogatmamma. Jag har mycket svårt att se att det allmänna med de begränsade medel för vård och omsorg som landets skattebetalare kan betala till detta skulle bekosta betalning till en surrogatmamma och/eller bekosta att denna form av insemination skulle genomföras.

Jag har alltså inga betänkligheter mot att lagar skulle ändras så att homosexuella och lesbiska par skulle få hjälp med insemination där barnet som föds skulle få bonusmamma och/eller bonuspappa. Lagar borde också ändras så att barnet i dessa samkönade förhållanden alltid fick samma rätt till bonusmamma och bonuspappa som de barn vars föräldrar varit av båda könen och skilt sig. Viktig fråga mycket viktigare än surrogatmoderskap om barnets bästa skall sättas i centrum vilket våra lagar förutsätter.

Politisk osämja om surrogatmoderskap, GP 13 mars 2012
KD och V emot utredning om surrogatmödraskap”>KD och V emot utredning om surrogatmödraskap, Sveriges Radio 13 mars 2012
Politisk osämja om surrogatmödraskap, SvD 13 mars 2012
Politisk osämja om surrogatmödraskap”>Politisk osämja om surrogatmödraskap, Aftonbladet 13 mars 2012

Tillägg 14 mars 08.20 KD och V på samma sida mot surrogatmammor, DN 14 mars 2012

Tillägg 15 mars 05.28 Problemen med surrogatmödrar, Ann Charlotte Marteus, ledarsidan Expressen 14 mars 2012 Om Sverige skall sätta Barnets bästa i centrum, och inte rätten till att få barn och därmed Föräldrars rätt att kräva att få barn i centrum, så är såväl utredning som beslutsprocess i surrogatmödrafrågan en onödig kostnad av sk. Allmänna medel. Det är ingen mänsklig rättighet att kunna kräva att få barn. Det är en mänsklig rättighet att kräva att alla barn under sin uppväxt och redan i fosterstadiet får så bra möjligheter som möjligt. De två går inte ihop.

Read Full Post »