Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘statsråd Nyamko Sabuni’

Jag har aldrig förstått att så många, politiker och välutbildade människor på ena eller andra positionen vill skylta med att de inte ens lärde in det viktigaste som vi har i våra Grundlagar:
Regeringsformens 1 kap Statsskickets grunder.
”2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).”

Principskillnad, Sabuni!, SvD ledarsidan 2 augusti.

Det märkliga är som alla ämnes- och stadiebehöriga samhällskunskapslärare vet att detta måste lärts in, obs inte bara lärts ut, för att eleven skall kunna visa att den förstår vad demokratibegreppet innebär och därmed som minst uppnått en av de viktigaste målen för att överhuvudtaget vara berättigad att få godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9…..
Har vi så många ämnesobehöriga SO-lärare, så många icke stadiebehöriga Samhällskunskapslärare eller är det så många som aldrig satt sin fot på lärarhögskolan som undervisar i ett så viktigt ämne?

Read Full Post »

Det är med förvåning jag än en gång inser att alldeles för många aldrig lärde in det som är och hela tiden har varit ett av de grundläggande kraven för att få godkänt i ämnet samhällskunskap årskurs 9. Den som inte lärt sig förstå det svenska samhället i allmänhet och skolan i synnerhet SKALL vara genomsyrat av, den har helt missat vad ordet/begreppet demokrati står för!

Hela svenska samhället bygger på Sveriges Grundlagar. På respekt för våra grundlagar och att den offentliga makten, utövare och de som är i utövares ställe RESPEKTERAR våra Grundlagar.

Regeringsformens 1 kap 2§ står ännu en gång i centrum.
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).” Regeringsformen 1 kapitel Statsskickets grunder §2

Det är alltså inte ens tillåtet av svenska myndigheter eller de som utför uppdrag för svenska myndigheter att ge bidrag till någon förening som oavsett politisk, kulturell, etnisk eller annan bakgrund inte ställer sig bakom demokratibegreppet så som de svenska Grundlagarna anger detta!

Ge inga bidrag till hatet, SvD Opinion ledarsidan 13 juli 2011
Jag förstår att demokratiminister Birgitta Ohlsson är besviken. Birgitta Ohlsson: Jag blir oerhört besviken, repligk SvD opinion 14 juli 2011

Dock är frågan större än att bara omfattas av demokratiministern samt ansvarigt statsråd för myndigheten Ungdomsstyrelsen, statsråd Nyamko Sabuni, eller Erik Ullenhag ansvarigt statsråd för diskrimineringsfrågor. Detta är en fråga för Utbildningsminister Jan Björklund och för statminister Fredrik Reinfeldt att ta till sig och fundera över vad som behöver till i form av skräpta krav på såväl grundskoleutbildning samt krav på alla svenska myndigheter/utövare att respektera våra svenska grundlagar!

Tillägg 15 juli 05.33 På förekommen anledning, då det under natten förekommit att person skickat kommentar som beskyller annan namngiven person för att begått brottslig handling inkl. blåljuga ‘för svenska folket’ vill jag göra följande klart:
De flesta bloggar i Sverige och annorstädes har utöver det lands lag där bloggaren hör hemma också annan internationell lag som skall följas. I wordpress fall gäller Amerikanska lagar, precis som för många andra bloggportaler som används för bloggande även av svenskar. Det är alltså inte tillåtet att påstå saker hur som helst om offentlig person eller dennas yrkesutövning. Den som skriver något sådant, liksom den som tillåter en sådan kommentar att komma in bryter mot de avtal som bloggägaren tecknat när bloggen startades upp. Är medveten om att många missat detta.

Utöver det gäller för alla svenska medborgare och de som skriver/kommenterar i Sverige även svensk Brottsbalk (1962:700)
5 kap. Om ärekränkning
1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.
Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

2 § Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grovt förtal dömas till böter eller fängelse i högst två år.
Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada.

3 § Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter.
Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader
.” Källa Brottsbalken 1962:700

Observera att det endast är de som är ”skyldiga att uttala sig” och som visar ”att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den”, endast där både A och B gäller alltså inte antingen eller som krävs.
(Ni kommer väl ihåg mängdläran i matematiken? Här är en praktisk tillämpning av den för det är den som ligger till grund för logisk analys när hänsyn skall tagas till vad som krävs och vad som ingår i en lag, ett påstående, ett argument. Redan de gamle grekerna förstod matematiskt tänkandes betydelse för helhetssyn och logiskt tänkande, filosofi m.m.)

Tillägg 07.28 15 juli. I Newsmill finns ett snille som tycker att ‘Islamisterna’ bör få behålla bidraget. Därför bör islamisterna få behålla sina bidrag, Aje Carlbom Socialantropolog Newsmill 15 juli 2011
Det saknar betydelse vilka det inte är demokratiska – bör är svagt för SVENSK GRUNDLAG GÄLLER I SVERIGE!

Read Full Post »