Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Statsministerkandidat bör respektera Sveriges Grundlagar’

Även om jag har full förståelse för att många önskar att deras egna värderingar skall gälla, dvs. att just de räknar som Nazister eller för den delen Kommunistiska extremister till vänster om Vänsterpartiet, samt vara avgörande för vilka som skall få komma till t.ex. skolor eller få demonstrera på gator och torg,

så är det beklämmande att så många idag inte respekterar våra Svenska Grundlagar. Till dessa sällar sig ledande Socialdemokrater som kapitalt missat att i Sverige gäller SVENSKA GRUNDLAGAR.

Samma rättigheter som Du själv kräver oavsett om det är Yttranderätt, Tryckfrihet, Åsiktsfrihet eller Mötesfrihet,
samma rättigheter gäller Din värste åsiktsmotståndare/politiske fiende!
Det är det och inte Tyck-som-jag-syndromet som gäller i en demokrati

Den som inte respekterar ett lands Grundlagar/Konstitution – han/hon är inte demokrat oavsett vad han/hon än säger! Respekt för Grundlagar/Konstitution är Grundbulten i alla demokratier. Gillar man inte det som står där, så krävs det här i Sverige omröstning i Riksdagen såväl före som efter ett ordinarie val OCH när det gäller Grundlagsändringar är det inte något som bara kan poppa upp på dagordningen.
För inte är det väl så illa att ledande Socialdemokrater har planer på att ändra svenska Regeringsformen OM de kommer till makten efter höstens val?

Regeringsformen

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
Opinionsfriheter

1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,
3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och
6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

……..
24 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.

Högljudd demonstration mot SS, GP 20 maj 2014 Att störa andras, oavsett vilkas, demonstrationsrättighet genom att vara högljudd eller på annat sätt störande visar inte på någon som helst mognad eller respekt för svenska Grundlagar. Jag hade haft förståelse för om stort antal människor som vill protestera sökt demonstrationstillstånd och stått i ett hörn med argument mot de man vill demonstrera mot. Men att inte respektera att det inte är ”Tyck som jag”-syndromet utan svenska Grundlagar som gäller i Sverige är detsamma som att öppet erkänna sig vara mot demokrati!

Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande

Jag antar att det är det där med ordning och säkerhet som vänsternissar inom Socialdemokraterna trott sig kunna hitta en ”utväg” för att få som de vill när det gäller t.ex. partibesök i skolor. Tyvärr för Er är det NI som agerar mot i detta fallet de Ni subjektivt kallar nazister, för kom ihåg att samtliga Riksdagspartier är godkända som partier i Sverige och i och med detta faller hela Ert resonemang – presentera gärna all världens giltiga argument mot extrema rörelse som inte är godkända nog att sitta i Riksdagen, presentera gärna giltiga argument obs inte Ad Hoc eller Ad Hominem m.m. som gör att Ni visar att Ni har annat än åsiktsargument. Men kom inte med beskyllningar att Era politiska motståndare i Riksdagen skulle vara nazister. Där har gränsen för det en politiker som trots allt tillhör Sveriges Riksdag eller aspirerar på att bli Statsminister i Sverige FÅR tillåta sig. Regeringsformens 1 kap gör helt klart:

1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

Detta innebär i klartext att Riksdagsledamöter samt Statsminister i Sverige räknas till det Offentliga och är skyldiga att följa svenska grundlagar!

Skollagen lyder under Regeringsformen och Skolorna räknas till det Offentliga oavsett utövare av skolverksamheten. Detta innebär att en skola som bjuder in ett Riksdagsparti inte får neka annat Riksdagsparti att komma till skolan. Det är en följd av Regeringsformens 1 kap 2§:

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

”””
Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.
….

Samtliga rättigheter gäller lika oavsett politisk tillhörighet för individ och politisk uppfattning i t.ex. skolval. Skolan lyder under Regeringsformen, det är inte tillåtet att diskriminera någon åsikt från att föras fram vilket direkt medför att ett Riksdagspartis representant/-er inte får nekas tillträde till någon svensk skola utifrån politisk åsikt. Alla partier som får komma in i svensk Riksdag är juridiskt att betrakta som demokratiska partier. Tyvärr har samtliga partier människor som har ”tyck-som-jag”-uppfattning om vad som är demokratiskt och egna subjektiva uppfattningar om vilka som är demokratiska partier. Det förändrar inte sakfrågan.

Ändra lagen – inga nazister i skolan, Stefan Löfven partiledare(S)
 samt Ibrahim Baylan Skolpolitisk talesperson(S) på Aftonbladet debatt 20 maj 2014

Börja med att göra upp med den egna historien! Det var för all del en Bondeförbundare som var först med rasistidéerna som låg till grund för Rasbiologiska institutet i Uppsala. Det är bara det att det var Socialdemokrater som drev igenom skapandet av institutet.
Det var socialdemokrater som var drivande i frågan som ledde till att Sverige tillsammans med Schweiz krävde att det i tyska pass skulle märkas ut vilka som var judar! Detta innan Andra Världskriget helt brutit ut.
Det var socialdemokrater som nekade många judar att komma till Sverige. Visst fanns det fascister även på Högerflanken. Det är bara det att det endast är två partier som kämpade emot. Dåvarande Kommunistpartiet och Folkpartiets liberala grupp! Försök inte ljuga svenska folket fullt. Allt finns väl dokumenterat. Hjalmar Branting (S) stod sida vid sida med Högerns Arvid Lindman från 1920-talet och framåt.

Wikipedia som verkligen inte är någon källa att normalt lita på, har helt rätt när det gäller Rasbiologiska institutet: Fredagen den 13 maj 1921 fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens institut för rasbiologi. Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion, som hade framförts i riksdagens båda kammare den 13 januari 1920 och undertecknats av ledande politiker som socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd.
…….
1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering.

Institutet hade till sin officiellt angivna arbetsuppgift att rasbiologiskt genomforska Sverige genom att studera olika släkters och andra befolkningsgruppers livsbetingelser och utvecklingsmöjligheter, att klarlägga såväl det biologiska arvets som miljöns betydelse för individer, släkter och folk, samt att utreda sjukdomars och normala mänskliga egenskapers ärftlighetsförhållanden.
…….
1958 ändrades namnet, då institutet ersattes av Institutionen för medicinsk genetik, , och verksamheten knöts till universitetet. Idag sker forskning kring genetik vid Uppsala universitets Genetikcentrum, där flera universitetsinstitutioner ingår.
Rätt fråga, Norah4you 26 september 2013

Read Full Post »