Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Skolor’

Det finns de rektorer samt ”lärare”, ofta antingen helt obehöriga eller ämnes-/stadie obehöriga, som i sin naivitet går och tror att det går att prata mobbare till rätta. Eller som vägrar se att mobbning förekommer mitt framför ögonen på dem. Se: Mobbning är aldrig, Norah4you 31 januari 2011 samt Brottsbalken 3 kapitelet 8§ herr rektor vad står där?, Norah4you 24 februari 2015

Det finns de rektorer och ”pedagoger” som i sin naivitet går och tror att det viktigaste är att ha samma Värdegrund…. viktigt, ja visst. Men inte ens samma Värdegrund OCH en utarbetad handlingsplan är värd pappret det är skrivet på OM inte det första som ALLA vuxna på skolan är beredda att acceptera är NOLLTOLERANS mot mobbning.

Mobbning kan se ut på många olika vis som jag skrev i bloggartikeln ”Mobbning är aldrig” (länk ovan). Det finns alldeles för många vuxna som är konflikträdda själva och inte vågar vara ledare ens när de är behöriga lärare alternativt färdigutbildade rektorer med lärarbakgrund. Det skylls på Lärarhögskolorna. Kan vara en del av problematiken, men om man inte utgår från Föräldrabalkens föräldraansvar för barns uppförande och från att föräldrar är de som är skyldiga att lära sina barn respekt för andra människor, så trampar man vilse. Finns inte ett enda skäl i världen att inte införa Nolltolerans på varenda skola i Sverige. Passar inte galoscherna, så är den de inte passar inte lämpad att vara ledare och var enda ämnes- och stadiebehörig lärare HAR i sin lärarutbildning fått lära sig att vara ledare.

Det handlar inte om avsaknad av utbildning i konflikthantering. Det är mycket allvarligare än så. OM lärare vet vad som krävs för att vara ledare och skolan läraren arbetar på har Nolltolerans, så skall man inte behöva hamna i en situation där konflikthantering behövs annat än i mycket få undantagsfall under åren. Nolltolerans innebär att stoppa minsta antydan till fula ord, bråk, hot eller översitteri INNAN det gått så långt att ett enda barn far illa av hur klasskamraterna uppträder. Men Nolltolerans kräver i sig att det finns klart angivna konsekvenser om eleverna inte följer nolltoleranskravet. Vid upprepad ”enstaka” situation bör konsekvens ALLTID vara att den elev som ger sig på annan elev i ord eller handling tvingas vara med om att förälder kallas till skolan. Ett sätt att få elever som ändå fortsätter att sköta sig är att begära av elevers föräldrar att de tar sig kontaktdag/semester för att under minst en dag vara med längst bak i klassrummet. Inte många elever gillar att ha förälder i skolan efter första skolåret. Inte en hel dag i varje fall.

Föräldrar och elever skall också vara på det klara med att bråkstakar, mobbare etc. KAN flyttas till annan skola eller få sitta ensam under viss tid med en resurslärare. Kosta vad det kosta vill, men en enda elev som blir mobbad är värd de pengarna om mobbningen upphör! Glöm heller aldrig att säga till den mobbade eleven: Du duger som Du är!

Många drabbas av mobbning i skolan, GP 25 februari 2015

Read Full Post »

Det är märkliga kommentarer som rektorn, är hon för övrigt utbildad lärare i botten?, gör om William 8 år som är rädd att gå till skolan där han blir slagen och hånad. Märkliga för det är BROTTSLIGT att medelst oaktsamhet orsaka att någon enda person i Sverige blir kroppsligt eller psykiskt skadad.

Skolans rektor säger i en kommentar till GP att hon är beredd att rätta till eventuella brister. Hon välkomnar granskningen av Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO, och vill inte uttala sig om ärendet i förväg.

– Men det är inte sant att vi har brist på resurser till extra stöd. Ser vi att ett barn behöver stöd så gör vi en ordentlig kartläggning och så får barnet det, betonar hon.

Enligt rektorn känner den obehöriga läraren barnen ända sedan förskolan och har ”tillitsfulla relationer” med alla i gruppen.

– Vi har gjort bedömningen att det är viktigare än den formella behörighetenRektorn: klassen har ett otroligt gynnsamt läge, GP 24 februari 2015

Utöver att rektorn visat sin kompletta okunskap om det som varje elev som gått i svensk skola SKALL ha lärt sig enligt kursplan samt för att få godkänt i årskurs 9 även visat att den förstått, så lyckas rektorn endast bevisa VARFÖR det är MYCKET VIKTIGT ATT ALLA ELEVER FÅR ÄMNES- OCH STADIEBEHÖRIGA LÄRARE.

Brottsbalken 3 kap 8 §

Den som av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa, döms för vållande till kroppsskada eller sjukdom till böter eller fängelse i högst sex månader.

Att inte ta mobbning där elev blir slagen på allvar är att glömma allt vad som står i Skollagen. Illa Nog. Det är också att inte respektera Sveriges Rikes Lagar

Det är också så att alla som arbetar inom skolan eller vården är skyldiga att anmäla om något barn far illa och det barnet som kan misstänkas fara illa är ALLTID det barn/de barn som slår eller hotar andra barn. Saker måste ha varit i säck innan det kom i påse förutsatt att det inte skulle vara så illa att något enda barn skulle kunna bevisas vara födda onda. Vilket är en omöjlighet.

Det ÄR FÖRÄLDRARS UPPGIFT enligt svensk lagstiftning att se till att deras barn sköter sig i skolan samt att de hemifrån får lära sig de regler och normer som gäller i Sverige. Från förskola fram till äldreboende och under alla år! Ett barn som slår och hotar andra barn KAN INTE MÅ BRA. Det är en skyldighet som skolan har att anmäla dessa vildbasar till Sociala myndigheter och om de skadar andra barn allvarligt, även göra polisanmälan. Denna anmälan SKALL behandlas så att barnet som hotar/slår tillsammans med sina föräldrar/vårdnadshavare tillsammans med representant för Sociala Myndigheterna SKALL kallas till förhör om allt skall gå rätt till. Att sociala myndigheter samt en del skolor försöker beskylla offren med föräldrar för att vara orsak till mobbningen är i sig ett brott mot Regeringsformens 1 kap 2§!

Vuxenvärlden får inte kapitulera, GP 24 februari 2015

Read Full Post »

två som bråkar med varandra. Det är det första varje lärare och rektor värd sin tjänst måste inse. Sparkar, slag är enkelt för där MÅSTE skolan direkt polisanmäla vid första tillfället. Vid andra är det för sent. Det är där skolan brister. Skolan vägrar oftast inse att mobbning inte bara är sparkar och slag utan utfrysning, fula tillmälen, små knuffar, stölder av annan elevs böcker/pennor/suddgummin/gympapåse – för det är dessa småstölder som självfallet inte gått över gränsen för att anmälas och alla dessa fula öknamn, tillmälen; alla krokben och små knuffar, det är där det börjar och det är där skolan direkt måste sätta ner foten.

Tyvärr klarar inte flertalet av de svenska lärarna och rektorerna att ge sig in i bråk utan att de försöker få det till att båda parter är skyldiga. För att peka ut någon eller en grupp som gång på gång ger sig på en enskild elev, det är ju fult. Så kan det inte vara. Men det är så verkligheten ser ut för många svenska elever. De får inget som helst stöd annat än undantagsvis av någon enskild lärare som vågar sticka upp och säga ifrån. Som vågar ringa hem till mobbande elevers föräldrar och göra klart att de får se till att det blir stopp på en gång annars så går anmälan till arbetsskyddsombud. För elever omfattas av arbetsskyddslagstiftningen, tack Lasse Leijonborg och Beatrice Ask för ert ‘fotarbete’ som ledde till detta.

Sedan är det så att om en förälder inte kan få sitt barn att sluta hoppa på enskild elev, eller försöka få det till att den enskilda eleven som flera elever är på är den som själv är skyldig till att den mobbas; att de lärare och rektorer som är lika bedrövliga, måste fås att förstå att det ALDRIG är den som blir slagen, mobbad eller utfrusen som är skuld till situationen. ALLA är lika värda och de föräldrar som inte kan inse detta finns det fog att ifrågasätta om de är lämpliga som föräldrar. Barn SKALL ha med sig etiska och moraliska regler hemifrån. Det är inte dagis, skolor eller ‘samhället’ som skall uppfostra våra barn.

Många svenskar är konflikträdda. Vågar inte stå upp för de som fryses ut eller ännu värre blir slagna. Det finns alldeles för många vuxna, tyvärr även inom skolvärlden, som hellre gång på gång låter parterna tala samman än som vågar göra klart i klassrum, på gator och torg, denna form av beteende tolereras inte och ‘jag’ står 100% på den mobbades sida tills dess du/ni överbevisat mig om att det inte är pga klädsel, utseende, intressen, könstillhörighet, religion, etnisitet eller funktionshinder eller något annat som du/ni inte har att göra med som gäller den ni mobbar som gör att du/ni inte klarar av att uppföra dig/er.

Själv tolerar jag ingenting när det gäller mobbning. Har faktiskt, trots att det egentligen är på gränsen av vad som är tillåtet, lyft ut elev som gett sig på en mobbad i en matsal. Skrivit om det förut. Det är vuxnas plikt att alltid ställa upp för den mobbade. Inte ifrågasätta om någon känner sig mobbad eller utreda, det är varken skolans eller skolhälsovårdens sak utan allt som går över gränsen och som i övriga samhället är brottsligt, är brottsligt även i skolan och skall behandlas som brottsligt.

Sedan är det viktigt att göra klart för bråkstakarna att det är deras beteende och uppförande som kritiseras och anmäls. Det förändrar inte att även de är lika mycket värda som alla andra men att kravet är och förblir att de lämnar de mobbade ifred. Bara barn som inte fått uppfostran, normer och regler, hemifrån, bara de och de få som helt saknar empati för andra av alla möjliga skäl, bara de barnen blir de som mobbar. Medföljarna är ofta rädda att själva bli uteslutna och drabbade, så det är viktigt att snabbt konstatera vem i klassen, på skolan det är som ligger bakom. Mycket viktigt. Samt att sedan när det är nödvändigt snabbt ta bort de som mobbar från skolan, hemundervisning i värsta fall, bästa fall en vecka eller mer på annan skola, så hjälper det inte vilka mobbningsprogram som används. Det är inte de mobbade som man skall flytta på eller de mobbades föräldrar som skall anmälas. Skall några föräldrar anmälas till sociala myndigheter så är det föräldrar till de som sparkar, slår eller verbalt terroriserar annan elev. De föräldrarna kan ifrågasättas som lämpliga föräldrar. Inte de som stöder sina förföljda och slagna barn.

Fel metod eldar mobb, GP ledarsidan 29 januari 2011

Read Full Post »