Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Skollag’

Senaste dumheterna från personer som aldrig lärde in det de skulle lärt in för att visa att de var berättigade till Godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9 står att läsa i artikeln jag kommenterat nedan:

Detta är vad som gäller EU-medborgare och EES-medborgare (EES-land har EES-avtal med EU)

Utlänningslag (2005:716)3 a kap. Uppehållsrätt för EES-medborgare m.fl.

Allmänna bestämmelser

1 § Med uppehållsrätt avses en rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar att vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd i enlighet med vad som sägs i detta kapitel.
……
3 § En EES-medborgare har uppehållsrätt om han eller hon

1. är arbetstagare eller egen företagare i Sverige,

2. har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning,

3. är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en försäkran om detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige, eller

4. har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige. >

Barnministern vill inte ha migranter i svensk skola, GP 17 december 2015 Tro katten det. Det är inte ens tillåtet enligt Skollag, Utlänningslag eller enligt EU-direktiv och Svenska Grundlagar.

Skollagen
7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning

Vilka som omfattas av skolplikt
2 § Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt föreskrifterna i detta kapitel.
Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola.
Skolplikt gäller inte heller barn som avses i 29 kap. 2 § andra stycket. Dessa barn har dock samma rätt till utbildning som skolpliktiga barn.

Rätten till utbildning
3 § Enligt 2 kap. 18 § första stycket regeringsformen har alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola.
……

29 kap. Övriga bestämmelser

Bosättning
2 § Med bosatt i landet avses i denna lag den som ska vara folkbokförd här enligt folkbokföringslagen (1991:481).

Som bosatt i landet ska vid tillämpningen av denna lag anses även den som inte är folkbokförd här men som

1. omfattas av 1 § första eller tredje stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,

2. vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716),

3. har rätt till utbildning eller annan verksamhet enligt denna lag till följd av EU-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtalet mellan
Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiz, å andra sidan, om fri rörlighet för personer,……..

OBSERVERA NOGA:
EU-rätt ger INTE någon som inte finns registrerad som folkbokförd, medborgare i Sverige/asylsökande/personer med uppehållstillstånd m.fl. rätt att gå i Svensk Skola.

Detta följer av att den fria rörligheten har begränsning i tid för de som inte söker jobb i Sverige. Det krävs även att de som omfattas av den fria rörelsefriheten själva har tillräckligt med pengar för sitt uppehåll för att vistas i Sverige precis som i vilket annat EU-land som helst.

Enda rättigheten som följer som EU-medborgare under förutsättning att person har EU-kort från sitt hemlands motsvarighet till Svensk Försäkringskassa är att få akut läkarvård samt akut tandvård till samma kostnad som medborgare i Sverige. (Respektive annat land) För allt därutöver SKALL en person som vistas i annat EU-land än sitt eget vara beredd att och kunna betala. Ev. ersättning efteråt ges av varje enskild persons eget hemland i enlighet med det landets lagar!
I övrigt finns endast rätt till nödhjälp. Inget annat.

MIGRANTERS BARN ÄGER INTE RÄTT ATT FÅ SKOLUTBILDNING I SVERIGE! ALLA EU-MEDBORGARE ÄGER RÄTT ATT FÅ GÅ I SKOLA I SITT HEMLAND. ENDAST ETT LANDS MEDBORGARE OCH DE SOM FÅTT UPPEHÅLLSTILLSTÅND (T.ex P.G.A. ARBETE) ELLER ATT DE SÖKT ASYL OCH INTE FÅTT AVSLAG) ÄGER RÄTT ATT FÅ SKOLGÅNG I ETT EU-LANDS ORDINARIE SKOLSYSTEM!!!

Det är tillåtet att vara dum i Sverige (också här i Sverige 🙂 ) men dumt att själv bevisa det!

Barnministern kritiseras för uttalande om EU-barns skolgång, GP 18 september 2015 ALLA SOM KRITISERAR BÖR VETA ATT DE AVSLÖJAR ATT DE FALSKELIGEN FÅTT GODKÄNT I ÄMNET SAMHÄLLSKUNSKAP. DE UPPFYLLER INTE ENS KURSMÅL FÖR GODKÄNT SAMHÄLLSKUNSKAP ÅRSKURS 9!!!!

Read Full Post »

är inget som lärs ut annat än på lärarhögskola och inget som den som har aldrig så goda ämneskunskaper ev. kompletterade med pedagogik har en susning till aning om.
Det är viktigt att läraryrket får sin egen legitimation där krav på att de som lär ut ett ämne (eller fler) på ett stadium både har god ämneskunskap, god pedagogisk och metodisk utbildning, god didaktikutbildning inkluderande kurser i Barn- och Ungdomars utveckling samt att dessa kunskaper inte bara visats upp i den traditionella praktikutbildningen utan under ett läsår ute i verkligheten.

Annars blir det bara som om någon står där och lär ut, vilket han/hon mycket väl kan göra bra, utan att ha en gedigen kunskap av vad eleven som skall lära in har för möjlighet att lära sig det läraren lär ut. Rena snurrartikeln på debattsidan i DN. Legitimation kommer att sänka läraryrkets status, Jonas Vlachos docent i nationalekonomi på DN Debatt 18 november 2010

Det skall enligt mitt förmenande ALDRIG vara tillåtet av en rektor att anställa icke ämnes- och stadiebehöriga lärare annat än på korta vikariat, max 1 termin. Idag är det ofta rektorer t.ex. delar ut samhällskunskap, geografi, historia på NO-lärare eller obehöriga för att slippa anställa tillräckligt med behöriga SO-lärare. Ett annat ofog är att rektorer i mer än ett fall efter kommunaliseringen inte har stadiebehöriga och välutbildade svensklärare under de första skolåren. Det låter så fint att alla lärare skall vara svensklärare. Men det krävs flera betyg i svenska för att kunna det som behövs och sedan utbildning i hur barn och ungdomar lär in svenska språket för att minska behovet av extra stöd på långt senare stadium.

Tillägg 24 november 06.43 En av de bakom förslaget ger sig på Jan Björklund. I sin egen artikel i dagens (24 november) Göteborgspost visar Tomas Torbjörnsson att han som gymnasielärare saknar den kunskap om barn- och ungdomars utveckling, mognad och utifrån hjärnans förändringar fram till 14-15 års ålderns möjlighet att lära in det som läraren lär ut. För att kunna förstå samband, så behöver barn ända upp i tidiga tonåren något dem själva närliggande fysiskt identifierbart för att kunna göra jämförelser.

Varifrån han fått sina konstiga, för konstiga är de pga av okunskap om inlärning samt antalet timmar som finns avsatta för ämnet geografi i t.ex. 7:an, ideer vet jag inte. Vad jag vet är att innan någon ämnes- och stadiebehörig lärare skulle släppa loss elever för att t.ex. kolla senaste dygnets jordbävningar, så behöver eleverna dels ha lärt sig om tektoniska plattorna vilket förvisso sker i början av 7:e klass men där tiden för att lära eleverna denna bit redan är så snäv att verklighetens närlandskap är det som behövt läras in under tidigare skolår för att eleverna skall få den kunskap de behöver för att kunna ta till sig vad en jordbävning är. Det är viktigare med reella verkligt upplevda inlärningskunskaper som i sig kräver den utvidgning utifrån närfakta som lärts in under skolåren 4-6 än fantasiprodukter för att tillfredställa gymnasielärares kunskap från C/D nivå i ämnet geografi(eller högre vetenskaplig utbildning) + metodik. Det är skillnad i vad en gymnasielärare lär in för att lära ut på gymnasiestadiet och vad en 4-9 lärare (numera ofta kallad senare lärare) i samma ämne får lära sig på lärarhögskolan.

Verklighetens karta inte som Jan Björklund tror, Tomas Torbjörnsson GP debatt 24 november 2010

En lämplig övning för 7:e klassare är däremot:
Jordens Omkrets är vid ekvatorn ungefär 40 076,592 km. Närmare 40 009 km om vi mäter omkretsen från pol till pol. Den är alltså avplattad vid polerna pga centrifugalkraft, vattnets kretslopp, erosion av olika slag m.m.

Om Du tar ett rep och mäter upp halva jordens diameter. Dvs 12 756 km delat med 2 och låter 10 km motsvara 1 cm på repet, så får Du ett rep som är ungefär 6 meter 37,8 cm långt. Ta detta repet med Dig ut på skolgård, parkeringsplats, gräsmatta etc och be en kompis hålla en av ändarna medan Du slår en cirkel användande repet som ‘passare’. Cirkeln motsvarar jorden. För att förstå förhållanden mellan jordens storlek och våra högsta berg samt djupaste havssänkor, så kolla upp i kartbok hur högt Mount Everest är. 8 848 m. Dvs. På din cirkelyta motsvarar Mount Everest en utbuktning som är mindre än 1 cm. Gör en markering. Slå sedan upp Marianergraven, världens djupaste punkt i jordskorpan. 10 911 meter. Med andra ord, något mer än en 1 cm inbuktning från din cirkel. Det Du då ser är hur liten del av den totala jorden som vi människor över huvudtaget har varit uppe på eller nere i för att nosa på kunskaperna om.

Detta förutsätter en del faktakunskaper som måste ha lärts in INNAN man ens talar om jordbävningar, som ingår i nästa bit av det som skall läras ut av ämnes- och stadiebehöriga lärare i årskurs 7 ämne geografi. För att kunna förstå skillnaden i höjd mellan Mount Everest och mer närliggande höjder så har elever från årskurs 4 och framåt fått lärt sig läsa av höjder på kartor av Sverige, ritat höjdskillnader mellan t.ex. Kinnekulle och Kebnekajse när de läste Sverige (dvs lärt sig en hel del faktakunskap först om sin närmiljö, sedan Sveriges geografi.

För att förklara landhöjning, som lärs ut i två sammanhang varav det första under år före 7:e klass, så krävs det att man också har faktakunskapen var Kinnekulle och Kebnekajse ligger i Sverige. Fått lära in vad landhöjning är, vilket krävs för att eleverna skall kunna tillgodogöra sig ämnet historias avsnitt om Stenåldern i närområdet och Sverige. Fått kunskap om skillnaden mellan urberg och vulkaniskt uppbyggda öar och berg, lärs in när man läser Island. Fått kunskap om sprickbildning i landskapet utifrån egna excursioner med läraren eller om sådan inte finns i närheten, så får eleven under 4-5 årskursen möjlighet att som minst se angreppssida från senaste istiden. Det är utifrån praktisk erfarenhet inte utifrån global jämförande verksamhet som barn- och ungdomar upp till de första tonåren har möjlighet att lära in. Ytterst få elever har den mognad och det lugn som krävs för att lära in och förstå tillräckligt för att kunna använda det de läst in genom teori innan dess.

En fortsatt övning när eleven efter förra övningen fått läsa och haft i läxa de första 2-3 sidorna i avsnittet Jorden årskurs 7 är följande:

Eleverna får ta med sig block eller en bok som de inte behöver vara rädda om. Vi går ut och slår åter upp cirkeln. Ritar in Mount Everest och Marinergraven samt delar in eleverna (helst genom räkning av läraren) i olika världsdelar. Varje världsdel samlas i mindre ring omkring varandra i mitten av den stora cirkeln och vänder sig sedan utåt så att de har en bok eller ett block framför varandra på samma höjd. Nu skall ringarna av elever börja röra sig mot och från varandra. Det som då händer är att block/bok kolliderar mot varandra och antingen viker sig den ena elevens bok mot den andra, glider över eller under. Be eleven fundera över vad detta motsvarar i läroboken om jordbävningar och vulkanutbrott medan ni går tillbaka in i klassrummet.

När klassen lärt in nästa bit i kapitlet jorden är det dags för uppföljning. För ämnes- och stadiebehöriga lärare behöver jag inte förklara hur det skall ske. För gymnasielärare som hamnat i grundskolan utan stadiekunskap, är det en annan sak. Men lite får de faktiskt lära in själva! Liksom att de själva, om de har Historia som andra ämne torde ha lärt sig vid sin vuxna ålder att länderna på dagens karta har mycket litet med hur länderna såg ut (eller ens om de existerade) före Berlinmurens fall 1989 respektive före Första Världskriget. Städer, Bergkedjor, öar, sjöar och hav ligger där de ligger i de allra flesta fall minst under ett par generationer….. Länder kan vi inte vara lika säkra på…..

Read Full Post »