Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Skatteverket’

Trodde jag hörde fel sent i går kväll. Beskattning av Cykelförmån Jo Du läser rätt. Någon eller några måste väl tänkt till ordentligt 😛 för att få till detta:

Cykelförmån

Om arbetsgivaren låter en anställd använda en tjänstecykel privat är det en skattepliktig förmån för den anställde.

Förmånsvärdet beräknas till vad det hade kostat den anställde att själv bekosta en motsvarande cykel.

Om avsikten är att den anställde i praktiken ska få behålla cykeln, kan arbetsgivaren redovisa ett förmånsvärde som motsvarar marknadsvärdet på cykeln liksom eventuella senare kostnader för service och reparationer. Arbetsgivaren behöver då inte redovisa förmånsvärden varje månad i arbetsgivardeklarationerna.

Om avsikten är att den anställde enbart ska få låna cykeln under en viss tid och sedan återlämna den ska arbetsgivaren räkna ut ett förmånsvärde varje månad. Det handlar då om värdeminskningen på cykeln och kostnaderna för service och reparationer. En kapitalkostnad läggs även till eftersom den anställde inte behöver lägga ut egna pengar för cykelköpet. Kapitalkostnaden beräknas till inköpspriset multiplicerat med statslåneräntan plus en procentenhet, f.n. (november 2014) ca 0,9 + 1,0 = 1,9 procent.
……
Källa: Cykelförmån, arbetsinkomst, Skatteverket.se

Ska luften vi andas beskattas också – för vattnet i vår kran får vi ju redan betala och betala skatt på ….. 🙂

Read Full Post »

kräva att grannar, vänner och ovänner, släkt, journalister samt andra skall kunna få ut hälften av de uppgifter som idag är Offentliga när det gäller enskild person. Tvärt om.

Hade Sverige haft en Författningsdomstol, vilket vi är ett av de få länderna som inte har och som ingen JK, JO eller annan Ombudsman kan ersätta, så hade denna fråga näppeligen ens behövt finnas på dagordningen. Krav på öppenhet om enskild persons förhållanden, inkomst, skulder, bostadsort m.m. torde strida mot Regeringsformens 1 kap 2§!

Identitetsstölder utmanar den svenska modellen, DN 5 januari 2014 Det är märkligt men förefaller sant att det finns en sakkunnig på departementet, som inte kan läsa Offentlighets- och Sekretesslagen, Regeringsformen samt de Mänskliga Rättigheterna och samtidigt förstå vad orden där står för. Den som i dag begär ut uppgifter från en svensk myndighet har rätt att vara anonym och behöver inte berätta vad man ska med informationen till. Om en tjänsteman efterforskar syftet bryter myndigheten mot tryckfrihetsförordningen.

Anders Olofsson betonar att polisen inte har något emot offentlighetsprincipen eftersom den bidrar till ökad transparens. Men han tycker att det borde införas ett krav om att den som begär ut uppgifter om en privatperson måste berätta vem man är och varför man vill ha informationen.

– Det känns väldigt avlägset. Offentlighetsprincipen är inte det man lättast ruckar på, säger Gustav Gellerbrant, politisk sakkunnig på justitiedepartementet. Mycket märkligt för det står i klartext i Offentlighets- och Sekretesslagen att:

Offentlighets och Sekretesslagstiftning (2009:400)

Förföljda personer, m.m.

Adress, telefon, m.m.

3 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds bostadsadress eller annan jämförbar uppgift som kan lämna upplysning om var den enskilde bor stadigvarande eller tillfälligt, den enskildes telefonnummer, e-postadress eller annan jämförbar uppgift som kan användas för att komma i kontakt med denne samt för motsvarande uppgifter om den enskildes anhöriga, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne kan komma att utsättas för hot eller våld eller lida annat allvarligt men om uppgiften röjs.

samt att det inte ”bara” är förföljda personer som omfattas av Regeringsformens 1 kap 2§:

Regeringsformen

1 kap. Statsskickets grunder

2 § ……
Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Det är för övrigt märkligt att höra att det finns de som värnar om den enskildes privatliv även när det gäller signalspaning på de av Interpol fem prioriterade grupperna, försöker hävda att det är i det allmännas intresse att få reda på om grannen har skulder och så vidare.

Ta t.ex. en kvinna eller en familj som förföljs av ena eller andra skälet och där vem som helst, i princip, idag kan få ut detaljerade uppgifter om boende, arbetsplats m.m. via Skatteverket. Även om Skatteverket tillämpar lag om skyddad adress, så är så vitt jag förstått det möjligt för alldeles för många att få ut uppgifter om telefonnummer via det som står längst ner på sista sidan i pappersversionen av deklarationen. Sedan är det ofta lätt att gå vidare i vanliga öppna register. Detta strider i sig mot de Mänskliga Rättigheterna:

De Mänskliga Rättigheterna

Artikel 7
Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering
….
Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.
…..
Artikel 22
Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.

Om en person väljer att ha ett offentligt uppdrag/anställning antingen som politiker eller hög offentlig tjänsteman, så faller vissa av uppgifterna under det som kan räknas som allmän intresse för landets medborgare att se att dessa inte får intäkter och/eller förmåner som faller utanför det som kommer från uppdraget/anställning. Där skulle det finnas giltiga argument att hävda att inkomstuppgiften och ev skulder kan vara av allmän intresse. Men inte ens i dessa fallen har Sveriges Riksdag givit grannar, vänner, släkt, journalister etc i uppdrag att leka Kalle Blomkvist. Det borde finnas krav att det finns rimlig anledning att få fram dessa uppgifter.

Om en person väljer att starta eget företag eller gå med i ett företagsstyrelse/företagsledning, gäller samma sak. Men en enskild person som inte har beslutande ställning och inte äger företag eller sitter i företagsstyrelse, där är det ytterst tveksamt om det går att hävda allmänintresse att alla skall kunna få ut uppgifterna.

Totalt innebär ovanstående lag, Grundlag samt de Mänskliga Rättigheterna att ett större antal människor än idag, i princip de flesta som inte är politiker eller höga tjänstemän som ju kan behöva sekretesskydd av annan anledning, med största sannolikhet skulle få ett betydligt högre integritetsskydd OM SVERIGE HADE HAFT EN FÖRFATTNINGSDOMSTOL när det gäller inkomst, skulder, boendeadress, telefonnummer m.m. än vad som idag av politiker, journalister samt nyfikna utifrån Offentlighetsprincipens tillämpning. Ingen lag i Sverige får stå i strid med våra Grundlagar. De begränsningar i rättigheter som finns i våra svenska Grundlagar är de som gäller.

Peter Eriksson ser inga skäl till varför offentlighetsprincipen bör begränsas så att det blir svårare att ta del av uppgifter om vad folk tjänar och har för skulder.

– Det är en viktig del i offentlighetsprincipen att man inte ska behöva fråga varför man ska ta del av det. Offentlighetsprincipen har betytt så mycket för Sverige under lång tid. Vi borde vara försiktigaFyra röster om Offentlighetsprincipen, DN 5 januari 2014

Read Full Post »

Gammeldansk till frukost och gin tonic till lunch.

När politikerna i Staffanstorp reser utomlands är det skattebetalarna som står för spritnotorna.

I kväll undersöker SVT:s ”Uppdrag granskning” lyxiga tjänsteresor – som inte gett några konkreta resultat för invånarna.

– Det är skånska traditioner och seder som ska gälla, säger Torbörn ­Lövendahl (S).
……
Festen började redan på flygplatsen i Kastrup – klockan 9.30 på morgonen den 9 mars i år.

Då beställde de sex männen från Staffanstorps kommun in varsin Carlsberg starköl, gammeldansk och till det en frukosttallrik. Kostnad: 1 575 kronor.Lyxnotan: 412 000 kr, Aftonbladet 2 oktober 2013

Dyra spritnotor på kommunens arbetsresor, DN 2 oktober 2013

Någon måste under flumskolans tid ”glömt” att tala om att för att bron till Köpenhamn byggdes så återgick inte Skåne till Danmark!

Read Full Post »

i allmännyttan är illegala uthyrningar,
Tio gånger fler andrahandsbostäder hyrs ut svart än vad som hyrs ut lagligt. Det kan röra sig om en tiondel av hela hyresrättsbeståndet, visar en kartläggning som länsstyrelsen i Stockholm har gjort.
Tio gånger fler hyrs ut svart, SVD 24 januari 2013

så undrar jag hur länge vi skall acceptera att en person som har lägenhetskontrakt med Allmännyttans bostadsföretag oavsett var det är i detta land skall kunna vara skriven på annan plats och bo på annan plats utan att fått värdens tillstånd utan att bli av med lägenheten? Numera har ju varje svensk lägenhet fått ett nummer hos Skatteverket. Borde inte Skatteverket få tillstånd att samköra det lägenhetesnumrets registrerade namn med var personen i verkligheten är skriven samt jobbar? Känner till fall där det finns de som bor i helt annan kommun, skriver sig i annan kommun och fått allmännyttans lägenhet där. Om en person är skriven på annan ort eller annan adress, så kan det ju med stor sannolikhet vara skattefiffel om personen inte fått tillstånd samt skattar för andrahandsuthyrningsintäkter. Eller har jag fel?
Stort antal lägenheter i storstäderna skulle under alla omständigheter frigöras om det låg på Allmännyttans bostadsföretag att kolla i uppgångarna om de som har hyreskontraktet står på dörrarna så de får post dit.

Däremot tycker jag vi för att få snabb rätsida på problemet under en begränsad tid t.ex. 6 månader – 1 år skulle ge de som har hamnat i situationen att de inte haft annat val än illegal andrahandsuthyrning skulle få företräde att prövas som hyresgäst om de anmäler den som orättmätigt gör svart inkomst på den illegala uthyrningen. Inte idealiskt eller ens etiskt riktigt, men nog måste vi få snabba ryck så att inte folk blockerar lägenheter för andra. Eller som det står i SvD:s pappersbilaga idag:

Läsare berättar på Hyreskollen
Uthyraren hade i flera år finansierat sin bostadsrätt genom att hyra ut sitt förstahandskontrakt.
35-åring med en etta på 46 kvadratmeter. Hyr svart i andra hand i Johanneshov i södra Stockholm för 8000 kr i månaden.

Sådant måste väl ändå Skattemyndigheterna om ingen annan myndighet få titta närmare på?

Han har haft 19 hem på sju år, SvD 24 januari 2013

Själv ser jag problemet som liggande i alla svarta uthyrningar av hyresrätter. Inte i den fråga som uppkommit pga lagändring. Etta kan bli dubbelt så dyr nästa vecka, SvD 24 januari 2013 där frågan i första hand gäller andrahandsuthyrning av bostadsrätter. Skälet att jag inte reagerar lika starkt på det, är att jag förutsätter att bostadsrättsföreningar ser till att inte någon långvarigt utan bostadsrättsföreningens tillstånd hyr ut i andra hand.

Read Full Post »

Två män från Timrå dömdes till fängelse i ett respektive fyra år när en stor sprithärva avslöjades i Västernorrland 2011. Nu slår förvaltningsrätten fast att de även ska betala alkoholskatt för spriten, skriver Dagbladet.
Hembrännare ska betala alkoholskatt, SvD 4 januari 2013
Hembrännare skall betala alkoholskatt, Norrländska Socialdemokraten 4 januari 2013
Hembrännare ska betala alkoholskatt, Skånskan 4 januari 2013
Hembrännare ska betala alkoholskatt, DN 4 januari 2013
Hembrännare ska betala alkoholskatt, Aftonbladet 4 januari 2013
Hembrännare ska betala alkoholskatt, GP 4 januari 2013

Påminner mig osökt om en postmästare i Asia Minor som år 844 om några som kallade sig Ar-Rus och kom från ön i den stora Oceanen att de frivilligt betalade skatt på vinsten av sin handel med skinn och slavar….:P Inte för att hembrännarna frivilligt skulle kommit på tanken att betala alkoholskatt. Nej påminner mig om 844-års situation för vi måste haft någon form av skatteadministration fast inga källor berättar om det redan då. Bara månghundraårig byråkrati kan väl komma på att utöver fängelsestraff för hembränning kräva in alkoholskatt?

Read Full Post »

Världen är full av män som inte har en aning om allt de borde. Det torde alla kvinnor och en del män hålla med om. Men att tidigare VD för ett Saab Automobile inte haft en aning om att han skall betala skatt, det förklarar mycket ………

Saabs tidigare VD Victor Muller, Expressen 21 september 2012
Skattesmäll för Victor Muller, SvT 21 september 2012
Skattesmällen mot Victor Muller, di.se 21 september 2012
Victor Muller upptaxerad, SvD 21 september 2012

Har sagt det förut Victor Muller: Det gäller att läsa det finstilta!

Read Full Post »

Det är bra att det utreds hur i hela fridens namn alla dessa Bulgarer har haft råd att åka till Sverige när de nu är så fattiga och om deras resa hit ev. sagts var förskott på lön. Men lön från vem? Utan att de fått papper från Skatteverket kan de inte arbeta tillfälligt i Sverige för skatt skall alla som jobbar här betala. (se kommentarerna till min bloggartikel Fundering, Norah4you 25 juli 2012
Så om de inte fått något anställningsbevis och inte har någon skattsedel att lämna till arbetsgivare,
HUR i hela fridens namn skulle då problemet kunna vara annat än Bulgariskt?

Det är inte Sveriges fel att det finns fattiga grupper i andra EU-länder. Det må vara öppna gränser och rätt att vistas 3 månader utan att ha jobb i Sverige, men det kan aldrig vara Sveriges skyldighet att stå för uppehälle för de som kommer hit utan att ha ordnat arbete med de papper som behövs. Var finns facket?

Självfallet skall de som är människosmugglare sättas dit fortare än ögat oavsett om de är svenskar, bulgarer eller andra länders medborgare. Den juridiska biten är en självklarhet. Men ytterst får varje land ta ansvar för sina medborgare. Jag blir beklämd när jag läser ”– Men även företagarna måste bli medvetna om att detta inte är ett etiskt sätt att bedriva affärer på, säger han. Bulgarien utreder människohandel efter bärskandal, SvD 26 juli 2012
för inte är väl det ändå bäruppköparna som ställt jobben i utsikt när de inte ens vetat om, om det funnits tillräckligt bär att plocka för X antal personer så att dessa X antal personer kan anställas och få lön?

Åker någon till ett land för att jobba utan att vara garanterad arbete, lön, bostad o.s.v., så kan det aldrig vara det landet denne någon åker till som skall stå för notan. Någon måtta får det väl ändå vara. Vi har fattiga här i Sverige också.
Varje land får själva ta ansvar för omsorg om sina medborgare. Det är en självklarhet. Vad dessa medborgare kan behöva betala tillbaka till sitt lands regering för hjälp att komma hem, är det landets sak. Inte vår. Nu får det räcka.

Tillägg 10.15 27 juli. Undrar vad ministern menar? Goda villkor grund för svensk arbetsmarknad, Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström SvD Brännpunkt 27 juli 2012 Nog måste väl ändå svensk arbetsmarknad först och främst vara för svenska medborgare och andra som bor här lagligt?

Read Full Post »

Behöver inte gästarbetare skatta i Sverige? Orsaken till att jag frågar är att jag minns en fransman som hade fått halvårs jobb i Sverige härom året och som inte kunde få ut sin lön förrän han fått hit en kopia på sitt dopbevis så att han kunde registreras hos skattemyndigheterna för att få ett tillfälligt id-nr så att han kunde öppna bankkonto där hans lön kunde komma in.

Om det inte är så att gästarbetare både måste uppfylla gällande lagkrav och även skatta i Sverige, så är det enligt mitt förmenande snett. Hur kan de då få tillstånd att arbeta här? Observera att jag kan verka naiv i denna frågan, men jag trodde att alla som jobbade i Sverige antingen skattade eller hade ett beslut om att slippa skatta.

Undrar också om de bulgarer som kommit hit har papper på att de fått anställning? Om så är fallet, så borde väl ändå de som anställer ha skyldighet att ge någon form av bankgaranti för att de säsonganställda skall klara sig fram till första lön? Kan inte se att det är Sveriges, som stats, problem om någon fuskar med lagar och regler så att de ‘luras’ hit. Jfr det som visas på Kanal 9 om kraven för Nya Zealändare och andra som beviljats någon form av jobb i Australien.

Bulgariska bärplockare bussas hem, GP 25 juli 2012
Ambassadören idag: Kom inte hit, Expressen 25 juli 2012
Blåbärsplockare får hjälp med hemresa, SvD 25 juli 2012
Strandsatta plockare ska bussas från Sverige, DN 25 juli 2012
Tvingas slå läger mitt i Stockholm, Aftonbladet 25 juli 2012

Read Full Post »

För inte kan det väl ändå vara tillåtet enligt Skatteverkets regler och svenska lagar att något företag eller myndighet skall få låta de anställda bli ‘bjudna’ och få förmåner på det sätt som AP-fondernas anställda har blivit. Kunde man redan på 80-talet upptaxera anställda tjänstemän på Volvo som körde avdelningsbil mer än 20% trots att de avdelningsbilarna var testbilar och konkurrentvagnar som skulle rulla mellan kontrollerna, så kan väl för Guds skull Skatteverket upptaxera de som äter, dricker och bor för större summor än vad som motsvarar traktamentskostnader om man är på annan ort i landet eller utomlands.
OM det inte går, se då till att få lagliga ändringar så att det går. Ingen skall kunna leva loppan på skattebetalarnas fonderade pensionspengar!

AP-fonderna festar för skattepengar, GP 20 juni 2012
Tjänstemännen lever lyxliv för dina pengar, Expressen 20 juni 2012
Peter Norman tar AP-fonderna i örat, di.se 20 juni 2012
Tjänstemän lever lyxliv för dina pengar, DN 20 juni 2012

Read Full Post »

Något är fel på svensk lagstiftning i praktiken, kanske även i ordalydelsen i lagboken, när det är möjligt att det som vanligt folk skulle betrakta som mutor och missbruk av förtroendeställning överhuvudtaget kan släppas igenom utan fällande dom. Det är kanske dags att angripa problemet genom att utbilda svenska domstolars representanter, såväl jurister som nämndemän, i Regeringsformens 1 kap 2 § samt att låta Skattemyndigheterna upptaxera de som på något sätt fått något de inte skall kunna få som anställda av offentligt ägda företag.

Ny friande dom i mutmål, GP 6 mars 2012
Friande dom i mutmål, GT 6 mars 2012

Read Full Post »