Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘sk. Palestinamandatet’

runt stugoknuten i senan kväll lika väl som i den Disneylika S + MP regeringen.

Tror Margot Wallström, det gör man i kyrkan.
Det är kanske också där samt i faktiska historien man borde ha börjat innan man officiellt erkänner Palestina. För här i Sverige har verkliga historien, den som inte enbart handlar om att FN beslöt att ge det som blev Israel land, sällan berättats. För det finns två sidor av saken och det är varken så som Israel försöker beskriva händelserna eller som vänsternissar försöker förklara dagens händelseförlopp.

Wallström försvarar Palestinabesked, GP 5 oktober 2014
Stefan Löfven: Vi hatar absolut inte Israel, Expressen 5 oktober 2014 Märklig ordformulering …..
Löfvens Palestinabesked vållar oro på Israels UD, DN 5 september 2014
Israels ambassadör: S är anti-Israel, SvD 5 oktober 2014 Det är dags för Israel att inse att samma Mänskliga Rättigheter som staten Israel kräver för sina invånare äger ALLA MÄNNISKOR rätt till. Även Palestinierna.
Wallström försvarar Palestinabesked, Aftonbladet 5 oktober 2014

Under många år innan jag läste Historia och Religion på universitet, skrev upp till D-nivå (motsvarande Masteruppsats) i Historia, så gick jag som många här i Sverige på historieskrivningen om det neutrala Sverige som trots mordet på Folke Bernadotte stödde Israel eftersom man ju alltid (hmm) stött judarna. Att svenska politiker, och då inte enbart Högern, i verkligheten var en av bovarna i framväxten av rasistiska nazistpartiets ideologi talas det tyst om här. Lika tyst som att det var Sverige tillsammans med lika neutrala Schweiz var de som krävde att det skulle gå att som minst i pass se vilka som var judar…..
Vi kan börja där under första åren efter 1900. Kolonialismen och människosynen var helt annan än den är idag. (att i 1984-anda förändra allt från barnböcker till filmer för att dölja, det gör bara saken värre).

Om rasbiologins historia i Sverige och om Rasbiologiska institutet. Perspektivet är både internationellt och inhemskt svenskt. Urvalet av historiska uppgifter stammar från antiken, från Carl von Linnés 1700-tal och från Hjalmar Brantings 1900-tal. Sammantaget belyser den breda kunskapsinsamlingen den ytterst lösa faktagrund som inrättandet av institutet vilade på Källa: Allt som kan mätas är inte vetenskap: en populärhistorisk skrift om Rasbiologiska institutet, ISBN/ISSN: 1653-5332 Distribution: Forum för Levande Historia

Utdrag ur tidigare bloggartikel:
Wikipedia som verkligen inte är någon källa att normalt lita på, har helt rätt när det gäller Rasbiologiska institutet: Fredagen den 13 maj 1921 fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens institut för rasbiologi. Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion, som hade framförts i riksdagens båda kammare den 13 januari 1920. Drivande bakom att rasbiologi var bl.a. Wilhelm Leche, Professor Zoolog och medlem i Nordisk Familjeboks redaktionskommitté. Motion väcktes i Riksdagen av ledande politiker bland dem socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd.
…….
1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering.

Institutet hade till sin officiellt angivna arbetsuppgift att rasbiologiskt genomforska Sverige genom att studera olika släkters och andra befolkningsgruppers livsbetingelser och utvecklingsmöjligheter, att klarlägga såväl det biologiska arvets som miljöns betydelse för individer, släkter och folk, samt att utreda sjukdomars och normala mänskliga egenskapers ärftlighetsförhållanden.
…….
1958 ändrades namnet, då institutet ersattes av Institutionen för medicinsk genetik, , och verksamheten knöts till universitetet. Idag sker forskning kring genetik vid Uppsala universitets Genetikcentrum, där flera universitetsinstitutioner ingår.

Fråga: vad för forskning är det som bedrivs och vilka universitetsinstitutioner ingår samt har tillgång till tidigare insamlat material samt register?

——slut på utdrag Socialdemokraternas mörka historia

I verkligheten var det endast Liberaler samt flesta Frisinnade, och dåvarande framväxande Kommunistpartiet som kan hålla huvudet något så när högt när det gäller rasbiologifrågan. Det var nämligen där det startade med mätande av skallar, näsor o.s.v. En annan rot till det som blev Nazismens rasbiologi byggde på felaktiga historiska antaganden om något som kallades ”Nordiska rasen” mycket utifrån slarvig läsning när det gäller sk. Nordisk mytologi. Att denna hade sina egna rötter borta i Indusdalen, det har sällan nämnts i Europa. Kontentan blev att det i Tyskland, landet som har haft flest invandringar av alla de senaste 2000 åren, kom att förstärka avogheten mot de som inte var det som kallades ”rena arier”. Judar samt de vi numera kallar romer var illa sedda speciellt från Medeltiden fram till slutet av Andra Världskriget. Mycket av det som låg bakom senare händelser kan svårligen förstås utan de kunskaperna. Många politiker i flera länder kom att känna egen skuld till såväl Holocast som till utrotningen av de som nazisterna betraktade som mindre värda – inte bara judar utan många slaviska folkslag, handikappade m.m.

Ser vi det i ett längre perspektiv, så insåg inte Medeltidens kristna, speciellt de i Katolska och Ortodoxt Kristna samfund, att vi är tre religioner som delar på det vi kristna kallar Gamla Testamentet. Judar, Muslimer och Kristna.
Ottomanska Rikets framväxt som i hårda strider först stoppades i Wien, kom att förminska möjligheterna för Muslimer att etablera sig i Europa. Däremot fanns det i kristna världen ett behov av någon icke kristen grupp som kunde hantera penninghandeln, lån och transaktioner. För djupt kristna fick inte ta ut ränta och såg ner på de som gjorde detta trots att kristna under Medeltiden och fram till idag varit djupt beroende av den handeln. Judar som mer eller mindre setts som något liknande Indiens kastlösa fick inte bo var som helst eller ens tillstånd att gå in i något yrkesgille. En av de få saker de fick syssla med var penninghandeln för de kristna i Europa. Kristna såg redan innan ner på judar. Under Medeltiden sågs judar som orsak till Jesu Kristus Korsfästelse. Inte blev det bättre av saken när judar lyckades bra med penninghandel. Judar blev förföljda speciellt i södra Europa och i Rysk-Ortodoxa kyrkans områden.

Detta till trots, så äger inte Israel rätten till Palestina.

Utdrag ur bloggartikel:
Utgångspunkten för historiska fakta om Nationernas Förbund 1922 var:
* På förslag av Förenta Staternas president Woodrow Wilson år 1918 bildades Nationernas Förbund. Dock var Förenta Staterna, Ryssland, Tyskland, Japan m.fl. av 1900-talets stormakter INTE medlemmar i Nationernas Förbund. Det var segermakterna i Första Världskriget som utgjorde kärnan tillsammans med 12 neutrala stater. Nationernas Förbund hade ingen tvingande makt över sina medlemmar, dvs det fanns ingen som helst militär eller fredsbevarande funktion utan det Nationernas Förbund hade rätt till var att om alla medlemstater var eniga så kunde Nationernas Förbund utfärda sanktioner mot ett land och NF fanns med som medlare i konflikter mellan stater.
…..
Av staterna vi idag känner i Europa som utöver förlorarna Tyskland, Österrike-Ungern och Osmanska Riket som år 1922 som då inte fick vara medlemmar i Nationernas Förbund fanns som tidigare nämnts även Sovjetunionen p.g.a. den kommunistiska statens bildande. Bland de nybildade staterna efter Första Världskrigets slut som liksom Rumänien hade partsintresse av att Osmanska Riket inte skulle få fortsätta och framförallt inte ha överhöghet över stora territorier fanns å andra sidan även Tjeckoslovakien, bildat efter förlorarmakten Österrike-Ungerns uppdelning; Bulgarien som fram till Rysk-Turkiska kriget 1877/78 tillhört Osmanska Riket; Albanien som utropat sig självständigt från Osmanska Rikets 500 åriga överhöghet år 1912.

Kort sagt så ingick vid ”Palestinamandatets” godkännande juni år 1922 inte Tyskland, Ungern, Österrike, Japan, Sovjetunionen m.fl länder. Den nya Ungerska staten landområden godkändes indirekt i och med att Ungern i september samma år fick bli medlem.

Den brittiska överhögheten över området Palestina grundade sig således i första hand på segrarmaktens önskemål samt NF-s dåvarande medlemmars önskemål att Osmanska Riket inte skulle återupprättas. Staten Turkiet fanns inte vid denna tidpunkt och bildades med Atürk som förste president efter att landet förklarat sig som självständigt från det upplösta Osmanska Riket år 1923.
– – – – – Slut på utdrag från Staten Israel och ”Palestinamandatet”

Det är tyvärr alldeles för många EU-länder som inte själva gjort upp med sin 1:a och 2:a världskrigshistoria. Sverige är ett av dem. Trots att jag är konservativ moderat, så håller jag i sak med Margot Wallström att Palestinier äntligen bör tillerkännas samma Mänskliga Rättigheter som alla andra. Kan vi försvara, och det kan vi, norske Agent 19 samt Falkens motståndgruppers attacker mot Nazister i Norge, så måste vi också vara beredda att utifrån de Mänskliga Rättigheterna ge Palestinas invånare samma rättigheter. Men innan vi erkänner Palestina, så vore det bra om Sverige själv gjorde upp med sin rasbiologiska historia.

Ur Inledningen till

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,

Eftersom det är väsentligt att främja utvecklingen av vänskapliga förbindelser mellan nationerna,
……

Read Full Post »

Det är märkligt att det ens skall behöva sägas, men Mänskliga Rättigheter gäller för ALLA.
”Kravet” på hävd blockad av Gaza, som media och flera politiker kallar Hamas begäran helt i enlighet med de Mänskliga Rättigheterna och Internationella avtal, är en av de mest självklara rättigheterna som Palestinier boende i Gaza har rätten till. Precis på samma vis som Israel själva har rätten att försvara de gränser som FN och det Internationella samfundet gett Israel godkännande till. Försvara är dock ALDRIG att attackera med robotar så att oskyldiga inom eller utanför ett lands egna gränser dödas, såras, terroriseras eller tvingas fly för att slippa dödas!

Hamas villkorar vapenvila, Aftonbladet 24 juli 2014 Sedan när skall det som står i Mänskliga Rättigheter kallas att villkora?
Hamas villkorar vapenvila, GP 24 juli 2014
Hamas villkorar vapenvila, SvD 24 juli 2014

Det gäller att skilja på Rättigheter och Krav. Skilj på rättigheter och krav, Norah4you 15 juli 2014
Som jag skrev i samband med den starka ögonväckare som Ship for Gaza var 2012:
Man kan tycka vad man vill om Ship till Gazas rättmätighet att försöka bryta den illegala blockaden som Israel orättmätigt lagt på Gaza och människorna där. Det handlar om principer.

* Israel äger INGEN rätt till Gazaremsan! De gränser som FN godkänt för Israel som Israels gränser är de enda som är lagliga!
Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010

* Såväl Palestinier som andra i omvärlden måste som minst godta, om än ovilligt, de gränser för staten Israel som FN godkänt.
Det är internationella avtal och beslut i FN, inte något annat som gäller!

* Internationellt vatten är internationellt vatten. Alla bordningar av skepp som seglar på internationellt vatten och som
inte godkänts i förväg av FN eller Interpol samt omkringliggande stater är juridiskt att betrakta som piratattacker och
bör för tilltron till internationella överenskommelser och avtal alltid betraktas som sådana.
Respektera Internationellt vatten, Norah4you 20 oktober 20112

Read Full Post »

löser några världsproblem. Dags för alla att inse att vi lever år 2014 och inte på medeltiden. Inte heller under Andra Världskriget och absolut inte i det världspolitiska läge som växte fram under Kalla Kriget.

Det är märkligt, men Europa och Världen har inte lärt sig läxan från Andra Världskriget. Läxan som säger att det är viktigt att ta ett steg tillbaka när vi betraktar de värsta människodåden som tänkas kan för att se vad den verkliga utlösande faktorn är. Det är rätt att fördöma ALLA våldsdåd som drabbar civila, gamla, sjuka och barn. Men stannar vi där, kommer vi inte vidare till en lösning av problemet. Vår egen ”ryggsäck” gör att vi tolkar handlingar och ord som sägs till oss på vårt eget subjektiva sätt.
Observera en sak: Varje tolkning av ett problem utgår från tolkaren/åskådaren/åhörarens egen subjektiva uppfattning.

Historiskt kan dagens situation i Palestina och Israel till viss del jämföras med när Romerske kejsaren Valens gav Hermaneriks arvtagare rätten att bosätta sig i en del av Romarriket där Romarna förvisso var de som hade sista ordet, men där romarnas rättigheter till att ha detta mycket väl kan diskuteras:

Goter tillåts bosätta sig i romarriket

Många av de gotiska grupperna, framför allt bland västgoterna önskade bosätta sig i Romarriket för att undkomma hunnernas framfart. Efter ett antal svåra slag flydde överlevande goter från området norr om Donau flydde år 376 e.Kr tvärs över Donau och bad kejsar Valens om lov att få bosätta sig i det Romerska riket.[20] I gengäld lovade goterna att låta bli med härjningståg samt att ställa upp med hjälptrupper till den romerska armén.[21]

Kejsar Valens såg välvilligt på denna propå och gav goterna det önskade tillståndet. Men han krävde i gengäld att goterna först lade ner sina vapen.[22] För att minska risken för gotiskt förräderi sände Valens ett stort antal gotiska barn som gisslan med sin befälhavare Julius till östrom. Kejsar Valens ansåg att de gotiska barnen skulle kunna utgöra ett hot och oroa hela det romerska samhället. Från romersk sida ansågs det därför viktigt att goternas barn inte skulle få möjlighet att bilda oppositionella grupper. Av det skälet fördelades den gotiska gisslan d.v.s. barnen mellan flera olika städer. [23] Hermanerik, Norah4history 8 mars 2013
not 20 Zosimus 4:20
not 21 Ammianus Marcellinus 31:3-4
not 22 Zosimus 4:20
not 23 Zosimus 4:26

Att låta någon folkgrupp oavsett vilken flytta in i ett land/område där det redan finns lokalbefolkning är aldrig lyckat och har heller aldrig visat sig lyckat under historiens gång. De som blir fördrivna eller ställs under nya herrar de inte själva valt att tjäna, de blir självfallet upprörda. Våld föder våld. I Romerska Historien är förmodligen Valens beslut att låta en av de gotiska/germanska grupperna bosätta sig inom Romarriket på av Rom ockuperad mark ett av de största misstagen. Valens blev själv dödad i strider som helt följdriktigt kom att uppstå när människor använder sig av blodshämnd. läs gärna: Kejsar Valens död för gotisk hand, Norah4you 28 mars 2013

Men år 2014 lever vi inte enligt Romerske Kejsarens lagar. Vi lever inte på medeltiden heller. Det är dags att förpassa all form av blodshämnd till historien soptipp där forna tiders hemska och allt annat än demokratiska ”Tyck som jag”-åsikter lät oskyldiga och skyldiga plikta med livet oavsett när och var bara för att de råkade tillhöra fel etnisk och/eller kulturell folkgrupp.

Israel har absolut inte på Gazaremsan att göra. Finns inget försvar för de bosättningar som Israel byggt där och på den ockuperade Västbanken. Faktiskt verklighet kan du läsa om här: Staten Israel och ”Palestinamandatet”, Norah4you 23 maj 2010

Det finns heller inget försvar för den blodshämnd-upptrappning som skett från Israels sida. Denna gången började det med tre israeliska unga män som kidnappades och mördades. Självfallet skall de som mördar straffas. Lika självfallet skall de som kidnappar straffas. Men att straffa en befolkning för att ett av de partier som styr landet har våldsverkare, kidnappare och mördare bland sig, det är att frångå alla demokratiska spelregler för tillämpande av ”Vilda Västerns vapen som talar”-lag! De som skall straffas skall i enlighet med alla Mänskliga Rättigheter göra det utifrån domstolsbeslut. Att straffa andra för att de tillhör samma parti, samma folkgrupp eller råkar bo där brottslingarna bor, är inte demokratiskt acceptabelt!Vad sysslar Israel med, Norah4you 1 juli 2014

Självfallet finns det inte något försvar för att Hamas och andra aktivister skjuter raketer mot Israel heller. Blodshämnd må vara något som i delar av världen fortsätter in i våra dagar. Förståeligt är något annat. Precis som krisen i Ukraina utlöstes av att interimsregeringen ville förbjuda ryska som ett av språken i Ukraina, ett land där ryssarnas historia är 1000 år gammal. Och utlösande faktorn i Ukraina kom att bli att EU i stället för att börja med att sätta ner foten mot Svobodaidéer (Svoboda som är fascister ingår i Ukrainas interimsregering) och att EU i det läget lade all skuld på Ryssland och President Putin i stället för att ta ett steg tillbaka.

EU har numera tack och lov insett att det är viktigt när det gäller Ukrainakrisen att lägga skulden (enligt EU:s politiska uppfattning om vad som gäller för Ukraina) på aktiv part. Något som USA redan vid sina tidiga sanktioner insett. EU riktar sanktioner mot den ukrainske separatistledaren Aleksandr Borodaj, självutnämnd premiärminister i ”Folkrepubliken Donetsk”, och tio andra rebeller. Sanktionerna innebär reseförbud och att tillgångar fryses, däremot blir det inga ytterligare sanktioner mot ryska affärsverksamheter.Nya EU-sanktioner mot separatister, GP 12 juli 2014

På liknande sätt finns det en utlösande faktor till senaste Palestina – Israelkrisen. Finns inget tvivel om att den utlösts av att Israels myndigheter i stället för att begära och vara behjälpliga med att spåra och åtala de skyldiga till kidnappningen och morden på de tre israeliska tonåringarna. Israel svarade med att ta fram storsläggan. Dock var den verkligt allvarliga biten att Israel underlät att göra något innan USA protesterade skarpt mot den likgiltiga hanteringen av mordet och dödsbränningen av en amerikansk-arabisk yngling. Att inte sätta ner foten utan att först i det läget när den naturliga reaktionen, om än inte demokratiskt riktiga år 2014, av ökat hat i de av Israel ockuperade områdena lett till att blodshämnd utlösts. Upptrappningen som följt i Palestina och Israelkrisen är lika oförsvarbar men har samma omoraliskt och odemokratiska utgångspunkter som de strider inom Romarriket efter kejsar Valens död (se ovan) som ledde till att Romarriket så som det en gång sett ut föll utom i Östromerska riket och i Romerska ståthållarna Visigoternas Spanien.

Krav på vapenvila i Gaza avfärdas, GP 12 juli 2014
Dödssiffran stiger efter nya anfall, Expressen 12 juli 2014
Nya attacker – minst 16 döda i Gaza, DN 12 juli 2014
Krav på vapenvila i Gaza avfärdas, SvD 12 juli 2014
”Vad de gör är en dubbel krigsförbrytelse, Aftonbladet 12 juli 2014

Många runt jorden ropar sanktioner mot Israel. Sanktioner mot landet Israel kan enligt min mening kan träffa fel då det ger dem som hävdar att alla som är emot det staten Israel gör skulle vara mot judar. Det är en sak om folk röstar med fötterna, dvs själva väljer att kontrollera var varorna i affären kommer ifrån och handla efter sin egen övertygelse. Men det är något annat.

Vore bra om USA, Ryssland och Kina tillsammans med Frankrike och England kunde försöka att hjälpa till att se vilka i Israels ledning är det som fortfarande lever kvar i blodshämnds tänkande som borde lagts på hyllan för länge sedan. Kanske skulle rätt riktade sanktioner mot personer i ansvarig ställning i stället för sanktioner mot landet Israel ha större möjlighet att inte bli missförstådda. Kanske också kunna vara effektiva? Inte säkert, men något måste till för så här går det inte att ha det!

Read Full Post »

Självfallet skall de som mördar straffas. Lika självfallet skall de som kidnappar straffas. Men att straffa en befolkning för att ett av de partier som styr landet har våldsverkare, kidnappare och mördare bland sig, det är att frångå alla demokratiska spelregler för tillämpande av ”Vilda Västerns vapen som talar”-lag! De som skall straffas skall i enlighet med alla Mänskliga Rättigheter göra det utifrån domstolsbeslut. Att straffa andra för att de tillhör samma parti, samma folkgrupp eller råkar bo där brottslingarna bor, är inte demokratiskt acceptabelt!

Israel attackerar mål i Gaza, GP 1 juli 2014
Israelisk flygattack mot Gaza i natt, Expressen 1 juli 2014
Israel attackerar mål i Gaza, DN 1 juli 2014
Israel flygattack i natt mot mål i Gaza, SvD 1 juli 2014

Observera Israel äger INGEN rätt varken till Gazaremsan eller till Västbanken. Det sk. Palestinamandatet är inget som går att åberopa efter att Staten Israel grundades på av FN:s medlemsländer godkänd mark. Se: Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010

Viktig ledarartikel från DN: Våldets onda spiral, DN Huvudledarartikel 2 juli 2014

Read Full Post »

för alla att försvara Israels politik. Det är dags för Israels politiker att vakna upp till 2000-talet. Inte som vissa politiker vi har här i Sverige försöka leva kvar i 1950-1970-talet. Fram till strax efter 6-dagars kriget gick nästan allt utom mordet på Folke Bernadotte att försvara. Sedan började det dyka upp konstiga beslut som gjort det svårare och svårare. Speciellt svårt har det blivit de senaste 15 åren. Trots allt smalande och skyllande på andra parten. Eller kanske just därför.

Israeliskt beslut om bosättningar, SvD 17 december 2012
Israeliskt beslut om bosättningar, SvD 17 december 2012
Klart för nya bosättningar, GP 17 december 2012
Israeliskt beslut om bosättningar, GP 17 december 2012
Israeliskt beslut om bosättning, DN 17 december 2012
Israeliskt beslut om bosättningar, Aftonbladet 17 december 2012
Klart för nya bosättningar, Aftonbladet 17 december 2012

Allra först: Annekterad mark är inte ägd av den som annekterat den!

Sedan: Kort sagt så ingick vid ”Palestinamandatets” godkännande juni år 1922 inte Tyskland, Ungern, Österrike, Japan, Sovjetunionen m.fl länder. Den nya Ungerska staten landområden godkändes indirekt i och med att Ungern i september samma år fick bli medlem.

Den brittiska överhögheten över området Palestina grundade sig således i första hand på segrarmaktens önskemål samt NF-s dåvarande medlemmars önskemål att Osmanska Riket inte skulle återupprättas. Staten Turkiet fanns inte vid denna tidpunkt och bildades med Atürk som förste president efter att landet förklarat sig som självständigt från det upplösta Osmanska Riket år 1923.

Att åberopa dessa körsbär, dvs segrarmakters dock inte samtligas; nybildade staters eller stater under bildandes behov/önskan (läs vilket som önskas) av att hålla samtliga förlorande stater, Tyskland, Kungariket Österrike-Ungern och Osmanska Riket kort som legitimt skäl för att de av Nationernas Förbund år 1922 träffade överenskommelserna som giltiga för all framtid är i sig att försöka få körsbär erkända som en sorts päron.

* Att åberopa Nationernas Förbund som inte hade allmän legitimitet, dvs var godkända av tillräcklig större delen av världens stater även om en hel del länder som 1922 tillhörde Brittiska Imperiet, som t.ex. dåvarande Brittiska Canada; dåvarande Brittiska Sydafrika; dåvarande Brittiska Nya Zealand; dåvarande Brittiska Australien och dåvarande Brittiska Indien omfattande nuvarande Indien + nuvarande Pakistan och Bangladesh, och utifrån detta åberopande använda sig av ”Palestinamandatets” tillåtelse för judar att bosätta sig i det Brittiska protektoratet Palestina som skäl för att staten Israel som förklarat sig självständigt 1948 efter att Förenta Nationerna som bildats oktober 1945 med 192 medlemsländer år 1947 delat Palestina i två stater, en judisk och en arabisk,
det är att blanda äpplen och päron och få båda fruktslagen inboxade i definitionen för päron!
Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010

För det är ren dumhet från Israels sida att efter avtalet där Hilary Clinton såg till att Gaza kom att i klartext nämnas som de facto stat och därav följande helt juridiskt och etiskt korrekta beslutet i FN att låta Palestina få observatörsstatsstatus försöka utöva utpressning, för utpressning är det, på världens länder för att få igenom sin egen syn på problemet. Man löser inga strider med hot om repressalier, inte med hot om nybyggnation eller ens bibehållen egna bosättningar på ockuperat område. Västbanken är ockuperat av Israel inte ägt. Det är mycket svårt att förstå att ett folk som råkat ut för rasism och förföljelse och som av FN fått tillstånd till att bilda en stat inom av FN godkänt område fortsatt efter dryga 60 år försöker att skylla på de palestinier som av FN aldrig tillfrågades om de var beredda att ge upp sitt eget ägande av land.
Nu får det vara nog med dumheter, Norah4you 4 december 2012

Svensk Författningssamling: Byggningabalk (1736:0123 1)
2 § Sår någon å annans åkerskifte; tage han grödan, som skiftet äger…. Byggningabalk (1736:0123 1), Svensk Författningssamling Raden går tillbaka till våra tidigaste svenska lagar och är lika aktuell idag som någonsin då.

Det är en skam att Israel ”avvisat Vita husets huvudkrav i fredsprocessen – att stoppa byggnationen i östra Jerusalem” Israel avvisar Usa-krav, GP 22 april 2010
Östra Jerusalem är occuperad mark. Allt som inte finns inom det av FN godkända Israelterritoriet ÄR occuperad mark och ägd av annat land. Oavsett om de enskilda som äger, köpt eller ärvt, fördrivet eller övertalat tidigare ägare, oavsett nuvarande fastighetsägares nationalitet och etnisk eller kulturell bakgrund.

Staten Israel är av FN godkänd som stat och har så varit i över 50 år. Då måste båda sidor i Palestina-Israelkonflikten som minst acceptera att de gränser som FN godkänt är de som gäller oavsett om vi talar om Gazaremsan eller Västbanken! Man bygger inte på annans mark! Sår någon å annans åkerskifte, Norah4you 22 april 2010

För att Israel skall få det lugn och den fred de flesta där ändå vill ha, krävs exakt samma sak som det krävs av Palestinier: Som minst måste man kunna godta varandras existens och att ingen av parterna själva äger rätt att vara den som bestämmer hur FN-beslut; FN-resolutioner, andra Internationella beslut och resolutioner ska tolkas. Än mindre att enväldigt besluta om rätten att bebygga ockuperad eller annekterad mark. För så vitt inte båda parter är beredda att godta denna grund att stå på, så är frågan om båda parter inte hämtar sitt rättfärdigande i etnisk rensning a la Nazisterna och som även för tankarna till Jugoslavienkrigen. Sådant hör inte hemma hos människor som lever på 2000-talet. Östra Jerusalem borde per omgående sättas under FN-mandat för det är trots allt viktigt område för tre religioner. Judar, Kristna och Muslimer delar att det vi kristna kallar Gamla Testamentet är en helig skrift! Vart tog det där som i kristendomen skrivs som ‘Du skall inte dräpa’ Mose budord vägen?

Read Full Post »

ett mycket viktigt första steg. För trots att Carl Bildt skriver:En del av överenskommelsen är att den ju förefaller att acceptera Hamas som de facto regering i Gaza, och det är självfallet att den marginalisering av den palestinska myndigheten i Ramallah som detta kan innebära är bekymmersam. Viktigt och välkommet, Carl Bildt i hans blogg Alla dessa dagar på wordpress.com 21 november 2012,

så är det just där den allra viktigaste hörnstenen för framtidens möjliga fredsdiskussioner ligger: Det är viktigt att Hamas som valts av folket i Gaza att leda dem också de facto erkänns som en regering i Gaza. Mycket viktigare än vad många kanske förstår.

För att jämföra med icke krigiskt men mycket vapenskramlings läge när Karl XIV personligen fick Norge, det var personunion och inte nationsunion, och det förvisso var så att utrikespolitik skulle skötas från Sverige men Norge på vägen fattade demokratiskt beslut om egen Grundlag baserat på Folksuveränitetsprincipen. Det var det som beslöts i Eidsvoll 17 maj 1814 som kom att utgöra grundstenen för att kriget mot Sverige blev mycket kortvarigt (krig och krig, jag har anfäder på båda sidor som några tiotal år senare exercerade tillsammans och som finns på samma tidiga foto över exercerande äldre lite senare… [Vi har många foton från 1856-1900. Andra har målningar.] Men som sagt liknande situation föreligger idag. Det finns två områden som utgör det egentliga Palestina ytmässigt sett. Gaza och Västbanken. Västbanken är på grund av sin tillkomst, de fredsavtal som en gång träffades mellan Israel och Jordanien och som mer eller mindre sanktionerats undantaget Jerusalems status, mer komplicerat om vi inte först accepterar att det de facto finns en regering i Gaza som nu de facto verkar ha accepterats finnas. Kanske svårt för många att förstå betydelsen idag. Men det kommer.

Sedan var det det där i vapenvileavtalet med gränsövergångar och lättade sanktioner. Mycket mycket viktigt. Det var helt onödigt av Israels premiärminister att i nära anslutning till avtalet påpeka att det fanns de som ville gå hårdare fram bland Israels politiker och medborgare. Helt onödigt om det inte var för kommande Israeliska val, för om det är något som hela världen inser, så är det att på båda sidor finns såväl hetsporrar som mer pragmatiska personer.

Dock verkar man ha glömt bort två av de bitar utöver de facto erkännandet av Hamas som regering i Gaza och gränsövergångsbiten, oavsett hur den tolkas. I hela denna regionen är två saker utöver det mycket viktiga att få olika grupper av människor att sätta sig ner och lyssna på varandra, mycket viktiga: Se till att såväl Gaza som angränsande områden i Israel får bättre kvalité på dricksvattnet. Något som båda sidor borde kunna finna tekniker som det vore lämpligt att låta jobba tillsammans. Möjligen skulle det svenska företag som redan på slutet av 50-talet var nere och gjorde prospekteringar för vattenfrågan kunna vara möjligt att koppla in. De har mig veterligt inte slängt sina mätningar och sist jag kollade i mitten på 50-talet fanns de mätningarna i en källare hos företaget tillsammans med andra för mig då mycket intressanta mätningar som företagets geotekniska avdelning gjort i norra Europa. Den andra biten som är viktig är att se till att inte barn skadas av rester från de vapen som använts. Löses inte de två frågorna, så finns det risk för underliggande pyrande missnöje som kan explodera. Vilket inte gynnar någon av parterna.

Klart med vapenvili i Gaza från i kväll, Expressen 21 november 2012
Lättare för palestinier lämna Gaza, DN 21 november 2012
Utan fredsavtal spricker vapenvilan, SvD 22 november 2012
Följ rapporteringen kring Gaza, Expressen 22 november 2012

Vad krävs för en långvarig fred?
– Att alla parterna får vara med i någon form och diskutera fram en långsiktig och varaktig fredslösning. Egentligen finns det tekniska lösningar för hur man ska komma fram till en tvåstatslösning. Det är en paradox att hela omvärlden har en modell för hur tvåstatslösning ska se ut.
Michael Schulz, docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet, för Aftonbladet 22 november 2012 Detta är det allra viktigaste. Förutsättningen för att alla parter skall kunna få vara med i någon form och känna sig delaktiga ligger i det ‘de facto’ erkännandet av Hamas som regering i Gaza. Det är därför detta kan vara den viktigaste grundsten som lagts inför framtiden i regionen.

Se även: Allra först, Norah4you 16 november 2012
Sedan är det viktigt att alla parter försöker låta bli att måla den lede på väggen. Finns nog med gropar och hala stenar det förutan!

Tillägg 16.30 FN vädjar om hjälp till Gaza, GP 22 november 2012
FN vädjar om hjälp till Gaza, SvD 22 november 2012
Hamas utlyser helgdag efter avtal, DN 22 november 2012

Tillägg 23.30 Bräcklig fred i orolig härd, GP ledarsidan 23 november 2012

Tillägg 23 november 2012 06.10
Diplomatisk lots. Den stora överraskningen efter vapenvilan mellan Israel och Hamas är Egyptens folkvalde president Mohammed Mursi. Denne muslimbroder trädde fram som pragmatiker. Med Mursi som mellanhand behandlar fienderna Israel och Hamas varandra som realiteter.
Mursi vägvisare för vapenvilan, SvD 22 november 2012

Read Full Post »

Israel äger ingen rätt till Gazaremsan. Läs gärna den verkliga historiska bakgrunden till påståenden om det Israel äger ingen rätt till Gaza, Norah4you 17 oktober 2012 Det är en mycket viktig utgångspunkt som är svår att komma förbi. Lika svårt som det är att komma förbi det vi i mindre skala skulle kalla nödvärnsrätt. Får Israel försvara sig undrar säkert de som ännu mer än 60 år efter staten Israels bildande helt sluter upp på Israels sida.

Svaret är att visst får Israel försvara sig men det är viktigt att skilja på försvar och hämnd/vedergällning och ännu viktigare att skilja på försvar och attack. Problemet för Israel är att man så envetet motsätter sig bildandet av en Palestinsk stat. Många av de saker som Israels nuvarande regering gör, beslutar och utför, hade varit lika omänskliga men inom de vedertagna internationella lagarna om det varit så att Gaza varit del av en Palestinsk stat. Men lika lite som i den lika inflammerade debatten om Sverigedemokraters försök att hävda att de tagit till järnrör och basebollträ för att de var rädda, uppfattade sig som angripna (rätt eller fel är ointressant för principen), lika lite är det rätt i det stora att en stat som Israel tillgriper våld som drabbar oskyldiga speciellt våld som drabbar gamla, barn och mödrar. Det som inte går att hitta moraliskt och etiskt försvar för att göra när man blir eller upplever sig bli attackerad/leva under hot – det är lika moraliskt och etiskt förkastligt i alla andra sammanhang. Det går inte att hävda annat utan att vara enögd.

Slutet av förra veckan ville Hamas förlänga vapenvilan. Israel svarade med att hota att avsätta Abbas på Västbanken. Vad i hela fridens namn kan det finnas för ett skäl att någon, oavsett politisk tillhörighet, med handen på hjärtat kan försvara att ett land hävdar rätten att utan FN:s godkännande hota med att avsätta ett annat lands ledare. Det är ju det som är problematiken i Syrien att FN inte godkänner avsättande ens av en diktator som dödar och skadar sina egna. Principer är principer och det finns inget skäl att hävda att Israel är undantagna alla principer.

Nya flygangrepp mot Gazaremsan, GP 16 november 2012 Sedan när är flygangrepp precisionsbombning som inte drabbar civilbefolkningen? Sedan när är det rätt att hävda, som en del gör, att alla de som lever på Gazaremsan är skyldiga till våldsdåd om än det skulle varit så att alla raketer som träffar Israel skickats med Hamasstöd? Att bo i ett land, eller ett större område, innebär inte automatiskt och har aldrig någonsin automatiskt inneburit att gamla, sjuka, barn och mödrar kan räknas till soldater. Alltså inte ens om det varit så att Gaza varit en del av ett godkänt land, ett Palestina som var godkänt av FN, så hade det varit så att flygangrepp hade varit godkända på det viset de sker utifrån Genevekonventionen! Det gäller att skilja på äpplen och päron när man läser konventioner. Sedan finns det skillnad på äpplen också. För att en ympad gren är James Grevie innebär inte det att alla äpplen på äppleträdet behöver vara samma äpplen.
Invånare i Gaza fruktar markinvasion, GP 15 november 2012
Israel återupptar flyganfallen mot Gaza, Expressen 16 november 2012
Nya flygangrepp mot Gazaremsan, SvD 16 november 2012
Hundratals flyganfall mot Gaza i natt, dn.se/webbtv 16 november 2012 Vem i sina sinnens fulla bruk kan hävda att hundratals eller ens ett enda flyganfall kan vara rättfärdigat när det drabbar civilbefolkningen. Någon tid för eftertanke bör alla som försvarar detta ta sig. Tänk tvärt om. Om det var så att ena våldet rättfärdigade ökat våld som hämnd, och den som då blir angripen skulle öka upp våldet, hur i hela friden namn går det att motivera ens våldsamma attacker som ‘försvar’ oavsett vem, när, var eller hur? Samma gäller enligt mitt sätt att se det i många andra vapenkonflikter och även i detta fallet. Hämnd är inte acceptabelt!
Kriget i Gaza måste sluta, Aftonbladets ledarkrönika 16 november 2012 Håller helt med. Det är inte acceptabelt det som sker.

Tillägg 16.22 Attackerna kring Gaza trappas upp, SvD 16 november 2012
Omvärlden reagerar på konflikten, Aftonbladet 16 november 2012

Tillägg 02.01 17 november Netanyahu agerar som en gambler, SvD 16 november 2012
Israel mobiliserar vid gränsen mot Gaza, DN 16 november 2012
Lärde sig inte världen något av att USA trots den största krigsmakten förlorade Vietnamkriget. Det enda en överlägsen arme får som resultat om man bombar oskyldiga oavsett om det är avsiktligt eller oavsiktligt, är att de som tidigare kanske lutade åt fred känner sig instängda och hotade och överger fredstanken.

Read Full Post »

Om det är sant, det rykte jag hörde i natt och som nu står i Svenska Dagbladet, så har UD och Carl Bildt i det tysta lyckats få Israel att bita i det sura äpplet. Carl Bildt förmodligen i nära samarbete med Löfven m.fl.

Alla svenskar från Ship to Gaza släppta, SvD 24 oktober 2012

Som jag skrivit innan Respektera Internationellt vatten, Norah4you 20 oktober 2012 Man kan tycka vad man vill om Ship till Gazas rättmätighet att försöka bryta den illegala blockaden som Israel orättmätigt lagt på Gaza och människorna där. Det handlar om principer.

* Israel äger INGEN rätt till Gazaremsan! De gränser som FN godkänt för Israel som Israels gränser är de enda som är lagliga!
Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010

* Såväl Palestinier som andra i omvärlden måste som minst godta, om än ovilligt, de gränser för staten Israel som FN godkänt.
Det är internationella avtal och beslut i FN, inte något annat som gäller!

Det finns gränser även på tokerier.

Tillägg 11.15 Stellan och de andra svenskarna släppta, sverigesradio.se 24 oktober 2012

Tillägg 11.54 Alla Ship to Gaza-svenskar släppta, DN 24 oktober 2012

25 oktober 06.22 Nu är alla svenskar hemma. Att som en del kalla dessa svenskar vänsteraktivister är att ta i….:
riksdagsledamoten Sven Britton (S), religionsforskaren Mattias Gardell och författaren Maria-Pia Boëthius – släppts
Alla Ship to Gaza svenskar släppta, GP 24 oktober 2012

Vi fick telefonsamtal och sms från Gaza och till och med radiokontakt med organisationer och människor som väntade på oss i Gaza.
– I ett sådant läge funderar man: Tänk om israelerna kanske vill ignorera oss och på så sätt får en propagandavinst. Det är ju en liten segelbåt med ofarlig last, där lasten är deklarerad av tullinspektionen på flera ställen. Släpp igenom dem!
– Men det blev inte så. Istället drar de ihop en exempellös militär styrka och genomför en fullskalig militär invasion.
Beredd att åka igen, GP 24 oktober 2012
Göteborgsläkaren: De sköt med elpistoler, Expressen 24 oktober 2012
Ship to Gaza-aktivister hemma, SvD 24 oktober 2012
Sjoå tp Gaza-aktivister hemma igen, Aftonbladet 24 oktober 2012

Så finns det de som envist försöker hävda att det inte hade något med Sverige och svenska UD att göra. Samt Norge och Finland…. Kolla lite mer hur tongångarna gick från det stora landet i väster som inte ville ha upp den aktuella frågan på dagordningen i den jämna striden inför presidentvalet. För om inte Israel bitit i det sura äpplet hade den frågan inte varit möjlig att tiga ihjäl – den var på väg upp och det är bl.a. en stort antal nordiska ättlingar i swingstaterna. Kolla även lite mer de källor som vissa använder. Falsk historieskrivning har förekommit väl mycket från Israels sida i aktuell fråga. Det har t.o.m. påståtts att de hjälpsändningar som UN står bakom och som skickas via Israel är någon form av sanktionering av Israels blockad samt att Israel minsann varit vänliga nog att släppa igenom si och så många lastbilar per dag med hjälpsändningar. Någon måtta på 1984-bokens omskrivning av historia får det allt vara!

Sedan är det noterbart att svenska media för ovanlighetens skull har hållit låg profil och inte mött upp de ankommande svenskarna på stor presskonferens. Det var kanske en del av det som krävdes i gengäld.

Read Full Post »

Israel äger inte rätten till Gazaremsan. Israel bordade Estelle på internationellt vatten med användande av elpistoler (vapen) och tvingade fartyget till Israelisk hamn berövande de ombordvarande deras frihet. Detta på internationellt vatten. Så försöker Israel i strid med alla internationella avtal, traktat, Internationell lagstiftning m.m. kräva att de frihetsberövade skall skriva på papper om illegal invandring. De frihetsberövade vars skepp tagits på internationellt vatten och utan möjlighet att de ombordvarande ens satts på annat skepp eller flytetyg…. något till och med pirater i alla tider emellanåt gjort.
Nu har Israel gjort bort sig så det stänker om det.

Observera att allt handlar om principfrågor. Jag är inte mot judar, tvärt om när det gäller de jag känner och känt genom åren. Jag är inte för varken PLO, Hamas eller någon annan organisation på den religiöst politiska sidan, tvärt om har jag sedan 1971 gång på gång i allt från studentkårsdebatter på den tiden och fram till idag gjort klart att jag är mot all form av religiös politisk styrning eller försök till styrning av människor. För mig handlar det om en principfråga på samma sätt som yttrandefrihet och åsiktsfriheten.

Nu har Israels inrikesdepartement förelagt dem ett dokument med en formulering om att de erkänner ”illegal invandring” till Israel. Svenska aktivisterna förda till fängelse, Expressen 21 oktober 2012 Internationella domstolen i Haag nästa? För det är där sådana ärenden bör hamna. Man kan inte ostraffat konfiskera ett fartyg och dess besättning samt resenärer på internationellt vatten samt föra dem till eget lands hamn utan att det är kidnappning som minst av personerna ombord. Skulle inte det internationella samfundet reagera på detta, så skulle det i princip vara samma sak som att öppna dörrar för vilken diktatur som helst att kidnappa på internationellt vatten och föra personer till diktaturen och godkänt hävda rätten att straffa för ‘illegal invandring’. Någon måtta får det allt vara.
UD har fått träffa svenskarna på Estelle, SvT 21 oktober 2012
Svenskarna flyttas till häkte, GP 21 oktober 2012 Häkte för att de blivit kidnappade och frihetsberövade på Internationellt vatten????????
Ship to Gaza svenskar till häkte, SvD 21 oktober 2012
Ambassadpersonal träffade Ship to Gaza svenskar, DN 21 oktober 2012
Estelle ligger i israelisk hamn – svenskar gripna, Aftonbladet 21 oktober 2012

Det handlar om principfrågor, definitioner av vad som är vad och dessa definitionerna finns sedan länge klarlagda. Inte alls som Israel försöker tolka definitioner, lagar, traktat och avtal.

22 oktober 2012 Hur kan någon kalla ett land demokratiskt när det vägrar acceptera att en person som bott i Sverige och arbetat här sedan 1973, som ansökte och blev svensk medborgare på den tiden då det inte ens var möjligt att ha dubbelt medborgarskap, som svensk medborgare. Ingen människa väljer sina föräldrar. Ingen väljer vilken religion eller kultur man föds in i. Som vuxen har varje människa själv rätten att göra fria val och när en människa valt att söka och fått bli medborgare i ett annat land, är det endast icke demokratiska länder som i efterhand försöker hävda att personen måste ses som medborgare där han/hon är född.
Feiler inför domstol, GP 22 oktober 2012
Dror Feiler åtalad i Israel, SvD 21 oktober 2012

Read Full Post »

Man kan tycka vad man vill om Ship till Gazas rättmätighet att försöka bryta den illegala blockaden som Israel orättmätigt lagt på Gaza och människorna där. Det handlar om principer.

* Israel äger INGEN rätt till Gazaremsan! De gränser som FN godkänt för Israel som Israels gränser är de enda som är lagliga!
Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010

* Såväl Palestinier som andra i omvärlden måste som minst godta, om än ovilligt, de gränser för staten Israel som FN godkänt.
Det är internationella avtal och beslut i FN, inte något annat som gäller!

* Internationellt vatten är internationellt vatten. Alla bordningar av skepp som seglar på internationellt vatten och som
inte godkänts i förväg av FN eller Interpol samt omkringliggande stater är juridiskt att betrakta som piratattacker och
bör för tilltron till internationella överenskommelser och avtal alltid betraktas som sådana.

Ship to Gaza-fartyget Estelle attackerat, GP 20 oktober 2012
Tillfångatagna av israelisk militär, GP 20 oktober 2012
Estelle omringas av israeliska krigsfartyg, Expressen 20 oktober 2012
Israeliska soldater uppges borda ”Ship to Gaza”, DN 20 oktober 2012
Ship to Gazas Estelle attackerat, SvD 20 oktober 2012
Belägringen av Gaza skall hävas, Aftonbladet ledarsidan 20 oktober 2012

Det är inte Israel som har tolkningsföreträde när det gäller Internationellt vatten. Än mindre när det gäller Gaza. Så länge Israel fortsätter att bebygga ockuperad mark, så länge får Israel acceptera att det internationella samfundets medlemmar försöker att upprätthålla de krav som de Mänskliga Rättigheterna ger alla människor på jorden. Även de som bor i Gaza. Man bygger inte fred och säkra gränser genom att attackera på Internationellt vatten. Så enkelt är det. Det var fult nog när Israel härom dagen bakvägen försökte få sin tolkning av gränser pådyvlad Gaza. Israel äger ingen rätt till Gaza, Norah4you 17 oktober 2012 Mycket fult. Att det kan tyckas omdömeslöst att segla Ship to Gaza försvarar inte på något sätt Israels agerande och är inte i linje med de Mänskliga Rättigheterna som godkänts av FN!

Tillägg 22.26 Det har aldrig varit tillåtet att borda och beslagta ett fartyg på internationellt vatten inte heller att frihetsberöva människor. Det faller under definition för piratdåd. Läs noga vad UD säger i Ship to Gaza bordad av israelisk militär, SvT 20 oktober 2012
Flera fördömanden av bordningen, GP 20 oktober 2012

Read Full Post »

Older Posts »