Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘sk. Humanister’

Kungen är svensk medborgare, kära journalister och politiker.
I och med att Kungen är svensk medborgare, gäller samtliga Rättighetslagar även honom.

Läs Regeringsformen 1:2 så ser Ni själva det Ni missade på Samhällskunskapslektionerna oavsett om det gick in i ena örat o ut genom andra eller Ni var fysiskt eller psykiskt frånvarande när Era förhoppningsvis Ämnes- och Stadiebehöriga lärare gick igenom Regeringsformen!

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och
för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.
Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.
Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas
……..
3 § Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar
……..

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Opinionsfriheter

1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,

– – – – – – – – – Slut på citat Regeringsformen- – – – –

Sveriges Grundlagar och Lagar gäller i Sverige. Ändring i Grundlag kräver 2 voteringar med mellanliggande val. Sverige är inte USA eller England. Det är inte upp till svensk domstol eller politiker att avgöra vad som står i lagen när det inte finns något utskrivet undantag för viss person oavsett vem som är svensk medborgare. Finns det inget undantag, så finns det inget undantag. Sedan må det vara mer eller mindre lämpligt om Kungen uttalar sig. Åsikt om detta beror med stor sannolikhet på om den som uttalar sig är för eller mot monarki eller ”bara” anser att ”Tyck som jag” åsikten för stunden skall gälla.

Det är alltså fortfarande tillåtet att vara dum i Sverige. Mycket dumt av journalister, sk.experter och politiker att gång på gång bevisa det själva!

Kungaparet är missnöjt med både placering och utformning av det planerade Nobel Center på Blasieholmen.

Men att kungen uttalar sig mot ett politiskt beslut är problematiskt, anser Cecilia Åse, docent på Stockholms universitet.

Det mässingsglänsande projektet Nobel Center har mötts av protester. Och nu har även kungaparet gett sig in i den infekterade debatten om prestigebygget på Blasieholmen. I en intervju med DN ifrågasätter kungen och drottningen både utseende och placering av den planerade byggnaden.

– En bärande tanke när man utformade statschefsrollen som vi lever med nu var att medborgarna inte skulle få uppfattningen att statschefen hade en uppfattning om saker och ting som var omstridda bland befolkningen, säger Cecilia Åse, docent i statsvetenskap och författare till boken Monarkins maktKungens åsikt blir politiskt slagträ, Aftonbladet 2 Juni 2016 Gratulerar till att visa upp sin okunskap. Hur i hela fridens namn har Cecilia Åse klarat av att missa att hon använder sig av Fallacies vid argumentering och därigenom visar sin egen okunskap.

Bagatellisera inte kungens övertramp, Patrik Kronqvist Ledarsidan Expressen 2 Juni 2016 enda som gjort övertramp är Patrik Kronqvist och andra som inte lärde in det ämnes- och stadiebehöriga Samhällskunskapslärare SKALL ha lärt ut under 7:e årskursens Samhällskunskap! Att Kungen inte är den som fattar beslut enligt Regeringsformen fråntar på intet sätt Kungen från de vanliga Rättighetslagarna här i Sverige! SKÄMS JOURNALISTER, ”EXPERTER” OCH POLITIKER SOM INTE ENS KAN LÄSA INNANTILL. Ev. avsikter som inte står i klartext i Grundlag är enbart ”Tyck som jag”-åsikter – inte värda vatten!

Read Full Post »

har sällan skådats. Det enda som Christer Sturmark, Morgan Johansson(S) P C Jersild, Olle Häggström lyckats bevisa är att de ALDRIG lärt in vad deras förhoppningsvis ämnes och stadiebehöriga/e lärare lärde ut under lektionerna i Historia och Religion. För en sak är säker – de bevisar själva i sitt inlägg att de inte uppfyller kraven för godkänt i någondera ämnet årskurs 9:e i Grundskolan. Och de skall vara humanistiska förebilder??? Skrämmande.

Att frånta Kristendomen rollen som formare och det mest betydelsefulla för nordisk och svensk historia från det att de första kristna kom hit under sen gotertid och speciellt från de Nordiska prästernas möte i Oslo under slutet av 1020-talet fram till idag, det är något högst anmärkningsvärt. Sverige har egen kultur som är väl värd att vårda. För att Sverige fått in andra kulturer i nutid, så innebär inte det att den svenska kulturen som i sig är mycket varierad men grundar sig på den kristendom som påverkat våra lagar sedan Magnus Erikssons Landslags tid, inte skulle få sin rättmätiga plats i vår historieundervisning och religionskunskapsundervisning, det är så långt från ett humanistiskt förhållningssätt som tänkas kan!

”Cum illis etiam qui nunc temporis ad Christi conversi sunt fidem, videlicet Episcopis in omnibus gentibus Sueonum, siue Danorum, nec non etiam in illis partibus Slavorum, quae sunt a flumine Pene, usque ad fluvium Egidre, ita ut sub vestro, vestrorumque successorum Hammaburgensis Ecclesiae Archiepiscoporum maneant potestate, vel quicquid vestri laborjs certamine divina favente gratia, ab errore perfidie, sive hominum sive locorum, ad religionem Christianam adquirere potestis, vobis vestrisque successoribus perpetualiter tenendum, inviolabiliter tenere censemus.” Skriv in 161 på raden för SDHK nummer – Påven Johannes XV stadfästningsbrev 8 november 989 e.Kr

Myt att kristendomen byggt Sverige, SvD brännpunkt 28 februari 2010

Tillägg 3 mars: Kristendomens inflytande på svensk kultur ses när Du sitter till bords vid bröllop och hur du hanterar besticken, oavsett om bröllopet är kyrkligt eller borgerligt, att du begravs i kista liggande för evigt med huvudet i visst väderstreck, etikettregler och klädselnormer, t.o.m. synen på en våldtagen kvinnas ev. klädsel och tidigare liv har sitt kulturella ursprung inom den svenska kristendomen både före och efter det blev tillåtet att ha frikyrkor i Sverige, hur man ser på dryckenskap och våld från samhällets sida o.s.v.
Professor Birgit Sawyer sammanfattar det skarpt och bra på Humanisterna avslöjar en skrämmande okunskap, SvD 3 mars 2010

Read Full Post »