Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sjukvård’

Nu får det vara nog med klagomål från ”specialistläkare”. Det är fyra krav som är extremt viktiga att de uppfylls:

* Mycket viktigt är att de som har läkarutbildning, oavsett vilken, KAN LÄSA, SKRIVA och TALA GOD SVENSKA. Det är en grundbult för att vi patienter skall kunna känna oss trygga. OBSERVERA: Känner många specialistläkare som lyckats lära sig detta på mindre än 6 månader. Specialistläkare inom ögon-, barn och ortopedi som jag lärt känna som patient eller granne. Den som var bäst av alla i detta avseende var en tjeckiska som kom i samband med att hon flydde då hon var på semester när Sovjetunionen gick in i Tjeckoslovakien. Hon talade bra svenska och läste ännu bättre redan när hon varit här mindre än 4 månader.

* Att utbildningen som läkarna fått kan få godkänt av Högskoleverket. Vilket tyvärr inte alla ens specialistläkare kan då det i deras utbildning kan saknas upp till 1,5 år som alla som skall bli specialistläkare i Sverige SKALL ha med. Mycket viktigt för där ingår bl.a. patientbemötande och att vi patienter har rätt att fatta egna beslut om vi vill eller inte vill få en behandling. Höll själv på att råka illa ut för några år sedan då en läkare som inte läst journalen (inte förstått?) försökte beordra en sköterska att ge mig en värkmedicin som om jag fått den hade gett astmachock. Det är tur att jag har mun och vet vad som gällde!

* Genom ovanstående kommer vi direkt in på det tredje viktiga: Att de som skall arbeta som läkare i Sverige fått läst komplettering som alltid är nödvändig – Läst och lärt sig förstå SVENSK LAGSTIFTNING. Allt är inte som i de länder de tidigare varit verksamma i utan helt andra lagar gäller i Sverige.

* Lärt sig läsa och förstå varför vi i Sverige använder vissa metoder och läkemedel. Mycket mycket viktigt.

Svenska patienter, oavsett vilka, ÄGER RÄTTEN ATT KRÄVA TRYGG OCH SÄKER BEHANDLING. Allt annat är ren och skär goja och desinformation. I SVERIGE GÄLLER SVENSKA LAGAR!!!!

Oklart system försvårar för nyanlända specialistläkare, Aftonbladet 17 December 2015

OKLART? SOLKLART: Svenska patienter äger rätten kräva läkare som man vet har den utbildning/kunskap som krävs i Sverige. Tyvärr har fler än ett fall även på specialistläkarsidan visat sig sakna eller t.o.m. ha bluffat om sin utbildning. Svenska patienter äger rätten kräva att de läkare de möter kan läsa och förstå journalen (samt har läst den) OCH som kan tala och förstå svenska bra. Svenska patienter kräver med rätta att läkare som behandlar patienter även kan och förstår samt respekterar Svenska Lagar och i Sverige använda tekniker, metoder samt mediciner.
Ska det vara så svårt för vänsternissar att förstå detta?

Read Full Post »

För det första räcker det inte ens med att anlita ett bemanningsföretag som inte tillhör ens koncern eller ens verksamhet oavsett om verksamheten är inom offentlig eller privat sektor! Någon borde upplysa Falcks, facket samt Socialstyrelsen om att prejudikat redan finns när det gäller läkare som sjukhus försökt hyra in via bemanningsföretag till sin ordinare tjänsteplats. Tror att det var i Jönköpings Län det skrevs om detta förra året. Det är nämligen så att:

* Om ett bemanningsföretag tillhör samma koncern som huvudarbetsgivaren,
eller
* Om ett bemanningsföretag inte tillhör koncernen
så är antalet timmar en person enligt gällande EU-direktiv får vara igång ingalunda det antal timmar som Falcks tillåter. 30 timmar i sträck är inte tillåtet, inte ens 12 utan mycket speciella omständigheter som inte får förekomma regelbundet och där även jourtid vilande hemma skall räknas in i de timmar som får göras.

Hur vore det om Falcks samt även facket, för fack försöker ibland träffa avtal som inte är tillåtna enligt EU-direktivet, lär sig läsa innantill i EU-direktivet. På 24 timmar så måste man alltid ha minst 11 timmars vila utöver rast. Vila är inte restid till och från jobb. Samt om arbetstid överskrider 6 timmar även en rast.

Texten i direktivet är som följer:
Arbetstidens förläggning

Med arbetstid * avses all tid i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis då arbetstagaren är på arbetet eller står till arbetsgivarens förfogande samt därvid utför aktiviteter eller uppgifter.”

Medlemsstaterna bör vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att arbetstagarna får

•minst elva timmars sammanhängande ledighet * per 24-timmarsperiod,
•en rast om arbetsdagen är längre än sex timmar,
•minst 24 timmars sammanhängande ledighet utöver elva timmars dygnsvila under varje sjudagarsperiod,
•en genomsnittlig arbetstid som – inklusive övertid – inte överstiger 48 timmar under varje sjudagarsperiod,
•betald semester om minst fyra veckor per år.
För att räkna ut genomsnitten per vecka får medlemsstaterna använda följande beräkningsperioder:

•Högst fjorton dagar för veckovila.
•Högst fyra månader för begränsning av veckoarbetstiden.
•Beräkningsperioden för nattarbetets längd fastställs i samråd med eller av arbetsmarknadens parter, om detta överlåtits åt dem i kollektivavtal.
Nattarbete *är ett särfall, eftersom arbetstiden inte får överstiga ett genomsnitt av åtta timmar under en 24-timmarsperiod. Nattarbete som innebär särskilda risker eller stor fysisk eller mental ansträngning regleras genom nationell lagstiftning eller praxis, eller genom kollektivavtal.

Nattarbetande * måste ha ett hälso- och säkerhetsskydd som är anpassat till deras arbetsuppgifter. De har rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning innan de börjar nattarbeta och därefter till regelbundna hälsoundersökningar. Om hälsoproblem konstateras ska arbetstagaren alltid omplaceras till dagarbete, om det är möjligt. En arbetsgivare som organiserar arbetet enligt en viss rytm måste ta hänsyn till den allmänna principen om att anpassa arbetet till arbetstagaren, särskilt i syfte att lindra effekterna av monotona arbetsuppgifter och arbete i ett i förväg fastställt tempo. Arbetsgivare som regelbundet sysselsätter nattarbetande ska anmäla detta till de behöriga arbetsmiljömyndigheterna.

Det är möjligt att avvika från principerna ovan genom kollektivavtal eller i samråd med arbetsmarknadens parter. Avvikelser är möjliga i följande fall:

•Med iakttagande av de allmänna principerna för skydd av arbetstagarnas hälsa och säkerhet när arbetstidens längd inte mäts eller bestäms i förväg av arbetstagarna själva.
•I fråga om verksamhet då det föreligger långt avstånd mellan arbetstagarens bostad och arbetsplats.
•I fråga om säkerhets- och övervakningsarbeten som kräver permanent närvaro för att skydda egendom eller personer.
•I fråga om arbeten som inte kan avbrytas, till exempel sjukhusvård, jordbruk eller press- och informationstjänster.
•På områden inom vilka det förekommer förutsägbara arbetstoppar, särskilt jordbruk, turism och posttjänster, samt i fråga om personer som arbetar inom järnvägstransport.
•Under förutsättning att det finns möjlighet till kompensationsledigt
•i enlighet med de kriterier som anges i direktivet, till exempel arbeten där servicen eller produktionen inte kan avbrytas,
•genom kollektivavtal eller avtal mellan arbetsmarknadens parter.
Avvikelserna för de perioder som ska användas för beräkning av veckoarbetstiden får inte överskrida sex månader, eller om så bestämts i kollektivavtal, tolv månader.

En medlemsstat får tillåta en arbetsgivare att avvika från regeln om högst 48 veckoarbetstimmar förutsatt att arbetstagaren ger sitt samtycke. Arbetstagare som inte samtycker får inte missgynnas på grund av detta. Arbetsgivaren ska föra ett register över alla arbetstagare som samtyckt till att överskrida gränsen för antalet arbetstimmar och de behöriga myndigheterna ska ha tillgång till registret. De allmänna principerna för hälsa och säkerhet måste följas.

För vissa yrken och sektorer finns det särskilda bestämmelser:

•Mobila arbetstagare *och offshorearbete: bestämmelserna om dygnsvila, raster, veckovila och nattarbete gäller inte mobila arbetstagare, men medlemsstaterna måste ändå garantera tillräcklig vila * i enlighet med direktivets riktlinjer. Beräkningsperioderna för arbetstagare som utför offshorearbete kan förlängas till tolv månader.
•Arbetstagare ombord på fiskefartyg: bestämmelserna om dygnsvila, begränsning av veckoarbetstiden och nattarbete gäller inte arbetstagare ombord på en medlemsstats fiskefartyg, men den genomsnittliga veckoarbetstiden får inte överskrida 48 timmar under en beräkningsperiod på ett år. Det högsta tillåtna antalet arbetstimmar är 14 timmar per 24-timmarsperiod och 72 timmar per vecka. Viloperioden måste vara minst 17 timmar per dag eller 77 timmar per vecka. Det högsta eller lägsta antalet timmar på dessa två områden fastställs i nationella bestämmelser, kollektivavtal eller avtal med arbetsmarknadens parter. Senast 2009 kommer kommissionen att se över bestämmelserna på detta område.
•Läkare under utbildning: en övergångsperiod på fem år gäller från och med den 1 augusti 2004. Under de första tre åren får veckoarbetstiden inte överstiga 58 timmar i genomsnitt. Under de följande två åren får detta tak inte överskrida 56 timmar i genomsnitt. Vissa medlemsstater kan beviljas ett sjätte övergångsår. I dessa fall får arbetstiden inte överskrida 52 timmar i genomsnitt per vecka. I slutet av övergångsperioden kommer taket att vara 48 timmar per vecka.

Skall man läsa det noga, finns betydligt mer detaljerade förklaringar om vad som är tillåtet om man läser engelska texten, så är ambulanssjukvård inte sjukvård i det ögonblick som ambulansen lämnat patient på sjukhus får de inte ombedas ta något när nytt när arbetstiden är slut eller i det närmaste slut. Vad texten avser är t.ex. om en operation pga komplikationer eller stor olycka med flertal pågående operationer som akut måste slutföras sådan att avlösning kan ske något senare än normalt slut på arbetstid. Men det får aldrig vara regelbundet. Det går heller inte som svenska texten av en del tolkas som att för ett fackförbund gå med på något som undantar 11 timmars vila per 24 timmars period. Vet hut eller lär er läsa lagtexter!

Bemanningsföretag kringgår övertid, SvD 8 augusti 2012

Vill för övrig ge en liten upplysning till Falcks och facken. Min blogg är kanske inte någon av de mest lästa, bara ett antal hundra en vanlig dag upp till 1000, men bland de som prenumerar på min blogg och läser den nästan dagligen finns politiker i 4 av medlemsländerna, för tre av de stora partierna inklusive de gröna i ett av länderna, tre ledande tidningsfolk i 2 EU-länder samt en i USA. Ett antal personer som i övrigt har utbildning och kunskap även i dessa frågorna. Mer oregelbundet men ändå vanligt förekommande är att EU själv går in och läser bloggen när frågor som behandlar EU är på tapeten. Vill Ni verkligen fortsatt göra bort Er?

Read Full Post »

Fetma i samhället och sjukvården, Monikagbg.wordpress.com 1 juni 2011 ställer frågan ” Hur vore det om man istället hjälpte de som har problem med fetma och övervikt att få träning med en sjukgymnast som faktiskt ser till var individs bästa? Trots allt, är det en sjukdom så ska man ju kunna få vård.”

Read Full Post »

Utöver att jag personligen blir mycket illa berörd av den avsaknad av kunskap som varje svensk skolelev som fått godkänt i ämnet samhällskunskap SKALL ha fått med sig för att vara berättigad till godkänt i ämnet samhällskunskap, som jag skrev i Helt rätt chefsåklagare Peter Claeson, Norah4you 20 oktober 2009:

Regeringsformens första kapitel 2§ som börjar:

”2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet…. ” Självfallet FÅR inte någon yrkesgrupp hävda att de står ovanför lagen och är det så att utredningen visar att det finns skäl att undersöka om något varit mord eller dråp, dvs avsikt finns skäl att misstänka, eller vållande till annans död, så är det i svensk domstol detta skall avgöras inte av invärtes utredning inom en yrkeskår.

För övrigt har jag några funderingar:
* Är det vedertagen praxis, och i så fall utifrån vilka grunder, regler och lagar, att använda narkosmedlet tiopental vid en dödsbädd?
* Vem beslutade om att tiopental skulle finnas inne i rummet där Linnea vårdades?
* Vem blandade till lösningen?
för det är ju inte bara frågan om vem som gav sprutan som ger svaret på avsikten. Hoppas att kommande rättegång ger svar även på de tre frågorna.

Slutligen undrar jag, för jag hade ju för mig att det krävdes högsta betyg för att komma in på såväl läkarutbildningen som juristlinjen, hur så många läkare och minst en jurist, barnläkarens försvarsadvokat, lyckats få ens godkänt i ämnet samhällskunskap först i Grundskolan och sedan i Gymnasiet utan att uppfylla betygskriterierna för godkänt. Det är för mig en stor gåta att det tydligen finns så många som INTE lärt sig de viktigaste bitarna i våra grundlagar som det inte bara krävs att ha läst utan och förutsätts att eleven/eleverna förstått för att ens få godkänt……….”

Det finns också en annan viktig del som alla skolelever som vill ha högre än godkänt MÅSTE ha lärt in och kunnat visa förståelse för om de aspirerade på högre betyg än godkänt i ämnet samhällskunskap i 9:an: Den LAGFÖRANDE makten är i Sverige helt skild från den LAGSTIFTANDE makten. Den enda som enligt våra grundlagar undantas i någon form är sittande regent, kung eller riksföreståndare i kungs ställe. Tillämpning av svenska lagar har inget med opinion, åsikter eller praxis hos läkarkåren att göra – finns det, och det finns det i det aktuella fallet, bevisning som gör att frågan om brottslig handling kan föreligga, så är det upp till svensk domstol att avgöra frågan!

Rättegång mot dråpåtalad läkare, GP 22 mars 2011/A>
Klart för rättegång mot åtalad barnläkare, Expressen 22 mars 2011
Läkarmål går vidare till rättegång, DN 22 mars 2011
Läkare bedrövad av rättegångsbeslut, SvD 22 mars 2011 Får mig att undra hur det står till med empatin och verklighetsanknytningen. OM läkaren är oskyldig, så borde det varit en normal reaktion att vara tacksam för att få chans bli friad i domstol och inte ‘bara’ lita på tyckanden och låtandet i media m.m. Svenska lagar gäller alla. Det är domstolen som avgör vad som varit/är brottsligt. Inget annat.
Läkarmål till rättegång, Aftonbladet 22 mars 2011

Read Full Post »

Svensk lag handlar inte om det är värt att ta ett ärende till domstol eller inte. Inte heller om åklagaren vet om Linnéa i det aktuella fallet blivit mördad eller inte. Svensk lag gäller lika för alla, inga undantag för barnläkare, andra läkare, sjukvårdspersonal i övrigt eller för den delen för någon annan som i sin yrkesverksamhet kan misstänkas för att medvetet ha vållat sjukdom, skada och/eller död!

Det en svensk åklagare har att göra, har åklagarmyndigheten gjort i det aktuella fallet: Startat utredning OCH när utredningsresultaten som i det aktuella fallet visar på stor överdosering inte av ett utan av två preparat varav den ena överdoseringen är extremt stor enligt alla tillgängliga och i samtliga andra rättsfall i landet gällande undersökningsmetoder där överdosering misstänkts/fastställts,
SÅ ÄR åklagaren skyldig att låta ärendet gå vidare till domstol. Det är domstolen och inte professor emeritus eller någon annan inom sjukvården inklusive HSAN som har att avgöra om läkaren befinns skyldig till misstänkt brott. Allt annat är rent och skärt nonsens och sättande läkarkåren som vore den gamla tiders adel som bara kunde dömas av kungen själv!

ROLF ZETTERSTRÖM, professor emeritus i barnmedicin Newsmill.se 16 februari 2010

Read Full Post »

som styrker att det inte bara var barnläkaren som hade ansvaret för den lillas behandling i slutskedet utan också aktivt gav sprutan med tiopental,
så är det en skam att kollegor till läkaren inte velat att detta ärende där det konstaterats överdödlig dos av tiopental skulle få gå till domstol. Nu är vi där. Åklagaren har väckt åtal och svensk lag som gäller alla oavsett kön, ras, ålder och yrke skall följas. Helt rätt.

Barnläkare åtals för dråp på bebis, GP 1 februari 2010
Barnläkaren åtalad för dråp, DN 1 februari 2010
Barnläkare åtalas för dråp, SvD 1 februari 2010
Beslut om åtal mot barnläkaren, Expressen 1 februari 2010
Advokaten: Åklagaren pratar i nattmössan, DN 1 februari 2010

När det gäller
Läkarförbundets ordförande kritisk till utredningen, SvD 1 februari 2010 kan man ställa sig frågan om Läkarförbundets ordförande är juridiskt utbildad nog att avgöra hur en utredning med brottsmisstanke om dråp skall gå till. Annars är han helt ute och cyklar. I Regeringsformens 1 kapitel 2§ står klart att ALLA är lika värda.

Tillägg 05:32 3 februari Detta tas mycket bra upp i Oisín Cantwell: Ingen får tro att just de står ovanför lagen, Aftonbladet 2 februari 2010

Se även mina tidigare inlägg i debatten bl.a. Självklart att utredningen mot läkaren, Norah4you 9 april 2009

Read Full Post »

det är inte Socialstyrelsen eller Läkarkåren utan svensk lag, inklusive våra Grundlagar bl.a. Regeringsformen 1 kapitel §2 som börjar:
”2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet…. ” Självfallet FÅR inte någon yrkesgrupp hävda att de står ovanför lagen och är det så att utredningen visar att det finns skäl att undersöka om något varit mord eller dråp, dvs avsikt finns skäl att misstänka, eller vållande till annans död, så är det i svensk domstol detta skall avgöras inte av invärtes utredning inom en yrkeskår.

För övrigt har jag några funderingar:
* Är det vedertagen praxis, och i så fall utifrån vilka grunder, regler och lagar, att använda narkosmedlet tiopental vid en dödsbädd?
* Vem beslutade om att tiopental skulle finnas inne i rummet där Linnea vårdades?
* Vem blandade till lösningen?
för det är ju inte bara frågan om vem som gav sprutan som ger svaret på avsikten. Hoppas att kommande rättegång ger svar även på de tre frågorna.

Slutligen undrar jag, för jag hade ju för mig att det krävdes högsta betyg för att komma in på såväl läkarutbildningen som juristlinjen, hur så många läkare och minst en jurist, barnläkarens försvarsadvokat, lyckats få ens godkänt i ämnet samhällskunskap först i Grundskolan och sedan i Gymnasiet utan att uppfylla betygskriterierna för godkänt. Det är för mig en stor gåta att det tydligen finns så många som INTE lärt sig de viktigaste bitarna i våra grundlagar som det inte bara krävs att ha läst utan och förutsätts att eleven/eleverna förstått för att ens få godkänt……….

Barnläkaren åtals för dråp, Aftonbladet 20 oktober 2009 respektive
Källor till Aftonbladet: Barnläkaren åtalas för dråp, 20 oktober 2009
Barnläkaren åtalas för dråp, SvD 20 oktober 2009
Troligt åtal mot läkaren, DN 20 oktober 2009
Troligt läkaråtal för spädbarns död, GP 20 oktober2009
Barnläkaren åtalas för dråp, Expressen 20 oktober 2009

Tidigare artiklar i bloggen: Regeringsformen måste följas, Norah4you 7 oktober 2009
Självklart att utredningen mot läkaren, Norah4you 9 april 2009

Read Full Post »

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903). Regeringsformen 1 kapitels inledning

Detta är grunden för att Sverige ska kunna kallas demokrati. Vad hjälper det med Tryckfrihet, Åsiktsfrihet och Yttrandefrihet om handlingar som begåtts av någon kategori inom det Offentliga inte skall rättsligt som alla andra likadana handlingar? Det finns ingen friskrivning för sjukvårdspersonal. Inte ens sociallagen ger rätten att göra detta eftersom sociallagen MÅSTE tolkas i ljuset av Regeringsformens 1 kapitel! Alla är lika. Det går INTE att lägga ner ett ärende som barnläkaren med hänsyn tagen till att ‘ Nu står vi istället här med en vårdpersonal som, av rädsla för att polisen kan storma in, inte tycks ha modet att ge en fullvärdig behandling.

Allt medan sjuka människor plågas i sina sängarUtan kyla och eftertanke får patienterna lida, SvD Ledarsidan 7 oktober 2009 Det finns i Socialstyrelsens uttalande inget stöd för att frågan om aktiv dödshjälp skall smygas in bakvägen. Det finns däremot två mycket stora frågetecken utöver frågan om Läkarens ev. aktiva egna handlande eller definitiva ansvarig på platsen för det som hände:
* Varför vill inte en del sjukvårdsansvariga, läkare, sköterskor, politiker och höga tjänstemän ta till sig att det är en ocean stor skillnad mellan att ge smärtlindring, t.ex. av en gammal cancersjuk patient, och att ge extremt dödlig dos till ett spädbarn som redan tidigare utsatts för felaktig dosering oavsiktligt?
* Hur säkras ev. bevis när medicin som blandats (av vem i det aktuella fallet och på vems begäran?) skall destraueras efteråt. För det kan ju inte få vara så, att det är samma personal som skött patienten som avlidit som skall redovisa kvarlämnade oanvända mediciner. Sprutor borde inte få tömmas i nuvarande allmänna destraueringskärl, läggas tillsammans med andra, framtagen medicin och det som använts borde ALLTID läggas i en egen låda som en apotekare får ansvar att kolla att allt är kvar som skall vara kvar!

Inga svar om praxis, SvD inrikes 6 oktober 2009
Inget fel i vården av barnet, DN 6 oktober 2009

Se även: Socialstyrelsen friar inte barnläkaren, Norah4you 7 oktober 2009

Read Full Post »

skall fortsätta! Vad är detta för dumheter att några tycks tro att en läkare inte skulle kunna utredas i domstol?

Vi anförde jäv därför att åklagarna ägnat mer tid åt att försvara sig själva i medierna än att utredda det påstådda brottet. Min klient känner att hon inte kommer att få en rättvis prövning av misstankarna, säger advokat Björn Hurtig till TT.”

http://www.dn.se/sthlm/utredningen-mot-barnlakaren-fortsatter-1.841808

Läs även om den ytterst märkliga JO-anmälan mot poliser som gjorde sitt jobb: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2720575.svd

Hur någon sedan kan få det till jäv att åklagaren gör sitt jobb oaktat VEM det är som utreds, det är frågan.

Premisserna för att svensk domstol inte skulle kunna utreda OM en läkare medvetet eller omedvetet gett dödlig dos till ett barn, är exakt samma som om någon annan, ointressant vilken, skulle kunna bevisas ha gett ett barn en dödlig dos, medvetet eller omedvetet. DVS.

P1:  rättsmedicinskt utbildade obducenter kan göra en obduktion på ett för tidigt fött barn. Den premissen är sann.

P2: Rättsmedicinalverket har kunskap att analysera gift i vävnader. Den premissen är sann.

Den enda hållbara slutsatsen för så vitt barnläkarens advokat och vänner inte vill få det till att Obducenter inte kan göra riktiga obduktioner och Rättsmedicinalverket inte har kunskap i att analysera i fall där den dödliga dosen kan ha getts av läkare, är att samma förutsättningar gäller enligt svensk lag – ett misstänkt brott måste utredas av svenskt rättsväsende. Ingen läkare är Gud!

Läs gärna https://norah4you.wordpress.com/2009/03/15/ingen-skall-bestamma-vad-som-ar-vardigt-liv/

Read Full Post »

Vad i hela fridens namn menar karln?
Problemet är att då räddar man väldigt många till ett svårt liv.
Hugo Lagercrantz berättar om en förälder till ett för tidigt fött barn som han mött.
– Pojken talade ganska normalt och spelade dataspel, men han led av ett svårt neurologiska handikapp och var väldigt klumpig och hjälplös. Mamman sade att hon älskade sin pojke, men att hon samtidigt kände att han förstört hennes liv. Pappan stack ifrån henne, hon fick inga fler barn och hennes yrkesliv förstördes.
– Samtidigt finns det förstås också föräldrar som trivs med situationen
.” http://www.dn.se/nyheter/sverige/vad-ar-ett-vardigt-liv-1.821718

Att vi inte talar om FRI abort efter 12 veckan, vilket är tillåtet idag, innebär INTE att vi givit föräldrar/läkare eller andra rätten att avkorta liv!!!!

Elisabeth Rynning, professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet, efterlyser också en debatt om när sjukvården bör avstå från eller avbryta livsuppehållande behandling.” och ”hänvisar också till FN:s barnkonvention, som säger att alla barn har rätt till hälso- och sjukvård, oavsett handikapp” samma artikel i DN.

Frågan är Professor Lagercrantz om de Mänskliga Rättigheterna och FN:s barnkonvention ens i drömmarnas värld tillåter Aktiv dödshjälp. Svensk lag gör det INTE. I nutid är det få länders som gör det. I historisk tid var det liksom könsstympning ett sätt att skilja de som den då ledande politiken ansåg vara fullvärdiga människor eller övermänniskor från andra. BEDRÖVLIG människosyn professorn!

Read Full Post »

Older Posts »