Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sjukhus’

Det har ALDRIG varit tillåtet i Sverige för svenska Staten, Kommunerna eller Landsting/Regioner att bryta mot Svenska Grundlagar eller mot av Sverige undertecknade Internationella avtal.

När SKL försöker få det till att det skulle vara tillåtet för vården att neka politiker tillträde, så är de jurister som har rått SKL-s ledning (bland dem en som jag minns från min barndoms somrar i Sannäs) helt ute på hal is. Ingen av de juristerna visar ens att de har täckning för de Kursmål som finns i Skollagen för ämnet Samhällskunskap årskurs 7-9. Värre än så – Om jag som SO-lärare skall följa de Betygskrav som ställts sedan jag själv gick i 7:an under 1960-talet och fram till idag för vad som KRÄVS för att få Godkänt, så hade inte en enda av dessa jurister uppfyllt Betygskrav för Godkänt i Samhällskunskap årskurs 9.

I och för sig är jag inte förvånad. Alldeles för många politiker, jurister, journalister och andra saknar baskunskaperna för vad Svenska Grundlagar ger för ramar. Alldeles för många vänsternissar har funnits som tyckt att ”Tyck som jag” är det som gäller. Alldeles för många icke ämnes- och icke stadiebehöriga lärare har undervisat i svenska språket (ordkunskap och ordförståelse viktig) samt i ämnet Samhällskunskap. Skadan som obehöriga lärare vållat märks tydligare för varje år här i Sverige.

Börja med att läsa Regeringsformen mycket noga. (Har du svårt att förstå vad som står respektive inte står, så finns det SOU på närmaste bibliotek som kan hjälpa dig förstå).

Regeringsformen

1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Det som styr Kommuner och Landsting är Kommunallagen som direkt lyder under Regeringsformen. Skälet är att Kommunallagen INTE är en egen Grundlag, även om det finns de journalister och politiker som tror detta. Ingen svensk lag får stå i strid med gällande Grundlagar. Grundlagsändringar förutsätter två beslut med bordläggning och mellanliggande val innan Grundlagsändring får ske. Någon Grundlagsändring som gett SKL rätten att avvika från Regeringsformen har inte tagits. I varje fall inte ännu 😛

Kommunallagen

Kapitel 2 Kommuner och Landstings befogenheter
5 § Om kommunernas och landstingens rätt att meddela föreskrifter och att för skötseln av sina uppgifter ta ut skatt finns det föreskrifter i regeringsformen.
……
4 § Fullmäktige skall, om inte något annat är särskilt föreskrivet, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Fullmäktige får därvid besluta
1. att en nämnd skall ha hand om en eller flera verksamheter i hela kommunen eller landstinget,
2. att en nämnd skall ha hand om en eller flera verksamheter för en del av kommunen eller landstinget,
3. att en nämnd skall ha hand om verksamheten vid en eller flera anläggningar,
4. att en nämnd skall vara underställd en annan nämnd, och
5. att en nämnd skall vara gemensam med en annan kommun eller ett annat landsting. Lag (1997:550).

5 § En nämnd får inte bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen eller landstinget i ärenden där nämnden företräder kommunen eller landstinget som part.

En nämnd får inte heller utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.

ALLA myndigheter i Sverige är skyldiga att följa Regeringsformen. Det finns inget undantag för Sveriges Kommuner och Landsting att själva bortse från det som står i Regeringsformens 1 kap 2§ observera att ska står klart och tydligt angivet. INGEN URSÄKT FÖR EN ENDA INOM NÅGON MYNDIGHET SOM INTE HAR ORDKUNSKAP NOG ATT FÖRSTÅ DETTA!

Sveriges Kommuner och Landsting har varken rätten att bryta mot Svensk Grundlag eller att ge någon verksamhetsnämnd rättigheter som strider mot Sveriges Kommunallag!

Men det är värre än så. Om politiker eller tjänstemän på en myndighet anser att det skall vara tillåtet att neka politiker att besöka den verksamhet de är valda att besluta om, sköta alternativt att någon politiker som sitter i verksamhetsnämnd på en plats inte skall få ta med sig sin partiordförande om denna/denne tillhör ett riksdagsparti,
då bryter de som försöker bestämma detta mot FN:s rasdiskrimineringskonvention som Sverige skrivit under samt där det utöver allt annat finns klara riktlinjer vad som gäller i av Högsta domstolen (HD) avkunnad prejudicerande dom 1996(mål B 3203/96).

Vården får nobba politikerbesök, GP 15 juli 2014 NEJ det får vården inte. Vården lyder under svensk myndighet som är skyldig att följa Sveriges Grundlagar! ”Tyck som jag” finns det inget utrymme för i Svenska Grundlagar. Sveriges Kommuner och Landsting har heller INTE fått någon Grundlagsrätt att avvika från gällande Regeringsform!
Fritt fram nobba politikers besök inom vården, DN 15 juli 2014 Absolut inte!
Vården får nobba politikerbesök, SvD 14 juli 2014
Vården får nobba politikerbesök, Aftonbladet 15 juli 2014

TÄNK EFTER LITE! OM VÅRDENHETER SKULLE ÄGT RÄTTEN ATT NEKA POLITIKERBESÖK AV LANDSTINGS/REGIONS- ELLER RIKSDAGSMÄN,
så hade detta inneburit att de som är satta att besluta om budget m.m. för vården inte skulle fått möjlighet att fullfölja det uppdrag de fått sig tilldelat och får ersättning/lön för att utföra. Kan de inte utföra sitt uppdrag eller ?vill de inte utföra sitt uppdrag, varför skall de då ha ersättning? Klart att det skulle bli mycket billigare om vi avskaffade alla politiker nedanför Riksdagsnivå, men det var väl ändå inte tanken.

Utdrag ur bloggartikel:
Det har sedan 1971 då Sverige antog FN:s rasdiskrimineringskonvention om Hets mot folkgrupp varit brottsligt att hävda eller främja Nazistiska uppfattningar. Observera i utdrag artikeln nedan vad som krävs för att ett parti skall vara förbjudet att verka allmänt i Sverige:I Sverige är det ett allvarligt brott att sprida uttryck för nazism och nazistisk ideologi. Brottet är hets mot folkgrupp (brottsbalken 16:8). Normalstraffet är fängelse. Grunden för det är att nazismen är en rasideologi, som innebär att vissa raser och andra grupper människor saknar existensberättigande och kan utplånas.

Sverige anslöt sig 1971 till FN:s rasdiskrimineringskonvension. I konvensionens artikel 4b krävs av anslutna stater att de direkt förbjuder organisationer som främjar rasdiskriminering. Det gjorde inte Sverige trots återkommande kritik från den FN-kommitté, som övervakar tillämpningen av konvensionen.Tveklös avsikt med lagskärpning, dagens jurik.se 2014-01-15

Av artikeltexten framgår varför ett nynazistiskt parti är fullt möjligt att neka tillträde till skolor och allmän plats (d.v.s. även omfattas av begränsningar som finns i Regeringsformen av Demonstrationsfriheten) Det framgår också varför detta inte är tillämpligt på t.ex Sverigedemokraterna. Allt handlar om att de nazistiska partier sprider rasläror. Nödvändigt kriterie för att begränsningar i Grundlagstadgade rättigheter hänvisande till rasism SKALL få förekomma. Att vara mot invandring till det som media brukar kalla vara rent invandrarfientlig är INTE att sprida raslära.

Read Full Post »

ligga under Statligt huvudmannaskap oavsett utförare!

”Om människor ska kunna erbjudas god vård oavsett var i landet man bor måste staten ta ett finansiellt ansvar för den högspecialiserade sjukvården.” Gör specialistvården statlig, sju Folkpartister på SvD debatt 14 november 2013
”Gör specialistvården statlig”, GP 14 november 2013
”Gör specialistvården statlig, Aftonbladet 14 november 2013

Statligt huvudmannaskap för Offentlig specialist- och sjukvård faller under krav i våra Grundlagar. Det är i grunden en följd av Regeringsformens 1 kapitel 2§

Eftersom alldeles för många politiker och höga tjänstemän tycks ha glömt det de skulle ha visat sig lärt in för att få godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9 utifrån kursmål och betygskriterier, så påminns Du om vad där står: [Obs viktiga bitar blåtextade]

REGERINGSFORMEN

1 kap. Statsskickets grunder
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Sedan anser jag personligen att vi bör skrota Landstingen snarast möjligt. Under Landstingens kostnadsställen finns alldeles för stor administrativ överbyggnad, för många politiker och för lite pengar ut till kärnverksamheten Hälso- och sjukvård. Alldeles för mycket hamnar på andra konton som numera faller under Landstingen, allt från kultur (som självfallet är viktigt men bör vara lika i hela landet) och Kollektivtrafik (där kommuner och landsting glömmer bort(?) att hela Sverige skall leva). Finns bättre huvudmän för dessa verksamheter än Landstingen.

Read Full Post »