Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Signalspaningslagen’

helt i enlighet med de uppdrag FRA har och har haft sedan FRA:s föregångare redan 1905 startade signalspaning. Förstår att vänsternissar gnisslar tänderna när fakta inte fiction kommer upp på bordet!

FRA förutsåg Georgienkrig före USA, SvD 8 december 2013
FRA förutsåg Georgienkriget, GP 8 december 2013
FRA förutsåg Georgienkriget, Expressen 8 december 2013
FRA kände till Georgienkriget, Aftonbladet 8 december 2013
FRA förutsåg kriget i Georgien, Sveriges Radio 8 december 2013
Problemet med FRA-lagen var aldrig spaning mot Ryssland, SvD ledarsidan 8 december 2013 Problemet med FRA-lagen var och är att media, många politiker och andra saknar ordkunskap och ordförståelse nog för att kunna läsa innantill i Grundlagar, Lagar och Förordningar – Sveriges Rikes säkerhet och intressen skall och måste skyddas.

Personligen hade jag varit mycket förvånad om FRA inte haft möjlighet och kunskap att förutse Georgienkriget. Minns när jag var inne på övning i samband med upptrappningen av Polenkrisen 1980 när Solidaritet bildades (ser att Wikipedia haft desinformatörer inne på de svenska sidorna vad gäller historieskrivningne); respektive de tillfällen fram till 1989 när det var nära att Sovjetunionen gått in i Polen. Sverige var då välunderrättade om hur den militära upptrappningen i Sovjetunionen såg ut. Vi kan inte ha blivit sämre att låta vår signalspaningstjänst arbeta i enlighet med Svensk Grundlag, av Riksdagen tagna lagar samt av sittande regeringar utfärdade förordningar, sedan dess.

Detta är FRA:s uppdrag i korthet. (Texten från FRA:s sida. Jag vet att den stämmer överens med Sveriges Grundlagar, av Sveriges Riksdag tagna lagar samt förordningar som sittande regeringar under åren fram till idag gett)

Vårt uppdrag

FRA:s verksamhet bidrar till att skydda Sverige och svenska intressen. Det sker dels genom att vi ger våra uppdragsgivare unik information om viktiga utländska förhållanden av betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, dels genom vårt arbete med att stärka informationssäkerheten hos samhällsviktig verksamhet. FRA:s hemsida

Har själv aldrig satt min fot på FRA. Endast sett FRA från utsidan i samband med att jag var inne på övning kombinerad med utbildning under de år jag tillhörde flyget. Till skillnad från vänsternissarna till vänster om svenska Vänsterpartiet som jag inte har något som helst förtroende för i någon av deras flertaliga former de nästlat sig in i mediavärlden, så har jag fullständigt förtroende för FRA. Detta förtroende baserar jag mig på egen erfarenhet samt att jag själv gjort mig besvär inte minst i samband med FRA-debatten att kontrollera fakta.

Snowden och Co samt deras uppdragsgivare, ju längre Snowden håller på desto mer lutar jag åt att det finns sådan bakom Wikileaks, är mer än 40 år för sent ute och publicerar uppgift efter uppgift SOM VARIT KÄND antingen helt officiellt eller genom skrivna avhandlingar från de som studerat signalspaningsområdet. Säger än en gång till snurren som går på vad som helst – gör egen källkritisk analys där det är viktigt att försöka ta reda på SYFTET bakom påståenden samt att på samma sätt som man analyserar medeltida texter m.m. inom historia även försöka se TENDENS. Härutöver är det även för vanligt folk som du och jag viktigt att FÖLJA PENGARNA.

Sverige har som det står på Wikipedias sida om FRA haft ett antal av världens bästa matematiker och analytiker. Ännu bättre än så är att vi har/har haft flera skickliga tekniker som förmått skapa utrustning inte minst inom fotografins område samt på det som nu kallas telecomsidan. Utan dessa och FRA, så hade vi i Sverige inte varit så fria som vi är.

Vi svenskar har fler undantag i våra rättigheter enligt Regeringsform och andra Grundlagar än vad många är medvetna om.

2 KAP. GRUNDLÄGGANDE FRI- OCH RÄTTIGHETER


Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter
20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1–5),

2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),

3. rörelsefriheten (8 §), och
4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).

Efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri- och rättigheterna begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 5 § och i fråga om förbud att röja sådant som någon fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 24 § första stycket andra meningen.

Det har aldrig någonsin funnits ett land där annan person än despot eller diktator kunnat hävda rätten till total frihet för sig själv och sina egna. Varje demokratiskt land har som en av sina skyldigheter att se till att skydda sitt lands säkerhet, välfärd och
De som protesterar har inte haft mig som lärare. Hade de varit det, så hade de varit med om min favoritlektion där jag utifrån en händelse där svenska ostrogoter, en av dem utkastat från sin fädernegård uppe i det vi nu kallar norra Bohuslän. Det är alltid bra att diskutera dagens situation utifrån historiska händelser och jämföra. Signalspaning är inte något nytt. De äldsta kända signalspanarna, vanliga spioner som avlyssnat samtal, fanns redan för 3000 år sedan.

Vän av ordning kanske undrar vad det har med FRA idag att göra. Frågan är fri, men lite malplacerad. Det är en av de svåra bitarna i en demokratisk stat, vilken som helst och oavsett när genom historien, att det står inte skrivet i pannan på människor utifrån vem de är, dvs deras position personliga etniska eller kulturella bakgrund o.s.v. vilka som är femtekolonnare, vilka som är terrorister/spioner av olika slag o.s.v. För att skydda en demokratisk stat krävs förkunskap om vad som händer bortanför landets gränser. FRA är här Sveriges öron och ögon. Att FRA kände till t.ex. Georgien-krisen innan den bröt ut, är ett gott exempel på att FRA fullgör sitt uppdrag. Sveriges ledning och Sveriges Försvar behöver och måste ha förkunskap om vad som komma skall inte bara i vår närmaste omvärld runt Östersjön.

Desinformation har under senaste 10 åren blivit mer och mer förekommande, främst från vänsternissar som från vänster om svenska Vänsterpartiet nästlat sig in i media och den offentliga debatten. Det hedrar Vänsterpartiet att de försöker hålla rent hus bland sina aktiva. Markus Allard utesluts ur Vänsterpartiet, Sveriges Radio 7 december 2013 Fler partier borde göra samma sak. Sveriges demokratiska framtid hänger på att man håller rent från revolutionära, autonoma eller andra icke demokratiska grupper såväl till höger som vänster.

Att dagens mobilälskande människor sedan inte läst det finstilta i de avtal de måste skriva under för att kunna använda mobiler, är ett problem som icke finstiltläsande får stå för själva. Den biten har jag skrivet bland annat på Snälla rara läs det finstilta, Norah4you 19 november 2013 om Rikets säkerhet m.m. går det att läsa på Sopa framför egen dörr, Norah4you 25 augusti 2013

Read Full Post »

Svenskar från vanligt folk till journalister och jurister verkar för mig vara mer än lovligt yrvakna. De lagar som gäller för att använda nätet, rent generellt, har i alla tider från det att nätet började byggas upp innehållit avtalstexter som gett suppliers, av såväl uppkoppling som allehanda hemsidor, rättigheter att göra just det som nu diskuteras bl.a. i Göteborgs Posten i artiklarna:

Det ger du upp för Facebook, GP 16 augusti 2012
Facebook utreds av datamyndigheterna, GP 15 augusti 2012

Egentligen skulle jag vilja säga ‘Goddag yxskaft’ för merparten av det som gäller övervakning av trafik har varje person som läser detta själv gett till ett antal olika aktörer. Vi börjar från början. När jag började på Viak AB i Göteborg hösten 1971 efter att utbildat mig till systemprogrammerare, så gällde i huvudsak att överföring av data mellan datorer, kommer någon ihåg de stora kylanläggningar vi fick ha för att datorerna skulle fungera?, skedde antingen via stansning på hålkort, remsa eller liknande media som lästes in i datorn. Därefter ringde man upp mottagande dator, telenätet, och la på luren så att modemet började arbeta för överföring av data. Där och då, liksom här och nu (oavsett om du skickar via markbundet telenät eller i det som förr kallades ‘etern’ gällde lagar som nu ifrågasätts om de har laglig rätt att existera. De lagar som fanns, fanns på den tiden utskrivna i telefonkatalogen och där gällde i huvudsak samma avtalstexter som den som ville ha en telefonuppkoppling då var tvungen att skriva under, som det krävs att du skriver på godkännande av i det ögonblick du vill ha en fast eller mobil telefon idag. Det gäller att läsa det finstilta……

Till alla Er som tydligen glömt vad Ni själva godkänt, vill jag säga: Vänligen läs nedanstående och vid oklarheter använd länken. Att det är Telias nuvarande avtalstext jag hänvisar till gör ingen skillnad – samma gäller för alla suppliers i Sverige, och i princip samma över hela jordklotet. Det var förutsättningen när i princip all trafik gick via vanliga telemarknätet. Det var förutsättning att det var godkänt när ett företag (från början var det militär och storföretag) skulle få använda det som kom att kallas ‘datanätet’ både det markbundna och det som skickades via ‘etern’:

4 Kundens användning av tjänsten
4.1 Kunden får använda Tjänsten för eget bruk och för det ändamål som framgår av Avtalet. Kunden svarar exempelvis för att användningen av Tjänsten inte:
a) ger upphov till skada eller annan olägenhet för Telia eller tredje man;
b) ger upphov till störningar i Telias nät eller i Tjänsten, exempelvis genom massanrop eller obeställda massutskick, (s.k. ”spam”), eller spridande av datavirus,
c) används i kommersiellt syfte, exempelvis som växelfunktion, gränssnitt för samtrafik eller liknande operatörsverksamhet;
d) kränker Telias eller tredje mans upphovsrätt eller annan immaterialrätt;
e) strider mot lag eller mot myndighets föreskrift eller beslut, eller;
f) strider mot god sed eller mot Telias vid var tid gällande regler för Tjänsten, till exempel ”Användningspolicy – Telias Internettjänster”, se http://www.telia.se/sakerhet.

Källa: Telias allmänna villkor för tjänster till konsumenter från 20120101

Liknande text har funnits sedan telefoner blev vanliga och även följande text (samma källa) har funnits med för att Televerket som det först kallades här i Sverige och andra länder (som har och har haft liknande avtalstexter som minst sedan Andra Världskriget) skulle ha möjlighet att vid behov kontrollera att ingen kund bröt mot ovanstående (och citat nedanför):

12.4 Telia behandlar Kunduppgifter och Trafikuppgifter för att tillhandahålla Tjänsten, fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, för registervård samt för att marknadsföra Telias eller andra företags varor och tjänster. Kunden samtycker till att Kunduppgifter och Trafikuppgifter får användas för sådan marknadsföring. Kunden kan återkalla samtycket när som helst genom skriftligt meddelande till Telia. Om det behövs för att tillhandahålla Tjänsten lämnas Kunduppgifter och Trafikuppgifter ut till Telias samarbetspartners.
12.5 Telia får, i den utsträckning som är nödvändig för att säkerställa drift av Tjänsten, ta del av material som lagras eller förmedlas via Tjänsten. Kunden samtycker till att Telia, för att förhindra spridning av spam eller virus eller motsvarande, får avlägsna meddelanden som kan antas innehålla sådant material. Telia lämnar löpande information om sådana åtgärder på sin hemsida, se http://www.telia.se/sakerhet.
Källa: Telias allmänna villkor för tjänster till konsumenter från 20120101

Vad är det då för lagar som kan och ofta används? I gamla tider var det dels R27:16 Som började med ”Kan någon skäligen misstänkas för brott, för vilket ej stadgat lindrigare straff än fängelse i två år, och finnes det vara av synnerlig vikt för utredningen, att undersökningsledaren eller åklagaren erhåller del av samtal till och från telefonapparat…. Källa Sveriges Rikes Lag (själv har jag här använt texten i 1977 års lagbok. Denna hänvisar också till Lag 21 mars 1952 samt Telefonreglementet 1 februari 1963 och lag 7 mars 1969 (om telefonavlyssning).
Fram till dess att vi fick det som kallas FRA-lagen, så var det dessutom så att sittande regeringar ALLTID hade ensamrätt att besluta om vilka som utöver det som framgår av R27:16 och dess referens lagtexter det skulle spanas på. Dvs vilka som skulle avlyssnas. Se mitt gamla blogginlägg: FRA-lagen begränsar Storebrorsamhället som, Norah4you 14 augusti 2009

För att göra en lång historia kort: För att använda telefon, mobil, mobilt eller fast bredband o.s.v. så behöver du en supplier som för att få vara supplier skrivit under att de i sin avtalstext MÅSTE ha liknande text som den Teliaavtalstext jag citerat ovan. Avtalstext som du måste godkänna för att bli kund/använda tjänsten eller lägga upp hemsida/personliga uppgifter a la Facebook/Linkedin.

Nu skall jag krångla till det ännu mer för Er som inte liksom jag har över 40 års erfarenhet av dataöverföring i olika form. Alla suppliers oavsett var på detta jordklot har för att få använda nätet även förbundit sig att godkänna att i princip allt kan vid felanvändning eller i rättsliga fall både tas upp i lokala domstolar och i amerikansk domstol. Detta för att det var i USA i princip all uppbyggnad av det som kom att bli nätet som du känner det skedde. Alla vi som kom i kontakt med avtal för företag eller andra som ville ansluta sig via servrar eller annat var tvungna att godkänna det upplägget för att få ansluta dator/server till nätet.

Så det där att läsa det finstilta är viktigt. Mycket viktigt. Att sedan stå där och försöka säga att ‘Det hade jag ingen aning om’ det botar inget till.

Facebook kan ha olagliga funktioner, Expressen 15 augusti 2012 Goddag yxskaft! Facebook har som supplier de rättigheterna som du undertecknat och som de som supplier också förbundit sig i sitt avtal för att få använda nätet att måste finnas med i avtalstexten. Olaglig? De funktionerna skall ha funnits från dag 1 när nätet byggdes hos alla suppliers, liksom vilket kommer att förvåna en och annan politiker och jurist som läser detta – backup skall ha gjorts så att som minst 1 års trafikuppgifter skall ha sparats…… OM någon supplier inte gjort det, så har supplier själv begått avtalsbrott. Att suppliers sedan försökt inbilla politiker att den ‘servicen’ som direktiv och lagar inom EU kräver kostar si och så mycket. Goddag yxskaft igen. Har inte suppliern av telefon, mobil, mobilt/uppringt eller fast datanät haft de backuperna, så har de levt farligt för att bli avstängda från nätet. Jag känner till att sådana fall förekom för 10-15 år sedan. Numera har jag inte haft tid och ork (värk som gör att jag får vila större delen av dagen) att följa upp de fallen.

Datamyndigheter kritiserar Facebook, SvD 15 augusti 2012
Datamyndigheter kritiserar Facebook, DN 15 augusti 2012
Facebook kan begå lagbrott, Aftonbladet 15 augusti 2012

Sedan gäller alltid: Den som skriver under ett avtal har sig själv att skylla om den inte läst igenom det finstilta. Har man skrivit under ett köpeavtal eller ett användaravtal, så har man!

Read Full Post »